Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/77
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.04.21.
Iktatószám:6403/2020
CPV Kód:48218000-9
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schäffer Kinga
Telefon: +36 12109610
E-mail: schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MedSolution licencek és szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000043582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48218000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Semmelweis Egyetemen a MedSolution/e-MedSolution medikai rendszer, a Gyógyszertári rendszer és a hozzá tartozó illesztések, valamint a GLIMS rendszer és a hozzá tartozó illesztések alkalmazás üzemeltetés támogatására és fejlesztésére irányuló szolgáltatás megrendelése keretszerződéses konstrukcióban legfeljebb a nettó 816.636.406 Ft keretösszeg erejéig.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 816636406 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MedSolution licencek és szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48218000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest, Üllői út 26. és az Egyetem budapesti működési helyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az alábbiakban meghatározott feladatok kapcsán 36 hónapos időtartamra, legfeljebb az összesen nettó 816.636.406 HUF keretösszeg erejéig kíván keretszerződést kötni egyrészt a lentiekben meghatározott szolgáltatások, másrészt a felhívás II.2.10) pontjában található és a közbeszerzési dokumentumokban részletezett opciós szolgáltatások tekintetében.
Az Ajánlatkérőnél vegyes rendszerben a karakteres MedSolution és a webes e-MedSolution rendszer valamint GLIMS Laborrendszer működik, a szükséges alrendszerekkel, interfészekkel, adatbáziskezelő- és köztes réteg (middleware) összetevőkkel.
Ajánlattevőnek a rendszer működése során biztosítania kell a vonatkozó jogszabályi előírások betartását, az adatfelvétel, adatnyilvántartás, adattárolás, az adatkezelés során; a kapcsolódó jogszabályi változásokat és az államháztartási szervezetekre vonatkozó egyéb, ágazati (pl. adatszolgáltatási) elvárásokat, előírásokat megfelelő folyamatos követéssel és frissítéssel kell biztosítania.
Az Ajánlatkérőnél üzemelő rendszereket az Ajánlatkérő alkalmazás-üzemeltető csapata üzemelteti, akik a rendszerekkel kapcsolatban az 1. szintű és részben a 2. szintű támogatást ellátják.
Az Ajánlattevőtől az ún. ’gyártói’, 3. szintű támogatást várjuk el.
Ajánlattevő éves szinten hetente 7x24 órában (PPM-en) rendelkezésre áll az Ajánlatkérő üzemeltetési jelzéseinek fogadására. Az Ajánlattevő köteles a bejelentéseket fogadni, visszaigazolni és a hibaelhárítást a Műszaki leírás Szolgáltatási szint megállapodás fejezetében foglalt határidők betartásával végezni.
Az Ajánlattevő PPM-n kívül folyamatos ügyeletet működtet, amelyhez az Ajánlatkérő 24 órás készenléti szolgálata közvetlenül fordulhat a rendszer egészének vagy valamely kiemelten kezelendő részének üzemzavara, továbbá az előre meghatározott események bekövetkezése esetén.
A licenckövetés tartalma a használat jogán felül a verzióváltások biztosítása, amely alapján az Ajánlatkérő megkapja a felhasználói szoftver természetes fejlődését tartalmazó valamennyi új változatait. Ezek üzembe állítását az Ajánlatkérő üzemeltető személyzete végzi.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást és egyéb feltételeket, meglévő licenceket stb. a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opciós tételek keretösszege: nettó 214.137.046 Ft
Az opciós tételek listája:
• Új MedSolution/ e-MedSolution kórházi rendszer nevesített licensz
• Új MedSolution/ e-MedSolution kórházi rendszer nevesített licensz karbantartás, követés
• MedSolution (karakteres felület) támogatási időszakon túli karbantartása és követése
• MedSolution / e-MedSolution Újra aktiválás (az egyszeri, alap tételek között szereplő 12 havi újraaktiváláson felüli hónapok vonatkozásában)
• Gyógyszertári rendszer és a hozzá tartozó illesztések követése (az egyszeri, alap tételek között szereplő 24 havi újraaktiváláson felüli hónapok vonatkozásában)
• GLIMS rendszer karbantartás és követés (12. hónapot követő időszakra)
• e-MedSolution HL7 interfész licensz
• e-MedSolution HL7 interfész licensz karbantartás, követés
• e-MedSolution gyógyszertár licensz
• e-MedSolution gyógyszertár licensz karbantartás, követés
• e-MedSolution osztályos készlet igénylés licensz
• e-MedSolution osztályos készlet igénylés licensz karbantartás, követés
• GLIMS user licensz
• GLIMS user licensz karbantartás, követés
• Glims általános automata licensz
• Glims általános automata licensz karbantartás, követés
• SBO - Triage munkalista licensz
• SBO - Triage munkalista licensz karbantartás, követés
• MedSol Analyzer licensz és aktiválási szolgáltatás (A mellékletben ismertetett funkcionalitás
• MedSol Analyzer licensz havi szolgáltatás (A mellékletben ismertetett funkcionalitás)
• REPCS modul licenc díj (B mellékletben ismertetett funkcionalitás)
• REPCS modul karbantartás, követés
• Adattárház alapú Vezetői Információs Rendszer licenc és bevezetési díja (C mellékletben ismertetett funkcionalitás)
• Adattárház alapú Vezetői Információs Rendszer karbantartás, követés
• MedSolution/e-MedSolution továbbfejlesztésekre, oktatásra, optimalizálásra vonatkozó tanácsadói, fejlesztői napidíj
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli, figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 057 - 137104
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9641/2020 Rész száma: Elnevezés: MedSolution licencek és szolgáltatás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 816636406
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 816636406
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szoftver fejlesztés, karbantartás.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
adószám: 12928099-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseibenfoglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Az Egyetem alapfeladatai közé tartozó, a betegellátás adminisztrációját szolgáló MedSolution
rendszer, illetve az ehhez kapcsolódó labor- és képalkotó rendszerek esetleges leállása esetén az Egyetem alapfeladatainak ellátása, továbbá ezen felül az Egyetem működését biztosító legjelentősebb pénzügyi forrás- az OEP által a betegellátás finanszírozására nyújtott kifizetések - elszámolása, biztosítása lehetetlenné válik.Közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2004.11.30. napján Ajánlatkérő és az International Systems HouseKft. - a T-Systems MAGYARORSZÁG Zrt. jogelődje - között szolgáltatási szerződés jött létre, amelynek során a jogelőd Vállalkozó megtervezett és létrehozott egy olyan, redundáns, több telephelyes osztott informatikai infrastruktúrát, amelyen - az üzleti folyamatok felmérése és megtervezése után - bevezette az Ajánlatkérő számára kialakított (testre szabott) klinikai (MedSolution) és gazdasági informatikai rendszert, valamint ezek komponensei közötti interfészeket. A létrejött medikai rendszer (MedSolution), valamint az interfészek jogtulajdonosa a Vállalkozó jogelődje, az International System House Kft. volt.
A 2011. év folyamán az International System House Kft. üzletrészének 100 %-át felvásárolta a T-SystemsMAGYARORSZÁG Zrt.-re (a továbbiakban: Vállalkozó) szálltak át a jogelőd jogai és kötelezettségei.
A Vállalkozó a MedSolution/e-MedSolution/MedSolution-SMART egészségügyi informatikai rendszerhez,moduljaihoz, interfészeihez és annak funkcionalitásaihoz fűződő szerzői vagyoni jogával Magyarországon kizárólagosan rendelkezik, továbbá a Vállalkozó a GLIMS laboratóriumi rendszer magyarországi forgalmazására kizárólagos joggal rendelkezik.
Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le az Egyetem alkalmazott integrált informatikai rendszer átmeneti, meghatározott időre vonatkozó, az üzemeltetési dokumentáció elkészítése és betanítása, üzemeltetése, karbantartás, rendszerkövetése,fejlesztése, folyamatos rendelkezésre állás az esetleges hibák elhárítására, a szükséges informatikaitámogatások megvalósítására. Ezen túlmenően a Vállalkozó által az Ajánlatkérő használatába adott, az integrált informatikai rendszer szakmai-műszaki alapját képező MedSolution és SAP szerverek üzemeltetése,karbantartása, valamint az integrált rendszer egészének folyamatos, zavarmentes működéséhez szükséges egyes eszközök biztosítása tárgyban. A Vállalkozót az Ajánlatkérő az eljárás nyertesévé nyilvánította. Az eljáráseredményeképpen a Felek 2013. 03. 12-én szolgáltatási szerződést kötöttek.
Ezt követően 2015. október 30. napján történt megindítással Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontjaalapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le a „MedSolution medikai rendszerfejlesztése és alkalmazás üzemeltetés támogatása” tárgyban, melynek eredményeként 2016. március 31.napján kötött szerződést ajánlattevővel.
A Vállalkozó a rendszer kiépítésére vonatkozó forráskódok és az alkalmazott műszaki megoldások tekintetében fennálló szerzői vagyoni joga miatt nem járul hozzá a rendszer leírását tartalmazó, annak használatára vonatkozó dokumentációk harmadik személy részére történő átadásához.
Az Egyetem a rendszert nem módosíthatja, nem végezhet rajta további fejlesztéseket, csupán használója annak. Az Ajánlatkérő nem tulajdonosa a forráskódoknak és az alkalmazott műszaki megoldásoknak, így nem jogosult azokat harmadik személynek átdolgozás, fejlesztés, vagy használat céljából átadni sem.
A fentiek szerint a Vállalkozó a forráskódok birtokosa, továbbá kizárólag ezen gazdasági társaság ismeri azokat az információkat, igényeket, sajátosságokat, melyek alapján az olyan azonnali, kellő színvonalú támogatás elvégezhető, amelyre az Ajánlatkérő kritikus rendszereinek üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szüksége van.