Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/237
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.07.
Iktatószám:21785/2020
CPV Kód:72212190-7
Ajánlatkérő:Klebelsberg Központ
Teljesítés helye:1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.01.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lángi Alajos
Telefon: +36 707774545
E-mail: alajos.langi@kk.gov.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001228182020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001228182020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Távoktatási licenszek, szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001228182020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212190-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közbeszerzés mennyisége:
• a tanuló vagy a képzésben résztvevő képzésének tervezését, szervezését és ellenőrzését támogató,
• a képzéshez szükséges digitális tananyagot, valamint kiegészítő ismeretanyagot a képzési program szerint a képzésben résztvevők számára eljuttató (webböngészőben megjelenítő),
• a tanuló vagy a képzésben résztvevő képzési programban rögzített előrehaladását, ellenőrző kérdések alapján elért eredményeit az adatbázisában manipulálhatatlanul rögzítő és értékelő, valamint
• tanuló vagy a képzésben résztvevő teljesítményének értékelése alapján a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit meghatározó és végrehajtó,
a köznevelésben alkalmazni kívánt, a szakképzésről szóló törvény vonatkozó definíciójában szereplő funkcionalitással, integrációval, technikai jellemzőkkel rendelkező zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer vagy modul (továbbiakban: e-learning rendszer vagy LMS), és tananyagszerkesztő rendszer vagy modul (továbbiakban tananyagszerkesztő rendszer vagy LCMS), licenszeinek szállítása, az elektronikus távoktatási rendszer testreszabása, bevezetése, integrációja, oktatása, valamint az elektronikus távoktatási rendszer használatának, üzemeltetésének felhő alapú szolgáltatásként történő biztosítása, és az azzal lebonyolított képzési programokhoz az elektronikus távoktatási rendszer alkalmazását segítő technikai ügyfélszolgálati támogatás biztosítása, valamint meghatározott digitális tananyagok elektronikus távoktatási rendszerbe történő migrációja képezi.
Nyertes Ajánlattevőnek az alábbiak szerinti, köznevelésben alkalmazható licenszeket, felhasználási jogokat szükséges biztosítania:
• Belső felhasználói licensz: A Nyertes Ajánlattevőnek az elektronikus távoktatási rendszerhez, illetve annak használata biztosításához 500 db belső felhasználói (rendszeradminisztrátori, tanfolyam adminisztrátori, tananyagszerkesztői, lektorálási és egyéb kapcsolódó feladatok ellátását biztosító) licenszet szükséges biztosítania Ajánlatkérő részére, amely licenszeknek az átadásukat követően korlátlan ideig 500 db aktív regisztrált felhasználó számára kell biztosítania az elektronikus távoktatási rendszerhez a belső felhasználói jogosultságokat biztosító rendszerhozzáférési és rendszerhasználati lehetőséget, 150 konkurens felhasználó általi egyidejű használat lehetőségével.
• Külső felhasználói licensz: A Nyertes Ajánlattevőnek az elektronikus távoktatási rendszerhez, illetve annak használatához 1 000 000 db külső felhasználói (digitális tananyagok köznevelés intézmények tanulói és tanárai általi használatát, elvégzését, lejátszását biztosító) licenszet szükséges biztosítania Ajánlatkérő részére, amely licenszeknek az átadásukat követően korlátlan ideig 1 000 000 db aktív, regisztrált köznevelési felhasználó számára kell biztosítania az elektronikus távoktatási rendszerhez a külső felhasználói jogosultságokat biztosító rendszerhozzáférési és rendszerhasználati lehetőséget, 50 000 konkurens felhasználó általi egyidejű használat lehetőségével.
Az elektronikus távoktatási rendszernek meg kell felelnie a 2019. évi LXXX. törvény zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerre vonatkozó előírásainak, valamint a műszaki leírás szerinti funkcionális és nem funkcionális követelményeknek, amely követelmények teljesítéséhez Nyertes ajánlattevőnek a műszaki leírás teljesítési ütemeihez illeszkedően szükséges szabnia, tovább szükséges fejlesztenie az általa biztosítani és szolgáltatni kívánt elektronikus távoktatási rendszert.
Nyertes Ajánlattevőnek a műszaki leírás szerint e-learning, illetve tantermi képzéseket szükséges biztosítania.
Nyertes Ajánlattevőnek a rendszert felhő alapú szolgáltatásként szükséges nyújtania, illetve üzemeltetnie, amely keretében második szintű (second level) technikai ügyfélszolgálati támogatást szükséges biztosítania. A felhő alapú üzemeltetési szolgáltatás részét képezi az elektronikus távoktatási rendszer más külső rendszerekkel történő integrációjának támogatása is.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: TÁVOKTATÁSI LICENSZEK, SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
További tárgyak:72212190-7
80420000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közbeszerzés tárgya:
TÁVOKTATÁSI LICENSZEK, SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA
Köznevelésben alkalmazni kívánt elektronikus távoktatási rendszer licenszek beszerzése, az elektronikus távoktatási rendszer bevezetése, felhő alapú szolgáltatásként történő biztosítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Közbeszerzés mennyisége:
• a tanuló vagy a képzésben résztvevő képzésének tervezését, szervezését és ellenőrzését támogató,
• a képzéshez szükséges digitális tananyagot, valamint kiegészítő ismeretanyagot a képzési program szerint a képzésben résztvevők számára eljuttató (webböngészőben megjelenítő),
• a tanuló vagy a képzésben résztvevő képzési programban rögzített előrehaladását, ellenőrző kérdések alapján elért eredményeit az adatbázisában manipulálhatatlanul rögzítő és értékelő, valamint
• tanuló vagy a képzésben résztvevő teljesítményének értékelése alapján a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit meghatározó és végrehajtó,
a köznevelésben alkalmazni kívánt, a szakképzésről szóló törvény vonatkozó definíciójában szereplő funkcionalitással, integrációval, technikai jellemzőkkel rendelkező zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer vagy modul (továbbiakban: e-learning rendszer vagy LMS), és tananyagszerkesztő rendszer vagy modul (továbbiakban tananyagszerkesztő rendszer vagy LCMS), licenszeinek szállítása, az elektronikus távoktatási rendszer testreszabása, bevezetése, integrációja, oktatása, valamint az elektronikus távoktatási rendszer használatának, üzemeltetésének felhő alapú szolgáltatásként történő biztosítása, és az azzal lebonyolított képzési programokhoz az elektronikus távoktatási rendszer alkalmazását segítő technikai ügyfélszolgálati támogatás biztosítása, valamint meghatározott digitális tananyagok elektronikus távoktatási rendszerbe történő migrációja képezi.
Nyertes Ajánlattevőnek az alábbiak szerinti, köznevelésben alkalmazható licenszeket, felhasználási jogokat szükséges biztosítania:
• Belső felhasználói licensz: A Nyertes Ajánlattevőnek az elektronikus távoktatási rendszerhez, illetve annak használata biztosításához 500 db belső felhasználói (rendszeradminisztrátori, tanfolyam adminisztrátori, tananyagszerkesztői, lektorálási és egyéb kapcsolódó feladatok ellátását biztosító) licenszet szükséges biztosítania Ajánlatkérő részére, amely licenszeknek az átadásukat követően korlátlan ideig 500 db aktív regisztrált felhasználó számára kell biztosítania az elektronikus távoktatási rendszerhez a belső felhasználói jogosultságokat biztosító rendszerhozzáférési és rendszerhasználati lehetőséget, 150 konkurens felhasználó általi egyidejű használat lehetőségével.
• Külső felhasználói licensz: A Nyertes Ajánlattevőnek az elektronikus távoktatási rendszerhez, illetve annak használatához 1 000 000 db külső felhasználói (digitális tananyagok köznevelés intézmények tanulói és tanárai általi használatát, elvégzését, lejátszását biztosító) licenszet szükséges biztosítania Ajánlatkérő részére, amely licenszeknek az átadásukat követően korlátlan ideig 1 000 000 db aktív, regisztrált köznevelési felhasználó számára kell biztosítania az elektronikus távoktatási rendszerhez a külső felhasználói jogosultságokat biztosító rendszerhozzáférési és rendszerhasználati lehetőséget, 50 000 konkurens felhasználó általi egyidejű használat lehetőségével.
Az elektronikus távoktatási rendszernek meg kell felelnie a 2019. évi LXXX. törvény zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerre vonatkozó előírásainak, valamint a műszaki leírás szerinti funkcionális és nem funkcionális követelményeknek, amely követelmények teljesítéséhez Nyertes ajánlattevőnek a műszaki leírás teljesítési ütemeihez illeszkedően szükséges szabnia, tovább szükséges fejlesztenie az általa biztosítani és szolgáltatni kívánt elektronikus távoktatási rendszert.
Nyertes Ajánlattevőnek a műszaki leírás szerint e-learning, illetve tantermi képzéseket szükséges biztosítania.
Nyertes Ajánlattevőnek a rendszert felhő alapú szolgáltatásként szükséges nyújtania, illetve üzemeltetnie, amely keretében második szintű (second level) technikai ügyfélszolgálati támogatást szükséges biztosítania. A felhő alapú üzemeltetési szolgáltatás részét képezi az elektronikus távoktatási rendszer más külső rendszerekkel történő integrációjának támogatása is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjának M.2. A) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelmény feletti többlet, – a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány informatikai projektek projektvezetésében szerzett szakmai többlettapasztalata - (hónapban megadva) (max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás;
- a 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás;
Az ajánlattételi felhívás III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.2) alpontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.
Amennyiben Ajánlattevő az adott pozícióra több szakembert jelöl, a felolvasó lap mellékleteként becsatolandó a szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó dokumentum, amelyben egyértelműen rögzíteni szükséges, mely szakember vonatkozásában kívánják bemutatni a többlettapasztalatot!
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az alkalmassági feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;
Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.
A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott legtöbb többlettapasztalat 36 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 36 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszempontot.
Ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:
1. szakember neve;
2. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
3. szakember gyakorlata:
- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal;
4. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozattal összhangban köteles az alkalmasság igazolásaként benyújtani a szakember önéletrajzát a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint.
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő beszerzési igénye egy összefüggő rendszer beszerzése. Ajánlatkérő hatékony működése szempontjából alapvető fontosságú, a rendszert alkotó eszközök, illetve szolgáltatások homogén technikai megoldásokat tartalmazzanak, amely csak azzal biztosítható, hogy valamennyi eszközt, illetve szolgáltatást azonos ajánlattevő szállít, teljesít. Ajánlatkérő a beszerzést pályázatból finanszírozza, amely elszámolási kötelezettséget ró Ajánlatkérőre. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott eszközök, szolgáltatások egy támogatási soron szerepelnek Ajánlatkérő számára indokolatlanul nagy adminisztrációs terhet jelent az elszámolás során több gazdálkodó szervezet teljesítésének, illetve számlájának a kezelése.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő köteles az ajánlatában – az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával – előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására, amelyet ajánlattevő(k) nek az alábbiak szerinti kell igazolni: a Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8–9. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10–11. §-ban foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 8–16. §-ban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem kíván alkalmassági követelményt meghatározni a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése szerint elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát is. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)–(7), (9) és (11) bekezdése. Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdése szerint is. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.l.
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjának esetét az alábbiak szerint kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontjában foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával kell igazolni.
Az igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell adni a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél nevét, a szállítás tárgyát, valamint a mennyiséget, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (1a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az M.1. pontban meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
M.2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevét, jogosultságának igazolását (elektronikus elérési útvonal vagy a jogosultság igazolásának másolata, a saját kezűleg aláírt önéletrajz –végzettségének és szakmai tapasztalatának ismertetését, gyakorlati idejének bemutatását,– és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolásával [Kbt. 65. § (1) bekezdés b); 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont] a következők szerint:
A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot illetően, amennyiben nem rendelkezik jogosultsággal.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek/személynek a megjelölését, amellyel/akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A végzettség/képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.l.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben összesen legalább
A.) 1 db, tagállami jogrendnek megfelelő zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer használatának felhő alapú szolgáltatásként történő nyújtására kiterjedő referenciával, amelynek keretében a rendszeren keresztül elérhetővé tett digitális tananyagokkal legalább 15.000 főt szolgáltak ki.
B.) 1 db, tagállami jogrendnek megfelelő zárt rendszerű, felhő alapú távoktatási képzésmenedzsment rendszer és kapcsolódó tananyagszerkesztő rendszer bevezetésére, külső szakrendszerrel történő integrációjára és oktatára kiterjedő referenciával, amely bevezetés keretében legalább 10.000 fő kapott hozzáférést a rendszerhez.
C.) 1 db, digitális tananyagok zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerbe történő migrációjára kiterjedő referenciával, amely migráció biztosította az átmigrált digitális tananyagok zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben történő szerkesztését, karbantartását is.
D.) 1 db, tagállami jogrendnek megfelelő, felhő alapú környezetben üzemeltethető, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer licenszeinek szállítására irányuló referenciával, , amely szállítás keretében legalább 10 000 felhasználó rendszerhasználatét biztosító licenszek kerültek átadásra, és amely licenszek legalább 2000 felhasználói általi konkurens rendszerhasználatra biztosítottak lehetőséget.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmassági minimumkövetelményt több szerződésből is lehet teljesíteni, amelynek felső korlátját Ajánlatkérő nem kívánja meghatározni.
M.2.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább
A.) 1 fő felsőfokú műszaki és/vagy közgazdasági és/vagy természettudományi végzettségű, informatikai projektek projektvezetésében min. 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
B.) 1 fő felsőfokú villamosmérnök és/vagy mérnök informatikus és/vagy programtervező matematikus és/vagy programtervező informatikus és/vagy rendszertervező vagy azzal egyenértékű szakirányú végzettséggel, és zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer bevezetésében, fejlesztésében és/vagy rendszertámogatásában min. 24 hónap tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
C.) 1 fő felsőfokú műszaki és/vagy közgazdasági és/vagy természettudományi végzettségű és zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer felhő alapú szolgáltatásként történő nyújtásának technikai ügyfélszolgálati támogatásában min. 12 hónap tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Magyarul nem beszélő szakember esetében szaktolmács bevonása szükséges az adott szakember vonatkozásában.
Egy szakember 3 alkalmassági feltétel teljesítéséhez is nevesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme Forint (HUF).
A beszerzés Európai Unióból származó támogatási forrásból kerül finanszírozásra az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú pályázat keretében.
Finanszírozás típusa: utófinanszírozás.
Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
Kifizetés: szerződésszerű teljesítést követően, szabályszerűen kiállított számla alapján, átutalással a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint, 30 napon belül történik.
Ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Előlegfizetés nem biztosított.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet rögzíti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §-a szerint.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése alapkán az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok
felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra biztosított felületén kell megadni, egyes igazolások benyújtására pedig a felület, az erre a célra létrehozott helyen az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseivel.
2. A III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3. A Kbt.75.§ (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi ok nem kerül alkalmazásra.
4. Hiánypótlás a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozással biztosított.
5. Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
6. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. 9. Az ajánlatot „PDF” formátumban kell benyújtani egy vagy több file-ban.
7. Ajánlattevőnek – arra vonatkozó űrlap kitöltésével - nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
8. Az ajánlatnak – arra vonatkozó űrlap kitöltésével - felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
9. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
11. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
12. Jelen közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzésként kerül lefolytatásra a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt Támogatási szerződésének módosítására (a projekt tervezett fizikai zárása dátumának változtatására) irányuló igényt nyújt be. A módosításra irányuló kérelem elutasítását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amelyre a szerződés megkötésére és teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat és a Kbt. 75. § (2) a) pont, illetve a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) bekezdése alapján a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként köti ki a módosításra irányuló igény el nem fogadását és az alapján módosított hatályos Támogatási szerződés létre nem jöttét.
Ajánlatkérő tekintettel a közbeszerzés feltételes jellegére szabályozni kívánja, hogy a szerződés az ajánlati kötöttség ideje alatt megköthető abban az esetben is, ha a Támogatási szerződés módosítása ezen időpontig nem került még elfogadásra. Ebben az esetben a szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon az Ajánlatkérő értesítésének (a módosított Támogatási szerződés hatályba lépéséről) szerződő fél általi visszaigazolása megtörténik.
Amennyiben a jelen pontban meghatározott feltétel a szerződés aláírását megelőzően teljesül, a szerződés hatályba lépésének napja a szerződés utolsó fél általi aláírását követő munkanapon lép hatályba.
13. FAKSZ: dr. Fejér Bernát (00144).
14. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001228182020/reszletek; ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ: EKR001228182020.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 143. § Szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák