Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8791/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:AK által megjelölt képzési helyszínek: Tatabánya; Székesfehérvár; Veszprém; Pápa; Dunaújváros
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85237337
Postai cím: Szép Utca 2. IV. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Illésné dr. Dudás Gabriella
Telefon: +36 13270830
E-mail: info@szechenyiprogramiroda.hu
Fax: +36 13270833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szpi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000598772019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000598772019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Álláskeresők vállalkozóvá válásának ösztönzése
Hivatkozási szám: EKR000598772019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
GINOP-5.1.9-17-2017-00009 azonosító számú, Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban című projekt keretében oktatás tartása a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A programban résztvevők azonos szakmai színvonalú képzése akkor valósulhat meg, ha valamennyi helyszínen ugyanaz a vállalkozó biztosítja a szakmai ismeretek átadását egyazon nyilvántartásba vett képzési program mentén.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Álláskeresők vállalkozóvá válásának ösztönzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: AK által megjelölt képzési helyszínek: Tatabánya; Székesfehérvár; Veszprém; Pápa; Dunaújváros
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-5.1.9-17-2017-00009 azonosító számú, Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban című projekt keretében oktatás tartása az alábbiak szerint.
A képzési folyamat eredményeképpen cél, hogy a Képzésben részt vevő képes legyen:
• a vállalkozáshoz alapvetően szükséges polgári jogi, munkajogi, gazdasági jogi ismeretek alkalmazására,
• foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek alkalmazására,
• adó, vám, társadalombiztosítási előírások alkalmazására,
• a vállalkozási formák típusainak ismeretében cégalapításra,
• az üzleti tervezés módszereinek, eljárásainak alkalmazására,
• pénzügyi tervezésre,
• pénzügyi kimutatások, pénzügyi tervek, hitelkérelmek elkészítésére,
• a verbális és nonverbális kommunikációs eszközöknek az üzleti élet szabályai szerinti hatékony alkalmazására, az erkölcs és üzleti etika alapvető elemeinek alkalmazására,
• a vállalkozások értékesítésére vonatkozó alapvető szabályok alkalmazására (értse meg, hogyan jut el az áru vagy a szolgáltatás a termelőtől a végső fogyasztókig, ismerje meg a különböző kereskedelmi egységek jellemzőit, az értékesítési módokat, szerezzen ismereteket a minőségi követelményekkel, a minőségbiztosítással kapcsolatban),
• önmagát menedzselni, minél hatékonyabban kommunikálni,
• a marketing tevékenység alapvető céljainak, eszközeinek ismeretében ezek alkalmazására,
• a piac, a versenytárselemzés és a piackutatás lehetséges módjainak ismeretében ezek alkalmazására,
• gazdálkodási ismeretek alkalmazására,
• munkaszervezési feladatok ellátására,
• stratégiai tervezésre.
A műszaki leírás IV. pontjában ismertetett képzési mintaprogram alapul vételével nyertes Ajánlattevő a szerződéskötést követő 2 héten belül képzési programot készít, és jóváhagyásra benyújt az Ajánlatkérőnek.
Ajánlatkérő 3 munkanapon belül nyilatkozik a képzési program jóváhagyásáról, ill. a program nem megfelelőségéről. Amennyiben AK számára nem megfelelő a nyertes Ajánlattevő által felvázolt képzési program, úgy további 3 munkanapos határidő tűzésével a nyertes Ajánlattevő jogosult a – az AK észrevételei alapján – képzési program átdolgozására.
Ezt követően nyertes Ajánlattevő feladata a képzési programnak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) és végrehajtási rendeletei szerinti nyilvántartásba vétele, vagyis a nyertes Ajánlattevő felnőttképzési engedélyének fentiek szerint elkészített képzési programmal történő – a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti – kiegészítése a nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő általi jóváhagyást követő 15 napon belül.
A képzés megtartására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben Nyertes Ajánlattevő rendelkezik a képzésre vonatkozó, előbbiek szerinti engedéllyel.
A nyilvántartásba vett képzési programról készült engedély másolatát (elektronikus másolatát) a Megbízott a Megbízó részére az engedély kézhezvételét követő 5 munkanapon belül eljuttatja (elektronikus vagy postai úton).
A jelentkezők kiválasztása AK feladata. AK támogatási szerződést köt a kiválasztott jelentkezőkkel (tervezetten 941 fővel), akiknek a nyertes AT által szervezett Képzésen kell részt venniük. A Képzés elvárt időtartama: 72 óra, két hét alatt (egymást követő 9 munkanapon), a műszaki leírás IV. pontjában ismertetett képzési mintaprogram szerinti ütemezésben.
Az adott régióban legfeljebb 5 településen lesz szükséges képzési csoportok indítása, várhatóan az alábbi településeken:
- Tatabánya
- Székesfehérvár
- Veszprém
- Pápa
- Dunaújváros
Nyertes AT biztosítja a Képzés helyszíneit, és tartja meg a Képzést 15-40 fős csoportokkal kalkulálva, AK jelzését követő 8 napon belül.
Tov. követelmények a közbesz.dok.ban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M2.2.) alpont szerinti szakember alkalmassági követelményként meghatározott (6 hó) feletti többlettapasztalat (min. 0 - legfeljebb további 36 hó) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (HUF/fő) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00009
II.2.13) További információ
AK a II.2.7.) pont kiegészítéseként közli, hogy a teljesítés kezdő időpontja indikatív időpont, a teljesítés kezdő időpontja a szerződés a mindkét fél általi aláírásának napja.
AK a II.1.5) és a II.2.6.) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [Kr. 17. § (1)]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható
M1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (legalább 200 fő részvételével megtartott, vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő felnőttképzés) szolgáltatás teljesítésére irányuló referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, különösen a részt vevők számát), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §].
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezésének és szakmai tapasztalata ismertetésével, valamint a végzettséget igazoló dokumentum(ok), saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz [feltüntetve az alkalmasság megállapításához szükséges adatokat, így különösen a releváns szakmai gyakorlat időtartamát (gyakorlat megszerzésének kezdő és befejező időpontját, legalább év/hónap pontossággal azzal, hogy a szakmai gyakorlat rendelkezésre állása szempontjából az ajánlatkérő a megkezdett hónapokat egész hónapként veszi figyelembe)], és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat vagy annak egyszerű másolatának csatolásával. [Kr.21.§(3) b)]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 140. § (9)]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból, ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) egy vagy több, de legfeljebb 3 darab szerződés teljesítéséből (referenciából) összeadódóan teljesített, legalább 200 fő részvételével megtartott, vállalkozóvá válását, vállalkozás létrehozását segítő felnőttképzési szolgáltatás nyújtására irányuló, szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal. [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) b)]
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző hat éven (72 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés befejező időpontja erre az idő-szakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
M2) nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket
M.2.1.) legalább 2 fő oktatót, aki legalább 6 hónap felnőttképzési oktatói tapasztalattal rendelkezik.
M2.2.) legalább 1 fő oktatót, aki legalább 6 hónap vállalkozóvá válás elősegítésére irányuló képzésen oktatói tapasztalattal rendelkezik.
AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni. AK felhívja a figyelmet, hogy egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [bt. 65. § (6)-(7), (9)] Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést megerősítő biztosítékok:
AT késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a képzés kidolgozására és a képzés nyilvántartásba vételére valamint a képzés megkezdésére vonatkozó a Feladatleírásban meghatározott teljesítési határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk 6:186.§) elmulasztja.
AT meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk 6:186.§) az érintett feladat (képzés kidolgozása és képzés nyilvántartásba vétele, valamint az egyes egyedi megrendelésekkel érintett képzés) teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a képzés kidolgozása és nyilvántartásba vételének meghiúsulása esetén a teljes megbízási díj nettó ellenértéke, az egyes egyedi megrendelésekkel érintett képzés meghiúsulása estén pedig az egyes egyedi megrendelésekkel érintett képzés nettó ellenértéke. A meghiúsulási kötbér mértéke, a kötbéralap 20 %-a.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett feladat – a képzés kidolgozása és képzés nyilvántartásba vétele valamint az egyes egyedi megrendelésekkel érintett képzés - után járó nettó megbízási díj összegének 1 %-a/nap, minden megkezdett naptári napra. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Megbízó jogosult a tárgyi megrendelésre vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Megbízott a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Tovább lsd. szerződéstervezet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. Az AK az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el. AK az ellenértéket a képzési program kidolgozását és nyilvántartásba vételét követően valamint az egyes képzéseket követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.
Előleget AK nem biztosít.
AK a képzési program kidolgozását és nyilvántartásba vételét követően, valamint az egyes képzéseket követően biztosít részszámlázást.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§(6) szerint.
Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényes.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF
A részletes szabályokat a KD tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: VI.3.12.) pont folytatása:
11). Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy AK jelen eljárás tekintetében alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
12) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (név/lajstromszám): dr. Daczuk Balázs/00313, dr. Illényi Péter Tamás/00316
13. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.§(3) minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, a felhívás III.1.3) pont alpontjaiban foglaltak szerint
14. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. Ajánlati ár értékelési részszempont fordított arányosítás szerint, míg 2. részszempont a felhívás III.1.3) M2.2) pontjában meghatározott szakember alk köv körében meghatározottakon felüli szakmai többlettapasztalata egyenes arányosítás szerint
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben és a Kbt.-ben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a. felolvasólapot, amely feltünteti a teljes ajánlati árat (ÁFA nélkül, HUF-ban) és a szakemberre vonatkozó megajánlást (szakember neve és többlettapasztalata hónapban megadva)
b. árrészletező táblázatot a kiadott minta alapján
c. AT Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatát
d. AT alvállalkozókkal érintett részekről és már ismert alvállalkozókról, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő személyekről/szervezetekről szóló nyilatkozatát (nemleges nyilatkozatot is) [Kbt. 66.§(6), 65.§(7)]
e. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét)
f. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást
g. Cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat
h. AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog 2013. évi LXXVII. tv 3.§ (1) bekezdése szerinti engedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel. Az engedély meglétét a szerződéskötés időpontjában AK ellenőrzi a Pest Megyei Kormányhivatal Felnőttképzési Osztály által vezetett nyilvántartásban azzal, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő nem szerepel az előbbi nyilvántartásban, úgy az engedély másolati példányát át kell adnia AK részére. Az engedély vagy előbbi nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést
4) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül
5) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
6) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
7) Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint
8) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
9) AK az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását a felhívás feladásának napján érvényes, a MNB által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el.
10) Az EMF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni
Lsd. tovább III.2.2.) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges