Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/77
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.21.
Iktatószám:6632/2020
CPV Kód:31600000-2
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:M1 autópálya és Ajánlatkérő Bicske, Komárom, Lébény autópálya mérnöksége, ill. Ajánlatkérő székhelye, részletes helyszínek a műszaki leírásban;Ajánlatkérő budapesti székhelye;Győr város közút-hálózata, ill. Ajánlatkérő budapesti székhelye, részletes helyszínek a műszaki leírásban;Magyarország gyorsforgalmi úthálózata, részletes helyszínek a műszaki leírásban
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Ádám
Telefon: +36 707022870
E-mail: nagy.adam@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000342382020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000342382020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: C-Roads elektr. berendezések beszerzés, telepítés
Hivatkozási szám: EKR000342382020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31600000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
C-ROADS elektromos berendezések beszerzése és telepítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jelenlegi pilot továbbfejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: M1 autópálya és Ajánlatkérő Bicske, Komárom, Lébény autópálya mérnöksége, ill. Ajánlatkérő székhelye,
részletes helyszínek a műszaki leírásban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen részfeladatban a 2015-ben telepített kooperatív rendszer továbbfejlesztése a cél elsődlegesen az új használati esetek bevezetése, ill. a kétirányú (I2V és V2I/V2X) és a hibrid (ETSI ITS-G5 és celluláris mobil) kommunikáció megvalósítása érdekében. A hibrid kommunikáció támogatásához megfelelő back-office és celluláris interfészek támogatása vagy jövőbeli támogatásuknak biztosítása követelmény. Feladat továbbá az időközben megváltozott szabványokkal történő kompatibilitás biztosítása-, ill. a járművek felől érkező ún. CAM üzenetek fogadása. Tekintettel a technológia rohamos fejlődésére, a ,meglévő R-ITS-S egységek felújítása helyett új, jelen dokumentáció előírásainak, és a benne hivatkozott külső feltételeknek megfelelő egységek szállítása és üzembe helyezése szükséges. A kialakított rendszer feleljen meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak és specifikációknak.
A központi C-ITS-S rendszer jelenleg Megrendelő forgalomirányító rendszerének alrendszereként funkcionál, melyet a továbbfejlesztést követően is biztosítani kell, ennek érdekében olyan új C-ITS-S központ szállítására kérünk ajánlatot adni, mely a dokumentációban foglalt feltételeket teljesíti, és ezen felül harmadik fél által szállított felügyeleti rendszerbe teljeskörűen integrálható, felügyelhető legyen. Ezzel összhangban a C-ITS-S központ interfészeinek dokumentáltnak kell lennie, és ezeket a dokumentációkat a rendszer kiviteli terveinek szállításakor további díj felszámítása nélkül át kell adni. A fejlesztéshez a szükséges mértékben szakértői támogatást is kell nyújtani az integráció sikere érdekében. Az ITS-S eszközök, különös tekintettel a C-ITS-S szoftver-rendszereinek kialakításakor figyelembe kell venni a C-ROADS Platform korábban behivatkozott dokumentációiban definiált, az ISO/IEC AMQP 1.0 szabványra (ISO/IEC 19464:2014) támaszkodó Basic Interface (BI) kommunikációs sémával való együttműködés biztosításának, és a BI interfész, valamint a vonatkozó mechanizmusok ITS-S szoftver-rendszerekben történő implementálásának követelményeit.
Vállalkozónak komplett kiviteli tervet kell készítenie a helyi adottságok (meglévő műtárgyak, közművek stb.) figyelembevételével, az energiaellátás tervével együtt, a dokumentációban meghatározott tartalommal.
Nyertes AT feladata az oktatás biztosítása is a műszaki leírásban foglaltak szerint. Jellemző mennyiségek: -
jelenlegi, cserélendő R-ITS-S adó-vevő berendezések: 20 mobil és 27 fix adó-vevő berendezés - 1 db cserélendő C.ITS-S központi
egység A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 ETSI ITS-G5 – hatótávolság (m) (Line of sight) 6
2 ETSI ITS-G5 - maximum Packet Error Rate a minimum hatótávolságon (%) 5
3 ETSI ITS-G5 – késleltetés (end-to-end, HSM-mel) (ms)  5
4 Üzenet verifikáció sebessége - ECDSA (NISTP 256) (csomag/sec) 7
5 Üzenet aláírás sebessége- ECDSA (NISTP 256) (csomag/sec) 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 195
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-HU-TMC-0216-M
II.2.14) További információ:
II.2.7 pontban megjelölt határidő a szerződés teljesítésének véghatárideje. Az egyes részfeladatok teljesítési határidejét a műszaki
leírás tartalmazza. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: V-ITS-S eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő budapesti székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban meghatározott V-ITS-S komponens a járművön belül található, és alapvetően a kooperatív rendszer irányából küldött forgalmi információk fogadását látja el. Ezen túlmenően adni kell „visszafelé” is adatokat a jármű felől, a járműről (pl. Cooperative Avareness Message - CAM).
A kialakított, tesztelésre szolgáló eszköz feleljen meg a vonatkozó, a műszaki leírásban szereplő szabványoknak és specifikációknak.
20 db tesztelésre alkalmas V-ITS-S komponens leszállítása és beüzemelése a feladat. A komponens részei:
• gépjárműbe telepíthető ETSI ITS-G5 alapegység (jármű fedélzeti egység), vagy ilyen szabványos forgalmazásra alkalmas bármilyen készülék, a hozzá tartozó GPS és ETSI ITS-G5 antennával;
• a fenti vevőhöz csatlakoztatható, vagy ilyen vevőt integráltan tartalmazó mobil eszköz (navigáció, tábla PC, vagy okostelefon – legalább 4”);
• szoftver/alkalmazás, ami a mobil eszközön telepítve a tesztadást képes fogadni, értelmezni és megjeleníteni (lehetőség szerint térképes formában), melynek a telepítő csomagját (szoftverét) át kell adni Megrendelő számára.
A fenti elemek esetén törekedni kell az integrált megoldásra.
Továbbá a mobil eszközökhöz (azok járművön belüli rögzítéséhez, használatához) szükséges kiegészítők, úgy, mint akkumulátortöltő (autós és hálózati), univerzális tartó és tok biztosítása is Vállalkozó feladata.
A V-ITS-S teszt berendezéseknek képesnek kell lennie a műszaki leírás 13-14. pontjaiban részletezett szabványok, specifikációk szerint telepített R-ITS-S eszközökkel történő, valamint felhő alapú kommunikációra is, mind városi környezetben, mind gyorsforgalmi úton. A berendezésnek képesnek kell lenni a fent említett, kétirányú ETSI ITS-G5 kommunikációra, és (SIM kártya vagy eSIM segítségével) celluláris mobil kommunikációra egyaránt, a C-ITS hibrid kommunikáció megvalósítása érdekében. Az 1., 3. és 4. részben telepített C-ITS rendszerekkel történő együttműködést azok sikeres próbaüzemét követően igazolni kell, alábbiakban részletezett szolgáltatások/használati esetek terepi működését is biztosítani kell.
A biztosítandó/támogatott szolgáltatások, ill. azok aleseteinek aktuális elnevezései a következőek: IVS-DSLI, IVS-EVFT, IVS-DLM, IVS-OSI, HLN-AZ, HLN-TJA, HLN-WCW, HLN-TSR, HLN-OR, RWW-LC, RWW-RC, RWW-RM, ’SI-GLOSA’, ’SI-SPTI’, ’SI-ISVW’ és a ’PVD’ szolgáltatás. (A rövidítések magyarázata a műszaki leírás „Rövidítések, fogalommagyarázat” pontjának 2) részében, ill. a C-ROADS Harmonised Communication Profiles Rel. 1.6. csomagon belül a „Common C-ITS Service Definitions” dokumentumban található)
A vevő (Transceiver) minimálisan elvárt műszaki paraméterei:
- Frekvencia: 5,850-5,925 GHz
- Csatorna sávszélessége: 10 MHz, 20 MHz
A komplett V-ITS-S eszközt a hozzá tartozó SDK-val együtt kell leszállítani, melyen Megrendelő roncsolásmentes, laboratóriumi tesztelést, minőség-ellenőrzést végez, a C-ITS Delegated Act tervezetének megfelelő működés ellenőrzése céljából, a TF5 munkacsoport előírásaival összhangban. A tesztelés során Megrendelő szoftver tesztelő mérnökei számára támogatás nyújtása szükséges és a tesztelési fázis során feltárt esetleges eltéréseket módosítani kell, külön díjazás nélkül.
A jótállási időszak alatt nyújtott támogatás keretében, amennyiben az eszköz a tesztelés során nem képes a hazai, vagy a külföldi C-ROADS partnerek infrastruktúrájával kommunikálni, vagy hibásan értelmez egy adott üzenetet, a hiba okát ki kell vizsgálni, s igazolni szükséges, amennyiben a hiba a külső partner rendszeréből fakad, ellenkező esetben garanciális hibajavítás keretében javítani szükséges. A részletes
feltételeket a műszaki leírás tartalmazza. Nyertes AT feladata az oktatás biztosítása is a műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 ETSI ITS-G5 – hatótávolság (Line of sight) (m) 5
2 ETSI ITS-G5 - maximum Packet Error Rate a minimum hatótávolságon (%) 4
3 ETSI ITS-G5 - késleltetés (end-to-end, HSM-mel) (ms) 5
4 Helymeghatározó eszköz pontossága (horizontális) (mm) 4
5 Üzenet verifikáció sebessége - ECDSA (NISTP 256) (csomag/sec) 6
6 Üzenet aláírás sebessége - ECDSA (NISTP 256) (csomag/sec) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-HU-TMC-0216-M
II.2.14) További információ:
II. 2.7 pontban megjelölt határidő a szerződés teljesítésének véghatárideje. Az egyes részfeladatok teljesítési határidejét a műszaki
leírás tartalmazza. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: Városi C-ITS pilot árubeszerzés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Győr város közút-hálózata, ill. Ajánlatkérő budapesti székhelye, részletes helyszínek a műszaki leírásban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen részfeladatban Győr városában egy, a jelzőlámpákkal szabályozott csomópontokra épülő kooperatív rendszer kiépítése a cél az
alapfeladat részeként 10 db csomópontban, összesen legalább 10 darab ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés szállítása. Ehhez szükség
van az „Útmenti infrastruktúra” (R-ITS-S) elemeinek kiépítésére, valamint többek között a fázistervi és a kereszteződés-geometriai
adatok publikálására, egyúttal a központi, C-ITS-S alrendszer funkcióinak bővítésére. R-ITS-S állomásoknak képesnek kell lenni a
jelzőlámpa vezérlőgépe által szolgáltatott, valamint DATEX II formátumú adatforrás alapján közvetlenül, vagy közvetve a
dokumentáció előírásainak megfelelő, használati esettől függő, szabványos C-ITS üzenet generálására (pl. DENM, SPATEM, MAPEM).
Ezen működésben és a központtal való kapcsolattartásban a földrajzi pozíció alapú szűrés megvalósítása is követelmény. A központi
C-ITS-S rendszer jelenleg Ajánlatkérő forgalomirányító rendszerének alrendszereként funkcionál, melyet a továbbfejlesztést követően
is biztosítani kell, ennek érdekében új központ szállítása esetén olyan C-ITS-S központ szállítására kérünk ajánlatot adni, mely a
dokumentációban foglalt feltételeket teljesíti, és ezen felül harmadik fél által szállított felügyeleti rendszerbe teljeskörűen integrálható
, felügyelhető legyen. Ezzel összhangban a C-ITS-S központ interfészeinek dokumentáltnak kell lennie, és ezeket a dokumentációkat a
rendszer kiviteli terveinek szállításakor további díj felszámítása nélkül át kell adni. A fejlesztéshez a szükséges mértékben szakértői
támogatást is kell nyújtani az integráció sikere érdekében. A feladat a műszaki dokumentációban szereplő előírásoknak megfelelő ETSI
ITS-G5 adó-vevő berendezések szállítása, telepítése és üzembe helyezése, a kapcsolódó energiaellátás és kommunikáció kialakításával.
A berendezésnek képesnek kell lenni a fent említett, kétirányú ETSI ITS-G5 kommunikációra, és (SIM kártya segítségével) celluláris
mobil kommunikációra egyaránt. A hibrid kommunikáció támogatásához megfelelő back-office és celluláris interfészek biztosítása a követelmény. A C-ITS-S és R-ITS-S közötti kommunikációs kapcsolat/útvonal kialakítása és
megtervezése Nyertes Ajánlattevő feladata, továbbá Ajánlattevő feladata az eszközök elhelyezésének megtervezése és kialakítása. Az
antennák javasolt kihelyezéséhez Ajánlatkérő kezdeti adatszolgáltatásként átadja a rendelkezésére álló alapadatokat Nyertes
Ajánlatkérő számára. Minimálisan az alábbi használati eseteket (szolgáltatásokat) kell biztosítani a jelenlegieken felül (Common C-ITS
Service Definitions Rel. 1.6., 4. pont): 1.- SI-GLOSA (Green Light Optimal Speed Advisory) 1.- SI-SPTI (Signal Phase and Timing
Information) 2.- SI-ISVW (Imminent Signal Violation Warning) A további biztosítandó szolgáltatások, ill. azok aleseteinek jelen
specifikáció kiadásakor aktuális elnevezései a következők: IVS-DSLI, IVS-EVFT, IVS-DLM, IVS-OSI, HLN-AZ, HLN-TJA, HLN-WCW,
HLN-TSR, HLN-OR, RWW-LC, RWW-RC és RWW-RM, valamint PVD. (A rövidítések magyarázata a műszaki leírásban található) Az
R-ITS-S állomásokhoz tartozó antenná(ka)t úgy kell kiválasztani, méretezni és pozícionálni, hogy a megfelelő skálázhatóság biztosítása
mellett a lehető legjobb lefedettséget támogassa. A berendezéseken tudni kell fogadni, összegezni továbbá a gépjárművek felől érkező
CAM (Cooperative Awareness Message) üzeneteket, a központi rendszerben a gyűjtött statisztikai/esemény adatok lekérdezhetőségét
biztosítani kell. Az elkészült terveket Ajánlatkérővel előzetesen jóvá kell hagyatni. Nyertes Ajánlattevőnek a jótállási időszak alatt
nyújtott támogatás keretében, amennyiben az eszköz a tesztelés során nem képes a hazai, vagy a külföldi C-ROADS partnerek
eszközükkel kommunikálni, vagy hibásan értelmez egy adott üzenetet, a hiba okát ki kell vizsgálni, s igazolni szükséges, amennyiben a
hiba a külső partner rendszeréből fakad. AT feladata az oktatás biztosítása is a műszaki leírás alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 ETSI ITS-G5 – hatótávolság (Line of sight) (m) 6
2 ETSI ITS-G5 - maximum Packet Error Rate a minimum hatótávolságon (%) 5
3 ETSI ITS-G5 – késleltetés (end-to-end, HSM-mel) (ms) 5
4 Üzenet verifikáció sebessége - ECDSA (NISTP 256) (csomag/sec) 7
5 Üzenet aláírás sebessége- ECDSA (NISTP 256) (csomag/sec) 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 195
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-HU-TMC-0216-M
II.2.14) További információ:
II. 2.7 pontban megjelölt határidő a szerződés teljesítésének véghatárideje. Az egyes részfeladatok teljesítési határidejét a műszaki
leírás tartalmazza. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: R-ITS-S eszközök beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország gyorsforgalmi úthálózata, részletes helyszínek a műszaki leírásban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen részfeladatban az M1 autópályán és M0 autóúton működő kooperatív rendszer „Útmenti infrastruktúra” (R-ITS-S) elemeinek
bővítése, illetve kiterjesztése a cél 43 helyszínen. Nyertes AT feladata 43 darab ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés szállítása. A
biztosítandó szolgáltatások, ill. azok aleseteinek jelen specifikáció kiadásakor aktuális elnevezései a következőek: IVS-DSLI, IVS-EVFT,
IVS-DLM, IVS-OSI, HLN-AZ, HLN-TJA, HLN-WCW, HLN-TSR, HLN-OR, RWW-LC, RWW-RC és RWW-RM, valamint PVD. (A rövidítések
magyarázata a műszaki leírásban található). R-ITS-S állomásoknak képesnek kell lenni DATEX II formátumú adatforrás alapján
közvetlenül, vagy a C-ITS-S segítségével közvetve a dokumentáció előírásainak megfelelő, használati esettől függő, szabványos C-ITS
üzenet generálására (pl. DENM, IVIM). Ezen működésben és a központtal való kapcsolattartásban a földrajzi pozíció alapú szűrés
megvalósítása is követelmény. Feladat jelen műszaki dokumentációban szereplő előírásoknak megfelelő ETSI ITS-G5 adó-vevő
berendezések szállítása, telepítése és üzembe helyezése, a kapcsolódó energiaellátás és kommunikáció kialakításával. A hibrid
kommunikáció támogatásához megfelelő back-office és celluláris interfészek biztosítása a
követelmény. A C-ITS-S és R-ITS-S közötti kommunikációs kapcsolat/útvonal kialakítása és megtervezése Ajánlattevő feladata, továbbá
az eszközök elhelyezésének megtervezése és kialakítása is. Az R-ITS-S állomásokhoz tartozó antenná(ka)t úgy kell kiválasztani,
méretezni és pozícionálni, hogy a megfelelő skálázhatóság biztosítása mellett a lehető legjobb lefedettséget támogassa. Az elkészült
terveket Ajánlatkérővel előzetesen jóvá kell hagyatni. A központi C-ITS-S rendszer jelenleg Ajánlatkérő forgalomirányító rendszerének
alrendszereként funkcionál, melyet a továbbfejlesztést követően is biztosítani kell. Ennek érdekében új központ szállítása esetén olyan
C-ITS-S központ szállítására kérünk ajánlatot adni, mely a dokumentációban foglalt feltételeket teljesíti, és ezen felül harmadik fél által
szállított felügyeleti rendszerbe teljeskörűen integrálható, felügyelhető legyen. Ezzel összhangban a C-ITS-S központ interfészeinek
dokumentáltnak kell lennie, és ezeket a dokumentációkat a rendszer kiviteli terveinek szállításakor további díj felszámítása nélkül át
kell adni, hogy a felügyeleti rendszer oldali interfészek elkészítése meg tudjon történni. A fejlesztéshez a szükséges mértékben
szakértői támogatást is kell nyújtani az integráció sikere érdekében. A kialakított rendszer feleljen meg a műszaki leírásban
részletezett szabványoknak, és specifikációknak. A berendezéseken tudni kell fogadni továbbá a gépjárművek felől érkező CAM (
Cooperative Awareness Message) üzeneteket. A járművek felől gyűjtött statisztikai/esemény adatok lekérdezhetőségét biztosítani kell.
Nyertes Ajánlattevőnek a jótállási időszak alatt nyújtott támogatás keretében, amennyiben a berendezés a tesztelés során nem képes a
hazai, vagy a külföldi C-ROADS partnerek eszközével kommunikálni, vagy hibásan értelmez egy adott üzenetet, a hiba okát ki kell
vizsgálni, s igazolni szükséges, amennyiben a hiba a külső partner rendszeréből fakad. Nyertes AT feladata az oktatás biztosítása is a
műszaki leírásban foglaltak szerint. A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 ETSI ITS-G5 – hatótávolság (Line of sight) (m) 6
2 ETSI ITS-G5 - maximum Packet Error Rate a minimum hatótávolságon (%) 5
3 ETSI ITS-G5 – késleltetés (end-to-end, HSM-mel) (ms) 5
4 Üzenet verifikáció sebessége - ECDSA (NISTP 256) (csomag/sec) 7
5 Üzenet aláírás sebessége- ECDSA (NISTP 256) (csomag/sec) 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 165
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-HU-TMC-0216-M
II.2.14) További információ:
II.2.7 pontban megjelölt határidő a szerződés teljesítésének véghatárideje. Az egyes részfeladatok teljesítési határidejét a műszaki
leírás tartalmazza. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok fennáll. Igazolási mód: 1. Előzetesen igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1.
§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban
felsoroltkizáró okok hatálya alá. 2. Utólagos igazolás: A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-ka) és kc)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8. §, 10.§, 12-16. § szerint kell igazolnia
, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - elektronikus űrlap kitöltésével - meg kell neveznie a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására. Az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot
köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okokra vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Irányadó a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 74. § (1) bekezdése, a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 1-16.§-ok, és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kbt. 65. § (12) bekezdése. Irányadó a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 74. § (1) bekezdése, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ok, és a
Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kbt. 65. § (12) bekezdése.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem kíván előírni gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem kíván előírni gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre
bocsátószervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői
jogosultsággal rendelkező személy általaláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az
érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell,
hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Amennyiben ajánlattevő az előírt
alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt
kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági
feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az
alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi
jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot a Korm. rendelet 5–7. § alapján kell kitölteni. Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (
11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló
adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a
formanyomtatvány megfelelő részében. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes
ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra
figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az
alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására. M/1. A Kbt. 69. § (4
)–(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján, a 22. § (1) bekezdése, 21/A § valamint 21. § (1a) bek. szerint kell igazolnia, hogy megfelel
az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös
ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
hat évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti eszköz (1., 3., és 4. rész: ETSI ITS-G5 adó-vevő
berendezés (R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) rendszer szállítása és telepítése, 2. rész:ETSI ITS-G5
adó-vevő berendezés berendezés (R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) szállítása.) szállításairól szóló
nyilatkozata. A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: — a
teljesítés kezdő és befejező időpontja, — a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely,
elérhetőség), — a szállítás tárgya, — a szállítás mennyisége, — nyilatkozat arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M/2. A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése
alapján a felhívott ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek, kapacitást biztosító szervezetnek) be kell
nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését. Csatolni kell a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot a szakmai
tapasztalat alátámasztására, az alkalmassági követelmény szempontjából releváns képesítést,
végzettséget igazoló oklevél másolati példányát. Csatolni kell továbbá a szakember nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten
hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre. Fenti előírások az 1., 3. és
4. ajánlati rész esetében alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az
igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. M/1.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben teljesített, de legfeljebb 9
éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített összesen az 1. rész: legalább 10 db ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés (R-ITS-S és/
vagy V-ITS-S) szállítására és telepítésére vonatkozó referencia 2. rész: legalább 1 db mennyiségű, ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés
berendezés (R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) szállítására vonatkozó referencia 3. rész: legalább 7 db ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés (
R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) szállítására és telepítésére vonatkozó referencia 4. rész: legalább 10 db ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés (
R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) szállítására és telepítésére vonatkozó referencia (Az előírt minimumkövetelmény több szerződés
bemutatásával is teljesíthető, az 1., 3. és 4. részre vonatkozóan felhasználható ugyanaz a referencia.) M/2. (1., 3. és 4. ajánlati rész
esetében egységesen) M/2.1. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fő villamosmérnök végzettséggel rendelkező
és a végzettség megszerzésétől számított legalább 12 hónap közbeszerzés tárgya szerinti (Kooperatív (C-ITS) rendszer szállítása és
telepítése) szakmai tapasztalattal rendelkező személy M/2.2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fő
mérnökinformatikus vagy programtervező informatikus (programozó matematikus) végzettséggel rendelkező és a végzettség
megszerzésétől számított legalább 12 hónap közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tapasztalattal rendelkező személy M/2.3. a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fő MV-TE és MV-TV felelős műszaki vezető vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal, vagy az arra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező és a
jogosultság /végzettség és gyakorlat megszerzésétől számított legalább 12 hónap közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tapasztalattal
rendelkező személy AZ M/2.1-M/2.3 alkalmassági feltétel teljesítéséhez megadott szakemberek személyükben azonosak lehetnek az 1., 3., és 4., rész tekintetében. Ugyanaz a szakember több rész tekintetében is bemutatható. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér részenként (1-10. napig 0,5%, 11. naptól napi 1%, de max. 20%) meghiúsulási kötbér (25%). Késedelmi és
meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető Jótállás: a beltéri hardver eszközökre és szoftverelemekre: 42 hónap, kültéri
eszközökre, érzékelőkre, szoftverekre: 60 hónap. Szavatosság minden eszközre, szoftverre: 84 hónap Nyertes Ajánlattevőnek 1 db
előleg, és 1 db végszámla benyújtására van lehetősége az alábbiak szerint: 1.- előleg: nettó vállalási ár 30 %-a + ÁFA (esetlegesen) -
végteljesítés: fennmaradó nettó vállalási ár + ÁFA Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szab.
benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett történik. Teljesítési, jótállási biztosíték. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződésterv. tartalmazza. Irányadó jog: Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés és
a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései. Irányadó a
Kbt. 27/A. §-a rendelkezése.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu). Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § (1b)
bekezdés, illetve a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az elektronikus közbeszerzésre
vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 2) A csatolandó iratokat a Dok. II. fejezete tartalmazza. 3)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett csatolt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint (elektronikus űrlap)] 4) Az
ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek alapján felolvasólapot kell tartalmaznia (elektronikus űrlap) 5) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell
benyújtania a dokumentációban meghatározott tartalommal. 7) Ajánlatkérő az M/1 és M/2.1-M/2.3 alkalmassági feltételeket
és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 8) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c)
pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. 9) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki
az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legjobb ár-érték arány bírálati
szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az a
módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 1. rész: (1.1., 1.4., 1.5. alszempont:
egyenes arányosítás), (1.2., 1.3. alszempont, 2. résszempont: fordított arányosítás) 2. rész: (1.1., 1.5., 1.6. alszempont,
egyenes arányosítás), (1.2., 1.3, 1.4., alszempont, 2. résszempont: fordított arányosítás), 3. rész: (1.1., 1.4., 1.5. alszempont
: egyenes arányosítás), (1.2., 1.3 alszempont, 2. résszempont: fordított arányosítás), 4. rész: (1.1., 1.4., 1.5. alszempont,:
egyenes arányosítás), (1.2., 1.3. alszempont, 2. résszempont: fordított arányosítás). Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos
követelményeket a dokumentáció tartalmazza. 10) Ajánlatkérő az ajánlattételt a Kbt. 35. § (5)
bek. és 54. § (4)-(7) bek. alkalmazásával az 1. részben: 200.000,- Ft, a 2. részben 50.000,- Ft, a 3. részben 50.000,- Ft, a 4. részben 170.000,- Ft
ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A
biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-
10460102-49020027 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A
biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő teljesítését az átutalási/befizetési megbízás eredeti példányának csatolásával kell
igazolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az előírt
határidőre nem, vagy kisebb mértékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az ajánlat érvénytelen. 11) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek
alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően
végzi el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 12) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-ben foglaltakat. 13) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
14) Ajánlatkérő kizárja nyertes AT részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét. 15) Ajánlatkérő nem biztosítja az alternatív ajánlattételt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást a KD I.6.2 szerinti tartalommal. 16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 17) FAKSZ:
dr. Mezősi-Keszericze Andrea (00830), helyettes FAKSZ: Nagy Flóra (01128) 18) Jelen eljárásban a DKÜ a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző
szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1 és I.2. pontjai kizárólag az EKR technikai sajátosságai
miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre. 17) II.2.7. pontban megjelölt határidők esetében AK nem munkanapot hanem helyesen
naptári napot ért minden rész vonatkozásában. III.2.2. pont folyt.: Amennyiben Nyertes AT előleget vesz igénybe, a 75/2016. (IV. 5.)
Korm. rendelet) 27/A. §-a alapján választása szerint előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a szerződés Kbt. 135. (9) bekezdése szerinti
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a Támogató javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint, vagy nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
27/A. §-a alapján a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. pontja alkalmazandó. Nyertes AT által a fentiekben
rögzített választott formában nyújtott előleg visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes összegének visszafizetéséig érvényben kell
maradnia. Jogorvoslati kérelmek benyújtása: Kbt. 148. § alapján. II.2.4. pontok kiegészítése minden rész vonatkozásában: Ajánlatkérő
felhívja Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. 19) A IV.2.6 .
pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért. 20.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-a szerint; új gazdasági szereplő hiánypótlással
eljárásba történő bevonása esetén Ajánlatkérő 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. 21) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák