Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/55
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.18.
Iktatószám:4366/2020
CPV Kód:72230000-6
Ajánlatkérő:MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:7030 Paks, Vasút u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné Nagy Kollár Gertrúd
Telefon: +36 205697250
E-mail: szabonen@mvmi.hu
Fax: +36 13280630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvm-informatika.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mvm-informatika.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000203832020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000203832020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ESB fejlesztés 2020
Hivatkozási szám: EKR000203832020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés ESB fejlesztésre az MVMI Zrt. részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ESB fejlesztés 2020.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
További tárgyak:72230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, Vasút u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés ESB fejlesztés végrehajtása:
A feladat részletei:
2020-ban induló rendszerintegrációs projektekben interfész fejlesztési feladatok elvégzése, meglévő integrációs platform kiváltásával és új integrációs igények kielégítésével.
Feladatok:
• Websphere interfészek felmérése – kb. 100 interfész - üzleti és technológia felmérése (forráskódok vizsgálata, üzleti specifikációk áttekintése). Websphere interfészek újratervezése SOA alapokon a webMethods-ban történő reimplementáláshoz. Reimplementáció, tesztelés
• Biztalk interfészek – kb. 120 interfész – üzleti és technológiai felmérése (forráskódok vizsgálata, üzleti specifikációk áttekintése). Biztalk ügyviteli interfészeinek újratervezése SOA alapokon a webMethods-ban történő reimplementáláshoz. Reimplementáció, tesztelés
• Projektekben interfész felmérés, logikai és fizikai tervezek elkészítése, implementálás és tesztelés. (Várhatóan 5-10 közötti az induló több társaságot érintő integrációs projekt.)

Várható mennyiség 770 nap.
Keretösszeg: 100.000.000,- Ft, melyből 70.000.000,- Ft a lehívási kötelezettséggel terhelt rész.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. az M/2.) követelményt igazoló szakemberen felüli szakemberek száma (max. 2 fő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 70.000.000,- Ft összegre vállal lehívás kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke 30.000.000,- Ft.
A lehívások szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.5) pontjában megadott "Ár" szempont alatt a "Fejlesztői napdíj (nettó Ft/nap)" értéket érti ajánlatkérő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74.§ (1) bek b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek (AK) az eljárásból ki kell zárnia azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 1-4.§, 6-8.§, 10.§, 12-16.§ szerint. Az AK előírja, hogy az Akr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az Akr. 3.§ (1) bek alapján az AT az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7.§-nak és az AK által a 2.§-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.
Közös ajánlattétel esetén a közös ATk mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ATnek a Kbt. 67.§ (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az Akr. 15.§ (1) bek alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
Ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bekben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a rendelet előírja.
Azokban az esetekben, amikor az AT a minősített ajánlattevői jegyzékben szerepel, az AK az Akr. 12.§-a alapján jár el.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek alapján az öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Akr. 1.§ (7) bekre, a Kbt. 35.§ (2a) bekre, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekre, a Kbt. 65.§ (12) bekre és a Kbt. 69.§ (11a) bekre.
Kbt. 69.§ (4) bek. felhívást követő igazolás:
A magyarországi letelepedésű AT(k) esetében az Akr. 8.§-a szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett AT(k) esetében az ajánlatkérő az Akr. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
ATnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 62. § (1) bek k)pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő előírja az Akr. 2.§ (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az Ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, tehát ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján:
P/1.) A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatás egyszerű másolata (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás bemutatása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdése esetén, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából (ESB fejlesztés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései szerint is igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.) Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év tekintetében adózott eredménye egynél több évben nem volt negatív.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ESB fejlesztés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 50.000.000 HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő előírja az Akr. 2.§ (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az Ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, tehát ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján:
M/1) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján, a Korm. rendelet 22. § (1) a) és b) szerint. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója nevét, elérhetőségét,
- a szolgáltatás tárgyát,
- a szolgáltatás összegét,
- a teljesítés idejét (a teljesítés kezdete és befejezése; év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M/2) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az alábbi dokumentumok csatolásával kell igazolni:
1. A szakemberek megnevezését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat,
2. Az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajz, amely tartalmazza szakmai tapasztalatának ismertetését,
3. Végzettséget igazoló dokumentum másolata.
4. A szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata
5. EKR-ben elektronikus űrlap szakemberekről szóló nyilatkozatok
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónapban) rendelkezik legalább nettó 50.000.000,- Ft összegű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, Webmethods rendszerben végrehajtott rendszerintegrációs fejlesztésekre vonatkozó referencia munkával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M/2) Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben rendelkezik
legalább 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki webMethods fejlesztés területén legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal és a Software AG által kiállított webmethods ESB developer certifikációval rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az esedékes vállalkozói díjat eseti megrendelésenként a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint az igazolt szerződésszerű teljesítést követően kiállított és a Megrendelő részére átadott számlák alapján, átutalással fizeti meg a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésének figyelembe vételével. Fizetési határidő a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 nap. A szerződés teljesítésére irányadó a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdése.
Az ellenszolgáltatás megfizetésének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68.§ (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint az EKR Rendelet 15.§-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) a) és b) pont, Kbt. 67.§ (4) és a Kbt. 66.§ (2) bek szerinti nyilatkozatokat.
2) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68.§ (4) szerinti információkkal.
3) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő (AT), az alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-minta, adott esetben meghatalmazás a KD szerint, illetve a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazás.
4) Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban és a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.
5) A benyújtandó iratok jegyzékét részletesen a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
6) Az ajánlat nyelve magyar. A nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. AK az AT általi fordítását is elfogad.
7) Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
8) AK a III.1.2) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módokat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9) AK a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyaként megjelölt rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatás beszerzés nem elválasztható egymástól, mert integrált rendszerek képezik az üzemeltetés tárgyát, számos kapcsolódási ponttal üzleti és technológiai szinten és a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
10) AK a IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt 30 napot ért.
11) AK az eljárásban a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.
12) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján történik, a felhívás II.2.5) pontjában foglaltak szerint.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont; 1. minőségi részszempont: pontkiosztás, 2. ár részszempont: fordított arányosítás
13) AK a 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a http://www.mvm-informatika.hu/kozerdeku-adatok/gdpr-tajekoztatok/ linken ad tájékoztatást.
14) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Takács Éva (00526) és dr. Husvéti Zsófia (01069)
15) Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák