Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/235
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.03.
Iktatószám: 22029/2020
CPV Kód: 32410000-0
Ajánlatkérő: Óbudai Egyetem
Teljesítés helye: Az ICM-A berendezéseket Ajánlatkérő alábbi telephelyére kell leszállítani: 1081 Budapest, Népszínház utca 8. Az ICM-B berendezéseket Ajánlatkérő alábbi telephelyére kell leszállítani: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76167195
Postai cím: Bécsi Út 96/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Judit Eszter
Telefon: +36 703262584
E-mail: kiss.juditeszter@uni-obuda.hu
Fax: +36 703262584
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.uni-obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001047262020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001047262020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ICT HEROS informatikai beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001047262020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32410000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
ICT HEROS informatikai beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ICT HEROS informatikai beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32410000-0
További tárgyak: 72710000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az ICM-A berendezéseket Ajánlatkérő alábbi telephelyére kell leszállítani:
1081 Budapest, Népszínház utca 8.
Az ICM-B berendezéseket Ajánlatkérő alábbi telephelyére kell leszállítani:
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya két darab egységes, katasztrófa- és veszélyhelyzetekben alkalmazandó konténer kifejlesztéséhez szükséges infokommunikációs eszközpark. A beszerzendő eszközöket Ajánlatkérő K+F projektben kívánja felhasználni és szabványos 20’ ISO konténerbe kívánja beépíteni.
A beszerzés tárgyát ICM „A” és ICM „B” konténer prototípus megvalósításához szükséges ICT eszközök képezik a műszaki leírásban részletezettek szerint:
• 5 db Mobil hálózati kommunikációs eszközök
• Szerverek
o 4 db – „"A" SRV_nagy” típusú szerver
o 2 db – „"A" SRV_kicsi” típusú szerver
o 2 db – „"B" SRV” típusú szerver
• 2 db Virtualizáció management
• 1 db FC Storage
• 2 db SAN switch
• 2 db Fejlesztői PC
• 2 db ToRswitch
• 3 db OoB Management switch
• 2 db Infrastruktúra switchPoE támogatással
• 3 db Tűzfal
• 1 db Wi-Fi rendszer
• 1 db Router
A szállítandó eszközök, berendezések részletes műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a megjelölt termékekkel – a műszaki leírásban megadott paraméterek tekintetében - egyenértékű terméket is elfogad.
Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban szereplő referencia-eszköztől eltérő, egyenértékű terméket kíván megajánlani, úgy ajánlattevőnek igazolnia kell ajánlatában, hogy a termék minden vonatkozásában megfelel az ajánlatkérő által a Műszaki leírásban meghatározott paramétereknek. Az egyenértékűség igazolására csatolandó a termék műszaki dokumentációja.
Ajánlatkérő az egyenértékűség körében kizárólag egységes eszközt fogad el, tehát a műszaki tartalomnak meg nem felelő eszközhöz csatlakoztatható periféria vagy más tartozékkal az egyenértékűség nem igazolható. Egységes eszköz alatt ajánlatkérő periféria és tartozék nélküli eszközt ért.
Ajánlattevőnek minden megajánlott berendezésre 36 hónap (3 év) gyártói támogatást kell biztosítania.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározottak szerinti partneri és gyártói integrációs támogatást vár el az alábbi mennyiségben:
Partneri integrációs támogatás: 2000 óra
Gyártói integrációs támogatás: 480 óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (min. 36 hó, max. 60. hó) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz:
Értékelés módszere: 1. ár: fordított arányosítás, 2. jótállás időtartama: egyenes arányosítás
Ponthatár: 0-10 pont
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jótállás időtartama tekintetében a minimális megajánlás 36 hónap, az ennél rövidebb időtartamra vonatkozó megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
II.2.7) ponthoz: A II.2.7) pontban az eszközök leszállításának határideje került rögzítésre, amely napban értendő. A műszaki leírásban rögzített gyártói támogatás időtartama 36 hónap. A partneri és gyártói integrációs támogatást a műszaki leírásban meghatározottak szerint szükséges nyújtani.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek – valamint adott esetben a kapacitást rendelkező bocsátó szervezetnek – a Kbt. 67. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (1) bekezdése és 3.§ (2)-(3) bekezdései szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Korm.rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén az EEKD-t a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó ajánlattevő köteles benyújtani. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlathoz be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8.§, 10.§, és 12-16.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ rendelkezéseire.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet II. fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része „α” (alfa) szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell az űrlapon feltüntetni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
P/1. Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
A Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint. amennyiben az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója szerinti adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt.
A Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (hálózati eszközök szállítása és/vagy virtualizált szerver környezet szállítása) származó nettó árbevétele nem éri el a nettó 150.000.000,-Ft összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet II. fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része „α” (alfa) szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell az űrlapon feltüntetni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1. A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja valamint a 22. § (1) bekezdése alapján a referencia igazolásnak/referencia nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
- szerződést kötő másik fél megnevezését;
- referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (e-mail cím vagy telefonszám);
- a szerződés tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét (kezdés év/hó/nap és befejezés év/hó/nap pontossággal);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, műszaki paramétereket. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 21/A §-ára is.
M/2. A Korm. rendelet 21. § (1) bek. b) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezése, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe. A benyújtandó igazolások:
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amely tartalmazza az adott szakember képzettségére vagy végzettségére, szakmai tapasztalatára vonatkozó adatokat. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni a munkahelye(ke)t és a szakmai tapasztalatot, év /hónap (tól-ig) bontásban,
- a szakember képzettségét vagy végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz,rendelkezésre áll.
Amennyiben az ajánlattevő valamely szakembert 30 nap gyártói Professional Service szolgáltatással vált ki, úgy nyilatkozat csatolandó a gyártói Professional Service szolgáltatásról.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az alkalmassági követelmények igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező Útmutató az ajánlattevők számára c. dokumentum tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző hat évben nem rendelkezik összesen minimum 150.000.000 HUF értékben hálózati eszközök szállításában és/vagy virtualizált szerver környezet szállításában, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
A referencia-követelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Kr. 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző 108. hónap lehet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. 21/A §-ban előírtakra is.
M/2. Alkalmatlan továbbá az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a megajánlott hálózati eszközök gyártójától származó alábbi (vagy a megajánlott gyártó minősítési rendszerében ezzel egyenértékű) minősítésekkel rendelkező alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő networking expert,
b) 1 fő data center design specialista
c) 1 fő security professional
d) 1 fő networking enterprise professional
e) 1 fő cloudnetworking specialista
A szakemberek minősítésére vonatkozó követelmény különböző gyártótól származó termékek esetében gyártónként külön-külön értendő.
Egy személy maximum két minősítése vehető figyelembe (azaz a fenti követelmények tekintetében egy fő igazolhat két követelményt).
A fenti szakemberek egyenként kiválthatók 30 nap gyártói Professional Service szolgáltatással, melyet a megajánlott berendezések árának tartalmaznia kell (nem szükséges külön soron beárazni).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért határoz meg. Ajánlattevő egy darab részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani Ajánlatkérő teljesítésigazolását követően. A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése az irányadó. A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), és a 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről. Irányadó továbbá a Kbt. 27/A. §. Részletesen a szerződéstervezetben kerül kifejtésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás az EKR-ben kerül lebonyolításra, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz.
3. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől.
5. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. A IV.2.6) pont kapcsán Ajánlatkérő az 1 hónap alatt 30 napot ért.
7.Részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgya két darab egységes, katasztrófa- és veszélyhelyzetekben alkalmazandó konténer kifejlesztéséhez szükséges infokommunikációs eszközpark, amelyek egymással szoros rendszertechnikai kapcsolatban vannak, így ez a körülmény nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzendő eszközöket Ajánlatkérő K+F projektben kívánja felhasználni és szabványos 20’ ISO konténerbe kívánja beépíteni. A rendelkezésre álló hely, és a szállíthatóság, valamint a korlátozott áramellátási és hűtési kapacitás miatt a műszaki leírásban megadott, a berendezésekre együttesen érvényes fizikai paraméterek nem léphetők túl, így a leszállított eszközök csak együttesen vizsgálhatók, abból a szempontból, hogy teljesítik-e az Ajánlatkérő által támasztott fizikai feltételeket. A K+F projekt céljainak sikeres megvalósítása a szállítandó eszközök komplex rendszerintegrációját és az eszközökön megvalósuló fejlesztéseket igényelnek, ezért kiemelt szempont az egyes szállított berendezések kompatibilitása, együttműködési képessége is.
8.Faksz: dr. Vincze-Pap Gergely 00392, gergely.vinczepap@gmail.com, levelezési címe: 1031 Budapest, Rozália utca 49., helyettes: dr. Fejér Bernát 00144, dr.fejer.bernat@gmail.com, levelezési címe: 1095 Budapest, Ipar u. 5. B. lph. V. em. 1.
9.A Kbt.71.§ (6) bek. második mondata alapján Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
10.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját.
11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
12. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
13. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. – a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntés alapján - a Kbt. 3. § 14 pontja szerint járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 37. szerinti szakmai ajánlat benyújtását írja elő a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint (Részletes árajánlat és műszaki-szakmai ajánlat). Az ajánlattevőnek továbbá nyilatkozatot szükséges benyújtani a műszaki megfelelőségről és egyenértékűségről.
16. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) a)-b) pontjai szerinti nyilatkozat benyújtását.
17. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: III.1.2) P/1. és IIII.1.3) M/1. és M/2. pontok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák