Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8287/2020
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Teljesítés helye:Kőbányai Önkormányzat és intézményei (Budapest, X. kerület) a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83769081
Postai cím: Szent László Tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000188702020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000188702020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Telefonalközp. és helyi hívószám szolg., internet
Hivatkozási szám: EKR000188702020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Felhő alapú telefonközpont-szolgáltatás, vezetékes telefon- és internet szolgáltatás beszerzése:
Telefonalközponti és helyi hívószám szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás beszerzése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére, az alábbiakra kiterjedően:
• Beszéd célú távközlési szolgáltatás és
• Alközponti szolgáltatás, továbbiakban: telefonrendszer alközponttal, 438 db készülékekkel, intézményenkénti egyedi számlázással a dokumentációban megjelölt funkcionalitással (készülékcsere, adott intézményenként önálló IVR, hangrögzítés)
• Internetszolgáltatás
biztosítása, továbbá üzemeltetési feladatok ellátása 48 hónapra. Részletek a részvételi közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Telefonalközp. és helyi hívószám szolg., internet
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Kőbányai Önkormányzat és intézményei (Budapest, X. kerület) a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Felhő alapú telefonközpont-szolgáltatás, vezetékes telefon- és internet szolgáltatás beszerzése:
Telefonalközponti és helyi hívószám szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás beszerzése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére, az alábbiakra kiterjedően:
• Beszéd célú távközlési szolgáltatás és
• Alközponti szolgáltatás, továbbiakban: telefonrendszer alközponttal, 438 db készülékekkel, intézményenkénti egyedi számlázással a dokumentációban megjelölt funkcionalitással ( készülékcsere, adott intézményenként önálló IVR, hangrögzítés)
• Internetszolgáltatás
biztosítása, továbbá üzemeltetési feladatok ellátása 48 hónapra. Részletek a részvételi közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A hibaelhárítás megkezdése munkanapokon (a hiba szolgáltató általi észlelésétől, amennyiben a hibát nem a szolgáltató észleli, akkor a hiba bejelentésétől számítva, órában megadva, maximum 8 óra) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát, a II.2.9) pont az informatikai rendszer sajátosságai miatt került kitöltésre.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100 pont. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
valamennyi értékelési részszempont esetében fordított arányosítás. Részletek a részvételi dokumentumokban. Az ár kritériumra vonatkozó értékelési részszempont megnev: Nettó ajánlati ár összesen (HUF/hó).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. 2. A kizáró okok igazolásának módja: Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§(1) bek. alapján a részvételi jelentkezésben (RJ) a benyújtáskor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2) bek-nek hatálya alá. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös jelentkezők mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia (külön ESPD), és a meghatározott igazolásokat benyújtania a Kr. 3.§ (5) bekezdésének figyelembevételével. 3. AK felhívja a figyelmet,hogy a Kr. 1.§(2) bek. szerint – az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján – a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 4. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kr. 8.§,10.§,12-14. §, 16. § szerint történik. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a r.jelentkezőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani (Kr. 15.§ (2). 5. A Kr. 15. § (1) bek alapján a r. jelentkező az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak az ESPD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Ezen igazolást részvételre jelentkező más szervezet vonatkozásában az EKR rendszerben a Kr. 3.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével teszi meg. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a Kr. 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.
7. A Kbt. 62.§(1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 8. AK a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a részvételre jelentkező csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 9. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bek-re. AK továbbá felhívja a figyelmet a Kr. 1-8. §, 10. § és 12-16.§-okra, a Kbt. 69. § (4) bek.-re, valamint a 84. § (3) bek-re. 10. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 11. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkező (RJ) műszaki, illetve szakmai alk. igazolható: A RJ-nek a részvételi jelentkezésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek-nek megfelelően, a Kr. 5. § szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD), az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alk. követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, elegendő a IV. rész "alfa" szakaszát kitölteni. Az eljárás ajánlattételi szakaszában az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek (AT) és adott esetben további ajánlattevőknek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fejezetében (21-22. §) foglaltak szerint kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek. Az AK nem kéri az érintett AT(k)-től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A Kr. rendelet szerinti - az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:
M.1. Az AT a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 22. §-ban foglaltak szerint ismertesse, illetve igazolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) általa nyújtott legjelentősebb beszéd célú távközlési szolgáltatás és alközponti szolgáltatásait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (a teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél (neve, címe, elérhetősége), valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, a szolgáltatás tárgya és mennyisége (az alk. minimumkövetelmények valamennyi elemére figyelemmel olyan részletességgel kérjük megadni, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan eldönthető legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21. § (3) a)].
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett részvételre jelentkező részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.: Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összesen legalább 1 darab, minimum 12 hónapig folyamatosan teljesített beszéd célú távközlési szolgáltatás és min. 150 db telefonkészülékre kiterjedő alközponti szolgáltatás nyújtása tárgyú olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, ahol a szolgáltatás keretében internetszolgáltatás biztosítására és a rendszer üzemeltetésére is sor került.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.
Az elvárt szolgáltatási szint: minimum 95 %-os rendelkezésre állás havi szinten.
Munkanapokon 08.00 – 18.00 óra között folyamatosan rendelkezésre álló ügyfélszolgálati támogatás biztosítása.
Az esedékes szolgáltatási díjat ajánlatkérő a havi részszámla kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (1) és (5) bekezdése szerint, a szolgáltató az előfizetési díjat havonta előre, míg a forgalmi díjat a tárgyhónapot követően utólag jogosult kiszámlázni. Előleg nem biztosított. A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Szolgáltató intézményenként köteles számlázni. Ajánlatkérő elektronikus számlázási kötelezettséget ír elő. Az elektronikus számlának kereshető formátumúnak kell lennie.
Részletek a részvételi közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A közbeszerzési eljárás előkészítése a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet miatt a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe. A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás folyamatosságának biztosítása ajánlatkérő és intézményei számára ugyanakkor alapvető fontosságú, működésükhöz, tevékenységük ellátásához és közfeladataik teljesítéséhez nélkülözhetetlen. Ezzel összefüggésben a tárgyalásos eljárásra irányadó határidőkkel történő szerződéskötés jelentős kockázatokkal járhat. A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás zavartalan és jogszerű biztosítása érdekében szükséges a közbeszerzési szerződés mielőbbi létrejötte.
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint,elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbesz rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 2. Dokumentumbenyújtás: Az AK és a gazd-i szereplők között a közbesz elj-sal kapcs-os, a Kbt.-ben vagy végr-i rend.ben szabályozott írásbeli kommunikáció elektr. úton, az EKR-en keresztül történik. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni. Az EKR-ben továbbított dok-kal, az EKR-ben elektr. úton tett nyilat. szemben támasztott köv-kel, valamint képviselet esetén elektr. úton megtett nyilat. kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 40.§, 41.§, 41/A.§, és az e-Kr. 11-12. §-ai szabályozzák. 3. Gyorsított tárgyalásos eljárás: Kbt. 86.§(4)bek-re figyelemmel a Kbt. 83.§(2)bek alapján.Tárgyalásos elj.jogcíme: Kbt.85.§ (2)c). 4. A részvételre jelentkezéshez (RJ)csatolandó: - Kbt.68.§(5)bek.szerint felolvasólap (Űrlap), - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD, Űrlap), - Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (Űrlap) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratok, - Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyil. (űrlap) - a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája, - adott esetben meghatalmazás, - nyilatkozat üzleti titokról (Űrlap) és indokolás (adott esetben). - Közös r.jelentkezés esetében csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó, a képviseletre jogosult(ak) által aláírt okiratot elektronikus formában (pdf), ennek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő a közös r.jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az adott eljárás tekintetében és az EKR rendszerben az egyes
közös r. jelentkezők képviseletében eljárhat. - A Kr.13.§ alapján foly.-ban lévő változásbejegyzési elj. esetében a RJ-hez csatolni kell a cégbír-hoz benyújtott változásbej.-i kérelmet és a cégbír. megküldött igazolását a beérk.-ről.
5. Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. 6. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a részvételi felhív. III.1.3. pont-ban szig. hat. meg. 7. AK nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását. Továbbá, a IV.2.6.pontban írt 1 hónapos időtartam alatt 30 napot kell érteni. 8. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. 9. Kbt.35.§(8)-(9): AK a szerz. telj.érd-ben nem teszi lehetővé gazdálkodó szerv. létrehozását. 10. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (1) bek. f) pontjára, továbbá arra, hogy a r.jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
14. AK nem alkalmazza a 75.§(2)e) pontban foglaltakat. 15. AK – a karakterkorlátra tekintettel – kiemelten felhívja a figyelmet a dokumentációban foglaltakra. A RJ-nek tartalmaznia kell a részvételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt, a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet, valamint az e-Kr. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
15. AK nem biztosítja a részajánlattételt, mivel a részajánlattétel biztosítása csak a megkötendő szerződés tárgyát képező feladatok olyan mesterséges, műszakilag és gazdaságilag nem ésszerű és indokolható megosztásával lehetséges, ami a szolgáltatás nyújtásának zavartalan lefolyását, a kommunikáció folyamatosságának biztosítását és a teljesítés színvonalát negatívan befolyásolná.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.05.28., 17:00 óra (CET).
FAKSZ: dr. Bánhidi Ferenc, lajstromszám: 00201. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/05/28 17:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák