Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/85
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.04.
Iktatószám: 6522/2020
CPV Kód: 71222100-1
Ajánlatkérő: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HÉTFA Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság;FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.;CreaCity Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
Telefon: +36 205204272
E-mail: beszerzes@bfk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest 2030 Terv elkészítése
Hivatkozási szám: EKR000684732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71222100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest 2030 Terv és kapcsolódó dokumentumok elkészítése és az azzal összefüggő tanácsadási feladatok elvégzése. A Kbt. 37. § (4) bekezdésére figyelemmel közöljük a 2018. december 4. napján megkötött keretmegállapodással összefüggő a 2020/I. negyedévi rendszeres tájékoztatónkat.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1822667 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest 2030 Terv elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
További tárgyak: 71243000-3
73200000-4
73420000-2
79314000-8
79411000-8
79416200-5
79553000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kormány és a főváros 2019 végéig közösen készíti el Budapest tízéves, 2030-ig szóló stratégiai városfejlesztési tervét. A Budapest 2030 kormányzati és fővárosi önkormányzati városfejlesztési terv széles szakmai látókörrel készül, várostervezők, közlekedésmérnökök, építészek, szociológusok és más szakértők, valamint a társadalmat, a budapestieket képviselő szereplők bevonásával, annak érdekében, hogy egy mindenki által elfogadható, közös jövőképet megcélzó terv szülessen, amelynek megvalósítása minden budapesti számára élhetőbb fővárost eredményez.
A KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (Ajánlatkérő) „Budapest 2030 Terv és kapcsolódó dokumentumok elkészítése és az azzal összefüggő tanácsadási feladatok elvégzése” tárgyban - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen - 2018. december 4. napján a Kbt. 105. § (1) bekezdésének b) pontjai szerinti keretmegállapodást kötött a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest Lövőház Utca 37.), CreaCity Szolgáltató Kft. (1122 Budapest Maros Utca 27.), és HÉTFA Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (1051 Budapest Október 6. utca 19.) közös ajánlattevőkkel (a továbbiakban: Keretmegállapodás).
A Keretmegállapodás alapján, 2020. első negyedévben - írásbeli konzultáció eredményeképp - kötött egyedi szerződésekről Ajánlatkérő ezúton tesz közzé eredménytájékoztatót a Kbt. 37. § (4) bekezdésére figyelemmel. 2020. első negyedévben két eljárás zajlott le, ebből egy eredményesen, melynek szerződése a Keretmegállapodás alapján a következők szerint került megkötésre:
"Duna rakpartok parkolási gyakorlatának vizsgálata" - 2020.01.27. - Beszerzés értéke: nettó 1 822 667.- Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A 94/2018. Kr. rendelkezései szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése, amely keretében elkészíti Budapest 10 éves, 2020-2030 közötti időszakra vonatkozó kormányzati stratégiai városfejlesztési tervét. A Terven fognak alapulni a 2020-2030 közötti kormányzati beruházások elindításához szükséges kormánydöntések, előkészítő előterjesztések és jogszabályok. A Tervet egyeztetni szükséges a főpolgármesterrel, az érintett szakmai és civil szervezetekkel, amelynek eredményeként a véglegesített és a kormánnyal közösen elfogadott terv alapján megkezdődhet a főváros jövőjét a következő évtizedre meghatározó fejlesztési terv végrehajtása. A Terv a 2020-tól induló tízéves fejlesztési időszakra vonatkozik, és elkészítésének időszükséglete min.7 hónap, amelyet az ismertetett egyeztetés és véglegezett terv elfogadás is követ, így kiemelt kormányzati érdek az erre vonatkozó közbesz.eljárás mielőbbi lezárása és a szerződés mielőbbi megkötése.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 192 - 434348
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Eredménytájékoztató a "Budapest 2030 Terv" keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció eredményeképp 2020. első negyedévben kötött egyedi szerződésről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HÉTFA Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30569630
Postai cím: Október 6. utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezeto@hetfa.hu
Telefon: +36 307306668
Internetcím(ek): (URL) www.hetfa.hu
Fax: +36 17002257
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím(ek): (URL) www.fomterv.hu
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: CreaCity Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72962835
Postai cím: Maros Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: kata@creacity.hu
Telefon: +36 303992013
Internetcím(ek): (URL) www.creacity.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1822667
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzések tekintetében több alvállalkozó került bejelentésre a Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel pl. a következő területeken: tanulmányírás, projektfejlesztés, elemzés, adatfelvétel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) A nyertes ajánlat (valamennyi írásbeli konzultáció tekintetében) közös ajánlattevők által került benyújtásra: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37., adószám: 13842217241), CreaCity Szolgáltató Kft. (1122 Budapest, Maros utca 27., adószám: 25535406241), és HÉTFA Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (1051 Budapest, Október 6. utca 19., adószám: 14403767241).
2.) A Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció eredményeképp történtek a szerződéskötések a Kbt. 105. § (1) bekezdésének b) pontja szerint. Az írásbeli konzultáció az EKR rendszerben került lebonyolításra.
3.) A jelen tájékoztató hirdetmény által felölelt időszak: 2020.01.01.-2020.03.31.
4.) A II.1.7), illetve az V.2.4. pontban feltüntetett érték, az I. negyedévben lehívott egyedi megrendelések összértéke!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesi-szervezetek/#kozbeszerzesi-dontobizottsag
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)