Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/19
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.28.
Iktatószám:1192/2020
CPV Kód:66150000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Útdíj beszedési- és ellenőrzési feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000005292020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000005292020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Útdíj beszedési- és ellenőrzési feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szük. szolg.
Hivatkozási szám: EKR000005292020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66150000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatások nyújtása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges sz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66150000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A) Azonnal, ajánlatkérő rendszerében történő fejlesztés nélkül nyújtandó szolgáltatások:
Nyertes ajánlattevő feladata on-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési műszaki leírás szerint különös tekintettel az alábbiak szerinti szolgáltatási elemekre.
- Egyszerű, „multiplatform” fizetés a PCI DSS tanúsítványnak megfelelő kártyatárolási platformon. A fizetési szolgáltató rendszerében tárolt bankkártyával történő egyszerű fizetés megvalósítása (egy kattintásos autentikáció + 1 kattintásos fizetés). Ajánlattevőnek legalább az ajánlattételi határidő lejártáig érvényes PCI DSS compliant certifikációval kell rendelkeznie, melynek egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni szükséges.
- Lehetőség szerint az ajánlatkérő kiemelt tevékenységére való tekintettel stabil szolgáltatás biztosítása másodlagos elfogadó bevonásával (backup rendszer megléte). Több authorizáló pénzintézet, szolgáltató biztosítása a rendszer hátterében, így ha az elsődleges authorizáló rendszer tervezetten, vagy nem tervezetten leáll, az érintett tranzakciók azonnal a következő authorizáló rendszerbe kerüljenek. Ajánlatkérő ezen szakmai ajánlati tartalmat értékeli a 2. értékelési szempont tekintetében az ajánlati felhívás II.5. pontja és az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum II. fejezet 6. pontja szerint.
- 3D Secure - strong authentikáció funkció megléte; Nyertes ajánlattevő a bankkártyás visszaélések visszaszorítása céljából – további ellenszolgáltatás nélkül - vállalja az ún. kétfaktoros hitelesítés szolgáltatás (3d Secure funkció) biztosítását minden egyes bankkártyás tranzakció esetén, melynek értelmében köteles a tranzakcióban érintett bankkártyához tartozó folyószámla vonatkozásában a számlavezető bank részére a folyószámla megnyitása során megadott telefonszámra minden egyes tranzakció alkalmával értesítést küldeni (SMS vagy token formájában), és a tranzakciót csak az értesítés címzettjének visszajelzését, engedélyét követően végrehajtani.
- Többnyelvű fizető felület biztosítása már az ajánlattételi határidő lejártakor legalább a következő nyelveken: magyar, angol, német. Az előzőeken felül ajánlattevő ajánlatában jelölje meg mindazon – az előzőeken felüli, az ajánlatkérő részére releváns – nyelveket a lengyel, román, szlovák, cseh, török, bolgár és orosz nyelvek közül, amelyeken már az ajánlattételi határidő lejártakor biztosítani tudja a szolgáltatást. Ajánlatkérő ezen szakmai ajánlati tartalmat értékeli a 3. értékelési szempont tekintetében az ajánlati felhívás II.5. pontja és az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum II. fejezet 6. pontja szerint.
B) Az ajánlatkérő által a szerződés hatálya alatt előterjesztett igénye alapján, az ajánlatkérő rendszerében történő fejlesztéssel nyújtandó, az A) ponttól eltérő műszaki megoldással megvalósuló VPOS, online bankkártyás fizetési szolgáltatások.
Ajánlatkérő számára az online bankkártyás (VPOS) fizetési szolgáltatást ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján legkorábban a szerződés hatálybalépésének napjától kell biztosítania az ajánlattevőnek az alábbiak szerint.
Az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásának időpontjában műszakilag és funkcionálisan igazolhatóan képesnek és alkalmasnak kell lennie arra, hogy ajánlatkérő erre irányuló későbbi igénye esetén az ajánlatkérő oldalán megvalósuló fejlesztéssel online bankkártyás (VPOS) fizetést az alábbi – az A) pontban foglaltakon túli – módon is lehetővé tegye:
- banki átutalás támogatása
- ismétlődő bankkártyás fizetés
A beszerzés mennyisége:
Becsült tranzakciók száma a szerződés tervezett időtartama alatt: 1 137 078 darab tranzakció a keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőket, hogy a tranzakciók tervezett becsült mennyisége: 1.137.078 db, mely mennyiség tájékoztató jellegű, az a keretösszeg alapján változhat.
Keretösszeg: nettó 1. 710.000.000 Ft, melynek 50 %-ra (azaz legfeljebb nettó 855.000.000 Ft értékig) vállal ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik-e az Ajánlattevő backup-rendszerrel (igen/nem) 10
2 Ajánlattevő hány darab – az ajánlatkérő részére releváns – nyelven tudja biztosítani a szolgáltatást (darab) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1710000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a nyertes ATáltal elvégzett feladatok összesített ellenértéke a szerződés mindkét fél által történő aláírásának napjától számított 12 hónap alatt nem éri el az AK rendelkezésére álló – a II.2.4. pont szerinti – keretösszeget, úgy a szerződés ezen összeg elérésének időpontjáig automatikusan meghosszabbodik további 12 hónappal a Felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül is
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A keretösszeg nettó 1.170.000.000,- Ft, melynek 50%-ra (azaz legfeljebb nettó 855.000.000 Ft értékig) vállal ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget, a fennmaradó 50% erejéig adhat le ajánlatkérő megrendelést.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját tekintettel arra, hogy azt a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter nem írja elő kötelezően.
A szolgáltatás nyújtásának kezdő napja a szerződés aláírásának napját követő 15. munkanap. Ezen időszak alatt a teljes implementációt végre kell hajtania a nyertes ajánlattevőnek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § szerint ajánlattevőnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kormányrendelet 1. § (3) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Kormányrendelet 1. § (4) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében és a 13. § (4) bekezdésében foglaltak irányadóak az eljárás során.
A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1 Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § (5) bekezdésére tekintettel ajánlatában csatolja 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegforduló nappal lezárt (nem auditált) üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (on-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatásokból) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő ezen alkalmassági követelmény esetében a mérlegforduló nappal lezárt üzleti év tekintetében az alkalmasság igazolását olyan mérlegforduló nappal lezárt üzleti év árbevételének bemutatásával is elfogadja, amely üzleti év tekintetében a beszámoló a cégbíróságon még nem került letétbe helyezésre (azaz a beszámoló nem került még könyvvizsgáló által auditálásra).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegforduló nappal lezárt (nem auditált) üzleti évben nem rendelkezik összesen legalább nettó 1.000.000.000 Ft általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (on-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatásokból) származó árbevétellel.
Amennyiben az ajánlattevő a P/1. szerinti irattal nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti év), akkor ezen ajánlattevő akkor minősül a szerződés teljesítésére alkalmatlannak, ha működésének ideje alatt nem rendelkezik legalább nettó 650.000.000 Ft a közbeszerzés tárgyából (on-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatásokból) származó árbevétellel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Korm. rendelet 1. § szerint ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolására a Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdése alkalmazandó a jelen felhívással összhangban.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát kéri.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően a fentiek szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg az alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1
Ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített, on-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatások tárgyú referencia-nyilatkozatokat/igazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 21.§ (3) bekezdés a) pontja és a 22. § (2) és (3) bekezdés szerint.
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (kezdés év, hó, nap és befejezés év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma/elérhetősége,
- a szolgáltatás tárgya (az elvégzett munkát, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel),
- VPOS tranzakciók darabszáma, és
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített, legalább 9 hónap időtartam alatt folyamatosan biztosított on-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatások nyújtására vonatkozó referenciával, melynek keretében összesen minimum 850 000 darab VPOS tranzakció került lebonyolításra. (Ezen referencia a II.2.4.A. pont szerinti munka tekintetében igazolja az alkalmasságot).
M/1/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább egy darab, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített, legalább 9 hónap időtartam alatt folyamatosan biztosított on-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatások nyújtására vonatkozó referenciával, melyben az online bankkártyás fizetés (VPOS) az alábbi módokon is biztosított volt:
- banki átutalás támogatása
- ismétlődő bankkártyás fizetés.
(Ezen referencia a II.2.4.B. pont szerinti munka tekintetében igazolja az alkalmasságot).
Az M/1/1. és M/1/2. szerinti alkalmassági követelménynek ajánlattevő több referenciával együttesen is megfelelhet, de csak olyan referenciákat lehet bemutatni, amelyben a szolgáltatás nyújtásának időtartama legalább 9 hónap.
Az M/1/1. és az M/1/2. szerinti alkalmassági követelménynek ajánlattevő akár egyetlen referenciával is megfelelhet, de csak olyan referenciát lehet bemutatni, amelyben a szolgáltatás nyújtásának időtartama legalább 9 hónap.
A Korm. rendelet 1. § szerint ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolására a Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdése alkalmazandó a jelen felhívással összhangban.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát kéri.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően a fentiek szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében és a 21/A. §-ában foglaltakat alkalmazza.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg az alkalmassági követelményt.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére tekintettel a három év alatt befejezett, de legalább 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe az alkalmassági követelmények teljesülésének ellenőrzése során.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Hibás teljesítési kötbér: A kötbér alapja a szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki Leírás szerinti mértéket meghaladó tervezett és a szerződés 2. számú mellékletében szereplő SLA mértékét meghaladó, a nyertes ajánlattevőnek felróható nem tervezett leállások esetén az előző teljesítési időszak azonos naptári időszakában sikeresen végbement tranzakciók mennyisége. A kötbér összege minden hibás teljesítéssel érintett tranzakció vonatkozásában 5.000,- Ft. A hibás teljesítési kötbér maximális összege a jelen Szerződés hatálya alatt 50.000.000,- Ft.Meghiúsulási kötbér: mértéke 40.000.000,- Ft, amennyiben ajánlatkérő a szerződést annak 13.1 pontja alapján felmondja. További kötbéreket a szerződéstervezet tartalmazza.
Fizetési feltételek Ajánlatkérő előleget nem fizet. Folytatás: VI.4.3.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR-ben és a Kbt-ben foglaltaknak megfelelően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1. A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az EKR-ben.
VI.3.2. A részajánlattétel kizárásának indokolása: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat-tételt tekintettel arra, hogy egy szerződést kíván kötni gazdasági és műszaki érdekek érvényesítése érdekében. Az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában meghatározott különböző funkciók együttes megléte teszi lehetővé, hogy ajánlatkérő egyidőben tudja a szolgáltatásokat magas színvonalon biztosítani. Továbbá az elektronikus útdíj rendszer monolit rendszer, nem moduláris. Ennek okán az infrastruktúra úgy van kialakítva, hogy egyszereplős integrációt tud csak biztosítani, tehát a funkciók együttes megléte teszi csak lehetővé a rendszerhez való kapcsolódást és ezáltal a magasabb szintű fizetési szolgáltatások igénybevételét. Előzőekre tekintettel ajánlatkérőnek nincsen lehetősége tárgyi eljárásban a részajánlat-tétel lehetőségét biztosítani.
VI.3.3. Az ajánlatok értékelési módszere a következő: Az 1. és 3. értékelési szempontok tekintetében egyszerű matematikai arányosítás, a 2. értékelési részszempont tekintetében abszolút értékelési módszer pontozás alkalmazásával az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c) pont szerinti ponthatár: 0-10. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére figyelemmel a 3. értékelési részszempont tekintetében 7 darabban határozza meg az ajánlati elem tekintetében megajánlható legkedvezőbb értéket.
VI.3.4. Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő neve, lajstromszáma: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, lajstromszám: 00597
VI.3.5. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés esetében a Kbt. 71. §-ban foglalt rendelkezések szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
VI.3.6. Ajánlattevő ajánlatával együtt csatolja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
VI.3.7. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés u) pontja alapján rögzíti, hogy az eljárásban való részvételt 10 000 000 HUF ajánlati biztosíték adásához köti.
Ajánlattevő ajánlatában nyújtsa be a Kbt. 54. § szerint rendelkezésre bocsátott ajánlati biztosítékról szóló okiratot. Az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Ajánlatkérő fizetési számlaszáma a következő: KHB 10402142-49555557-57541131.
A befizetés igazolásának módja:
(a) ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén ajánlattevő fizetési számláját vezető pénzintézet által kiállított igazolás egyszerű másolatban,
(b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítása esetén a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított igazolás a Kbt. 41. / A. § (2) bekezdés szerint.,
(c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény útján történő teljesítés esetén a kötelezvény a Kbt. 41. / A. § (2) bekezdés szerint.
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra, mellyel kapcsolatban fokozott körültekintéssel járjanak el az ajánlat benyújtása során. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja szerint érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.
VI.3.8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatait.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.3. pont folytatása: VI.3.910. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (1) bekezdésében foglalt határidőt követően is amennyiben
A) az Ajánlatkérő Alapszabályának 8.2.u. pontja szerint a tulajdonos nem járul hozzá az eljárás lefolytatásához vagy eredményessé nyilvánításához. A tulajdonosi döntés megléte a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a szerződés hatálybalépésének feltétele.
VI.3.101. Ajánlattevő nyújtson be szakmai ajánlatot az alábbiak szerinti vázlatos tartalommal azzal, hogy annak részletes tartalmát a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
- ajánlattevői nyilatkozat, hogy ajánlattevő rendelkezik-e backup rendszerrel,
- ajánlattevői nyilatkozat, hogy ajánlattevő mely nyelveken képes a szolgáltatást nyújtani,
- ajánlattevő mutassa be a biztosítandó szolgáltatást, kitérve annak lehetőségeire, IT infrastrukturális igényeire,
- ajánlattevő csatolja az általa azonnal, fejlesztés nélkül nyújtandó szolgáltatáshoz biztosítani kívánt interfész pontos műszaki specifikációját, illetve biztosítson a szerződés teljesítése során egy olyan teszt környezetet, amely segítségével Ajánlatkérő megvizsgálhatja, illetve elvégezheti a szükséges paraméterezéseket saját rendszerén.
- ajánlattevői nyilatkozat, hogy a webáruház és az ajánlattevő fizetőfelületének oldala, valamint a leendő vevő böngészője és ajánlattevő fizetőfelületének vevői oldala legalább 128 bites SSL csatorna védelme alatt képesek kommunikálni egymással;
- ajánlattevő nyilatkozata, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban foglalt követelményeket megértette és elfogadja, illetve teljesíteni tudja.
VI.3.112. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
III.2.2. pont folytatása: Nyertes ajánlattevőt a kártyával eszközölt sikeres tranzakciók után (differenciált) tranzakciós jutalék és az ajánlatkérő által – a szerződéstervezetben foglaltak szerint – hitelt érdemlően igazoltnak elfogadott mértékű bankközi jutalék (interchange fee) és rendszerhasználati díj illeti meg, melyet ajánlatkérő a szerződésszerű részteljesítést (havi elszámolás) követően a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett átutalással fizet meg.
Az ÁFA-ra vonatkozóan a mindenkori adójogszabályok irányadók.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat fizetésére vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-a az irányadó.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák