Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8276/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium
Teljesítés helye:2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. és 1135 Budapest, Szegedi út 35–39. C épület.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71285032
Postai cím: József Attila Utca 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krauzer Ernő
Telefon: +36 15502120
E-mail: erno.krauzer@bm.gov.hu
Fax: +36 15502146
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000226602020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000226602020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KM portálfejlesztés és kapcs. rendsz. kifejleszt.
Hivatkozási szám: EKR000226602020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az RVTV portál továbbfejlesztésére és kapcsolódó rendszerek kifejlesztésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KM portálfejlesztés és kapcs. rendsz. kifejleszt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak:72212900-8
72230000-6
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. és 1135 Budapest, Szegedi út 35–39. C épület.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
62 féle szolgáltatási tevékenység beszerzésére irányuló keretmegállapodás nettó 90 000 000,-HUF keretösszegben korábban bevezetett szakrendszerek továbbfejlesztésére és kapcsolódó rendszerek kifejlesztésére a BM RVVTF részére.
Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a fenti rendelkezésére álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg erejéig megrendelhető szolgáltatási tevékenységre lebontott mennyiség előre pontosan nem határozható meg, mivel nem ismerhetőek a közbeszerzési eljárás indításának időpontjában hatályban lévő veszélyhelyzet jövőbeni feloldása után várható ajánlatkérői feladatok, továbbá a teljesítés időszakában bekövetkező, a BM RVVTF feladat- és tevékenységi körére vonatkozó jogszabályi változások. Ajánlatkérőnek a keretmegállapodás alapján előre vállalt beszerzési kötelezettsége nincs, kötelezettségvállalás kizárólag az eljárás második részének lefolytatásakor keletkezik.
Keretmegállapodás határozott időre jön létre 30 hónapos időtartamra. Ezen időtartamon belül első 24 hónap ún. aktív, míg fennmaradó 6 hónap ún. passzív időszak.
Nyertes Ajánlattevő feladata egyedi alkalmazásfejlesztési és módosítási igények megvalósítása az Ajánlatkérővel egyeztetett részletes műszaki specifikációk alapján az Ajánlatkérő informatikai rendszereiben. Megvalósítandó feladat részletes követelményspecifikációk és logikai-fizikai rendszertervek elkészítése az új, valamint továbbfejlesztett rendszerekhez illeszkedően az Ajánlatkérő által megfogalmazott, vagy jogszabályokban definiált elvárások szerint. Elvárás továbbá nyertes Ajánlattevő számára az alkalmazások, programmodulok konkrét, forráskód szintű kifejlesztése és implementálása Ajánlatkérő meglévő informatikai környezetébe. Elvárás a rendszerek gyártói tesztelése, majd üzembe helyezése, melyet Ajánlatkérő által is menedzselhető, követhető folyamatként kell kezelnie a nyertes Ajánlattevőnek. Elvárás nyertes Ajánlattevő helyszíni munkavégzése Ajánlatkérő telephelyein.
A főbb feladatok tartalmaznak továbbá projektvezetést, tanácsadást, migrációt, minőségbiztosítást, dokumentációkészítést. Az egyes szolgáltatások vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Jótállás: minimum 12 hónap.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét, mivel azt nem tartja műszakilag támogatható lehetőségnek. A szolgáltatás természete, egységessége nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását. Már létező és működő informatikai rendszer (alkalmazás) továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan nem kerülnek kialakításra olyan funkciócsoportok, amelyek modulszerűen leválaszthatóak a már elérhető funkciókhoz képest és párhuzamosan, akár több nyertes ajánlattevő által megvalósíthatóak. A funkciók egymásra épülnek, amelyek tervezése és fejlesztése során elengedhetetlen, hogy a projektben támasztott teljes követelményrendszer ismerete alapján történjen a feladatok elvégzése.
Karakterkorlátozásra tekintettel a II.2.5 pontban szereplő bírálati részszempont (Minőségi kritérium) kifejtése:
2. Az ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági feltételnek történő megfelelés érdekében bemutatásra kerülő, a szerződés teljesítésében résztvevő projektvezető [M2.1 szakember] esetében PMP vagy IPMA vagy azzal egyenértékű minősítés megléte.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Projektvezető [M2.1 szakember] esetében PMP vagy IPMA vagy azzal egyenértékű minősítés megléte a II.2.4 pontban foglaltak szerint  5
2 3. Az M2.2. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 12 hónapon felüli időtartamának összege (max további 60 hónap vehető figyelembe) 5
3 4. Az M2.3. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 12 hónapon felüli időtartamának összege (max további 60 hónap vehető figyelembe) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelésnél az alkalmasságnál előírt létszámon felüli bemutatás esetén ajánlatkérő az első helyen feltüntetett szakembert veszi figyelembe, a továbbiakat figyelmen kívül hagyja.
A 3. és 4. értékelési részszempont esetében nulla hónap többlet megajánlására ajánlatkérő nulla pontot ad.
Ajánlatkérő a párhuzamos időtartamú tapasztalatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe az értékelésnél.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: formanyomtatvány) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtania (Korm.rend. 3. § (3) bekezdés).
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, igazoló adatbázisokhoz, a gazdaság szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatványban.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg..
Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségét.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, ill. arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (8)-(16) §-aiban foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a KR 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges az EKR által biztosított űrlapon.
A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a KR 1-16. §-aira.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés tekintetében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Ajánlattevő (AT) ismertesse a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) 21. § (3) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap közbeszerzés tárgya szerinti, egyedi alkalmazásfejlesztésre vonatkozó referenciáit a 22. § (1) bek-ben meghatározott formában a (2) bek. szerinti tartalommal. Ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ATként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt, a KR 22.§ (5) bekezdésében foglalt előírások figyelembevételével. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A teljesítés kezdési és befejezési időpontját év/hónap/nap pontossággal kell megadni.
M2. AT a KR 21. § (3) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó cégszerű nyilatkozat az AT részéről,
— a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből egyértelműen kiderül az előírt alk. feltételek teljesülése, az önéletrajz időrendi sorrendben, az időtartam év/hónaptól-év/hónapig formátumban történő megadásával mutassa be a releváns tapasztalatokat a projektek mellett a megvalósítási hónapok feltüntetésével,
— képzettséget igazoló dokumentum(ok),
— a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Az ajánlatban bemutatásra kerülő szakemberek között átfedés lehetséges.
AT az előírt alk. követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alk. követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk. feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az AT, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Az AT-nek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bek.-nek megfelelően, a formanyomtatvány benyújtásával kell az alk. követelményeknek való megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő (AK) az alk. követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében lévő részletes információk megadását. AT-nek a IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.
A műszaki/szakmai alk. követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során – az AK felhívására – a gazd. szereplőknek az ebben a pontban meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább nettó 22 500 000 HUF összértékű, egyedi alkalmazásfejlesztési referenciával, melynek részét képezi szoftvertervezési és alkalmazástámogatási szolgáltatás is. Az összérték legfeljebb 4 db referenciából adódhat össze.
A referenciaként bemutatott rendszerrel / rendszerekkel kapcsolatban támasztott általános követelmények: részben vagy egészben saját fejlesztésű, külső rendszerekkel rendszer-rendszer kapcsolatot megvalósító integrált informatikai rendszer.
Ajánlatkérő egyedi alkalmazásfejlesztésnek tekinti a meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és kódolt szoftverterméket, amely projektszinten kerül kifejlesztésre és implementálásra. Harmadik féltől átvett vagy megvásárolt szoftver továbbfejlesztése nem minősül egyedi szoftverterméknek.
Különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
M2 Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1/ 1 fő villamosmérnök és/vagy informatikai területen szerzett felsőfokú képzettséggel, és a képzettség megszerzésétől számított legalább 12 havi, inf. rendszer megvalósításában projektvezetőként szerzett tapasztalattal rendelkező szakember.
M2.2/ 1 fő, inf. területen szerzett felsőfokú képzettséggel rendelkező rendszertervező szakemberrel, aki legalább 12 havi rendszertervezési tapasztalattal rendelkezik,
M2.3/ 1 fő, inf. területen szerzett felsőfokú képzettséggel rendelkező alkalmazásfejlesztési szakemberrel, aki legalább 12 havi alkalmazásfejlesztési tapasztalattal rendelkezik.
AK valamennyi szakember tekintetében, minden esetben elfogadja a szakember előírtakkal egyénértékű képzettségének meglétét. Az egyenértékű képzettség bizonyítása minden esetben AT feladata. A szakemberek közötti átfedés megengedett. AK a párhuzamos időtartamú tapasztalatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alk. követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazd. szereplők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
A KR 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – hogy a gazd. szereplő megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, ill. az EU egy másik tagállamában letelepedett gazd. szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert AT-k hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a KR 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, tehát a jegyzékén való szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az elszámolás, kifizetés és az ajánlattétel pénzneme: HUF.
A teljesítéssel összefüggő feltételekre a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), a kötbérekre a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.
A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése figyelembevételével történik.
Az egyedi megrendelés tekintetében a késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt az egyedi megrendeléssel érintett teljes nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta, majd a késedelem 11. napjától 1 %-a naponta, azzal, hogy az érvényesített késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 30 %-át.
A meghiúsulási kötbér mértéke az egyedi megrendeléssel érintett teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a dokumentációban szereplő szerződés-tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 4
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.
A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap időtartamú ajánlati kötöttség 60 naptári napot jelent.
Ajánlatkérő az eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 104.§ (3) bekezdése alapján az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás második részeként az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kerülhet sor.
2. Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor. Az 1. részszempont esetében a fordított, a 3. és a 4. részszempont esetében az egyenes arányosítás, a 2. részszempont esetében az abszolút pontozás módszerének alkalmazásával a dokumentációban részletezettek szerint. A részszempontonként kiosztható ponttartomány: 0-10 pont.
3. Az ajánlati árat a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összes szerződéses kötelezettségre tekintettel kell megadni, vagyis az ajánlati árnak minden olyan költségtényezőt tartalmaznia kell, amelyet a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre.
4. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a NEKSZT Kft. által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
5. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az e-Kr 6. §-ának (1) és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. § -aiban, továbbá a Kbt 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra.
6. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
7. Ajánlatkérő ajánlattevőtől és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé
8. Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
9 A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
10. A Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat.
11. Hiánypótlás (HP), felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK nem rendel el újabb HP-t, ha az AT az ajánlat HP-a során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a HP során bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP elrendelése.
12. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és a kapacitást bizt. szerv. cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás minta csatolandó.
13. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Bodorics István, lajstromszáma: 00374
14. AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, minden benyújtásra kerülő más nyelvű dokumentum fordítását csatolni kell, valamint ajánlattevő nyilatkozatát, mely szerint a fordítás tartalma mindenben megegyezik az eredeti dokumentum tartalmával.
A rendszer karakterkorlátozására tekintettel, folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A rendszer karakterkorlátozására tekintettel, a VI.3) pont folytatása:
16. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (http://nekszt.hu)
17. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. §-a az irányadó. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
18. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
19. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
19. Amennyiben a Közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.
21. Szerződéskötés feltétele az átláthatósági nyilatkozat nyertes ajánlattevő részéről történő benyújtása.
22. Az ajánlatok értékelése során figyelembe venni kért szakemberek tekintetében az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó cégszerű nyilatkozat az AT részéről,
— a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az értékelés során figyelembe venni kért releváns szakmai tapasztalatok szöveges bemutatását és hónapokban meghatározott időtartamát, az időtartam év/hónaptól-év/hónapig formátumban történő megadásával,
— a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
23. Az AK által a dokumentáció részeként kiadott szolgáltatási típusokat tartalmazó tétellista minden elemére kötelező az ajánlattétel. Ajánlattevő az ajánlattétel során a tételeket nem vonhatja össze és tartalmukat sem változtathatja meg. Az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra kerülő ajánlatban valamely tétel esetében nem kerül meghatározásra a nettó egységár (HUF). AK a nettó egységárak tekintetében a hiánypótlás lehetőségét kizárja.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák