Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8600/2020
CPV Kód:30230000-0
Ajánlatkérő:Egri Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Eger;Eger;Eger;Eger;Eger;Eger;Eger
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egri Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69430190
Postai cím: Bem tábornok utca 3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lánchidi Csaba
Telefon: +36 305579422
E-mail: lanchidicsaba@gmail.com
Fax: +36 36795230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/eger
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000421182020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000421182020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000421182020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Informatikai eszközök beszerzése az Egri Tankerületi központ részére az alábbiak szerint
Első közbeszerzési rész:
4 db projektor
1 db prezentációs távirányító
1 db motoros vetítővászon
Második közbeszerzési rész:
7 db projektor
12 db HDMI kábel (min.3méter)
1 db projektor tartó konzol
1 db prezentációs távirányító
4 db Interaktív kijelző szoftver csomaggal
4 db oktatást segítő szoftvercsomag előfizetés 5 évre
5 db Interaktív kijelző szoftver csomaggal
5 db Interaktív tábla
6 db Interaktív kijelző szofver csomaggal
8 db 3. evolúciós programozható robotikai építőkészlet
4 db 3D nyomtató
4 db 3D nyomtató filament
12 db Tanári Notebook
Harmadik közbeszerzési rész:
1 db interaktív táblához képességejlesztő szoftverek
2 db Interaktív kijelző szofver csomaggal
6 db Fejegér
1 db Egy üzenetes kommunikátor
1 db Két üzenetes kommunikátor és kapcsoló is egyben
3 db Kommunikátor - Alap kommunikáció
Negyedik közbeszerzési rész:
1 db Interaktív tábla
1 db projektor tartó konzol
1 db projektor
2 db HDMI kábel (min.3méter)
1 db Interaktív kijelző szofver csomaggal
1 db tábla tartó állvány
Ötödik közbeszerzési rész:
15 db projektor
7 db Interaktív tábla
7 db projektor tartó konzol
4 db oktatást segítő szoftvercsomag előfizetés 5 évre
Hatodik közbeszerzési rész:
16 db projektor
16 db Interaktív tábla
16 db projektor tartó konzol
16 db HDMI kábel (min.3méter)
10 db digitális palatábla
Hetedik közbeszerzési rész:
5 db projektor
5 db Interaktív tábla
5 db HDMI kábel (min.3méter)
5 db projektor tartó konzol
A beszerzendő termékekkel szemben támasztott részletes elvárásokat (minden esetben mininumkövetelmények) a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza. Valamennyi rész esetén ajánlatkérő számára az előírtaknál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú,eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 4-7. részek tekintetében a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdése alapján folytatja le. Ajánlatkérő a támogatási szerződés meg nem kötését (vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását) olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a támogatási szerződés aláírását és így a biztosítandó forrás rendelkezésre állását a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Informatikai eszközök - EFOP-3.2.5-17-2017-00043
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése az Egri Tankerületi központ részére az alábbiak szerint
Első közbeszerzési rész:
4 db projektor
1 db prezentációs távirányító
1 db motoros vetítővászon
A beszerzendő termékekkel szemben támasztott részletes elvárásokat (minden esetben mininumkövetelmények) a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza. Valamennyi rész esetén ajánlatkérő számára az előírtaknál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú,eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00043
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Informatikai eszközök - EFOP-3.2.3-17-2017-00030
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése az Egri Tankerületi központ részére az alábbiak szerint
Második közbeszerzési rész:
7 db projektor
12 db HDMI kábel (min.3méter)
1 db projektor tartó konzol
1 db prezentációs távirányító
4 db Interaktív kijelző szoftver csomaggal
4 db oktatást segítő szoftvercsomag előfizetés 5 évre
5 db Interaktív kijelző szoftver csomaggal
5 db Interaktív tábla
6 db Interaktív kijelző szofver csomaggal
8 db 3. evolúciós programozható robotikai építőkészlet
4 db 3D nyomtató
4 db 3D nyomtató filament
12 db Tanári Notebook
A beszerzendő termékekkel szemben támasztott részletes elvárásokat (minden esetben mininumkövetelmények) a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza. Valamennyi rész esetén ajánlatkérő számára az előírtaknál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú,eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00030
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Informatikai eszközök - EFOP-3.1.6-17-2017-00019
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése az Egri Tankerületi központ részére az alábbiak szerint
Harmadik közbeszerzési rész:
1 db interaktív táblához képességejlesztő szoftverek
2 db Interaktív kijelző szofver csomaggal
6 db Fejegér
1 db Egy üzenetes kommunikátor
1 db Két üzenetes kommunikátor és kapcsoló is egyben
3 db Kommunikátor - Alap kommunikáció
A beszerzendő termékekkel szemben támasztott részletes elvárásokat (minden esetben mininumkövetelmények) a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza. Valamennyi rész esetén ajánlatkérő számára az előírtaknál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú,eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-17-2017-00019
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Informatikai eszközök - EFOP-4.1.2-17-2017-00035
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése az Egri Tankerületi központ részére az alábbiak szerint
Negyedik közbeszerzési rész:
1 db Interaktív tábla
1 db projektor tartó konzol
1 db projektor
2 db HDMI kábel (min.3méter)
1 db Interaktív kijelző szofver csomaggal
1 db tábla tartó állvány
A beszerzendő termékekkel szemben támasztott részletes elvárásokat (minden esetben mininumkövetelmények) a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza. Valamennyi rész esetén ajánlatkérő számára az előírtaknál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú,eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen rész tekintetében a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdése alapján folytatja le. Ajánlatkérő a támogatási szerződés meg nem kötését (vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását) olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a támogatási szerződés aláírását és így a biztosítandó forrás rendelkezésre állását a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00035
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Informatikai eszközök - EFOP-4.1.2-17-2017-00056
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése az Egri Tankerületi központ részére az alábbiak szerint
Ötödik közbeszerzési rész:
15 db projektor
7 db Interaktív tábla
7 db projektor tartó konzol
4 db oktatást segítő szoftvercsomag előfizetés 5 évre
A beszerzendő termékekkel szemben támasztott részletes elvárásokat (minden esetben mininumkövetelmények) a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza. Valamennyi rész esetén ajánlatkérő számára az előírtaknál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú,eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen rész tekintetében a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdése alapján folytatja le. Ajánlatkérő a támogatási szerződés meg nem kötését (vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását) olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a támogatási szerződés aláírását és így a biztosítandó forrás rendelkezésre állását a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00056
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Informatikai eszközök - EFOP-4.1.2-17-2017-00062
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése az Egri Tankerületi központ részére az alábbiak szerint
Hatodik közbeszerzési rész:
16 db projektor
16 db Interaktív tábla
16 db projektor tartó konzol
16 db HDMI kábel (min.3méter)
10 db digitális palatábla
A beszerzendő termékekkel szemben támasztott részletes elvárásokat (minden esetben mininumkövetelmények) a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza. Valamennyi rész esetén ajánlatkérő számára az előírtaknál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú,eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen rész tekintetében a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdése alapján folytatja le. Ajánlatkérő a támogatási szerződés meg nem kötését (vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását) olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a támogatási szerződés aláírását és így a biztosítandó forrás rendelkezésre állását a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00062
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Informatikai eszközök - EFOP-4.1.2-17-2017-00060
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése az Egri Tankerületi központ részére az alábbiak szerint
Hetedik közbeszerzési rész:
5 db projektor
5 db Interaktív tábla
5 db HDMI kábel (min.3méter)
5 db projektor tartó konzol
A beszerzendő termékekkel szemben támasztott részletes elvárásokat (minden esetben mininumkövetelmények) a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza. Valamennyi rész esetén ajánlatkérő számára az előírtaknál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú,eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen rész tekintetében a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdése alapján folytatja le. Ajánlatkérő a támogatási szerződés meg nem kötését (vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását) olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a támogatási szerződés aláírását és így a biztosítandó forrás rendelkezésre állását a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. Kr. 8.§ (i) pont ib) alpont és a 10.§ g) pont gb) alpontban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Ajánlattevőnek valamennyi a kizáró ok tekintetébenben tett nyilatkozatot EKR űrlap formájában szükséges megtenni. Az ajánlattevő az általa bevonni kívánt alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. Kr. 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó. A 321/2015. Kr. 13. § alapján Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nem áll fenn változásbejegyzés, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetén: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban benyújtandó iratok): Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában csak arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, a teljesítésre vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bek. a) és 21.§ (1a) bek. a) alapján ismertetni kell az AF feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szállításait, legalább a következő adatokkal:
a teljesítés ideje (kezdő es befejező időpont ÉV/HÓ/NAP),
a szerződést kötő másik fél megnevezése,
a kapcsolattartó telefonos és / vagy e-mailes elérhetőségével,
a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. Kr. 1.§(7),21/A. §-a, 23. § irányadó az igazolás módjára. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében, továbbá 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A dokumentumok benyújtására irányadó a Kbt.41/A.§ (1) bekezdése. Irányadó a Kbt. 65. § (12) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): A szerződés teljesítésére műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik legalább az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti eszközök szállítására vonatkozó az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával:
a) első rész: legalább 1 db projektor,
b) második rész: legalább 3 db projektor és/vagy 3 db interaktív tábla és/vagy 3 db 3d nyomató,
c) harmadik rész: legalább 1 db interaktív kijelző és ahhoz kapcsolódó szoftvercsomag,
d) negyedik rész: legalább 1 db interaktív kijelző és ahhoz kapcsolódó szoftvercsomag,
e) ötödik rész: legalább 3 db projektor és/vagy 3 db interaktív tábla,
f) hatodik rész: legalább 6 db projektor és/vagy 6 db interaktív tábla,
g) hetedik rész: legalább 3 db projektor és/vagy 3 db interaktív tábla.
A kért referencia több szerződésből is teljesíthető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében: A szerződésben a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint kötbér kerül kikötésre.
Késedelmi: 1 %/naptári nap, max. 10 napi tétel, alapja: a késedelemmel érintett eszköz nettó vételára; Hibás teljesítési: 1 %/naptári nap, max. 10 napi tétel, alapja: a hibás teljesítéssel érintett eszköz nettó vételára.
Teljesítési biztosíték: teljes nettó vételár 5 %-a - Kbt. 134. § (6) bek. b) pont.
Jótállás időtartama: min. 12 hónap, azonban a műszaki leírásban meghatározott termékek esetén az ott meghatározottak az irányadóak.
A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegés, amelynek következménye a szerződéstől elállás vagy felmondás.
Részletes információk a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében: Ajánlatkérő a szállítások ellenértékét a szabályosan kiállított és teljesítés-igazolással ellátott számla ellenében, részenként egy összegben, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással teljesíti az Eladó bankszámlájára, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet „utófinanszírozásra” vonatkozó szabályai szerint. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR portálon
történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását
az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017
(XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm.
rendelet 15. § (2)-(3) bekezdései és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár az egyetlen értékelési szempont, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak alegalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
2. A tételes ajánlat kitöltése és benyújtása egyúttal szakmai ajánlatként is értelmezendő.
3. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata.
5. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A kiegészítő tájékoztatás az EKR-ben történik. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás nyújtása tekintetében ésszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. Ajánlatkérő minden esetben ésszerűnek
tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti 5. munkanapon Ajánlatkérőhöz beérkezik.
6. Az alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb (III.2.3. pont).
7. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerint nem köteles Ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8. Amennyiben valamely részben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
9. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10. Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
11. Jelen eljárásban a közép-európai idő (CET) az irányadó, mely megegyezik a magyar idővel. Az ajánlat összeállításának, és benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli.
12. Amennyiben az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlati dokumentáció között ellentmondás/eltérés tapasztalható, úgy az Ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadók.
13. Az ajánlattétel nyelve: magyar (HU). Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli kapcsolat magyar nyelven történhet. Az esetlegesen szükséges tolmács költsége az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
14. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok és az eljárást megindító felhívás megküldésének napján hatályos Kbt., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakkal a bírálat során élni kíván.
16. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Lánchidi Csaba (00605).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges