Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/141
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.22.
Iktatószám: 12817/2020
CPV Kód: 30125100-2
Ajánlatkérő: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU; HU; HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Postai szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Tamás
Telefon: +36 307713180
E-mail: szabo.tamas@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.posta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000377432020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000377432020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
x Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eredeti kellékanyagok beszerzése nyomtatóhoz
Hivatkozási szám: EKR000377432020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30125100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az egyes közbeszerzési részek eredményeként keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata Ajánlatkérő magyarországi postahivatalainak (Ajánlatkérő mindenkori telephelyei, jelenleg 3121 darab) részére a már meglévő nyomtatókhoz szükséges eredeti gyári kellékanyagok beszerzése az adott közbeszerzési rész szerinti keretmegállapodás keretösszegének erejéig.
Az egyes közbeszerzési részek eredményeként kötendő keretmegállapodásokban előirányozott teljes mennyiségeket a keretmegállapodások keretösszegei képezik.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: HP nyomtató kellékenyagok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30125100-2
További tárgyak: 30192113-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Ajánlatkérő mindenkori telephelyei, melyek jelenlegi listája az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező konkrét helyszínlistában szereplő 3121 darab teljesítési helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Eredeti gyári kellékanyagok HP nyomtatóhoz
A keretmegállapodást kötött Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő meglévő, HP gyártmányú nyomtatóihoz kapcsolódóan összesen jelenleg 41 féle különböző kellékanyag (festékpatron, toner, égetőmű, elhasznált festék gyűjtő tartály) értékesítése és a megadott teljesítési helyre történő kiszállítása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő meglévő eszközeit, valamint a szükséges kellékanyagok részletes ismertetését Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki melléklet tartalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 362.000.000,- Ft mértékű keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része kapcsán az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 5600 darab termék.
Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a szakmai ajánlat részeként kitöltendő és benyújtandó Részletes ártáblázatban terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás időtartamára vetített kalkulált mennyiségét, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban, az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megrendelések teljesítési határideje 20 munkanap.
Kérjük, hogy az ajánlattétel során legyenek különös figyelemmel a szállítási határidővel kapcsolatos fenti előírásra.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 362000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
A keretmegállapodás a keretösszeg erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 36 hónapig hatályos.

II.2.1)
Elnevezés: OKI nyomtató kellékenyagok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30125100-2
További tárgyak: 30192300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Ajánlatkérő mindenkori telephelyei, melyek jelenlegi listája az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező konkrét helyszínlistában szereplő 3121 darab teljesítési helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Eredeti gyári kellékanyagok OKI nyomtatóhoz
A keretmegállapodást kötött Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő meglévő, OKI gyártmányú nyomtatóihoz kapcsolódóan összesen jelenleg 11 féle különböző gyári eredeti kellékanyag (toner, drum, festékszalag, festéktartály) értékesítése és a megadott teljesítési helyre történő kiszállítása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő meglévő eszközeit, valamint a szükséges kellékanyagok részletes ismertetését Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki melléklet tartalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 454.000.000,- Ft mértékű keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része kapcsán az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 22 000 darab termék.
Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a szakmai ajánlat részeként kitöltendő és benyújtandó Részletes ártáblázatban terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás időtartamára vetített kalkulált mennyiségét, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban, az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megrendelések teljesítési határideje 20 munkanap.
Kérjük, hogy az ajánlattétel során legyenek különös figyelemmel a szállítási határidővel kapcsolatos fenti előírásra.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 454000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
A keretmegállapodás a keretösszeg erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 36 hónapig hatályos.

II.2.1)
Elnevezés: Vegyes nyomtató kellékenyagok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30125100-2
További tárgyak: 30192113-6
30192300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Ajánlatkérő mindenkori telephelyei, melyek jelenlegi listája az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező konkrét helyszínlistában szereplő 3121 darab teljesítési helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Eredeti gyári kellékanyagok vegyes gyártmányú nyomtatókhoz
A keretmegállapodást kötött Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő meglévő, összesen jelenleg 13 különböző gyártótól származó nyomtatóihoz kapcsolódóan összesen jelenleg 67 féle különböző eredeti gyári kellékanyag (elhasznált festék gyűjtő tartály, festékfólia, festékpatron, festékszalag, toner, transzfer belt) értékesítése és a megadott teljesítési helyre történő kiszállítása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő meglévő eszközeit, valamint a szükséges kellékanyagok részletes ismertetését Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki melléklet tartalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 105.000.000,- Ft mértékű keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része kapcsán az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 17 600 darab termék.
Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a szakmai ajánlat részeként kitöltendő és benyújtandó Részletes ártáblázatban terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás időtartamára vetített kalkulált mennyiségét, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban, az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megrendelések teljesítési határideje 20 munkanap.
Kérjük, hogy az ajánlattétel során legyenek különös figyelemmel a szállítási határidővel kapcsolatos fenti előírásra.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 105000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
A keretmegállapodás a keretösszeg erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 36 hónapig hatályos.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.
Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő – a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében – az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:
A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8. és 10. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14. §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.
A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy bármelyik és bármennyi közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. részének alfa szakaszát kell kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:
Ajánlattevőnek csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. A referencianyilatkozatnak, vagy adott esetben igazolásoknak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szállítás tárgyát és mennyiségét olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
- a teljesítés idejét (azaz a kezdő és a sikeres átadás-átvételi időpontját év, hónap és nap bontásban),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia vonatkozásában.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók továbbá a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdése, 21/A. §-a, valamint 24. § (1) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgya (valamennyi közbeszerzési rész tekintetében: nyomtató kellékanyagok értékesítése) szerinti referenciákat, amelyek:
a) az 1. közbeszerzési rész tekintetében olyan referenciá(ka)t, mely legalább 4200 darab gyári eredeti kellékanyagra vonatkozott;
b) a 2. közbeszerzési rész tekintetében olyan referenciá(ka)t, mely legalább 16 500 darab gyári eredeti kellékanyagra vonatkozott;
c) a 3. közbeszerzési rész tekintetében olyan referenciá(ka)t, mely legalább 13 200 darab gyári eredeti kellékanyagra vonatkozott.
Az előírt referenciamennyiségek maximum 3 db szerződésből teljesíthetők.
Azonban az előírás több közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén együttesen is igazolható adott esetben egyetlen olyan referencia által, mely az ajánlattétellel érintett részek közül a magasabb követelménynek megfelel, azaz példának okáért a 16 500 darabos előírt mennyiség „egyszeri teljesítése” valamennyi közbeszerzési részben elégséges az alkalmasság igazolására.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzés tárgya („nyomtató kellékanyagok értékesítése”) vonatkozásában az alábbi eszköztípusok vehetők figyelembe a referenciakövetelmények számossága tekintetében: festékpatron, toner, égetőmű, elhasznált festékgyűjtő tartály, drum, festékszalag, festékfólia, transzfer belt.
A bemutatandó referenciák teljesítése vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A keretmegállapodás második része eredményeként a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megrendelések tekintetében Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért ír elő, melynek részletes szabályait a keretmegállapodás tartalmazza.
Jótállás időtartama: 12 hónap.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás tartalmazza.
A Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a KM tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A felhívás III.1.7) pontja szerint.
Karakterkorlátra tekintettel a felhívás IV.1.6) pontja az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:
Ha nem nyújtanak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, akkor Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Az elektronikus árlejtés az EKR-ben kerül lefolytatásra. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az árlejtésen melyik, az EKR-ben az ajánlattevő nevében eljárni jogosult felhasználóval kíván részt venni a felhasználó nevének és e-mail címének megadásával. Amennyiben ez a nyilatkozat hiánypótlást követően sem kerül benyújtásra, úgy az ajánlat érvénytelen lesz a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Az elektronikus árlejtésre egyebekben a Kbt., illetve 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet a Kbt. 108. §-ára, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 26-33. §-aira. Az elektronikus árlejtés részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az "Összesített nettó ajánlati ár" vonatkozásában bonyolítja le valamennyi rész vonatkozásában. Az árlejtés lebonyolítására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kerül sor. Az elektronikus árlejtés részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Folytatás a felhívás III.2.2) pontjában.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: http://ekr.gov.hu címen EKR000377432020 azonosító alatt.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a, és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A keretmegállapodás második részeként közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerül sor.
2) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Kun Dávid (01119); helyettese: Horváth Kornél Viktor (00745).
3) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4) Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
5) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.
6) Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.
7) Az eljárásban való részvétel nincs ajánlati biztosítékhoz kötve.
8) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá.
9) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. §-ában foglaltak fenn nem állásáról, valamint arról, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem tesz közösen másik ajánlatot más Ajánlattevővel, továbbá más Ajánlattevő alvállalkozójaként sem vesz részt az eljárásban.
10) A Kr. 13. §-a alapján Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
11) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell tennie az alábbi dokumentumok benyújtásával:
- Az adott közbeszerzési rész vonatkozásában megfelelően kitöltött Részletes ártáblázat.
- Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az általa megajánlott kellékanyagok gyári-eredeti (nem utángyártott, nem felújított) kellékanyagok
- Az adott részhez tartozó gyártó megfelelőségi nyilatkozat az adott részhez kapcsolódó szállítandó kellékek vonatkozásában
- Ajánlattevő nyilatkozata a KM megkötésének feltételét jelentő ISO 14001 szabványnak megfelelő (azaz azzal egyenértékű) tanúsítvány kapcsán
- Ajánlattevő nyilatkozata KM megkötésének feltételét jelentő a szállítandó kellékekre vonatkozó CE megfelelőség kapcsán
13) Az ajánlat (beleértve a szakmai ajánlatot is) részeként csatolandó dokumentumokkal, benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos részletes előírásokat az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
14) Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésében e) pontját.
15) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő/közös Ajánlattevők számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
16) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) bekezdése esetén Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
17) Ha nem nyújtanak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, akkor Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Csak az ár értékelési szempont tekintetében kerül sor árlejtésre. Az elektronikus árlejtés az EKR-ben kerül lefolytatásra. Az elektronikus árlejtésre egyebekben a Kbt., illetve 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet a Kbt. 54. § (1) bekezdésére, 108. §-ára, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 26-33. §-aira. Az elektronikus árlejtés részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
18) Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. cím: 1134 Budapest, Váci út 37., fax: +36 14368370, e-mail: horvath.kornel@dkuzrt.hu
19) A DKÜ Zrt. a jelen közbeszerzési eljárást központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás keretében folytatja le.
20) A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (különös tekintettel annak 5. §-a) a tárgyi eljárás vonatkozásában alkalmazandó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Amennyiben az Ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák