Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/52
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.13.
Iktatószám: 3600/2020
CPV Kód: 71336000-2
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: DND TELECOM CENTER Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média- és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média- és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SIMON mobil mérőállomások üzemeltetés támogatása
Hivatkozási szám: EKR001622472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71336000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés keretében az NMHH vagyonkezelésében lévő SIMON rendszerbe integrált mobil mérőállomások üzemeltetésének támogatása a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1459194000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SIMON mobil mérőállomások üzemeltetés támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71336000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NMHH, ill. jogelődjei az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, a nemzetközi elvárások és ITU ajánlások alapján létrehozta és fenntartja az országos rádiómérő, rádióellenőrző és rádiózavar-elhárító szolgálatát, röviden mérőszolgálatát.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében az állandó helyű monitoring állomásokkal nem megoldható mérési feladatok ellátásának támogatására az alábbi tevékenységek – akár egyidejű – végzésére kér ajánlatot, amely alapján működéstámogatási szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan négy évre szóló keretszerződést kíván kötni nettó 670.000.000,- Ft keretösszeg erejéig nyertes Ajánlattevővel az alábbiak szerint:
A. 3 db térerősségmérő gépkocsi üzemeltetése Ajánlatkérő igénye szerint, 03.01. és 11.30. között legfeljebb havi 780 óra, 12.01. és 02.28. között legfeljebb havi 510 óra erőforrás-lekötéssel
B. 1 db útvonal-regisztráló gépkocsi üzemeltetése Ajánlatkérő igénye szerint, 03.01. és 11.30. között legfeljebb havi 260 óra, 12.01. és 02.28. között legfeljebb havi 170 óra erőforrás-lekötéssel
C. 4 db sávtisztasági vizsgálatokat végző mobil mérőrendszer üzemeltetése Ajánlatkérő igénye szerint, 03.01. és 11.30. között legfeljebb havi 1040 óra, 12.01. és 02.28. között legfeljebb havi 680 óra erőforrás-lekötéssel
D. 4 db mobil szolgáltatások jellemzőit mérő rendszer üzemeltetése Ajánlatkérő igénye szerint, 03.01. és 11.30. között legfeljebb havi 1040 óra, 12.01. és 02.28. között legfeljebb havi 680 óra erőforrás-lekötéssel
E. A mérőrendszerek programjainak és adatbázisainak karbantartása Ajánlatkérő igénye szerint, legfeljebb havi 260 óra erőforrás-lekötéssel
F. Lakossági elektromágneses expozíció mérőrendszerek üzemeltetése Ajánlatkérő igénye szerint, egyidejűleg legfeljebb két helyszínen, legfeljebb havi 320 óra, erőforrás-lekötéssel
G. 1 db rádiómonitoring gépkocsi üzemeltetése Ajánlatkérő igénye szerint, 03.01. és 11.30. között legfeljebb havi 270 óra, 12.01. és 02.28. között legfeljebb havi 160 óra erőforrás-lekötéssel
A megkötendő szerződésben tervezett maximális óraszám: 44.070 óra/év
Nyertes Ajánlattevőnek alkalmasnak kell lennie a műszaki leírásban szereplő tevékenységek, illetve azokon belül különböző feladatok akár egyidejű, folyamatos végzésére.
Az A – G jelű tevékenységekhez szükséges mérőeszközöket Ajánlatkérő biztosítja.
Az A – D és G – illetve Ajánlatkérő ilyen irányú döntése esetén az F – jelű tevékenységekhez szükséges gépkocsikat Ajánlatkérő biztosítja. Utóbbi esetkör esetén a becsült éves futás: 15.000 km.
Az F jelű tevékenység elvégzéséhez nyertes Ajánlattevőnek legalább távriasztó rendszerrel őrzött műszertároló telephelyet kell biztosítania.
Ajánlatkérő a szolgáltatás megrendeléseit a teljesítés megkezdésének igényelt időpontját legalább 4 (négy) órával megelőzően adja le a szerződést teljesítő vállalkozónak.
A fenti tevékenységek során – egyebek mellett – sor kerül Narda SRM 3006 műszer kezelésére; részt kell venni lakossági elektromágneses expozíció mérésekben; metrológiai tevékenység végzésére kerül sor.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell szerződés teljesítés során okozott dologi és/vagy személysérüléses kár megtérítésére irányulóirányuló felelősségbiztosítási szerződéssel, amelynek fedezeti értéke legalább évi 15 000 000,- Ft, amely káreseményenként legalább 5 000 000,- Ft értékű eseti kár megtérítését biztosítja. Az előbbiek szerinti felelősségbiztosításnak a szerződéskötésre kell rendelkezésre állnia, amelyről ajánlattevőknek az ajánlatukban nyilatkozniuk kell.
További különleges feltételek: Jogszabályi kötelezettség (Eht.) a polgári és nempolgári frekvenciasávok felügyelete, a zavarmentesség biztosítása (7/2015. NMHH rendelet (NFFF), 7/2012. NMHH rendelet (Pfgr.), 11/2011. NMHH rendelet (Er.), 63/2004. ESzCsM rendelet)
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes követelményeket a KD részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 249 - 618487
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SIMON mobil mérőállomások üzemeltetés támogatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DND TELECOM CENTER Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46528247
Postai cím: Elnök Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: dnd@dnd.hu
Telefon: +36 14598050
Internetcím(ek): (URL) www.dnd.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1459194000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: elektromágneses expozíciómérések végzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az V.2.3) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő KKV minősítését és adószámát:
DND TELECOM CENTER Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest Elnök Utca 1.
12275085-2-42
Kisvállalkozás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)