Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9985/2019
CPV Kód:33690000-3
Ajánlatkérő:Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Teljesítés helye:A 9/1993 (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében szereplő hatóanyagonként és indikációnként elkülönített intézményi kör.;A 9/1993 (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében szereplő hatóanyagonként és indikációnként elkülönített intézményi kör.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61179686
Postai cím: Váci Út 73/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982509
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000483032019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000483032019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyes terápiás csop. új betegek kez. tételes HA
Hivatkozási szám: EKR000483032019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egyes terápiás csoportokban új betegek kezelésére szolgáló, tételes elszámolás alá eső gyógyszerek 12 aktív hónapra történő beszerzése 2 részben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egyes reumatológiai indikációkban alkalmazható sc.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU311,HU312,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A 9/1993 (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében szereplő hatóanyagonként és indikációnként elkülönített intézményi kör.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyes reumatológiai indikációkban alkalmazható scubcutan TNF Alfa inhibitor készítmények beszerzése az NM rendelet 1/A melléklete szerint:
Adalimumab (OENO kód: 06052) (Indikációs terület: 3.;4.;6/a1.); Etanercept (OENO kód: 06051) (Indikációs terület: 3.;4.;6/a1.); Golimumab (OENO kód: 06055) (Indikációs terület: 3.;4.;6/a1.); Certolizumab-pegol (OENO kód: 06050) (Indikációs terület: 3.;6/a1.).;
Összmennyiség: 478,0 KTE (vállalt lehívási kötelezettség: keretmennyiség 100%-a) + 200% opció.;
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (Megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezésére, hatáserősségére, kiszerelésére, beviteli formájára vonatkozó nyilatkozat - AD.5.1.sz.nyilatkozat) szakmai ajánlatnak minősül, így az nem hiánypótolható vagy módosítható!
Érvényes ajánlattétel feltétele: a 9/1993.(IV.2.) NM rend. 2/E.§ (1) szerinti elektronikus tételes jelentési rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig történő regisztráció a dokumentációban ismertetett módon.Szerződéskötés feltétele: nyertes ajánlattevőnek (+adott esetben 2.helyezett ajánlattevőknek) az online jelentési rendszerben történő sikeres autentikációja a dokumentációban részletezettek szerint. Az elektronikus rendszer megtalálható: https:\\teteles.neak.gov.hu. A megajánlott terméknek forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie és a PUPHA törzsben érvényesen szerepelnie kell az ajánlattételi határidő napján. A megajánlott terméknek továbbá legkésőbb a Keretmegállapodás megkötésekor a PUPHA törzsben hatályosan is szerepelnie kell.
Figyelem: Ajánlatkérő lehetővé teszi többváltozatú ajánlat benyújtását a dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 200% opció:
AK jelen közbeszerzési eljárás során elő kívánja írni a Vevőként szerződő AK részére a KM-ban meghatározott mennyiségű dologra nézve az opciós jogát a 16/2012 (II.16.) Korm.rend. 6.§ (2)bek. alapján. Az opciós mennyiséget az AK a KM-ban meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal jogosult megvásárolni. Az opciós jog előírása nem jelenti AK arra vonatkozó kötelezettségét, hogy a KM aktív időbeli hatálya alatt arra vonatkozóan kötelező jelleggel élnie kellene, azaz lerendelési kötelezettsége AK-nek az opciós mennyiségre sem részben sem egészben nem keletkezik. AK az opciós jogával első alkalommal a KM-ban meghatározott keretmennyiség teljes megrendelését követően, de annak teljes elszámolását megelőzően, a KM aktív időbeli hatálya alatt élhet egyoldalú, írásbeli, Eladó felé címzett nyilatkozata útján. AK rögzíti, hogy az opciós mennyiség egy részére vonatkozó megrendelés nem jelenti, hogy AK a teljes opciós mennyiség lerendelésére kötelezettséget fog vállalni! AK a felhasználási adatok alapján dönti el, hogy az opciós mennyiség mekkora részére és mikor (a megjelölt aktív időszakon belül) bocsát ki megrendelést, illetve hogy az opciós mennyiséget egy vagy több részben vagy egészben kívánja-e lehívni, vagy azt adott esetben egyáltalán nem kívánja lehívni. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben AK élni kíván az opciós jogával, akkor az Eladóként szerződött nyertes ajánlattevő köteles az opciós mennyiséget a KM-ban foglalt változatlan feltételek szerint, változatlan egységáron biztosítani. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha ajánlattevő ajánlatában úgy nyilatkozik (EKR űrlap), hogy az opciós mennyiséget nem biztosítja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban megadott időtartam tájékoztató adat. A KM annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a Keretmennyiség kimerüléséig,de legfeljebb az aláírás napjától számított 12 hónap utolsó napjáig tartó aktív és további 4 hónapig tartó passzív időszakra, határozott időtartamra jön létre.
AK a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónap alatt 60 napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: Egyes gastroenterológiai indikációkban alkalm.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU321,HU331,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A 9/1993 (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében szereplő hatóanyagonként és indikációnként elkülönített intézményi kör.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyes gastroenterológiai indikációkban alkalmazható TNF Alfa inhibitor készítmények beszerzése az NM rendelet 1/A melléklete szerint:
Infliximab (OENO kód: 06053) (Indikációs terület:1/a1.;1/a2.;2/a.); Adalimumab (OENO kód: 06052) (Indikációs terület:1/a1.;1/a2.;2/a.);
Összmennyiség: 373,5 KTE (vállalt lehívási kötelezettség: keretmennyiség 100%-a) + 200% opció.;
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (Megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezésére, hatáserősségére, kiszerelésére, beviteli formájára vonatkozó nyilatkozat - AD.5.1.sz.nyilatkozat) szakmai ajánlatnak minősül, így az nem hiánypótolható vagy módosítható!
Érvényes ajánlattétel feltétele: a 9/1993.(IV.2.) NM rend. 2/E.§ (1) szerinti elektronikus tételes jelentési rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig történő regisztráció a dokumentációban ismertetett módon.Szerződéskötés feltétele: nyertes ajánlattevőnek (+adott esetben 2.helyezett ajánlattevőknek) az online jelentési rendszerben történő sikeres autentikációja a dokumentációban részletezettek szerint. Az elektronikus rendszer megtalálható: https:\\teteles.neak.gov.hu. A megajánlott terméknek forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie és a PUPHA törzsben érvényesen szerepelnie kell az ajánlattételi határidő napján. A megajánlott terméknek továbbá legkésőbb a Keretmegállapodás megkötésekor a PUPHA törzsben hatályosan is szerepelnie kell.
Figyelem: Ajánlatkérő lehetővé teszi többváltozatú ajánlat benyújtását a dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 200% opció:
AK jelen közbeszerzési eljárás során elő kívánja írni a Vevőként szerződő AK részére a KM-ban meghatározott mennyiségű dologra nézve az opciós jogát a 16/2012 (II.16.) Korm.rend. 6.§ (2)bek. alapján. Az opciós mennyiséget az AK a KM-ban meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal jogosult megvásárolni. Az opciós jog előírása nem jelenti AK arra vonatkozó kötelezettségét, hogy a KM aktív időbeli hatálya alatt arra vonatkozóan kötelező jelleggel élnie kellene, azaz lerendelési kötelezettsége AK-nek az opciós mennyiségre sem részben sem egészben nem keletkezik. AK az opciós jogával első alkalommal a KM-ban meghatározott keretmennyiség teljes megrendelését követően, de annak teljes elszámolását megelőzően, a KM aktív időbeli hatálya alatt élhet egyoldalú, írásbeli, Eladó felé címzett nyilatkozata útján. AK rögzíti, hogy az opciós mennyiség egy részére vonatkozó megrendelés nem jelenti, hogy AK a teljes opciós mennyiség lerendelésére kötelezettséget fog vállalni! AK a felhasználási adatok alapján dönti el, hogy az opciós mennyiség mekkora részére és mikor (a megjelölt aktív időszakon belül) bocsát ki megrendelést, illetve hogy az opciós mennyiséget egy vagy több részben vagy egészben kívánja-e lehívni, vagy azt adott esetben egyáltalán nem kívánja lehívni. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben AK élni kíván az opciós jogával, akkor az Eladóként szerződött nyertes ajánlattevő köteles az opciós mennyiséget a KM-ban foglalt változatlan feltételek szerint, változatlan egységáron biztosítani. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha ajánlattevő ajánlatában úgy nyilatkozik (EKR űrlap), hogy az opciós mennyiséget nem biztosítja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban megadott időtartam tájékoztató adat. A KM annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a Keretmennyiség kimerüléséig,de legfeljebb az aláírás napjától számított 12 hónap utolsó napjáig tartó aktív és további 4 hónapig tartó passzív időszakra, határozott időtartamra jön létre.
AK a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónap alatt 60 napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74.§(1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatevőnek ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62. §(1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása:
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai (kivéve ib) pont) szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
• a nem Magyarországon letelepedett esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a (kivéve gb) pont) szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kbt. 62 §(1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmt. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
AK a Kbt.62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel napján ellenőrzi.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-ban foglaltakra (öntisztázás).
Változásbejegyzésre nemleges tartalom esetén is nyilatkozni szükséges. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Felhívjuk továbbá ajánlattevők figyelmét a 321/2015.Korm. rendelet 1-16.§-okban foglaltakra, a 424/2017(XII.19.)Korm.r és a Kbt.69.§(11a)bekezdésére
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015.(X.30.) KR (KR) 1. § (1)bek. alapján Ajánlattevőnek az EKR-ben található ESPD űrlap kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5)bek. alapján AK elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: „alfa” pontjában). Ajánlattevőnek az AK Kbt. 69. § (4)bek. szerinti felhívására - csatolnia kell az alábbiakat:
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (azaz bármely gyógyszerhatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) szerinti szállításainak ismertetését a Kbt. 65.§(1)bek. b) pontja és a KR 21. § (1)bek a) pontja alapján az alk. köv-nek megfelelően részletezett tartalommal, a KR 22. § (1)-(2) bek. szerinti nyilatkozat vagy igazolás benyújtásával. AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dok-ból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. A KR. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél és a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja/év, hó, nap/), a szállítás tárgya, valamint mennyisége (mg, KTE), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7) és (9) bek-re és a Kbt. 69. § (4), (11) bek-re, valamint a KR21. § (1a) bek a) pontjára és 21./A. §-ára.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést nem önállóan végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a bemutatott referencia mely részét teljesítette.
Amennyiben a referencia ismertetése szerint a szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia ismertetésében meg kell adni a kért tárgyra vonatkozó mennyiséget. Az alkalmasság igazolása több szerződésből is biztosítható.
Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1.rész: M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben összességében nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett,de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett a közbeszerzés tárgyából (azaz bármely gyógyszerhatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) származó referenciával, amelynek mennyisége összesen eléri a 179,0 KTE mennyiséget.;
2. rész: M.2. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben összességében nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett,de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett a közbeszerzés tárgyából (azaz bármely gyógyszerhatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) származó referenciával, amelynek mennyisége összesen eléri a 140,0 KTE mennyiséget.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási, fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § és a Ptk. 6:155. § szerint. 2011. évi CXCVI. tv. 3. §. A felek közti elszámolás a tényleges felhasználás alapján történik.
KM-t biztosító mellékkötelezettségek: késedelmes, hibás teljesítés, nemteljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettség, a Ptk. 6:186. § (1) alapján.A késedelmi/hibás teljesítési kötbér mértéke: az érintett termékek nettó ellenértéke után számítva napi 1 %, legfeljebb a termékek nettó ellenértékének 10 %-a. Ptk. 6:187. § (1). Meghiúsulási kötbér mértéke a KM teljes nettó ellenértékének 20%-a.
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximum elérése: azonnali hatályú felmondás, meghiúsulási kötbér
érvényesítése. Ptk. 6:187. § (1)-(2).
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Kbt. 104.§(7).
A részletes fizetési feltételeket, a KM-t biztosító mellékkötelezettségeket és a közvetlen megrendelés szabályait a KM tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (
továbbiakban: e-Kr.) tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK AF(Felhívás) karakterkorlátozására tekintettel egyéb információkat teljes körűen+részletesen a KD-ban adja meg.;2.EKR-en történő bonyolítás:
424/2017.(XII.19.)Korm.rend.(e-Kr.)alkalmaz.AT EKR regisztrációja szükséges. EKR üzemeltető: NEKSZT Kft.(http://nekszt.hu).Útmutató:https
://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Kbt.41.§(1)-(2); 3.EKR-ben elektronikus űrlapként (EŰL) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre álló
nyilatkozatot EŰL kitöltésével kell az ajánlat részeként beadni (Kbt.57.§(1)bek.b)pont, 41/A. § (1)bek). Egyebekben:e-Kr. és Kbt.rendelkezései irányadók (különösen: Kbt. 41/A.§, 35.§ (2a) bek, 65.§ (12)bek.);4.AT-nek ajánlatában csatolnia kell
-Kbt.66.§(5)alapján felolvasólapot,mely tartalmazza Kbt.68.§(4)szerinti adatokat,-Kbt.66.§(2)szerinti nyilatkozatot;-közös AT esetén(valamennyi közös AT+közös AT-k nevében eljárni jogosult neve,címe)AT kapcs.tartójának neve+elérhetősége(levelezési cím,tel.,fax.,e-mailcím);közös ajánlattétel esetén Kbt.35.§(2)szerinti meghatalm.-t tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolati formában(ki kell terjednie arra,h ajánlatot benyújtó gazd.szereplő:közös AT-k képviseletére jogosult gazd.szereplő az adott elj. tekintetében;EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat).Közös ajánlattétel
esetében Kbt.35.§(1)-(7)bek.irányadó,figyelemmel Kbt. 41/A. § (5)-ben foglaltakra;-kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
igénybevétele esetén nyilatkozatot valamint Kbt.65.§(7)bek.szerinti okirat(adott esetben=AE);-aláírási címpéldány vagy ügyvéd/
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta,-meghatalmazás(AE);-nyilatkozatot+indoklás üzleti titokról(AE);-nyilatkozat Kbt
.66.§(6)bek.alapján,melyben jelölni kell:közbesz.-nek azt a részét(részeit),melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót(AV)vesz igénybe,ezen
rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt+ajánlat benyújtásakor már ismert AV-t.Nemleges nyilatkozat is csatolandó;-321/2015.(X.30
.)Korm.rendelet 13.§foly.-ban lévő Vált.Bej.elj.esetében csatolni kell a Cégbírósághoz(CB)benyújtott vált.bej.-i kérelmet és CB
igazolását beérk.-ről.;5.AK 321/2015.(X.30.)Korm.rend.30.§(4)szerint jelzi,h alkalmassági feltételeket a minősített AT-k hivatalos
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.;6.AK HP lehetőségét Kbt.71.§szerint teljes körűen biztosítja EKR-ben.;7.Értékelési
mód:legalacsonyabb ár.;8.AD.5.1.és AD.5.2.sz.nyilatkozatok kötelezően csatolandók;9.AK nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.;10.AK AF
IV.2.6)pontban előírt 2hónap alatt 60napot ért.;11.AK AF II.2.7)pontban feltüntetett 16hónapos időt KD+KM-ban
meghatározottak szerint úgy tekinti, h KM az aláírása napján lép hatályba és KM19.1/-ben meghat.ideig tart;12.
Ajánlattétel,elszámolás,kifiz.pénznem:HUF.;13.Kbt.35.§(8)-(9):AK szerz.telj.érd.-ben nem teszi lehetővé gazdálkodó szerv.létrehozását.;
14.AK nem alkalmazza:Kbt.75.§(2)e)pontot;15.Ajánlatnak tartalmaznia kell AF-ben külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat+más dokumentumokat,melyeket a KD+Kbt.előír.;16.Érvényes ajánlattétel feltételei:-9/1993.(IV.2.)NM rend.2/E.§(1)
szerinti tételes jelentési rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig történő regisztráció(EŰL).Szerződés kötés feltétele:nyertes AT(+2.
helyezett AT) online jelentési rendszerben történő sikeres autentikáció.Elektronikus rendszer: https:\\teteles.neak.gov.hu;-opció biztosítására vonatkozó pozitív tartalmú AT-i nyilatkozat ;17.Megajánlott terméknek forg.hoz.eng-vel+PUPHA törzsben
érvényesen szerepelnie kell ajánlattételi határidő napján;18.Forg.hoz.eng.jogosulttól nyil.kell amennyiben nem AT a
forg.hoz.eng.jogosult;19.Vonatkozó egyéb jsz/feltételek:-43/1999.(III.3.)Korm.rendelet,-9/1993.(IV.2.)NM rendelet és 1/
A számú melléklete,-16/2012.(II.16.)Korm.rendelet,-TB támogatásba befogadó határozat.;20.AK Kbt.104.§(3)alapj.Kbt.105.§(1)bek.a)
pontot alkalmazza; 21.FAKSZ:Dr.MárkusTímea(00318;2626Nagymaros,Király u.10.,drmarkustimea@t-online.hu)
Folytatás VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.
VI.3) pont folytatása
21. Az AF karakterkorlátjára tekintettel, a Közbeszerzési Dokumentumban is szereplő fogalmak a szakma szabályai szerinti, továbbá valamennyi potenciális gazdasági szereplő által ismert rövidítéseket használja, melyek a következők:
HA: hatóanyag, gyógyszerhatóanyag
sc.: subcutan
KTE: Közös Terápiás Egység (Részletes leírás a Közbeszerzési Dokumentumban)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák