Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/62
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.27.
Iktatószám: 5100/2020
CPV Kód: 79212100-4
Ajánlatkérő: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU110,HU311,HU312,HU321,HU323,RO113,RO114,RO115,RO215,RO321,SK010,SK041,SK042
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;Polányi Ügyvédi Iroda
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: államháztartási pénzügyi ellenőrzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64156853
Postai cím: Bartók Béla Út 105-113
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lipták Beáta
Telefon: +36 17951523
E-mail: beata.liptak@eutaf.gov.hu
Fax: +36 17950312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eutaf.kormany.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: államháztartási pénzügyi ellenőrzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ENI program második szintű ellenőrzése
Hivatkozási szám: EKR001282922019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A HUSKROUA ENI határon átívelő együttműködési program célja 2014-2020-as időszakban keretet teremteniazon tevékenységek számára, amelyek élénkebb együttműködést eredményeznek Ukrajna és a tagállamokközös határmenti régiói között.
A Program hivatalos nyelve az angol, azonban az érintett államok nyelvének és szabályozási környezeténekismerete szükséges.
A Nyertes Ajánlattevő ellenőrzési feladatai során ellenőrzési szolgáltatást nyújt a releváns jogszabályoknak,mintavételezési módszertani iránymutatásoknak és az Audit Hatóság által megadott eljárásoknak megfelelően.E körben az adott évre meghatározott, kiemelt ellenőrzési szempontok alapján évente egyszer lefolytatja arendszerellenőrzést, valamint az Audit Hatóság által mintavételezéssel kiválasztott partnerek ellenőrzését.
Összesen 5 db rendszerellenőrzés 31.12.2024-ig.
Partnerellenőrzés 50-120 között 31.12.2024-ig.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 470000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ENI program második szintű ellenőrzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU311,HU312,HU321,HU323,RO113,RO114,RO115,RO215,RO321,SK010,SK041,SK042 A teljesítés fő helyszíne: Sz-Sz-Bereg, B-A-Z megye, Košický, Prešovský régió, Maramureş, Satu-Mare megye, Ivano-Frankivska, Zakarpatska régió, Suceava megye, Chernivetska régió, Bp,Debrecen,Eger, Bratislava,Kiev,Bucharest,Cluj
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A HUSKROUA ENI határon átívelő együttműködési program célja 2014-2020-as időszakban keretet teremteni azon tevékenységek számára, amelyek élénkebb együttműködést eredményeznek Ukrajna és a tagállamok közös határmenti régiói között.
A Program hivatalos nyelve az angol, azonban az érintett államok nyelvének és szabályozási környezetének ismerete szükséges.
A Nyertes Ajánlattevő ellenőrzési feladatai során ellenőrzési szolgáltatást nyújt a releváns jogszabályoknak, mintavételezési módszertani iránymutatásoknak és az Audit Hatóság által megadott eljárásoknak megfelelően. E körben az adott évre meghatározott, kiemelt ellenőrzési szempontok alapján évente egyszer lefolytatja a rendszerellenőrzést, valamint az Audit Hatóság által mintavételezéssel kiválasztott partnerek ellenőrzését.
Összesen 5 db rendszerellenőrzés 2024. december 31-ig.
Partnerellenőrzés 50-120 között 2024. december 31-ig.
Az ellenőrzéseket az európai uniós szabályozásban meghatározott feltételek és a nemzetközi audit standardok szerint kell végrehajtani a 897/2014/EU rendelet 28. cikke alapján. A partnerellenőrzésekre várhatóan minden év augusztus-december között kerül sor a minta jóváhagyását követően 2024. december 31-ig. A Nyertes Ajánlattevőnek minden, ellenőrzésre kiválasztott partner kapcsán helyszíni ellenőrzést kell lefolytatnia. Az ellenőrzések az EU Bizottság felé az adott számviteli év vonatkozásában a beszámolási határidőben benyújtani tervezett számlák alapján kerülnek lefolytatásra. A partnerellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kapcsolódó ellenőrzés tárgyát képező partner, illetve projektrész keretében felmerült, a referencia időszakban az EU Bizottság felé igazolandó kifizetések szabályszerűek voltak-e, valamint a projektrész végrehajtása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályokban, belső eljárásrendekben és a támogatási szerződésben előírtaknak.
Az ellenőrzések során az Audit Hatóság által megadott mintának megfelelő tartalommal és formában a Nyertes Ajánlatevőnek ellenőrzési jelentéstervezetet kell készíteni, továbbá amennyiben szükséges, azokat az Audit Hatóság, az Ellenőri Csoport tagjai és az ellenőrzöttek észrevételei alapján át kell dolgoznia. A Nyertes Ajánlatevő által elkészített ellenőrzési jelentésnek tartalmaznia kell a vizsgálatok eredményeit, következtetéseit, javaslatokat kell megfogalmaznia a végrehajtás fejlesztése érdekében vagy a hiányosságok kiküszöbölésére, illetve meg kell határoznia a szükséges korrekciós intézkedéseket, illetve a rendszerellenőrzésről és a partner ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentést be kell nyújtania az Audit Hatóság számára.
A Nyertes Ajánlattevő tevékenységének részét képezi az ellenőrzési eredmények nyomon követése, ezen felül részt kell vennie az Ellenőri Csoport ülésein, ahol be kell számolnia az általa végrehajtott feladatok elvégzéséről, valamint egyeztetni az ezekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekről. A Nyertes Ajánlattevő a feladatok elvégzése kapcsán az Audit Hatósággal folyamatosan egyeztetéseket folytat, valamint az Audit Hatóság tájékoztatásával az Ellenőri Csoport tagjaival kapcsolatot tart.
A szolgáltatás végrehajtása során a Nyertes Ajánlattevő köteles együttműködni az illetékes szervezetekkel, eleget kell tenni tájékoztatási kötelezettségének, a tevékenysége körében tudomására jutott információkat, keletkezett dokumentumokat bizalmasan kell kezelnie, valamint titoktartását és pártatlanságát biztosítani szükséges. Ezen felül biztosítania kell a dokumentumokhoz való hozzáférést, azok megőrzését, valamint azok Audit Hatóság részére történő átadását, továbbá tájékoztatni kell az Audit Hatóságot és az Ellenőri Csoport tagokat az ellenőrzések időpontjáról annak érdekében, hogy az Audit Hatóság és az Ellenőri Csoport tagok részvétele megfigyelőként a helyszíni ellenőrzésen biztosított legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 partnerellenőrzés folyamatleírásának minősége 15
2 rendszerellenőrzés folyamatleírásának minősége 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Magyarország – Szlovákia – Románia - Ukrajna ENI határon átnyúló együttműködési program 2014-2020
II.2.14) További információ:
1. résszempont: ajánlati ár súlyszám 70.
1.1 alszempont partnerellenőrzés díja euró/db súlyszám:45
1.2 alszempont rendszerellenőrzés díja euró/db súlyszám:25
2. résszempont: szakmai ajánlat minősége súlyszám:30
2.1 alszempont partnerellenőrzés folyamatleírásának minősége súlyszám:15
2.2 alszempont rendszerellenőrzés folyamatleírásának minősége súlyszám:15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 203 - 494309
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ENI program második szintű ellenőrzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32486652
Postai cím: Visegrádi Utca 31. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: info@aesa.hu
Telefon: +36 13542440
Internetcím(ek): (URL) www.aesa.hu
Fax: +36 13542449
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Polányi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13722991
Postai cím: Ady Endre Utca 45
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@polanyi.hu
Telefon: +36 704569710
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 296230
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 470000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes által megajánlott egységár:
Partnerellenőrzés 2000 EUR/db
Rendszerellenőrzés 46 000 EUR/db
Ajánlattevők:
1. Aesa Magyarország Kft. (adószám: 10420894-2-41 1132 Budapest Visegrádi u. 31.) és Polányi Ügyvédi Iroda (adószám: 18187575-2-19 8230 Balatonfüred Ady Endre 45.) közös ajánlattevők
2. PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Bajcsy-Zsilinszky 78. adószám: 10256161-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)