Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/190
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.09.30.
Iktatószám: 17353/2020
CPV Kód: 64221000-1
Ajánlatkérő: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45., és 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.10.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42934190
Postai cím: Than Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paulini Ildikó
Telefon: +36 301405825
E-mail: beszerzes@kavk.hu
Fax: +36 18141815
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://vizsgakozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://vizsgakozpont.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000889382020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000889382020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Call Center szolgáltatások nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000889382020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64221000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A feladat célja a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) egyes szervezeteinél dolgozó munkatársak leterheltségének csökkentése. A betelefonáló ügyfelek tájékoztatása, segítségnyújtás az ügyek indításának módjával, a benyújtandó dokumentáció összeállításával kapcsolatban, szükség esetén az ügyfél átirányítása a megfelelő ügyintézőhöz, vagy illetékes hivatalhoz.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Call Center szolgáltatások nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64221000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45., és 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A feladat célja a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) egyes szervezeteinél dolgozó munkatársak leterheltségének csökkentése. A betelefonáló ügyfelek tájékoztatása, segítségnyújtás az ügyek indításának módjával, a benyújtandó dokumentáció összeállításával kapcsolatban, szükség esetén az ügyfél átirányítása a megfelelő ügyintézőhöz, vagy illetékes hivatalhoz. A helpdesk szolgáltatásnak hétfőtől csütörtökig 08:00-16:30-ig, pénteken 08.00-14:00-ig kell elérhetőnek lennie. A KAV jelenleg is üzemelő telefonszámára érkező hívások kezeléséhez szükséges rendszert kell kialakítani, továbbá 10 KAV kolléga bekapcsolása a Helpdesk hálózatába.
A KAV kijelölt munkatársainak és a Helpdesknél dolgozó kezelőknek egységes telefonos rendszerben kell dolgozniuk. Nyertes Ajánlattevő feladata a rendszer kiépítése, üzemeltetése és karbantartása. Korábbi telefonszámokról érkező hívások racionalizálása keretében meg kell oldani, hogy a volt Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) jelenleg is működő honlapján található telefonszámokra érkező hívásokat is a KAV Helpdesk Contact Centerén kezeljék.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
A megvalósítás ütemterve:
1. Helpdesk Contact Center elindulása
Határidő: a szerződés aláírásától számított 15. munkanap.
A szerződés megkötésétől számított 15. munkanapon a hívásoknak már a nyertes Ajánlattevő által működtetett Helpdesk Contact Centerének kell fogadnia és kezelnie.
2. 10 pozíció kialakítása a KAV munkatársainak
Határidő: a szerződés aláírásától számított 21. munkanap.
A szerződés megkötésétől számított 21. munkanapra el kell végezni a KAV munkatársainál a szükséges telepítéseket és módosításokat, hogy a Helpdesk Contact Center kollégáival egy rendszerben dolgozhassanak.
3. Korábbi számokról érkező hívások racionalizálása
Határidő: a szerződés aláírásától számított 30 munkanapon belül meg kell oldani mind a NISZ hanganyagok frissítését, mind a számok átíratását.
Fizetési feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Megrendelő a Vállalkozó részére járó vállalkozói díjat a tárgyhónapban ellátott feladatok teljesítésének igazolását követően utólag havonta, a hibátlan számla beérkezését követő 30 naptári napon belül, a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással, magyar forintban egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1) és (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0 -10 pont.
Az értékelés módszere:
Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként meghatározott részszempont esetében szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza az Ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a „0 hónap” megajánlás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3)/M.2.) b) alpont szerinti szakember 24 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (hó, min. 0 hó, max. 24 hó, csak egész hónap ajánlható meg, előny a több) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Vállalkozó a 36 hónap időtartam alatt panaszmentesen üzemeltet, Megrendelő kezdeményezésére Szerződő Felek a szerződés lejártát megelőzően írásban egy alkalommal további 12 hónap időtartamra jogosultak meghosszabbítani a szerződést.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított egy évre vonatkozó valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• számlavezetés kezdete (mióta vezeti az adott számlát),
• volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorban állás.
„Sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolás az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint kerül sor az alkalmassági követelmények igazolására.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni, elegendő csupán a IV. rész „α”: Az összes kiválasztási szempont általános jellemzése” mezőt kitölteni az alkalmassági követelmények vonatkozásában.
Az alkalmasság előzetes igazolása az ESPD (EEKD) benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladatásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb Telemarketing aktivitásból (Call Center és/vagy Contact Center és/vagy Telefonos ügyfélszolgálat/helpdesk/support) származó referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét/időtartamát (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
• a szolgáltatás tárgyát,
• az ellenszolgáltatás összegét (nettó Ft),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A fenti referenciakövetelmények igazolása max. 3 szerződéssel lehetséges.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.
M2) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajz a képzettségük, végzettségük szakmai tapasztalatuk ismertetésére, a képzettséget, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, illetve a szakemberek rendelkezésre-állási nyilatkozatai.
A szakember bemutatása során részletesen – dátumokkal (év/hó) – ki kell térni a szakember által végzett releváns szakmai gyakorlatra. A szakmai tapasztalat igazolására szolgáló gyakorlati időként az előírt végzettség megszerzését követő a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló tevékenység vehető figyelembe. Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer vehető figyelembe. Az ajánlat alátámasztására bemutatott, valamint az alkalmasság igazolására ismertetett gyakorlat között átfedés nem engedélyezett.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy csak egész hónapban adható meg a szakmai tapasztalat. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számolandó.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 89.000.000,-Ft értékű Telemarketing aktivitásból (Call Center és/vagy Contact Center és/vagy Telefonos ügyfélszolgálat/helpdesk/support) származó referenciával, amelyből legalább 30.000.000,- Ft közlekedéssel és/vagy közlekedés biztonsággal kapcsolatos.
M2) a) legalább 1 fő középfokú végzettségű szakemberrel, aki közlekedéssel és/vagy közlekedés biztonsággal kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálati (Call Center/Contact Center/Helpdesk/support) munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló min. 24 hónap tapasztalattal rendelkezik;
b) legalább 1 fő középfokú végzettségű szakemberrel, aki telefonos ügyfélszolgálat (Call Center/Contact Center/Helpdesk/support) vezetésével kapcsolatos feladatokon alapuló min. 24 hónap tapasztalattal rendelkezik.
A szakemberek közötti átfedés nem engedélyezett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő azonnali hatályú felmondása, illetve a Szerződéstől a Vállalkozónak felróható okból történő elállása esetén a Vállalkozó a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott nettó vállalkozói díj 30%-a.
Ha a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit hibásan vagy hiányosan teljesíti – és amennyiben a hiba, vagy hiányosság orvosolható, azt a Megrendelő által meghatározott határidőn belül sem orvosolja -, hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj hibásan teljesített szolgáltatásrészre eső részének 20 %-a.
Bármely, jelen Szerződésben írt, vagy jelen Szerződés alapján a Megrendelő által meghatározott teljesítési (rész)határidő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a késedelemmel érintett szolgáltatásrészre eső nettó vállalkozói díj 1 %-a / nap, maximum összesen a nettó vállalkozói díj 20%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke a maximumot eléri, a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, illetőleg attól elállhat.
A részletes feltételeket a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ában foglaltak az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek.-nek megfelelő aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (AT) köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek., a 65. § (7) bek. és a 67. § (4) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. Csatolandó továbbá az üzleti titokról szóló nyilatkozat.
5) AK a felhívásban a szerz. teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét.
6) AK a szerz. teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
7) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési dokumentumok II. fejezete szerint.
8) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
9) FAKSZ: Buzsáki Attila 00284, Kerekes Anita 00181, Dr. Budai Zoltán 00783.
10) A Kbt. 76. § (3) bek. b) pont szerinti értékeléshez be kell mutatni az ajánlati felhívás III.1.3./M2.) b) alpontjában meghatározott alkalmassági feltételt teljesítő szakembernek az alkalmassági feltételt meghaladó szakmai gyakorlatát/tapasztalatát.
11) AK a felhívás IV.2.6. pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért, az eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
12) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
13) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.
14) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.
15) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.
16) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
17) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
18) Részajánlat tétel kizárásának okai: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, mert a szolgáltatás jellege miatt nem osztható részekre oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Az Ajánlatkérő által igényelt szolgáltatás összetettsége, a műszaki leírás szerint megvalósítandó részfeladatok (tevékenységek) tartalma, egymásra épültsége, a részfeladatok szerves kapcsolódása és folyamatossága nem teszik lehetővé a részajánlattételt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák