Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/68
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.06.
Iktatószám:5790/2020
CPV Kód:71354200-6
Ajánlatkérő:LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Teljesítés helye:Nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti feladatainak végtermékeit a Megrendelő székhelyére köteles leszállítani.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:háttérintézményi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71484631
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csizmadia Renáta
Telefon: +36 301541021
E-mail: renata.csizmadia@lechnerkozpont.hu
Fax: +36 12792641
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001602072019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001602072019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: háttérintézményi tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ortofotó 2020
Hivatkozási szám: EKR001602072019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71354200-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Digitális légifényképezés tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, az elkészült felvételek légiháromszögelése, domborzatmodell kiegészítések és digitális ortofotó előállítása, fotogrammetriai feladatok ellátása Magyarország 30 898 km² területére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ortofotó 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71354200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti feladatainak végtermékeit a Megrendelő székhelyére köteles leszállítani.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Digitális légifényképezés tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, az elkészült felvételek légiháromszögelése, domborzatmodell kiegészítések és digitális 1.386 dbortofotó előállítása Magyarország 30 898 km² területére”
A légifelvétel és ortofotó végtermékek vonatkozásában – figyelemmel a végtermék felhasználásához fűződő joghatásokra – Megrendelő az állami átvételi eljárást is lefolytatja, ezért a légifényképezés és ortofotó előállítás tekintetében – jelen műszaki leírás követelményrendszer mellett – Vállalkozónak a feladatok végrehajtása során meg kell felelni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv honlapján található légifelvételek és ortofotók állami átvételi szabályzatában foglaltaknak is, valamint az állami átvételi eljárás megkezdéséhez és végrehajtásához biztosítania kell a szükséges dokumentumokat, rész- és végtermékeket.
A végterméket, a digitális ortofotót EOV vetületi rendszerben az 1:10 000 méretarányú EOTR szelvényezés szerinti kiosztásban kell digitálisan leszállítani.
Az előállítandó ortofotók műszaki paraméterei:
•Vetületi rendszer: EOV
•Felbontás: 40cm
•Szállítási egység: Az EOTR 1:10 000 méretarányú szelvényezésnek megfelelően, a munkaterületre vonatkozó szelvényszámokat az 1.sz. melléklet tartalmazza.
•Radiometriai színmélység: 32 bit (RGBI), 24 bit természetes színes (RGB) és 24 bit színes infravörös (CIR).
•Minden szelvény kiterjedése: 15000 X 10000 pixel (olyanoknál is, mint pl. az EOTR szelvényezés szerinti 109-313 számú szelvény, amelynek csak kis része esik Magyar-ország területére).
•Formátum: TIFF (.tif) GeoTIFF header nélkül és georeferencia leíró world fájl (.tfw)
•Az állományok felépítése ne legyen csempézett (tile-os), és nem szabad képpirami-sokkal sem ellátni.
•Az országhatárt érintő szelvények esetében az ortofotó határát az AK által át-adott digitális domborzatmodell határozza meg, az ezen kívüli területek színe: fehér.
•A szelvények bal felső, illetve jobb alsó pixelének középpont-koordinátái a 77-414 szelvény példáján keresztül bemutatva rendre a következőképpen kell, hogy alakulja-nak: 750000,2 267999,8 illetve 755999,8 264000,2 (a szelvény szélső pixelsorainak középpontjai, amire a koordináták vonatkoznak, a szelvény belseje felé vízszintesen és függőlegesen is fél-fél pixellel vannak eltolva).
•Az újramintavételezés módszereként kizárólag a kettős köbös (bicubic) eljárás alkal-mazható.
A teljesítés határideje:
A légifényképezés végrehajtására vonatkozóan: 17 naptári nap
A légifelvételek végleges, teljes munkaterületre vonatkozó tömbkiegyenlítésére (légiháromszögelés) vonatkozóan: a légifényképezés befejezésétől számított 7. naptári nap.
A teljes munkaterületet lefedő nem minőségellenőrzött digitális ortofotó állomány előállítására vonatkozóan: a légifényképezés befejezésétől számított 14. naptári nap.
A minőségellenőrzött digitális ortofotó állomány előállítására és a munkaközi anyagok leadására vonatkozóan: a légifényképezés befejezésétől számított 44. naptári nap.
A szerződés teljesítése során a Vállalkozó különösen az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően köteles eljárni: a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény, az állami digitális távérzékelési adatbázisról szóló 29/2014.(III.31.)VM rendelet, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésé-nek rendjéről szóló 90/2010.(III.26.)Korm. rendelet, a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló 399/2012.(XII.20.)Korm. rendelet.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a repüléssel érintett terület esetlegesen minősített adattal/titkosított ügykezeléssel érintett részeket érinthet, az ezzel kapcsolatos mindennemű engedély, tanúsítvány stb. beszerzése Nyertes ajánlattevő feladata, felelőssége és kötelezettsége.
A részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M2.3) pont szerint bemutatott szakember fotogrammetriai területen szerzett alkalmassági követelményen felüli többlett tapasztalati ideje (24-84 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosítószámú a „Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása” el-nevezésű projekt
II.2.14) További információ:
Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés 5.1. pontja szerinti engedéllyel és az 5.2. pont szerinti tanúsítvánnyal rendelkezni fog a szerződés hatálybalépésekor.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet (Kr.) 1.§(1) és 3.§(1) vagy (2)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §). Ajánlatkérő Kbt.69.§(4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8.§, 10.§, 12.§-16.§ szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a Kr.1. § (7)-(8) bek. szerint. Ajánlatkérő a Kbt.64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt.41/A.§ Kr.3.§(3)-(6) és a Kbt.69.§(11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga, valamint a konzorciumi tagok vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a 41/A. § (5)bek. szerinti meghatalmazás.
III.2.2) pont folytatása:
AK előleget nem fizet. 1. részszámla: Nyertes AT 347 db ortofotó igazolt átvételét követően jogosult a nettó vételár 25 %-áról 1 db részszámlát kiállítani. A 347 db ortofotó átvétele során kizárólag mennyiségi átvétel történik. Nyertes AT a szerződés teljes körű teljesítését és az állami átvételi eljárás lefolytatását követően, teljesítés igazolás alapján jogosult a nettó vételár legfeljebb 75 %-áról végszámlát kiállítani. A végszámla értéke a szerződés 6.4. pontjában rögzített eset fennállásakor csökkenhet. Az ellenszolgáltatás teljesítése Kbt.135.§(1), (5), (6),(11)bek., Ptk.6:130.§(1)-(2)bek. alapján történik 30 naptári napon belül. 1 db rész- és 1 db végszámla nyújtható be. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint. Fedezet a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 projekt alapján, intenzitás: 100 %. A finanszírozás módja: a 272/2014.(XI.5.) Korm.rendelet szerinti utófinanszírozás.
A 30°-nál kisebb napállásszög mellett készült légifelvétellel érintett, leadott ortofotó szelvények esetében AK a nettó egységár 50%-át fizeti meg a Nyertes ATnek. Az előírt napállásszög mértékét Nyertes AT a légifényképezés kezdő és végpontjában – a légifényképezésre rendelkezésre álló napok mindegyikén – meghatározza, és ennek meg-felelően hajtja végre a feladatot. Amennyiben meteorológiai vagy műszaki ok miatt Nyertes AT ezen meteorológiai szempontból elfogadhatónak ítélt időintervallumokon kívül készít légifelvételeket, illetve ezek pótlása nem lehetséges, abban az esetben AK az érintett szelvények esetében a nettó egységár 50%-át fizeti meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t az ajánlatot benyújtónak kell kitöltenie. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kr. 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
M1. Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített a közbeszerzés tárgyából származó legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésére vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdési és befejezési idő év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (a kapcsolattartó telefonos és / vagy e-mailes elérhetőségével), a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), a szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK a vizsgált időszakot a 321/2015. Korm.rendelet 21.§.(3a) bek. a) pontjában foglaltak szerint veszi figyelembe.
M2. Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján mutassa be azoknak a szakembereket (szervezeteket) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek, kapacitást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a bevonásra kerülő szakemberek tekintetében legalább az alábbi tartalommal: szakember neve, képzettsége / végzettsége, a megjelölt szakember jogviszonya. Csatolni kell a szakember tapasztalatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hónap) - térjen ki a szakember szakmai tapasztalatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzott betűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a felhívásban előírt M2. pontban meghatározott releváns tapasztalatokat. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. A M2.2) pont tekintetében bemutatott szakember esetében be kell nyújtani a légi távérzékelési munka alátámasztására a repülési napló másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő (a továbbiakban: AT), ha nem rendelkezik
M1) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben összesen legfeljebb 8 db szerződés keretében, legalább 20.000 km2 területre vonatkozó légifényképezést és/vagy ortofotó készítést és domborzatmodell kiegészítést tartalmazó referenciával. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben kizárólag csak légifényképezés tárgyú, vagy csak kizárólag ortofotó készítést és domborzatmodell kiegészítést tartalmazó referenciákat mutat be. AK elfogadja, amennyiben AT az egyes feladatokat külön referenciában mutatja be pl. 1 db 12.000 km2 területre vonatkozó légifényképezés és 1 db 8.000 km2 ortofotó készítést és domborzatmodell kiegészítést tartalmazó referenciát mutat be.
M2)
M2.1) legalább 1 fő, legalább felsőfokú végzettséggel és min. 36 hónap légifényképek készítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (navigátorral).
M2.2) legalább 1 fő, legalább középfokú végzettséggel min. 150 légi távérzékelési munka keretében repült óra szakmai tapasztalattal rendelkező repülőgép pilótával.
M2.3) legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel, fotogrammetriai képzettséggel és min. 24 hónap fotogrammetriai területen szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Legalább 2 különböző szakember bemutatása kötelező.
Az időben párhuzamosan végzett tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.

Közös ajánlattétel esetén – a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján – az M1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek, továbbá a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén – a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján – az M2. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbér: késedelemmel érintett termékre eső nettó vételár 1 %-a naptári naponta, max: 20 naptári nap; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás; teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a. Részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ért. szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-10 pont. Pontsz. kiosztásának módsz: 1. értékelési részszempont esetében arányosítás módszere a Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti útmutatója alapján; 1 db ortofotó szelvény nettó ajánlati ára: fordított arányosítás. Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza. Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlatba a Kbt.66.§(5) és 424/2017.(XII. 19.)Korm.rendelet 11.§(1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. AT-nek(közös ATk-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2), (5), (6) szerint, a 66. § (6) esetében nemlegesen is. AT-nek adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatában. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt.41/A.§ és 41/C.§ szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt.81.§(5)bek.]. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. FAKSZ: Kaffka Diána OO603. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek az Útmutatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66. §(1)). Az eljárás és ajánlattétel nyelve magyar, AK az ajánlattevő általi fordítást elfogadja. Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pont esetében a bontás helyszíne: Csendes Consulting Zrt. 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. B. ép. IV.em. és a bontásra vonatkozó információk: Kbt. 68. § (1), (1a), (2)-(4), (6) bek. szerint. AK a Kbt. 53. § (6) bek. szerinti feltételes közbeszerzési eljárást indítja: a szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon AK hivatalosan, írásban értesíti nyertes ajánlattevőt arról, hogy a szerződés fedezete rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben a szerződés megkötése idején a feltétel már bekövetkezett, a jelen pont szerinti értesítésre a szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor. Amennyiben az összegezés megküldését követő 6 hónapon belül a támogatási szerződés-módosítás aláírása nem történik meg, úgy Felek a szerződéskötéstől elállhatnak. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést a hatályba lépéstől számított 7 hónapig, de legkésőbb 2020. december 31-ig tartó határozott időre hozzák létre. Felek megállapodnak, hogy a hatályba lépéstől számított 7 hónapos időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn (2020. december 31.), továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, abban az esetben a 7 hónapos teljesítési határidő az irányadó a szerződés teljesítése során, azonban a 7 hónapos teljesítési határidő a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet. AK által végzett ellenőrzést (15 naptári nap) követően a nyertes AT által javított, végleges állományok, valamint az állami átvételhez előírt valamennyi adat és dokumentum leadásának határideje a légifényképezés befejezésétől számított 75. naptári nap, tehát az AK által végzett ellenőrzés eredményéről szóló tájékoztatás és hibalista kézhezvételétől számított 15. naptári nap.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőtlenebb érték: 1. ért.részszempont: 24 hó
Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb érték: 1. ért.részszempont: 84 hó
1. ért.részszempont: az időben párhuzamosan végzett tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
A felhívás VI.3) pontjának folytatása:
Nyertes AT-nek a szerződés hatálybalépésekor, valamint a szerződés teljesítése során folyamatosan rendelkeznie kell az alábbi műszaki felszereltséggel:
• legalább 2 db légifényképezésre átalakított, a légi járművek üzemben tartásáról szóló 965/2012/EU bizottsági rendelet szerinti érvényes üzemben tartási engedéllyel (SPO) rendelkező repülőgéppel, amelynek navigálása GNSS/INS vezérlésű,
• legalább 2 db érvényes kalibrálási jegyzőkönyvvel rendelkező, elektronikus képvándorlás kompenzátorral (FMC, TDI alkalmazása) felszerelt digitális légifényképező frame kamerával
• legalább 3 db digitális fotogrammetriai munkaállomással.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák