Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/78
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.04.22.
Iktatószám: 6923/2020
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Viktória
Telefon: +36 303085361
E-mail: toth.viktoria4@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000153722020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000153722020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő keskeny nyomközű
Hivatkozási szám: EKR000153722020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A MÁV Zrt. megbízásából készített megvalósíthatósági tanulmány alapján Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő keskeny nyomközű vasútvonal szakasz helyreállításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzése:
- A meglévő vonalszakasz helyreállításának tervezése a forgalom újraindítása céljából
- Új végállomás (Nyíregyháza NyK) tervezése, oly módon, hogy az új tervek alapján a régi járműtelep Nyíregyháza vasútállomás területén lévő összeköttetése megszűnik.
- Új járműtelep és a hozzá kapcsolódó új kocsiszín és üzemanyag vételező hely létesítésének tervezése
- Térvilágítási berendezések létesítésének tervezése
- Vasúti átjárók átépítésének tervezése
- Meglévő műtárgyak felújításának tervezése
- tervező árazott és árazatlan költségvetést készít,
- tervező javaslatot tesz a teljesítés ütemezésére, ha a szerződésben kikötik,
- a tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt is rendelkezésre áll és támogatja Ajánlatkérőt
II.1.5)
Becsült érték: 119940000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés egy konkrét, műszakilag és jogilag is jól elhatárolható létesítmény („Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő keskeny nyomközű kisvasút) komplex tervezésére irányul. A tervezési munka nem bontható részekre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: „Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő keskeny nyomközű kisv
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza
Sóstógyógyfürdő
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A MÁV Zrt. megbízásából készített megvalósíthatósági tanulmány alapján Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő keskeny nyomközű vasútvonal szakasz helyreállításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzése:
- A meglévő vonalszakasz helyreállításának tervezése a forgalom újraindítása céljából
- Új végállomás (Nyíregyháza NyK) tervezése, oly módon, hogy az új tervek alapján a régi járműtelep Nyíregyháza vasútállomás területén lévő összeköttetése megszűnik.
- Új járműtelep és a hozzá kapcsolódó új kocsiszín és üzemanyag vételező hely létesítésének tervezése
- Térvilágítási berendezések létesítésének tervezése
- Vasúti átjárók átépítésének tervezése
- Meglévő műtárgyak felújításának tervezése
- tervező árazott és árazatlan költségvetést készít,
- tervező javaslatot tesz a teljesítés ütemezésére, ha a szerződésben kikötik,
- a tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt is rendelkezésre áll és támogatja Ajánlatkérőt
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. a) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelményben előírton felüli releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (min. 0 hónap max. 36 hónap) 30
2 M/1. b) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelményben előírton felüli releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (min. 0 hónap max. 36 hónap) 10
3 M/1. c) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelményben előírton felüli releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (min. 0 hónap max. 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 119940000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/05/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.
Pontszám: 0-10
1. értékelési szempont: Nettó ajánlati ár – 50 – Fordított arányosítás
2. értékelési szempont: M/1. a) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelményben előírton felüli releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (min. 0 hónap max. 36 hónap) Súlyszám: 30 – Egyenes arányosítás
3. értékelési szempont: M/1. b) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelményben előírton felüli releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (min. 0 hónap max. 36 hónap) Súlyszám: 10 – Egyenes arányosítás
4. értékelési szempont: M/1. c) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelményben előírton felüli releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (min. 0 hónap max. 36 hónap) Súlyszám: 10 – Egyenes arányosítás
A felhívás II.2.7) pontjában rögzített kezdő dátum nem releváns, csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került rögzítésre.
A Befejezés dátuma 2021. 12. 31. a szerződéstervezet szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m), valamint q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § -t alkalmazza, így előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásaikat.
A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni, azaz az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (EKR űrlap szerinti nyilatkozat.)
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Valamennyi, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által benyújtott igazolás keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint AT-nek nyilatkoznia kell arról, igénybe vesz-e a szerződés teljesítéséhez kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Alkalmatlan továbbá a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtani az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) A 321/2015 Korm.rend.21.§ (3) bekezdésének b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek – szervezetek- bemutatásával kell igazolni az alkalmasságot az alábbiak szerint:
1. Csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását (képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését) tartalmazó EKR nyilatkozatot.
2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek önéletrajzát, mindhárom szakember esetében külön-külön.
3.A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget/végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.
4. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat.
Valamennyi szakember esetében csatolni kell a KD 4. számú mellékletét is az értékeléshez.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez legalább az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti, közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterületen (KÉ-VA) vagy közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterületen (KÉ-VK) érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.
b) 1 fő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti, közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás, részszakterület (KÉ-VV) érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.
c) 1 fő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti, geotechnikai tervezési szakterületen (GT) érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.
A szakemberek között átfedés megengedett.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: AK nem korlátozza az eljárásban való részvételt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1) Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a szerződésszegéssel érintett nettó szerződési érték összegének 0,5%-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke az egyes részteljesítésekkel összefüggő, azaz a szerződésszegéssel érintett nettó szerződési érték összegének 15%-a. Megrendelő a szerződésszegéssel érintett nettó szerződési érték alatt a késedelemmel érintett teljesítési résszel összefüggő nettó Tervezői díjat érti.
2) Hibás teljesítési kötbér: A Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott munkarészek/tervek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a Szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak, illetve engedélyezésre / kivitelezésre nem alkalmasak. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hibák, hiányosságok jegyzékének megküldésével egyidejűleg felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével. Amennyiben Tervező a hibák javításának, hiányosságok pótlásának a kitűzött, legfeljebb 14 napos határidőn belül nem tesz eleget, kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a szerződésszegéssel érintett nettó Tervezői díj 15 %-a.
3) Meghiúsulási kötbér: Nem teljesítés esetén Tervező meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó Tervezői díj összegének 20 %-a.
4) Teljesítési biztosíték: Tervező jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint teljesítési biztosítékot nyújt.
A teljesítési biztosíték mértéke a Szerződés szerinti, Áfa nélkül számított Tervezői díj 5%-a.
5) Jótállás: Tervező az általa a Megrendelő számára átadott, végleges engedélyezési tervdokumentációkra a kivitelezés befejezéséig a Ptk. 6:171-6:173 §-ai szerinti jótállást vállal. A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatóak. A Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezését, felhasználását akadályozza, vagy korlátozza.
A Tervező jótáll a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A Tervező 24 hónap jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a teljes tervdokumentációra vonatkozóan a jóváhagyott kiviteli terv átvételének időpontja.
Részletesen szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Részletesen a szerződéstervezetben.
1.Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
2. AK a szerződéses feltételként előírja a Kbt. 136. § alkalmazását.
3. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), ( 6) és (10)-(11) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ -ában, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint.
4. AK előleget nem biztosít.
5. Tervező a számlák benyújtására a meghatározott teljesítési menet alapján, az alábbiak szerint jogosult:
1. részszámla: engedélyezési tervek Megrendelő részére történő 5.3.3. pont szerinti, igazolt átadását követően, a teljesítésigazolás alapján a 6.1. pontjában foglalt Tervezői díj 50%-ára jogosult.
2. részszámla: az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyének beszerzése esetén, a hatósági engedélyek jogerőre emelkedését követően a jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő 5.4.4. pont szerinti, igazolt átadását követően, a teljesítésigazolás alapján a 6.1. pontjában foglalt Tervezői díj 20%-ára jogosult.
3. részszámla: kiviteli tervek Megrendelő részére történő 5.5.5. pont szerinti, igazolt átadását követően, a teljesítésigazolás alapján a 6.1. pontjában foglalt Tervezői díj 30%-ára jogosult.
A fizetési feltételek további rendelkezéseit a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
6. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra, amely alapján AK köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Részletesen a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 1474/2019 (VIII.1.) Korm határozat alapján megkötendő támogatói okirat aláírása
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: AK a hiánypótlás tekintetében nem támaszt korlátozást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. értékelési szempont (ajánlati ár nettó Ft) fordított arányosítás 2. 3. 4. (szakember szakmai tapasztalata) értékelési szempont egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az eljárás során a Kbt.-ben és a végrehajtási rendeletekben szabályozott kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben zajlik, A Közbeszerzési Dokumentáció az EKR-ben kerül közzétételre.
2. AK azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését az EKR-ben az eljárás iránt jelezte.
3. Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be, az ajánlat formai követelményeit a KD tartalmazza.
4. AK nem teszi lehetővé alternatív ajánlat tételét.
5. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
6. Az eljárás nyelve magyar.
7. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
8. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az tervezői díj megbontása táblázatot.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § -t alkalmazza, így előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat.
10. További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) I. fejezet
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat EKR űrlapon:
Felolvasólap
Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerint
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (nemleges nyilatkozat is)
Nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (nemleges nyilatkozat is)
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról
Nyilatkozat szakmai felelősségbiztosítás tekintetében
Nyilatkozat bemutatott szakemberről
Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat csatolandó nyilatkozatként:
Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)
Együttműködési megállapodás (adott esetben)
Nyilatkozat ajánlattevő szerződéses adatairól
Értékelési szempont igazolása
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy nyertessége esetén gondoskodik a felelős műszaki vezetőként és tervezőként igénybe venni kívánt szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről (adott esetben)
Szakember szakmai önéletrajza
Rendelkezésre állási nyilatkozat (Az alkalmasság igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén) (adott esetben)
A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget/végzettséget/tanúsítást/bizonyítványt igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.
Tervezői díj bemutatása (excel)
Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján csatolt, kapacitást biztosító szervezettel kötött előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely tartalmazza a kötelezettségvállalást, arra nézve, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a közbeszerzés során kötött szerződés teljesítésének időtartama alatt; legalább utalást a tekintetben, hogy a felek az ellenszolgáltatás mértékében megállapodtak; kapacitást biztosító szervezet ténylegesen milyen formában, arányban és feltételek mellett vesz részt a szerződés teljesítésében
Aláírási címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintája
13.Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, a nemleges tartalmú nyilatkozat megtétele is szükséges az EKR rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlapon.
14. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket -M.1. alkalmassági feltétel tekintetében - szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
15. Nincs ajánlati biztosíték.
16. A 322/2015.(X.30.)Korm. rendelet 11.§-a értelmében tervezési és mérnöki szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
„A Tervező a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen Szerződésben meghatározott feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és érvényes, legalább a Szerződés szerinti nettó Tervezői díj 100%-a, illetve káreseményenként a Szerződés szerinti nettó Tervezői díj 30%-át elérő összegű tervezői felelősségbiztosítással. „
17. ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa az alkalmasság igazolására bemutatott szakemberek a szakmai kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog. Nyertessége esetén a nyilvántartásba vétel elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, mely következtében AK a 2. legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. A névjegyzékben való szereplést a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
18.A felhívás és dokumentáció közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.
19. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
20. Felhívjuk AT figyelmét, hogy jelen eljárás tervezésre irányul, részletesen: Műszaki dokumentáció.
21.Felhívjuk AT figyelmét, hogy a tervezési diszpozíció a megvalósíthatósági tanulmány kivonata, AT-nek ajánlatát a tervezési diszpozícióban foglaltak szerint kell elkészítenie.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/04/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges