Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0090/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. (tervek benyújtásának helye);8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. (tervek benyújtásának helye);8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. (tervek benyújtásának helye);8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. (tervek benyújtásának helye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft;Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft.;Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft;PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ignác Miklós
Telefon: +36 22537669
E-mail: kovacs.ignac@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22316569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése
Hivatkozási szám: EKR000527082018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése, illetve szükség szerint útpálya felújításának tervezése (engedélyezési és ajánlati tervek elkészítésével) Székesfehérvár belterületén az alábbi helyszínek vonatkozásában:
I. Prohászka Ottokár utca (Budai út – Horvát István utca közötti szakasz) - (Kb. 620 m)
II. Hosszúsétatér (Balatoni utca – Horvát István utca közötti szakasz) - (Kb 305 m)
III. Királysor (Kb. 1070 m)
IV. Zámoly utca (Kb. 740 m) valamint Kiskút útja (a Zámoly utcától a 7. számú főútig) (Kb. 835 m)
A tervezési feladat részét képezi a tanulmánytervek, engedélyezési tervek valamint ajánlati tervek elkészítése, a közműkezelői hozzájárulások beszerzése, továbbá a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban való részvétel (lásd részletesen a Tervezési kiírásban).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 10241250 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Prohászka Ottokár út (Budai út-Horvát I.u. között)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. (tervek benyújtásának helye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Prohászka Ottokár utcában (Budai út – Horvát István utca közötti szakaszának) tervezendő kerékpárforgalmi létesítmény
A létesítmény hossza kerekítve: 620 m
Csatlakozik egyrészt a Várkörút meglévő irányhelyes kerékpársávjaihoz, valamint a Horvát István utcánál a tervezett Budapest - Balaton kerékpáros útvonalhoz.
A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (továbbiakban KFHT) 1. kötete a Prohászka Ottokár utcában (Ú35) két különböző kerékpárforgalmi létesítmény típus kialakítását javasolja. A utca útburkolatának szélessége 8,3 m, ami az útterület újraosztásával az egyik irányban biztosítja az egyirányú kerékpársáv kijelölését. A másik irányban (célszerűen a vasútállomás felé vezető oldalon) a járda mellett, de attól elválasztva javasolt az egyirányú kerékpárút kialakítása. Ezzel a megoldással biztosítható, hogy az utcában lévő kétoldali fasort ne érintse a fejlesztés.
A tervezés során a részletesebb adatok alapján a KFHT 1. kötetében javasolt kialakítás felülírható. A kialakításra több helyszínrajzi vázlat is megvizsgálandó, főleg a Budai út – Esze Tamás utca szakaszon. A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola mellett a lehetőség szerinti parkolók megtartása is feladat.
A utca tervét össze kell hangolni a tervezett víziközmű építésekkel (ivóvíz, és szennyvíz átépítése), melynek tervei a nyertes tervező részére átadásra kerülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott KÉ-K szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata (min.0 hó-max. 84 hó) hónapban 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-SF1-2017-00003
II.2.9) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330;

II.2.1)
Elnevezés: Hosszúsétatér (Balatoni u.-Horvát I.u. között)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. (tervek benyújtásának helye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. Hosszúsétatéren (Balatoni utca – Horvát István utca közötti szakasz) tervezendő kerékpárforgalmi létesítmény
A létesítmény hossza kerekítve: 305 m
Csatlakozik a Balatoni út kerékpársávjához, valamint a Balatoni úton a II. ütemben tervezett kerékpárúthoz, valamint a Horvát István utcánál a tervezett Budapest - Balaton kerékpáros útvonalhoz.
A Széchenyi utcában jelenleg nem biztosítható kerékpáros létesítmény. Ennek kiváltására/pótlására is szolgál a Hosszúsétatér tárgyi szakaszán tervezendő kerékpáros létesítmény. A tervezési feladat irányhelyes kerékpáros létesítmény tervezése, az egyoldali párhuzamos parkolókkal valamint egyoldali gyalogjárda biztosításával, a közterület teljes szélességének tervezésével. A parkolók és a gyalogjárda ki- és átépítése saját forrásból valósulna meg.
A Balatoni úti csomópontnál új gyalogos-átkelőhely tervezése javasolt.
A nyertes tervező részére átadásra kerülnek a Balatoni út irányhelyes kerékpársávjainak tervei.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott KÉ-K szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata (min.0 hó-max. 84 hó) hónapban 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-SF1-2017-00003
II.2.9) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330;

II.2.1)
Elnevezés: Király sor
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. (tervek benyújtásának helye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. Királysoron tervezendő kerékpárforgalmi létesítmény
A létesítmény hossza kerekítve: 1.070 m
Csatlakozik egyrészt a Rákóczi utca, Széna tér és Gáz utca I-II. ütemben tervezett irányhelyes kerékpáros létesítményéhez, valamint a Budai útnál a tervezett Budapest - Balaton kerékpáros útvonalhoz.
A Királysor 4 forgalmi sávos útként épült ki, 14 m szélességgel. A szélső sávokban több szakaszon parkolók vannak kijelölve. A csomópontoknál helyenként feleslegesen hosszú kanyarodó sávok, valamint középszigetek vannak. A Géza utcai csomópont 2015-ben körforgalmi csomópontra épült ki, mely csomópontban a kerékpáros forgalom kerékpáros nyomokkal bevihető a körpályába. alapján (Ú29).
A KFHT 1. kötete a Királysoron irányhelyes kerékpársávok kialakítását javasolja, az útterület újraosztásával.
A kialakítás módja de az egyes szakaszokon a parkolási igénytől, a rendelkezésre álló helytől függően változhat. A kialakítás lehetőleg ne csökkentse a jelenleg teljesen kihasznált parkolási lehetőségeket. (Nem kihasznált, felhasználható parkolási felület a Malom épülete előtt, valamint az előkertes családi házak előtt van.) A parkolási igényeknél elegendő a személygépjárművek parkolási helyigényének biztosítása.
A nyertes tervező részére átadásra kerülnek a Rákóczi utca, Széna tér és Gáz utcában tervezett irányhelyes kerékpársávok tervei.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott KÉ-K szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata (min.0 hó-max. 84 hó) hónapban 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-SF1-2017-00003
II.2.9) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330;

II.2.1)
Elnevezés: Zámoly utca, Kiskút útja (7.sz. főútig)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. (tervek benyújtásának helye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. Zámoly utcában és Kiskút útján tervezendő kerékpárforgalmi létesítmény
A létesítmény hossza kerekítve: 740 m
Csatlakozik a Gáz utca és a Széna téri (I. ütem) folytatásában, a Mikszáth Kálmán utcában (II. ütemben) tervezett irányhelyes kerékpársávokhoz, másik végén a Kiskút útján tervezendő kerékpáros létesítményhez.
A KFHT 1. kötete a városi másodrendű főút besorolású Zámoly utcában (Ú19) kétoldali útpadka burkolat építését javasolja, az egyik oldalon zárt csapadékcsatorna építésével. Az útpadkák burkolásával irányhelyes (akár Koppenhágai típusú) kerékpársávok is kialakíthatóak. A 6,0 m széles útburkolat mellett az út mellett jelenleg kb. 1,5 m padkák vannak, mellettük közvetlenül nyílt vízelvezető árkokkal. Az út egyik oldalán a nyílt árok helyén csapadékcsatorna építése javasolt. A másik oldalon is javasolt az árok megszüntetése, a csapadékvizek csapadékcsatornába való átkötésével.
Az utcában lévő nyílt árkok jelenleg csak az út vizét viszik, ezért a csapadékcsatorna építéséhez nem szükséges külön vízjogi engedély, az lehet az útépítés része.
Kiskút útja tervezendő kerékpárforgalmi létesítménye (a Zámoly utcától a 7. sz. főútig)
A létesítmény hossza kerekítve: 835 m
Csatlakozik a Zámoly utcában tervezendő kerékpáros létesítményhez, a Szent Flórián körútnál a jelzőlámpás csomópontban meglévő gyalogos átkelőhöz.
A kerékpáros létesítményt irányhelyesen javasolt kialakítani, a Zámoly utcához hasonlóan.
A szakaszon a gyalogjárda is hiányzik. A kerékpáros létesítményt a járdával együtt szükséges megtervezni.
A két oldalon lévő nyílt árkok átépíthetők. Az árkok csak a közút vizét szállítják, ezért az átépítés nem engedélyköteles. Kivétel ez alól a 3521/26 helyrajzi számon lévő árok, melynek érintése vízjogi engedély köteles, az árkon kívüli területrész azonban érinthető.
A Szent Flórián körútnál lévő jelzőlámpás csomópontot a tervezés már ne érintse, csak csatlakozzon hozzá.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott KÉ-K szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata (min.0 hó-max. 84 hó) hónapban 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-SF1-2017-00003
II.2.9) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330;

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15571 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Prohászka Ottokár út (Budai út-Horvát I.u. között)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87327713
Postai cím: Szomolnok Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: prourbe@prourbekft.hu
Telefon: +36 12505064
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14532592
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10466267241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2103500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: geodézia, talajmechanika, csapadékvíz elvezetés, jelzőlámpa szabályozás
Alvállalkozók: - InnoQualea Kft. (adószám: 25995020-2-11)
- Czibók András e.v. (adószám: 60263777-1-38)
- ARCADY-PRESENT Kft. (adószám: 24134648-2-43)
- Vida Balázs e.v. (adószám: 68698805-1-41)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20873725
Postai cím: Cserepes Köz 4. X/64
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14689343207

Hivatalos név: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56609295
Postai cím: Zsinór Utca 38-40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23139640241

Hivatalos név: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87327713
Postai cím: Szomolnok Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10466267241

Hivatalos név: Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11901486241

Hivatalos név: PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40785123
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475464211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Hosszúsétatér (Balatoni u.-Horvát I.u. között)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20873725
Postai cím: Cserepes Köz 4. X/64
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: mernokiroda@regiaplan.hu
Telefon: +36 30/2470101
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14689343207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30883233
Postai cím: Jancsár Utca 44.1/5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: kozlekedesfejlesztes@axian.hu
Telefon: +36 209578040
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22321716
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11970392207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1423000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Geodéziai munka
Alvállalkozó: ALBA GEOTRADE Zrt. (adószám: 11455796-2-07)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20873725
Postai cím: Cserepes Köz 4. X/64
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14689343207

Hivatalos név: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56609295
Postai cím: Zsinór Utca 38-40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23139640241

Hivatalos név: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87327713
Postai cím: Szomolnok Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10466267241

Hivatalos név: Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11901486241

Hivatalos név: PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40785123
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475464211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Király sor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87327713
Postai cím: Szomolnok Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: prourbe@prourbekft.hu
Telefon: +36 12505064
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14532592
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10466267241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2894750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: geodézia, talajmechanika, csapadékvíz elvezetés, jelzőlámpa szabályozás.
Alvállalkozók: - InnoQualea Kft. (adószám: 25995020-2-11)
- Czibók András e.v. (adószám: 60263777-1-38)
- ARCADY-PRESENT Kft. (adószám: 24134648-2-43)
- Vida Balázs e.v. (adószám: 68698805-1-41)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20873725
Postai cím: Cserepes Köz 4. X/64
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14689343207

Hivatalos név: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56609295
Postai cím: Zsinór Utca 38-40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23139640241

Hivatalos név: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87327713
Postai cím: Szomolnok Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10466267241

Hivatalos név: Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11901486241

Hivatalos név: PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40785123
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475464211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Zámoly utca, Kiskút útja (7.sz. főútig)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40785123
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@partnerkft.hu
Telefon: +36 303006580
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34512781
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475464211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3820000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: geodézia, talajmechanika
Alvállalkozók: ALBA GEOTRADE Zrt. (adószám: 11455796-2-07)
- GEOSZFÉRA Kft. (adószám: 11861603-2-11)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20873725
Postai cím: Cserepes Köz 4. X/64
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14689343207

Hivatalos név: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56609295
Postai cím: Zsinór Utca 38-40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23139640241

Hivatalos név: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87327713
Postai cím: Szomolnok Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10466267241

Hivatalos név: Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11901486241

Hivatalos név: PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40785123
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475464211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges