Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:9923/2019
CPV Kód:38730000-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NORT kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39791016
Postai cím: Bocskai Út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Tamás
Telefon: +36 13724567
E-mail: molnar.tamas@ujbuda.hu
Fax: +36 13724628
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujbuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parkoló automaták beszerzése karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000110792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38730000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés tárgya: „Parkoló automaták beszerzése és a jótállás időtartama alatti karbantartása”
Árubeszerzés
A beszerzendő áruk részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 50525000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkoló automaták beszerzése és karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38730000-1
További tárgyak:51214000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
43 darab, a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő minőségű új (elsőként üzembe helyezett és a beépített alkatrészek tekintetében is új), parkolójegy-kiadó automaták beszerzése, leszállítása, telepítése, üzembe helyezése és a jótállás időtartama alatti karbantartása.
A parkoló automaták főbb műszaki paraméterei:
• napelemes töltésű akkumulátoros energiaellátás,
• min 3G alapú On-line adatkommunikáció SIM kártya használatával (amelyet Ajánlatkérő biztosít), amely biztosítja a távfelügyeleti kapcsolatot,
• alkalmas legyen távfelügyeleti rendszerrel történő kommunikációra,
• rendszám alapú parkolás,
• az adatok on-line azonnali átadása tranzakció alapú legyen, azaz minden egyes parkolási alapú vagy egyéb (pl.: pótdíjbefizetés) tranzakció azonnal kerüljön fel a távfelügyeleti rendszerbe is.
Ajánlattevői feladatok a szerződés szerinti teljesítés érdekében:
- A parkolójegy kiadó automaták talplemezének rögzítésére szolgáló beton alapzat készítését az Ajánlattevőnek kell elvégeznie.
- Gyártói alkatrész és technológiai háttér biztosítása magyarországi szervizhálózaton és raktáron keresztül.
- Folyamatos diszpécserszolgálat a hibabejelentések fogadására, tanácsadás biztosításával együtt.
- Hibabejelentést követően - 24 órán belül - hibaelhárítás elvégzése szakképzett szervizszemélyzet biztosításával.
- A parkolójegykiadó automata beüzemelését követően jótállás vállalása (ajánlattevő ajánlata szerinti időtartamban), a jótállás időtartama alatt 6 havonta karbantartás,
- A jótállás keretében a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező meghibásodás esetén a meghibásodás 24 órán belül történő elhárítása és a meghibásodásból kifolyólag szükségessé váló alkatrész pótlás térítésmentes biztosítása
- A jótállás keretében a gyártó által előírt karbantartási jellegű feladatok elvégzése
- A jótállás és a karbantartás keretében kizárólag új (elsőként felhasznált) alkatrészek kerülhetnek felhasználásra, beépítésre.

A karbantartás keretében ajánlattevő különösen az alábbi feladatok elvégzésére köteles:
- érmenyílás, érmevizsgáló tisztítása
- jegy-vágó, nyomtató, vágómű tisztítása, beállítása
- akkumulátor, töltési rendszer ellenőrzése
- elektronikus komponensek ellenőrzése
Ajánlatkérői elvárás továbbá, hogy a jegykiadó automata szoftverei segítségével az esetlegesen jelentkező műszaki hibák, vagy problémák megszüntetésére azonnali, de legkésőbb 24 órán belüli beavatkozás lehetőségét biztosítsa. Így többek között:
- érmevizsgáló készülék meghibásodására,
- a papírtekercs pótlására,
- a parkolójegy elakadásának megszüntetésére,
- a megfelelő akkumulátorfeszültség biztosítására,
- a pénzkazetta cseréjére,
- valamint egyéb, rendeltetésszerű használatot gátló műszaki meghibásodások.
Az adatkommunikáció lebonyolításához szükséges SIM kártyát az Ajánlatkérő biztosítja.
A parkoló automaták telepítési helyei: Ajánlatkérő közigazgatási területén belül. A pontos telepítési helyek listája a műszaki leírás részeként kerül kiadásra.
Ajánlattevőnek a Szerződés teljesítése keretében az alábbiakat kell végrehajtania:
- Automaták helyszínre történő leszállítása
- Automaták helyszínen történő telepítése beton alapzat készítésével amelyhez az automaták talplemezét rögzíteni kell..
- Automaták üzembe helyezése
- Automaták rendszerbe állítása, vagyis a saját távfelügyeleti szoftver használatának biztosítása (továbbiakban: Rendszerbe állítás)
- Automatákra vonatkozó alábbi dokumentumok átadása:
- Automaták részletes műszaki leírása
- Automaták üzemeltetési kézikönyve
- Automaták karbantartási kézikönyve
Fenti tartalmi elemek együttesen jelentik a Teljesítést.
A szerződésszerű teljesítés további tartalmi elemei a jótállási kötelezettség teljesítése és a jótállás időtartama alatti Karbantartás teljesítése.
A beszerzendő áruk részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki leírás része tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap):  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 567937
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Parkoló automaták beszerzése és karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NORT kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11888666
Postai cím: Harcos Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: info@nort.hu
Telefon: +36 209432273
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88042000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50525000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: beton alapzat készítése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § bekezdése szerinti adatok:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
- nem releváns.
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
NORT kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,adószáma: 10596962-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége eseténrészenkénti bontásban;
Név: NORT kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, cím: 1113 Budapest, Harcos Utca 4, adószám:10596962-2-43
Név: 4Green Parking Zártkörűen Működő Részvénytársaság, cím: 1029 Budapest, Kont vezér Utca 12, adószám: 26300719-2-41
Név: Gámán Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., cím: 1124 Budapest, Hegyalja Út 146, adószám:13082145-2-43
Név: C-WARE Korlátolt Felelősségű Társaság, cím: 1071 Budapest, Peterdy Utca 6, adószám:14252231-2-42
Név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság, cím: 1143 Budapest, Gizella Út 51-57., adószám:26209618-2-42
Név: DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, cím: 1135 Budapest, Zsinór Utca, adószám:10502431-2-41
Név: SIS Parking Korlátolt Felelősségű Társaság, cím: 1124 Budapest, Nagy Jenő Utca 12, adószám:25467453-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)