Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:9114/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság;DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság;Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infreastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infreastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000646992018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron oh. szakasz a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő ideiglenes visszakötéssel, valamint a 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út kivitelezése, és a kiviteli tervek elkészítése tárgyban (PST kód: K085.09.73)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 43999785001 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31600000-2
További tárgyak:45110000-1
45111000-8
45112700-2
45210000-2
45221100-3
45221110-6
45221111-3
45221240-6
45223700-3
45223710-6
45231220-3
45231300-8
45231400-9
45231600-1
45232450-1
45233000-9
45315300-1
45315500-3
45315600-4
65000000-3
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye – M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron OH közötti szakasz, 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron OH közötti szakasz (a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő „ideiglenes” visszakötéssel)
- egybefüggően 3,95 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út (89+000 – ~ 92+950 km sz. között) új nyomvonalon történő megvalósítása, leállósáv nélkül 24,60 m-es koronaszélességgel,
- 92+950 km szelvénytől ~725 m egybefüggő hosszúságban 2x2 sávos ideiglenes visszakötés a 84. számú főút 127+078 km szelvényébe.
A 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úti szakaszon 3 db műtárgy építése - melyből
- 1 db 780 m hosszú alagút, mint korszerű bányászati módszerrel tervezett földalatti létesítmény (irányonkét 2-2 forgalmi sáv átvezetésével),
- B915 jelű 28,0 m szabadnyílású – a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló – közúti híd,
- B921 jelű 12,06 m szabadnyílású – a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló – közúti híd,
- 1 db különszintű forgalmi csomópont (a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és a 2x1 forgalmi sávos 8647. j. Sopron Észak-nyugati elkerülő út különszintű csomópontja).
8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út
Új nyomvonalon 2x1 sávos út építése egybefüggően 3,6 km hosszon
- 3 db körforgalmú csomóponttal
- 5 db műtárggyal
- 1 db szintbeni vasúti átjáróval.
Meglévő 84. sz főút 2×2 sávos ~2 km-es szakaszának felújítása:
A 84. sz. főút a 127+078 – 128+320 km szelvényig 2x2 sávos szakasz (Burkolat szélesség 15,50 m két oldali padka 2,0-2,0 méter széles.)
84. sz főút 128+320 – 128+575 km sz. határátkelőhely területe:
2x2 sáv nem folyamatos vonalvezetéssel, egymástól elkülönült két pálya szakaszon kopóréteg ráépítése.
A forgalmi sávok mellett burkolt felület van, így az aszfaltot, mint burkolt padkát szélesebbre kell építeni, ~1,5–1,5 méterrel, hogy a magasság különbség kifuttatásra kerüljön. Ezen belül kellene burkolatjelekkel a forgalmi sávokat kijelölni, a víznyelő rácsokat szintre emelni.
A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására a meglévő támogatási szerződés fedezetbővítésére irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatás emelésére irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki ajánlatkérő.
Az ellenszolgáltatás 2%-nak megfelelő tartalékkeretet tartalmaz a szerződés.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a Kbt.98. § (3) szerinti eljárást folytasson le. A további beszerzések tárgya e beszerzésekben megépített útszakaszok és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésekben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok az új eljárások műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárások alapján megkötött szerz.-ek szerinti költségvetésnek megfelelő tételek és az ahhoz kapcs. egységárak a szerződéses feltételek szerint.
A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel a KD-ben részletezzetek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 20
2 2.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb (többlet) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónap) 5
3 2.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb (többlet) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónap) 5
4 2.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb (többlet) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónap) 5
5 2.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb (többlet) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónap) 5
6 3.A felhívás III.1.3) pontjánakM/2.5. pontjában meghatározott szakmai tapasztalattal rendelkező szakember rendelkezik-e a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti vezető tervező szakmai címmel(I/N) 5
7 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 kieg.2.1-2.4.alszp tekintetében AK a III.1.3.M/2. meghat szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot értékeli, a 36hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás is a maximális pontszámot kapja.3.részszempont esetében„Igen”vállalás esetén a maximális 10pontot kapja.4.RSZ tekintetében a Kbt.77.§(1)bek. alapján az értékelés legkedvezőbb szintje 5fő, kedvezőbb megajánlás is max pontszámot kap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 181 - 409277
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97424824
Postai cím: Rómer Flóris Utca 5
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: gbolcskei@subterra.cz
Telefon: +36 706063059
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23435092
Postai cím: Dunapart hrsz 1605/2.
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
E-mail: boros.a@domper.hu
Telefon: +36 309886828
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 33517601
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85882360
Postai cím: Budafoki út 187-189
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: ladislav.conka@doprastav.hu
Telefon: +36 305335801
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43999785001
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezési feladatok;betanítás;felügyelet;tervezői művezetés;gép-és eszközbérlet;műszaki irányítási feladatok;állapotfelvétel;üzempróbák;fémmentesítés;hulladék kezelése,ártalmatlanítása;szakfelügyeletek;üzempróbák;geodéziai munkák;monitoring,Ideiglenes létesítmények építésével,fenntartásával,bontásával kapcsolatos feladatok;ideiglenes és végleges forgalomtechnika;őrzés-védelem; folyt:VI.3) pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
V.2.5. folytatása:minőségvizsgálat; régészet és kapcsolódó feladatok; közművezetékek bontásával,kiépítésével és kiváltásával kapcsolatos feladatok;előkészítő-és földmunkák részmunkái;útépítés és egyéb pályaszerkezet építéssel kapcsolatos részmunkák; híd-és műtárgy építés részfeladatai; növénytelepítés; környezetvédelem; vízépítési, víztelenítési részfeldatok; magasépítmények kivitelezése; épületbontás; vasútépítési feladatok részmunkái; alagútépítés részfeladatai;előbevágások; szigetelés; víz-,csatorna-,tűzivíz vezetékek és létesítmények építése; alagút szellőztető rendszer kiépítése; belső elektromos munkák
Nyertes Ajánlattevő: SDD Konzorcium (Dömper Kft., Subterra - Raab Kft. és Pannon-Doprastav Kft. közös ajánlattevők)
név:DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.; adószám: 10229105211
név:Subterra - Raab Kft;székhely: H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5. ; adószám: 24824040208
név:Pannon-Doprastav Kft.;székhely: H-1117 Budapest, Budafoki út 187-189.; adószám: 24657998243

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)