Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/45
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.04.
Iktatószám: 3692/2020
CPV Kód: 32333000-6
Ajánlatkérő: Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17343251
Postai cím: Bajor Gizi Park 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burgpeter@icloud.com
Fax: +36 17835312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000147592020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000147592020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CCTV rendszer rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000147592020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32333000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Előzmények:
A Nemzeti Színházban a 2002. évi beruházás során a biztonsági rendszerek hatékonyságának fokozása érdekében valamint a Nemzeti Színház rendeltetésének jellegéből adódóan biztonsági és ügyelői videorendszer került kiépítésre.
A jelenlegi rendszer analóg kivitelű, több, mint 15 éves, az üzemelés során az alkatrész utánpótlása már komoly akadályokba ütközik. Ezért rekonstrukció szükséges, a mai kornak megfelelő szintre hozásával.
Az elvégzendő feladat pontosítása:
A régi kamerarendszer és rögzítőrendszer elemeinek bontása és megrendelő részére történő átadása Megrendelő részére. Az új rendszer blokdiagram műkődési rendszer tervének készítése szintén a vállalkozó feladata. A nyomvonal szerű nem , hiszen a régen kiépített nyomvonalakat kell használni a meglévő kábelezéssel. Az újonnan tervezett kamerarendszer és rögzítőrendszer elemeinek felszerelése és rendszerszintű beüzemelése.
A megvalósult rendszer átadási dokumentációjának elkészítése és átadása.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 1 db rendszerről van szó, mely műszakilag oszthatatlan.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: CCTV rendszer rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32333000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db rendszer, amely a főbb elemekből épül fel:
Rögzítő rendszer
Beltéri kamerák (56 db beltéri fix kamera; 10 db beltéri fix mini dome kamera; -5 db beltéri vezérelhető PTZ; )
Kültéri kamerák (3 db Vezérelhető PTZ; - 15 db kültéri infravetős kamera;
12 db monitor
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: többlet jótállás vállalása (0-36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont. ajánlati ár (nettó összegben HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q.) pontja szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevők vonatkozásában:
Az ajánlattevő ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell becsatolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m és q. )pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját illetően arról kell nyilatkoznia, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni, vagy nem képes megnevezni.
Egyéb gazdasági szereplők vonatkozásában: • Az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. értelmében az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányáról.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem releváns
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem releváns
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b.) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetésével. Az ismertetés minimum a következő adatokat tartalmazza:
a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hó/nap/);
a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;
a szerződés rövid bemutatása,
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmasság igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján történhet az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Igazolási módokkal kapcsolatos egyéb tájékoztatás: Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §- ban és a 36. §- ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolásával kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt. 65. § (7) bekezdésében és a (9) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett és maximum 6 éven belül megkezdett minimum 1 db CCTV rendszer szállításának és telepítésének referenciájával.
A referencia akkor megfelelő, ha az alábbi feltételeknek megfelel:
Az rögzítő egység alkalmas minimum 75 db videokamera jelének fogadására.
A rendszer tartalmaz minimum 40 db beltéri kamerát
A rendszer tartalmaz minimum 12 db kültéri kamerát
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
1. Amennyiben vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, késedelmi kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint:
Amennyiben a Vállalkozó az érdekkörében felmerült okból nem tudja tartani az Ajánlatkérő által előírt teljesítési határidőt, úgy késedelembe esik, a késedelmi kötbér alapja és mértéke a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vételár 0,5 %-a /nap azzal, hogy annak összege nem haladhatja meg mindösszesen a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vételár 10%-ának megfelelő összeget.
A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen az ajánlattevő részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával. Amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma eléri a 20. napot, úgy a 21. késedelemmel érintett naptól kezdődően ajánlattevőként szerződő féllel szemben ajánlatkérőként szerződő fél a teljesítési biztosítékot lehívhatja a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett.
Meghiúsulási kötbér:
Megrendelő 20 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a Szerződéstől elállni, illetve adott esetben felmondani. Vállalkozó ez esetben meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a teljes nettó vételár 20%-a.
Teljesítési biztosíték:
A Kbt. 134.§ (2) bek. szerint a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vételár 5 %-a, amely a szerződés aláírását követő 14 napon belül esedékes és az átadás-átvételi eljárás időpontjáig kell fennállnia.
Jótállási biztosíték:
1. A Kbt. 134.§ (3) bek. szerint a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vételár 5 %-a, amely az átadás-átvételi eljárást követően, de legkésőbb az átadás-átvételi eljárásra vonatkozó jegyzőkönyv átadását követő napig kell maradéktalanul a Megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jótállás idő végéig (minimum 24 hónap, illetve az ajánlattevő ajánlatában vállalt többlet jótállási idővel növelt időtartam) kell fenn állnia. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, úgy a Megrendelő a mással elvégeztetett vagy saját maga által elvégzett jótállási munkák ellenértékét jogosult a Jótállási biztosíték terhére érvényesíteni. A végszámla kifizetésének feltétele a jótállási biztosíték megfelelő rendelkezésre bocsátása, illetve a Kbt. 134. § (7) bek. szerintiek alkalmazása esetén Megrendelő a jótállási biztosíték összegével csökkentett mértékben fogja ajánlattevő végszámláját kifizetni
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Vállalkozó 1 db végszámla benyújtására jogosult a következők szerint:
Végszámla: a tervezést, bontást és kivitelezést követően, a Vevő székhelyén, összege a teljes vállalkozói díj 100 %-a.
Megrendelő köteles Vállalkozó teljesítését megvizsgálni, amennyiben az szerződésszerű, kiállítani a teljesítésigazolást és eljuttatni azt Vállalkozó részére, a teljesítéstől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételéről számított 15 napon belül, vagy nyilatkozni a teljesítés elismerésének megtagadásáról a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint. Továbbá Megrendelő köteles jelen pontban rögzített határidőn belül az esetlegesen a teljesítéssel összefüggésben felmerült kifogásokról, hibákról, hiányosságokról értesíteni Vállalkozót.
A teljesítés igazolás feltétele a teljes védelmi rendszer megvalósulási dokumentációjának maradéktalan átadása, valamint a műszaki átadás utáni Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv csatolása.
A számla kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130 § (1)-(2) bekezdése alapján a számla Megrendelőhöz történő beérkezésétől számított 30 naptári napon belül történik, amennyiben a számla kiállítása megfelel a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. A számla ellenértékét Megrendelő köteles Vállalkozó által kiállított számlán megjelölt bankszámlájára átutalással megfizetni
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes közös ajánlattevők számára gazdasági társaság alakítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszerben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § -a és a 427/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § ban foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével. A 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszeré
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Ajánlattevők az EKR rendszerben található űrlapok kitöltésével és benyújtásával tesznek eleget nyilatkozattételi kötelezettségeiknek az alábbi nyilatkozatok tekintetében: a.) NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében b.) NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint c.) NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján d.) NYILATKOZAT kizáró okokról d.) NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról e.) Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap a 68.§ (4) bekezdése szerinti adatokkal 2.) Amennyiben Ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (és ezt az ajánlatában megfelelően jelezte), úgy csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött - erre vonatkozó - szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat legalább a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti tartalommal. 3) Be kell nyújtani az ajánlattevő, valamint – adott esetben – a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b)-c) pont szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). 4.) Ajánlatkérő az Ajánlattevők cégjegyzékének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek a cégadatai nem találhatóak meg, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz kell csatolni. 5.) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi résszempont esetén: 0-10 pont 6.) A módszer(ek) meghatározása, amellyel ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével a következő képlet szerint : P= Alegjobb /Avizsgált (Pmax-Pmin)+Pmin A 2. részszempont esetében: Ajánlatkérő minimum 24 hónap jótállást ír elő, és az ezen felüli vállalásokat értékeli az egyenes arányosítás módszere és a hozzá tartozó alábbi képlet alapján = (Avizsgált / Alegjobb) (Pmax – Pmin) + Pmin
A felolvasólapon csupán a többletmegajánlásokat szükséges rögzíteni (0-36 hó). 0 hónap megajánlás esetén Ajánlatkérő 0 pontot, míg 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximálisan adható 10 pontot adja. A legkedvezőbb megajánlásnak („ Alegjobb” értéknek) az Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték kerül figyelembevételre (36 hónap), amire Ajánlatkérő a maximális pontszámot adja (és nem a benyújtott ajánlatok közül a legkedvezőbb érték). 7.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e.) pontjában foglaltakat.
8.) Ajánlatkérő a helyszín megtekintésére, helyszíni bejárást tart:
Találkozás: A Nemzeti Színház Művész bejárójánál, 1095 Bp.Bajor Gizi park 1.
Időpontja: 2020. 10.-én 14:00 óra
9.) Tekintettel az eljárás befejezésének esetleges elhúzódására, a munkák kezdő időpontja módosulhat. A módosulás akkor következhet be, ha a szerződés a Felhívás II.2.7. pontjában jelzett időpontra nem tud létrejönni. Amennyiben a szerződés legkésőbb 2020.07.01. ig létre jöhet, akkor 90 napos teljesítési határidő mellett a szerződést ajánlatkérő megköti. Amennyiben a 2020.07.01.-ig a szerződés nem tud létrejönni, akkor ajánlatkérő kénytelen a szerződés megkötésétől elállni.
10.) Az ajánlatevő által megajánlott rendszer részletes műszaki ismertetését, valamint az árazott költségvetést ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti.
11. ) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők névjegyzékébe történő felvételhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges