Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/123
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.06.26.
Iktatószám: 11263/2020
CPV Kód: 45240000-1
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: Szarvas
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ovf.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000599872020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000599872020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szarvasi holtág vízpótlási lehetőségének kiépítése
Hivatkozási szám: EKR000599872020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a „Szarvasi holtág rugalmas vízpótlási lehetőségeinek kiépítése I. ütem” FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása - kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítésével - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): AK a részaj.tétel lehetőségét a besz. tárgyának és jell-nek megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a besz-i igény, a besz. tárgyának jellege (tervkészítés és kivitelezés) és a szerz-hez kapcs. további körülmények, így a versenysemlegesség köv-e, vmint a beruházás mérete, miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták nem teszik lehetővé a közb. 1 részére történő aj.tételt. Továbbá a kivitelezés és tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy Ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szarvasi holtág vízpótlási lehetőségének kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak: 45247000-0
45247112-8
45247220-8
45252124-3
71245000-7
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Szarvas
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Szarvasi holtág 13+850-21+520 km szelvények közötti iszaptalanítása hidromechanizációs kotrással (A 21+520 km szelvényben a torkolat iszaptalanítása is szükséges 100 fm hosszon, a közúti hídig. A kitermelt kb 209 000 m3 iszapot zagytározó kazettákban kell elhelyezni, és a szűrt, tiszta vizet vissza kell vezetni a holtág rendszerébe).
2. 4 db zagytározó kazetta kialakítása
- I. zagytér – elhelyezhető iszapmennyiség 43.364 m3, vízvisszavezetés módja: 2 db D40 zártvezetékkel a Dögös-Kákafoki csatornába, tervezett kialakítás: 2 db zagykazetta és 1 db tisztavizes kazetta szalmabálás szűrőrendszerrel, tervezett zagygáthoz szükséges földmennyiség: 8300 m3
- II. zagytér– elhelyezhető iszapmennyiség 30.562 m3, vízvisszavezetés módja: tervezett vízelvezető csatornán keresztül, tervezett kialakítás: 1 db zagykazetta és 1 db tisztavizes kazetta szalmabálás szűrőrendszerrel, tervezett zagygáthoz szükséges földmennyiség:4995 m3
- III. zagytér – elhelyezhető iszapmennyiség 56.188 m3, vízvisszavezetés módja: tervezett vízelvezető csatornán keresztül, tervezett kialakítás: 3 db zagykazetta és 2 db tisztavizes kazetta szalmabálás szűrőrendszerrel, tervezett zagygáthoz szükséges földmennyiség: 7275 m3
- IV. zagytér– elhelyezhető iszapmennyiség 157.767 m3, vízvisszavezetés módja: tervezett vízelvezető csatornán keresztül, tervezett kialakítás: 2 db zagykazetta és 2 db tisztavizes kazetta szalmabálás szűrőrendszerrel, tervezett zagygáthoz szükséges földmennyiség: 12.404 m3
3. 1 db vízelvezető csatorna kialakítása
A tervezett vízelvezető csatorna a 2. számú zagykazetta kivezetésétől a Maczózug-Siratói csatornáig tart, annak a 0+260 cskm szelvényébe csatlakozik be gravitációsan.
Hossza: 1705 fm ; Mértékadó vízhozam: 22 l/s; fenékszélesség: 1,0 m; rézsűhajlás: 1:1,5.
Műtárgyak: 0+460 cskm- D80 tokos betoncső áteresz támfallal; 1+200 cskm- D80 tokos betoncső áteresz támfallal
A nyertes ajánlattevő feladata - kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése is - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal. A Vállalkozó feladata az építéshez, létesítéshez a meglévő engedélyeken túl szükségessé váló mindennemű engedélyeztetési terv elkészítése, kérelem, dokumentáció összeállítása, lebonyolítása és a létesítést jóváhagyó hatóságok jogerős engedélyeinek beszerzése.
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások/feladatokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.zip) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata  30
2 1.1. Az M.2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (hónap, min 0, max 36 hónap) 15
3 1.2.AzM.2.2)alk. követelményben bemutatott szakember alk. követelményen felüli,holtág vagy tó iszapkotrása során helyszíni minőségirányításának vezetésében szerzett gyakorlata(hónap,min0, max 36hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban foglalt időtartam az egyes fázisok között az alábbiak szerint kerül megbontásra:
1. fázis: 1. fázisra vonatkozó hatálybalépést követő 4 hónap (kötbérterhes részhatáridő)
2. fázis: 2. fázisra vonatkozó hatálybalépést követő 10 hónap (kötbérterhes véghatáridő)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát (elektronikus űrlapon), hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek (GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
AT-nek ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
AT-nek a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt.
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Kr. 1. § (7) bekezdése.
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1)
SZ.1. A Kbt. 65.§(1)c) pontja és a 322/2015. Kr. 8.§(1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ.2. A Kbt. 65.§(1)c) pontja és a 322/2015. Kr. 21.§(1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§(11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. köv.nek:
P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (vízi létesítmény építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (vízi létesítmény építése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 900.000.000,- HUF összeget
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alk. köv.ekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. köv.eknek:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21.§ (2a) bekezdés alapján: AK a felhívás feladását megelőző 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolás tartalma legalább a következő adatokat:
- a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk.i minimum-köv.eknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját ennek körében a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap pontossággal);
- a teljesítés helyét;
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákból az előírt alk. köv.eknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.
Közös ATi teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.
A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5) bek. szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alk. feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható.
Ha AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alk.át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, v. képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:
- sk aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat, az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe. AK kizárólag teljesített egész hónapokat vesz figyelembe.
- végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata (amennyiben kamarai jogosultsággal nem rendelkezik)
- szakember az irányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal –amely esetben ez irányadó- a szerz.köt. időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, és a Kr. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciamunká(kk)val:
Összesen legalább 120.000 m3 tó- és/vagy holtág iszapkotrási munkára vonatkozó referencia
Az M.1. alkalmassági követelményt ajánlattevő egy referenciából/szerződésből kell, hogy teljesítse.
Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára, valamint a Kr. 21/A.§ rendelkezéseire.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
M.2.1) 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes MV-VZ, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
M.2.2) 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Egy szakember több pozícióra is bemutatható.
Ajánlatkérő építőipari tevékenységek/kivitelezések helyszíni minőségirányítása alatt az alábbiakat érti: a szerződés teljesítése keretében elvégzendő építőipari tevékenységek helyszínen végzett minőségellenőrzési feladatainak ellátása (pl.: kitűzések, beépítendő anyagok minőségének ellenőrzése, a szakszerű tárolás és beépítés ellenőrzése, eltakarásra alkalmasság ellenőrzése, Minősítési és mintavételi tervek és Technológiai utasítások, Kezelési karbantartási utasítások készítése, és Minősítési dokumentáció összeállítása.).
Ha az M.2.1. pontra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, azonban a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumo(ka)t kell egyszerű másolatban benyújtani.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: az adott fázisra vonatkozó Szerződéses Ár 0,5 %-a/nap, max. 40 naptári nap
Meghiúsulási kötbér: a Szerződéses Ár 20%-a
Jótállás: 24 hónap Az acélszerkezetek korrózióvédelmével kapcsolatban a jótállás időszaka: 10 év
Teljesítési bizt.k: a az 1. fázis esetében az 1. fázisra vonatkozó Szerződéses Ár értékének 5 %-a, a 2. fázis esetében a 2. fázisra vonatkozó Szerződéses Ár értékének 5 %-a.
Jótállási bizt.: jótállás időtartamára, az 1. fázis esetében az 1. fázisra vonatkozó Szerződéses Ár értékének 5 %-a, a 2. fázis esetében a 2. fázisra vonatkozó Szerződéses Ár értékének 5 %-a..
A biztosítékok -ról ATnek nyil. kell a Kbt. 134. § (5) bek. alapján.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Előleg: max. 5% mind a két fázis esetén
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.) Kr. 30.§-32/B.§
AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít a a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § és a szerz.terv.ben foglaltak szerint. A számlák tekintetében irányadó a Kbt. 27/A. §
AK tartalékkeretet nem biztosít.
Részletesen: AD II. kötet
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő számára a szerződés megkötéséhez szükséges forrás nem áll rendelkezésre.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000 Ft
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-00319841-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bek. alapján, további információ a felhívás VI.3.12) pont 6. pontjában
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Hiánypótlás a Kbt. 71. § előírásai alapján
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A 2. értékelési szempont: a KH 25.03.2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. aa) pontja szerinti fordított arányosítás. Az 1. értékelési szempont 1.1. és 1.2. részszempontja esetében az „Útm.” 1. m. A. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:
ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. Egyéni vállalkozó esetében AK elfogadja bármely olyan dok. egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így pl: személyi igazolvány)
2. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Kbt. 66.§ (2) bek. nyil.
- Kbt. 66.§ (5) alapján felolvasólap
- Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyil.
- Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyil. (opcionális)
4. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: a 2. értékelési szempont: a KH 25.03.2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. aa) pontja szerinti fordított arányosítás. Az 1. értékelési szempont 1.1. és 1.2. részszempontja esetében a KH 25.03.2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 36 hónap (Részl. AD.I. kötet)
5. III.1.2)-III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ATk jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
6. Ajánlati biztosíték összesen 10.000.000 Ft. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalás esetén az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-00000000 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat köv-inek, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat köv-inek csatolandó az ajánlathoz. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt AK rendelkezésére kell állnia. Részl.: ADI. kötetben.
7. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) és f) pontját.
8. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dok. magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok.ok AT általi fordítását is elfogadja.
10. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni dokumentáció szerint.
11. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást.
12. A nyertesnek a közbesz. dok.ban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 300 Millió Ft/év és 100 Millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű All Risk típusú biztosítással, valamint 30 Millió Ft/év és 5 Millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyil-át az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.
13. A közbesz. dok.okat ajánlatonként legalább egy ATnek vagy az ajánlatban megnevezett AVnak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Közbesz. dok. elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen.
14. A Kbt. 73.§ (5) bek. alapján AK a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az AT a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre von. táj-t kaphat.
15. Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.
16. A projekt megvalósítása során a szüks. időtartamokban rend-re állást kell biztosítani a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember tekintetében. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1 alpont szerinti szakembernek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal.
17. AK jelen eljárását a Kbt.53§ (5) - (6) bek. alapján indítja meg.
18. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyil-kal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyila-kal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bek, tartalmazza.
19. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
20. Az EKR működésével és használatával kapcs. kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.-ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ oldalakon.
21. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter (00875), Zsófi Tímea (01153)
22. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben Ajánlati ár (nettó forint) meghaladja a nettó 1.700.000.000 Ft-ot.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges