Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/52
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.13.
Iktatószám: 3571/2020
CPV Kód: 79342200-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: A 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Aszódi Viktória
Telefon: +36 18966423
E-mail: viktoria.aszodi@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000830052019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000830052019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: FIR – gyártási és rendezvényszervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000830052019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosító számú, „Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása” elnevezésű projekt kapcsán gyártási és rendezvényszervezési feladatok ellátása – kiadványok, marketing és dekorációs eszközök, reklámajándéktárgyak nyomdai kivitelezése, valamint a kapcsolódó (pl. grafikai tervezési és előkészítési) feladatok ellátása. Rendezvények teljes körű előkészítése és megvalósítása, ide értve a fotódokumentációk elkészítését is.
II.1.5)
Becsült érték: 16522804 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak. Nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek önálló egységként kezelhetőek. A feladatok több vállalkozóval kötött szerződések útján történő megvalósítása veszélyeztetné a projekt sikeres befejezését.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: FIR projekt - gyártás és rendezvényszervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
További tárgyak: 79822500-7
79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladatai:
Integrált reklámügynökségi szolgáltatások körében kommunikációs tanácsadás nyújtása, kiadványok szövegírási feladatainak ellátása, valamint a kiadványok, marketing és dekorációs eszközök, reklámajándéktárgyak emblémázásának grafikai tervezése és nyomdai előkészítése
Gyártás – nyomda körében kiadványok, marketing és dekorációs eszközök, reklámajándéktárgyak nyomdai produkciós, valamint a kapcsolódó szállítási és raktározási feladatai.
Gyártás – fotózás körében rendezvények fotódokumentálása várhatóan két alkalommal és egyéb fotózási feladatok ellátása (tárgyfotók elkészítése),
Rendezvényszervezés körében a projekt rendezvényeinek teljes körű előkészítése és lebonyolítása: helyszínjavaslat összeállítása, helyszínbejárás, forgatókönyv elkészítése, a rendezvény és a helyszín előkészítése, catering biztosítása, szállás és transzfer, meghívók kiküldése, regisztrációs feladatok ellátása, szakmai stáb biztosítása, műszaki és technikai feltételek biztosítása, dekorációs anyagok, ajándéktárgyak, egyéb eszközök biztosítása, programelemek szervezése, biztosítása, szükséges szállítási, rakodási, bontási feladatok ellátása.
Tervezett rendezvények:
Szakmai konferencia Helyszín: min. 3*-os hotel, Bakonybél és 20 km-es körzete, Tervezett időpont: 2020. április Tervezett időtartam: szakmai konferencia: 10:00-16:00 óra között, konferencia utáni szűk körű egyeztetés (30 fő): 18.00-24.00 között, Résztvevők tervezett száma: 100 fő
Sajtónyilvános projektátadó (projektzáró) rendezvény: Helyszín: min. 3*-os rendezvényterem, Budapest, Tervezett időpont: 2020. április, Tervezett időtartam: 10:00-14:00 óra között, Résztvevők száma: 100 fő
A részletes műszaki leírást a KD tartalmazza.
A nettó keretösszeg: 16 522 804,- HUF.
A KIFÜ a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1.1 felhívás M.2) b) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő grafikus szakember alapalkalmasságon felül szerzett alkalmasságokon felüli szakmai többlettapasztalata (hónapban) 100
2 2.1.2 felhívás M.2) c) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő rendezvényszervező szakember rendezvény teljes körű előkészítése és lebonyolítása során szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban) 100
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 800
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 16522804 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A Szerződés hatályát Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal legfeljebb két alkalommal meghosszabbíthatja. A hosszabbítás időtartamának igazodnia kell a Projekt támogatási szerződésében rögzített fizikai befejezés határidejéhez. Ebben az esetben nem kell vizsgálni a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján. Részletek a szerződéstervezetben.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050
II.2.13) További információ
A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) és alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62-§ (1) bekezdés g)-k) és m), q) pontja szerinti kizáró ok bármelyik fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok az eljárás során következtek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot az alábbiak szerint kell megtenni az előírt kizáró okok
tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá,valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével -. a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóság tartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában – a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmények igazolásának első szakaszában – a Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy az általa igazolni kívánt műszaki illetve szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) pont szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X.30.) 23. §-a ) A referencianyilatkozat vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás minimális tartalma: (i) a szerződést kötő másik fél
megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), (iii) a szolgáltatás mennyiségét, (iv) a teljesítés idejét (év, hónap, nap), (v) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Korm. rend. 23. § szakasza alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pont, 21/A. §,Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés, 66-67. §, 69. §.
AK a Kr. 21. § (3a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M2) Ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket, végzettségük, képzettségük ismertetésével (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3) bek. b) pontja szerint). A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) vonatkozásában csatolandó: - Az ismertetőt cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában kell benyújtani (a bevonni kívánt szakember(ek) bemutatásáról.); - A teljesítésbe bevont szakember(ek)nek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatban kell vállalniuk, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni; - a szakember(ek) végzettséget, képzettségét igazoló dokumentumok (bizonyítványok) egyszerű másolata; - a szakember szakmai gyakorlatát bemutató, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. További információ KD-ben található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
a. legalább 1 db referenciával, amely grafikai tervezési és nyomdai előkészítési feladat elvégzésére vonatkozott,
b. legalább 1 db referenciával, amely rendezvény teljes körű teljes körű előkészítésére és lebonyolítására
Ajánlatkérő rendezvény teljes körű előkészítése és lebonyolítása alatt a következőt érti: egy adott rendezvényhez kapcsolódóan rendezvényhelyszín és a szükséges technikai eszközök, berendezés bérlése, technikai személyzet, dekoráció, catering biztosítása, meghívók kiküldése, regisztrációs lista kezelése, forgatókönyvírás.
Ajánlattevő az előírást legfeljebb 2 darab referenciával teljesítheti.
M.2) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt, felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettségű szakemberekkel, amely szakemberek rendelkezésre állása a szerződés teljes időtartama alatt szükséges:
a. legalább 1 fő account manager (ügyfélkapcsolati menedzser) szakemberrel, aki legalább 36 hónap ügyfélkapcsolati szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,
b. legalább 1 fő grafikus szakemberrel, aki legalább 36 hónap grafikai tervezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,
c. legalább 1 fő rendezvényszervező szakemberrel, aki legalább 36 hónap rendezvényszervezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Az egyes szakemberek között az átfedés nem megengedett.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: alapja Megrendelés késedelemmel érintett elemére eső nettó vállalkozói díj. Mértéke naponta a kötbéralap 1%-a, maximális mértéke a kötbéralap 20%-a. A hibás teljesítési kötbér alapja: megrendelés hibás teljesítéssel érintett elemére eső nettó vállalkozói díj. Mértéke: 30%
Meghiúsulási kötbér alapja:a nettó Keretösszeg Mértéke 20%.
Teljesítési biztosíték mértéke: szerződés szerinti, áfa nélkül számított Keretösszeg 5 %-a. Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint . A részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:• 2015. évi CXLIII. törvény, • 2013. évi V. törvény, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: Forint (HUF), 100%-ban uniós forrásból kerül megfizetésre. A szerződés kiegyenlítése utófinanszírozás keretében történik a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosítószámú projekt keretében. A számlázás megrendelésenként történik. Előleg igénylésére nincs lehetőség.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról a nyertes ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése alapján. Szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000830052019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1), (4), (6) bekezdésében, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: AK a Kbt. 53. § (6) bek. alapján az eljárást feltételes közbeszerzésként folytatja le, tekintettel a projekt fizikai befejezési határidejének meghosszabbításának Irányító Hatóság általi jóváhagyására a Keretszerződés-tervezetben részletezettek szerint.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem korlátozza.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: VI.3.12. 10. alpontban foglaltak szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (űrlap).
2. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT) Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani).
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. AK valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bek szerint, EKR-ben létrehozott űrlap alapján.
6. AK felhívja a 321/2015. (X. 30.) Korm. 30.§ (4) bek. alapján az Ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg az alkalmassági követelményeket a M1, M2 (alkalmassági követelmények) esetében.
7. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási keretszerződés a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és a Nyertes Ajánlattevő között kerül megkötésre. Az I.1) pontban megadott AK az EKR sajátosságai miatt került megjelölésre.
8. Ajánlattevő köteles ajánlatában beadni a KD részeként kiadott Ártáblázatot teljes körűen beárazva. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésére.
9. Értékelés: Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az értékelés módszere az 1. részszempont (Ár szempont) esetén fordított arányosítás, a 2. részszempontnál egyenes arányosítás. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 77.§ (1) bekezdését. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján a 2. részszempont 2.1.1, és 2.1.2. alszempontok M2) b,és c) szakember többlettapasztalatának legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintje: 0-24 hó
10. A II. 2. 5.) ponthoz tartozó Ár szempont Ajánlati ár bírálati szemponthoz kapcsolódó alszempontok a következők:
Integrált reklámügynökségi szolgáltatások (kommunikációs tanácsadás, szövegírás, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés) – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 200)
Gyártás – nyomda (kiadványok, marketing és dekorációs eszközök, reklámajándéktárgyak) – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 250)
Gyártás – fotózás – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 50)
Rendezvényszervezés – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 300)
11. AK az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére, miszerint a nyertes ajánlattevő és – adott esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc nappal meghosszabbodik.
12. A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként Szendrei Gabriella jár el. (lajstromszám: 00926)
14. Az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
15. A Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön – külön) az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a biztosítékot határidőre nyújtja.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges