Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/87
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.06.
Iktatószám: 7703/2020
CPV Kód: 31230000-7
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: 1148 Budapest, Róna u. 54-56.;1117 Budapest, Fehérvári út 70.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: e-közigazgatási informatikai és távközlési szolg.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mihics Petra
Telefon: +36 17957379
E-mail: mihics.petra@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000368212020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000368212020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: e-közigazgatási informatikai és távközlési szolg.
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Beköltöző rendszerek – Géptermi környezet
Hivatkozási szám: EKR000368212020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31230000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. részajánlat: 100 darab Rittal DK 7955.233 típusú, vagy ezzel műszakilag megegyező, adatközponti Rack-be szerelhető elektromos áram elosztósáv (Power Distribution Unit, to-vábbiakban PDU), valamint szállítani kell a megajánlott PDU fizikai összeszereléséhez és a 19”-os Rittal TS IT 47 U magas rackszekrényekbe történő beszereléséhez szükséges minden alkatrészt, illesztőmodult. Továbbá tartozékként leszállítandó, az eszközök felügyeletbe kö-téséhez PDU-nként 1db 3m-es és 1db 1m-es, RJ45-ös csatlakozókkal szerelt Cat 6A patch kábel:
- összesen 100 db 509862 R&M cikkszámú 3m-es és
- összesen 100 db 509858 R&M cikkszámú 1 m hosszú kábel.
2. részajánlat: a beszerzés tárgya Ajánlatkérő 1117 Budapest, Fehérvári út 70. helyszínen meglévő számítógépteremben meglévő rack szekrények között meglévő „R&Mfreenet” passzív kábel átkérő hálózat 3 db átkérővel történő bővítésének tervezése, szállítása és kiépítése olyan módon, amely megfelel Ajánlatkérő adatközpontjában üzemelő rendszer kiterjesztésének, a jótállás és az üzemeltetés során rendszeresített követelményeknek. A kiépítendő összes mennyiség az alábbi:
R&Mfreenet típusú passzív optikai kábel átkérő kapcsolati modul 1U méretű LC(PC)-LC(PC) csatlakozóval szerelt 24db duplex port (érpár) fogadására alkalmas MM OM3 optikai patch panellel, 15m végpont távolsághoz 50/125μ fali kábel felhasználásával mindkét oldalon patch panelre 12db duplex port (érpár) kifejtéssel, gyűrűs panellel 1 db
R&Mfreenet típusú passzív optikai kábel átkérő kapcsolati modul 1U méretű LC(PC)-LC(PC) csatlakozóval szerelt 48db duplex port (érpár) fogadására alkalmas MM OM3 optikai patch panellel, 20m végpont távolsághoz 50/125μ fali kábel felhasználásával mindkét oldalon patch panelre 36db duplex port (érpár) kifejtéssel, gyűrűs panellel 1 db
R&Mfreenet típusú passzív optikai kábel átkérő kapcsolati modul 1U méretű LC(PC)-LC(PC) csatlakozóval szerelt 48db duplex port (érpár) fogadására alkalmas MM OM3 optikai patch panellel, 25m végpont távolsághoz 50/125μ fali kábel felhasználásával mindkét oldalon patch panelre 24db duplex port (érpár) kifejtéssel, gyűrűs panellel 1 db
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Rittal DK 7955.233 PDU
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31230000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1148 Budapest, Róna u. 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
100 darab Rittal DK 7955.233 típusú, vagy ezzel műszakilag megegyező, adatközponti Rack-be szerelhető elektromos áram elosztósáv (Power Distribution Unit, továbbiakban PDU), valamint szállítani kell a megajánlott PDU fizikai összeszereléséhez és a 19”-os Rittal TS IT 47 U magas rackszekrényekbe történő beszereléséhez szükséges minden alkatrészt, illesztőmodult. Továbbá tartozékként leszállítandó, az eszközök felügyeletbe kötéséhez PDU-nként 1db 3m-es és 1db 1m-es, RJ45-ös csatlakozókkal szerelt Cat 6A patch kábel:
- összesen 100 db 509862 R&M cikkszámú 3m-es és
- összesen 100 db 509858 R&M cikkszámú 1 m hosszú kábel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás (nettó ajánlati ár mindösszesen) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 49
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: R&Mfreenet” passzív kábel átkérő hálózat
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32420000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1117 Budapest, Fehérvári út 70.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kiépítendő összes mennyiség az alábbi:
Megnevezés Mennyiség (db)
R&Mfreenet típusú passzív optikai kábel átkérő kapcsolati modul 1U méretű LC(PC)-LC(PC) csatlakozóval szerelt 24db duplex port (érpár) fogadására alkalmas MM OM3 optikai patch panellel, 15m végpont tá-volsághoz 50/125μ fali kábel felhasználásával mindkét oldalon patch pa-nelre 12db duplex port (érpár) kifejtéssel, gyűrűs panellel 1 db
R&Mfreenet típusú passzív optikai kábel átkérő kapcsolati modul 1U méretű LC(PC)-LC(PC) csatlakozóval szerelt 48db duplex port (érpár) fogadására alkalmas MM OM3 optikai patch panellel, 20m végpont tá-volsághoz 50/125μ fali kábel felhasználásával mindkét oldalon patch pa-nelre 36db duplex port (érpár) kifejtéssel, gyűrűs panellel 1 db
R&Mfreenet típusú passzív optikai kábel átkérő kapcsolati modul 1U méretű LC(PC)-LC(PC) csatlakozóval szerelt 48db duplex port (érpár) fogadására alkalmas MM OM3 optikai patch panellel, 25m végpont tá-volsághoz 50/125μ fali kábel felhasználásával mindkét oldalon patch pa-nelre 24db duplex port (érpár) kifejtéssel, gyűrűs panellel 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás (nettó ajánlati ár mindösszesen) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 59
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró ok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót valamint az alkalmasság igazolására bevont szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadá-lyozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. §. 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kizáró okok fenn nem állásának igazolására elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az ajánlatkérő által előírt kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint) elle-nőrzi a felhívásban előírt kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmasság igazolása az ajánlatban (előzetes igazolás): Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az eljárást megindító felhívás jelen (III.1.3.) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelel.
Alkalmasság igazolása az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során:
Ajánlattevőnek Ajánlatkérő erre vonatkozó felszólítására a megadott határidőn belül az alábbi nyilatkozatokat/igazolásokat kell benyújtania alkalmassága igazolására:
M.1.
1. és 2. részajánlat
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekez-désének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban foglaltakra figyelemmel) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (1. részajánlat: Rittal DK 7955.233 típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű PDU; 2. részajánlat: („R&Mfreenet” passzív kábel átkérő hálózat) szállításainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év,-hónap, -napban megadva)),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szállítás (szerződés) tárgya,
- szerződés keretében szállított termékek megnevezése (gyártmány, típus megadása)
- szállított termékek mennyisége (több típus esetén a mennyiséget típusonként kell megadni),
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlattevőnek a műszaki és gazdasági alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §-ában, valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § és 23. § -ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. részajánlat:
M.1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától vissszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legalább 1 db olyan, a közbeszerzés tárgya (Rittal DK 7955.233 típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű PDU) szerinti szállításra vonatkozó szerződésszerűen teljesített szerződésekkel (referenciákkal), amely alapján a szállított mennyiség összességében eléri vagy meghaladja a 30 db-os mennyiséget.
Ajánlatkérő műszakilag egyenértékűnek elfogadja az adatközponti rack-be szerelhető elektromos áram elosztósáv (PDU) szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített szerződést (referenciát), amely alapján a szállított mennyiség összességében eléri vagy meghaladja a 30 db-os mennyiséget.
2. részajánlat:
M.1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legalább 1 db olyan, a közbeszerzés tárgya („R&Mfreenet” passzív kábel átkérő hálózat) szerinti vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen teljesített szerződéssel (referenciával), ahol a mennyiség elérte vagy meghaladta az 50 db port mennyiséget.
Ajánlatkérő műszakilag egyenértékűnek elfogadja az adatközponti informatikai kábel átkérő hálózati rendszer kiépítését, ahol feladat volt kábelek, védőcsövek, patch panelek, gyűrűs panelek, kábel tálcák valamint a rendszer kiépítéséhez szükséges összes alkatrész és szerelvény leszállítása, és a szükséges mérések elvégzése vonatkozásában szerződésszerűen teljesített szerződést (referenciát), ahol a mennyiség elérte vagy meghaladta az 50 db port mennyiséget.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződéstervezetekben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseinek megfelelően, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel, az ajánlattételi dokumentációban található szerződés-tervezetben részletezettek szerint történik. Nyertes ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő által aláírt, az adott számlához tartozó teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt, adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat. Nyertes ajánlattevő a teljesítést követően részenként egy számla benyújtására jogosult. Az ajánlattétel, átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint. Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlatot tevő nyertesek esetén ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlattételi dokumentációt készített, mely az EKR-en keresztül elérhető. Az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció egyéb részei közötti eltérés esetében az eljárást megindító felhívásban foglaltak az irányadóak. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm rend. rendelkezései az irányadóak.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8) bekezdésében foglaltakra.
3. Az ajánlatokat az ajánlattételi dokumentáció I. fejezet 5.1. pontjában előírt módon kell benyújtani.
4. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől Kbt. 56. § (2)-(5) bekezdése és az alábbiakban meghatározottak szerint. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kizárólag írásban, az EKR-en keresztül kérhető. Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást (beleértve a kérdés ismertetését a kérdező azonosítása nélkül) az EKR-en keresztül teszi közzé. A kiegészítő tájékoztatás a közbeszerzési dokumentumok részévé válik. Az ajánlatot a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás(ok) figyelembevételével kell elkészíteni és benyújtani. Ajánlatkérő a gazdasági szereplőkkel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat. Ajánlatkérő az eljárás során konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
5. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))
6. A számla bruttó/nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 számú „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül kifizetésre. A támogatás intenzitása 100,000000 %.
7. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a szállítói előleg igénybe vételéről. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szállítói előleg igénybevételére és az ezzel kapcsolatban nyújtandó biztosítékokra, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.§ és 119. §-a irányadó. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számlák összegéből kerül levonásra.
8. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (8) bekezdésének megfelelően részekre történő aján-lattétel esetén Ajánlattevő nem köteles olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtására, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
9. A III. 1.3. pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősí-tési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az eljárást megindító fel-hívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
10. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek feltételeit részletesen az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
11. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében szükséges, és ennek érdekében történt. Ez esetben min-den alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
12. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Mihics Petra
Lajstromszáma:00727
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges