Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9814/2019
CPV Kód:66000000-0
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RISEC Pénz és Értékszállító Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ádámenkó Izabella
Telefon: +36 205431351
E-mail: adamenko.izabella@mav-start.hu
Fax: +36 1 5111982
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jegykiadó automatákhoz kapcsolódó pénzszállítási tevékenység ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jegykiadó automatákhoz kapcsolódó pénzszállítási tevékenység ellátása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 70000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jegykiadó automatákhoz kapcsolódó pénzszállítási tevékenység ellátása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jegykiadó automatákhoz kapcsolódó pénzszállítási tevékenység ellátása.
Beszerzés mennyiségére vonatkozó adat: keretösszeg: nettó 70.000.000 Ft -50% opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határán belül (nettó Ft/állomás) 16
2 Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától maximum 10 km-es távolságig (nettó Ft/állomás) 14
3 Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától mért 11-50 km-es távolság között nettó Ft/állomás 12
4 Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától mért 51-100 km-es távolság között nettó Ft/állomás 8
5 Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától mért 101-150 km-es távolság között nettó Ft/állomás 6
6 Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától mért 151 km-en felüli távolság nettó Ft/állomás 4
7 Pénzkazetta, hopper csere 1 automatánál, vagy üres automatába a kazetták, hopperek behelyezése, vagy automata leállításakor a kazetták, hopperek eltávolítása nettó Ft/automata 10
8 Jegytekercs csere 1 automatánál tekercsenként, vagy jegytekercs betöltése üres automatába, vagy jegytekercs eltávolítása automata leállításakor nettó Ft/tekercs 14
9 1.000.000.-Ft értékű bankjegy (pénznem: Ft) feldolgozásra vonatkozó vállalkozási díj nettó Ft 4
10 1.000.000.-Ft értékű érme (pénznem: Ft) feldolgozásra vonatkozó vállalkozási díj nettó Ft 6
11 Várakozás óradíja karbantartás, hibaelhárítás alatt nettó Ft/óra 4
12 A meghiúsulási kötbér mértéke (min. 30 %, max. 50 %) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 88
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés keretösszegét nettó 70.000.000 Ft-ban határozta meg, melynek 50%-áig vállal lehívási kötelezettséget. A lehívási kötelezettséggel nem érintett rész opcióként értelmezendő.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pont fordított arányosítás szerinti pontozás részszempontonként adható pontszám: 0,1-10 között. Ajánlatkérő számára legkedvezőbb megajánlás 10 pont, a többi arányosan kevesebb.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 179 - 320966
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 24432-4/2016/START Rész száma: 1 Elnevezés: Jegykiadó automatákhoz kapcsolódó pénzszállítási tevékenység ellátása.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/04/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: RISEC Pénz és Értékszállító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 505.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1181
Ország: HU
E-mail: szs@risec.hu
Telefon: +36 12808689
Internetcím(ek): (URL) www.risec.hu
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő: RISEC Pénz és Értékszállító Kft.(székhely: 1181 Budapest, Üllői út 501.; adószáma: 13879589-2-43)
Ajánlattevő megajánlásai (legjobb ár-értéket arányt tartalmazó ajánlat):
Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határán belül: nettó 1350 Ft/állomás
Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától maximum 10 km-es távolságig: nettó 1700 Ft/állomás
Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától mért 11-50 km-es távolság között:nettó 4400 Ft/állomás
Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától mért 51-100 km-es távolság között: nettó 6900 Ft/állomás
Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától mért 101-150 km-es távolság között: nettó 10800 Ft/állomás
Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától mért 151 km-en felüli távolság nettó 14750 Ft/állomás
Pénzkazetta, hopper csere 1 automatánál, vagy üres automatába a kazetták, hopperek behelyezése, vagy automata leállításakor a kazetták, hopperek eltávolítása (függetlenül az adott automatán cserélendő kazetták és hopperek számától):nettó 1200 Ft/automata
Jegytekercs csere 1 automatánál tekercsenként, vagy jegytekercs betöltése üres automatába, vagy jegytekercs eltávolítása automata leállításakor: nettó 520 Ft/tekercs
1.000.000.-Ft értékű bankjegy (pénznem: Ft) feldolgozásra vonatkozó vállalkozási díj: nettó 350 Ft
1.000.000.-Ft értékű érme (pénznem: Ft) feldolgozásra vonatkozó vállalkozási díj: nettó 4500 Ft
Várakozás óradíja karbantartás, hibaelhárítás alatt (elszámolási egység: megkezdett 15 percenként az óradíj 25%-a): nettó 3860 Ft/óra,
A meghiúsulási kötbér mértéke (Minimum 30%, maximum 50%):50 %
Ajánlattevő ajánlata minden szempontból megfelelt a Részvételi felhívásban, az Ajánlattételi felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak.
További Ajánlattevők:
MPT Security Zrt. (1152 Budapest, Telek u. 5.; adószáma: 25332519-2-44);
TrezEX Hungária Zrt. (1119 Budapest, Hauszmann Alajos utca 9-11.; adószáma: 10411102-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatósági Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint,különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3),(5)és(7)bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatósági Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)