Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/23
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2020.02.03.
Iktatószám: 1574/2020
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: A műszaki leírás 1. számú melléklete (JKA mennyiségek és helyszínek) tartalmazza a teljesítési helyszíneket.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.02.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Gazdasági társaság Kbt. 5. § (4) bekezdés szerint
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Adatfeldolgozás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kakuk Katalin
Telefon: +36 301587730
E-mail: kakuk.katalin@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001599912019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001599912019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság Kbt. 5. § (4) bekezdés szerint
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Adatfeldolgozás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: JKA 1,2,3 típusú jegykiadó automaták karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001599912019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
JKA1, JKA2, JKA3 típusú jegykiadó automaták L3 szintű üzemeltetés támogatása, karbantartása és (eseti) hibajavítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: JKA 1,2,3 típusú jegykiadó automaták karbantartás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A műszaki leírás 1. számú melléklete (JKA mennyiségek és helyszínek) tartalmazza a teljesítési helyszíneket.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A JKA1, JKA2, JKA3 típusú jegykiadó automaták L3 szintű üzemeltetés támogatása, karbantartása és (eseti) hibajavítása:
Jelen Szerződésben érintett JKA mennyiségek típus szerinti megosztása a következő:
JKA 1: (B2B bankjegykezelővel felszerelt készpénzes és bankkártyás fizetésre alkalmas jegykiadó automata): 58 db
JKA 2: (BNR bankjegykezelővel felszerelt készpénzes és bankkártyás fizetésre alkalmas jegykiadó automata): 59 db
JKA 3: (kizárólag bankkártyás fizetésre alkalmas jegykiadó automata): 53 db
Összesen 170 db jegykiadó automata karbantartása
Elvárt feladatok, szolgáltatások:
Közreműködő feladata a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés hatálya alá tartozó JKA darabszámától függően azok üzemeltetése az alábbiak szerint:
1. az alábbi 1. pontban részletezett átalánydíjas feladatok teljesítése, melynek ellenértéke a közbeszerzési eljárásban megajánlott havi átalánydíj (Ft/JKA/hó), valamint
2. az alábbi 2. pontban részletezett Nem átalánydíjas feladatok, melyek Megrendelő igénye szerint egyedi megrendelés alapján kerülnek megrendelésre.
Ezek ellenértékét Megrendelő az egyedi megrendelés teljesítettnek minősítését követően
2.1. pont szerinti javítás esetén a közbeszerzési eljárásban megajánlott óradíj (Ft/óra) szerint
2.2. pont szerinti egyéb, a JKA-hoz kapcsolódó, az átalánydíjas szolgáltatásokon túli tevékenységek vonatkozásában a szolgáltatások kifizetése óradíj (Ft/óra) alapján történik.
Az átalánydíj és az egyedi megrendelések ellenértéke a Szerződés teljes nettó keretösszegét csökkentik.
1. Átalánydíj keretében nyújtandó szolgáltatások
Szolgáltatási idő (valamennyi alábbi megjelölt szolgáltatás vonatkozásában irányadó): Munkanapokon: 08:00-16:00 óra között
Reakcióidő: 2 órán belüli megjelenés Megrendelő (1016 Budapest, Mészáros u. 19.) telephelyén
Hibakeresési idő (hibajavítási idő): 12 óra (szolgáltatási időben értendő, maximálisan 5 eszköz párhuzamos hibakeresés). Hiba okának meghatározása (Megoldási idő): 14 óra.
Ajánlatadási idő (ajánlatkérés esetén a megoldási idő): 24 óra (szolgáltatási időben értendő, hiba esetén a hibakeresést követően)
Átalánydíjon felüli szolgáltatások:
2.1 Hibajavítás (Hibajavítás keretében nyújtandó szolgáltatások)
Szolgáltatási idő (valamennyi alábbi megjelölt szolgáltatás vonatkozásában irányadó): Munkanapokon: 08:00-16:00 óra
Reakcióidő: Budapesten és Pest megyében 3 óra, vidéken 6 óra (helyszíni megjelenés)
Helyszíni hibajavítási idő: 24 óra (szolgáltatási időben értendő), beleértve a hibakeresést.
2.2 Egyedi megrendelés keretében nyújtandó az átalánydíjas szolgáltatásokon túli szolgáltatások
Szolgáltatási idő (valamennyi alábbi megjelölt szolgáltatás vonatkozásában irányadó): Munkanapokon: 08:00-16:00 óra
Reakcióidő: időbélyeggel ellátott ITSD (Ticketing) rendszeren keresztül leadott Megrendelői jelzéstől számított 2 órán belül a Közreműködő köteles a Megrendelővel a kapcsolatot igazolhatóan felvenni.
Ajánlat/szakvélemény adási idő: 24 óra (szolgáltatási időben értendő).
További információk a műszaki leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A III.1.1 ) folytatása: az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján. Az ár kritériumok a közbeszerzési dokumentáció II.15.1) pontjában foglaltak szerint oszlanak meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), vagy alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1-16. § alapján: AT-nek ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV v. más szervezet vonatkozásában: A Kr. 15. § (1) bek. szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek nevében/képviseletében (legördülő menü használatával) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A Kr. 15. § (2) bek. szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós. A Kbt. 62. § (1) bek a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
AK a Kbt. 62. § (1) bek. q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlat benyújtásának napjához viszonyítottan ellenőrzi. A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat AT az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek-ben foglaltak szerint:
•a Magyarországon letelepedett AT-nek a Kr. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.
•a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania,
figyelemmel a 2018.01.01-től hatályos Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjában foglaltakra.
AK felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján valamint a Kr. 1. § (7) bek.re.
Előzetes igazolás: AT ajánlatában a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. köv-nek. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja AT EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alk-i köv-nek való megfelelés tekintetében. AT-nek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alk-i köv-nek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az EKR rendszerben az az ajánlatot benyújtó gazd-i szereplő teszi meg. Utólagos igazolás:
Az alk. köv-kre vonatkozó igazolásokat folytköv. II.2.14.)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek (pénzügyi és gazdasági alkalmasság és műszaki alkalmasság)
AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevő EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlattevőnek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az EKR rendszerben az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján. A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§(3). Irányadó továbbá a Kbt. 65.§ (7),(9),(11),(12).
Utólagos igazolás: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőknek az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt szabályok szerint kell igazolniuk.
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az összes pénzügyi intézménytől származó megfelelő nyilatkozattal, ahol AT a felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben élő fizetési számlával rendelkezik, függetlenül attól, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;
P/2. és P/3. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1:Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bankszámláin/bankszámláján a felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás volt.
P/2:Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen nem érte el a nettó 125.000.000 HUF értéket.
P/3:Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közebszerzés tárgyából (készpénz és/ vagy bankkártya elfogadására alkalmas, közösségi közlekedéssel kapcsolatos jegyértékesítésre specializált automaták gyártása, szervízelése, átalakítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 90.000.000 HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek (pénzügyi és gazdasági alkalmasság és műszaki alkalmasság). Továbbá AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltakra.
M/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesített – közbeszerzési eljárás tárgya szerinti - referenciára vonatkozó igazolást/nyilatkozatot, minimálisan az alábbi tartalommal kell benyújtani:
- A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
- Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);
- A szerződés tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- A szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás összege;
- A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év, hónap, nap pontossággal);
- Amennyiben Ajánlattevő a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges);
- Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) –(2) bekezdése szerint kell igazolni.
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján szakemberek megnevezésével és végzettségük, tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek b) alapján az AF III.1.3) M.2. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személy nevét, és az AF feladásának napjáig szerzett releváns szakmai tapasztalatának jellemzőit, továbbá azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Csatolni kell az ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható, a következő minimális adattartalommal:
a) a szakember neve, végzettsége b) szakmai gyakorlat bemutatása (gyakorlat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap)(oly módon, hogy alkalmassági feltételek megállapíthatóak legyenek)). A hónapokban meghatározott szakmai tapasztalat esetén AK minden megkezdett
(érintett) naptári hónapot egész hónapként vesz figyelembe, és az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok esetében az adott időszakot csak egyszer veszi figyelembe. A dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be, irányadó a Kbt. 65.§ (12) és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése. M/1.és M/2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ATk jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (készpénz és/ vagy bankkártya elfogadására alkalmas, közösségi közlekedéssel kapcsolatos jegyértékesítésre specializált automaták gyártása, szervizelése, átalakítása) szerinti legalább 110 db azonos (egyforma) jegyértékesítő automata szállításából származó szerződés- és előírásszerűen teljesített referenciával.
Az M/1. alkalmassági minimumkövetelmény legfeljebb 2 db referenciával teljesíthető, melyek közül legalább az egyik elérte a nettó 90.000.000 forint értéket.
M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 4 fő érettségivel rendelkező szakemberrel, akik egyenként legalább 24 hónap tapasztalattal rendelkeznek a közbeszerzés tárgya (készpénz és/ vagy bankkártya elfogadására alkalmas, közösségi közlekedéssel kapcsolatos jegyértékesítésre specializált automaták gyártása, szervizelése, átalakítása) szerinti gyakorlattal. A szakmai gyakorlat igazolása körében az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandók össze. Az ajánlattevővel munkaviszonyban/egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszonyban nem álló szakemberek részéről rendelkezésre állási nyilatkozat a szerződés teljes időtartamára benyújtandó. (Fontos, hogy AT a szakemberek tekintetében nem támaszkodhat alvállalkozóra, vagy kapacitást nyújtó szervezetre)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbér alapja: Átalánydíjas és nem átalánydíjas szolgáltatás, feladat esetén az érintett JKA-ra vonatkozóan a Megrendelő által a Közreműködőnek a szerződésszegést megelőző hónapban megfizetett havi nettó átalánydíj ötszöröse. A késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér mértékére vonatkozó részletes előírásokat, valamint a pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. Jótállás:12 hónap. A beszerzendő munka keretszerződés jellegű, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a teljes nettó keretösszeg 70 %-ra (nettó 209.650.000,-Ft) vállal lehívási kötelezettséget. AK előleget nem biztosít. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire, továbbá a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdéseire
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Érvényes és hatályos szerződés hiányában az üzemelő JKA-k által biztosított értékesítési csatornán a szolgáltatás leállhat, az újonnan beszerzésre kerülő automaták kitelepítésében csúszást okozhat. Az eljárás lefolytatásának késedelme minden a JKA-kon keresztüli jegyértékesítési csatornákkal kapcsolatos folyamat (beruházások, alkalmazás fejlesztés, karbantartás, üzemszerű működés) késését, elmaradását okozhatja, továbbá közvetlenül vagy közvetetten a vasútüzemi, személyszállítási tevékenységet veszélyezteti, azáltal hogy a MÁV-START Zrt. jegyértékesítési csatornái közül egy jelentős csatorna kiesik.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. KD rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57.§ szerint, EKR rendelet 11.§ (7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton. A KD az AF közzétételének időpontjától elérhető az EKR-ben. AK a KD-ban iratmintát bocsát AT-k rendelkezésére. Az eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő AT-i regisztráció - az EKR rendelet rendelkezései szerint.
2. Kbt.71.§; Új gazdasági szereplő hiánypótlással eljárásba történő bevonása: AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
3. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§ (2) és (6) a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is); Kbt.67.§ (1) és (4) alapján. A Kbt.66.§ (5) alapján a Kbt.68§ (4) szerinti tartalommal felolvasólapot szükséges csatolni, az Kbt.41/A.§ alapján, elektronikus űrlap kitöltésével.
4. AT, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintája, - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával.
5. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
6. AT ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy az átalakításhoz és üzemeltetéshez szükséges főbb részegységekre (bankjegykezelő; érmekezelő; hopper; nyomtató; touchscreen; POS terminál) és jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó, az AT részére kiállított alkatrészellátási gyártói nyilatkozat(ok)al rendelkezik/szerződéskötési moratórium lejártát követő napon rendelkezni fog - amelyben az eszköz gyártója (vagy hivatalos képviselete) nyilatkozik arról, hogy AT nyertessége esetén a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálya alatt biztosítja AT folyamatos alkatrészellátását AT által tárgyi közbeszerzési eljárásban megajánlott eszközökhöz - amely gyártó (vagy hivatalos képviselete) által kiállított nyilatkozatot legkésőbb a szerződéskötési moratórium lejártát követő napra AK részére átadja.
7. AT ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy az átalakításhoz és üzemeltetéshez szükséges főbb részegységekre (bankjegykezelő; érmekezelő; hopper; nyomtató; touchscreen; POS terminál) és jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó, az AT részére kiállított szerviz technikusi akkreditációval rendelkezik/szerződéskötési moratórium lejártát követő napon rendelkezni fog, amely gyártó (vagy hivatalos képviselete) által kiállított nyilatkozatot legkésőbb a szerződéskötési moratórium lejártát követő napra AK részére átadja.
8. AK a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. AK projekttársaság alapítását az önálló ATk vonatkozásában is kizárja.
9. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2)e) pontja szerinti eredménytelenséget.
10. Kbt.73.§(5): AK a KD-ban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
11. AF-ben, KD-ben valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
12. FAKSZ: dr. Kómár Márta; lajstromszám: 00341
13. A nyertes AT kiválasztása a Kbt.76.§ (2) a) pontja alapján történik.
Folyt.: VI.4.3)-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 14. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. EKRben továbbított dokumentumokkal, EKRben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt.35.§ (2a) bek., 41/A §-a, 65.§(12) bek., 69.§(11a) bek. és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 11-12.§-ai tartalmazzák. EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges. EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a KDban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
15. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.
16. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírása irányadó.
17. Ajánlati kötöttség: 1 hónap, melyen 30 napot kell érteni, figyelemmel a Kbt.81.§(11)-re.
18. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); EKR rendelet 11.§(4).
19. Szerződés teljesítése: Kbt.135.§(1) és (6)szerint.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek.ben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (11) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárásnak minősül. A hivatkozott Korm. rendeletben foglaltak szerint a Miniszter elutasító döntése esetében Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárását eredménytelenné nyilvánítja. Az így megindított közbeszerzési eljárás esetében az eljárást lezáró döntés a miniszteri döntés érintett szervezettel való közléséig nem hozható meg.
22. AK a pénzügyi, gazdasági illetve a műszaki, szakmai alkalmasságának minimumkövetelményei a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) és 39. § (3) bekezdései).
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 148. §-ában foglaltakra
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák