Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/88
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.05.07.
Iktatószám: 7984/2020
CPV Kód: 79560000-7
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: NIF Zrt. székhelye és Központi Irattárára (1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház”). A szerződés teljesítése kiterjed Ajánlatkérő mindenkori székhelyére, telephelyeire, fióktelepeire, központi irattárára, valamint a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által biztosítandó (bér)raktárra/irattárra.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000435732020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000435732020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Teljeskörű irattározási szolgáltatás 36 hónapra
Hivatkozási szám: EKR000435732020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79560000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A NIF Zrt. részére teljeskörű irattározási szolgáltatás biztosítása a közbeszerzési dokumentáció részeként csatolt műszaki leírásban (feladatleírásban) részletezettek szerint.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Teljeskörű irattározási szolgáltatás 36 hónapra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63121000-3
További tárgyak: 79996100-3
92512100-4
79560000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU233,HU311,HU312,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333
A teljesítés helye: NIF Zrt. székhelye és Központi Irattárára (1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház”).
A szerződés teljesítése kiterjed Ajánlatkérő mindenkori székhelyére, telephelyeire, fióktelepeire, központi irattárára, valamint a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által biztosítandó (bér)raktárra/irattárra.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A NIF Zrt. részére teljeskörű irattározási szolgáltatás biztosítása a levéltári, adatvédelmi és számviteli törvény előírásainak megfelelően az alábbiakban részletezettek szerint.
A szerződés keretösszege nettó 57 000 000 forint.
A NIF Zrt. mindenkori székhelyén, telephelyein, fióktelepein lévő iratárban tárolt iratok igény szerinti beszállítása a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által biztosítandó (bér)raktárba/irattárba, valamint a keletkező és átadott iratanyagok szükséges tárolása, őrzése.
Tervezett mennyiség az iratforgalomra vonatkozóan (a korábbi évek tapasztalatai alapján) átlagosan évi 120 000 irat + 20 % opció
Tervezett mennyiség az iratrendezésre vonatkozóan (a korábbi évek tapasztalatai alapján) átlagosan évi 500 ifm irat + 20 % opció
Irattárban elhelyezett iratmennyiség (az eljárás megindításakor): 6 900 ifm

Ellátandó főbb feladatok:
1. Iratok bértárolása (nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) által biztosítandó, iratok szakszerű és biztonságos elhelyezésére és tárolására alkalmas helyen)
2. Első betárolás
3. Végleges kivétel
4. Doboz kikeresés, kiadás
5. Dosszié kikeresés, kiadás
6. Irat kikeresés, kiadás
7. Doboz visszatárolás
8. Dosszié visszatárolás
9. Irat betárolás, visszatárolás
10. Doboz/dosszié/irat kiszállítás/visszaszállítás
11. Sürgős doboz/dosszié/irat kiszállítás/visszaszállítás
12. Irat továbbítása faxon
13. Iratrendezés
14. Selejtezés
15. Iratmegsemmisítés
16. Az 1)-15) pontokban ismertetett feladatokat a megőrzésre átadott elektronikus adathordozók (CD, DVD, Pen Drive stb.) kezelése tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.
Teljesítés helye: Magyarország (HU)
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részeként csatolt Műszaki leírás (Feladatleírás) tartalmazza.
Az iratkezelés során Ajánlatkérő hatályos Iratkezelési Szabályzatában foglaltakra és különösen, de nem kizárólag a következő jogszabályok által támasztott követelményekre is figyelemmel kell eljárni:
- 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről;
- 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről;
- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről;
- 2000. évi C. törvény a számvitelről;
- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
- 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról;
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet a digitális archiválás szabályairól
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 fő, max. 5 fő)  5
2 2.2. AF III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 24 hónap feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlettap. (min. 0, max. 24 hó)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Tervezett mennyiség az iratforgalomra vonatkozóan (a korábbi évek tapasztalatai alapján) átlagosan évi 120 000 irat + 20 % opció
Tervezett mennyiség az iratrendezésre vonatkozóan (a korábbi évek tapasztalatai alapján) átlagosan évi 500 ifm irat + 20 % opció
Az opcióként megjelölt mennyiséget Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt szükség esetén jogosult felhasználni.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Részajánlattétel kizárásának indoka: A műszaki tartalom nem teszi lehetővé a részajánlattételt.
A beszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő és egymásra épülő (térben és időben) részfeladatokból, eljárásokból áll. Az irattározási munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlat tételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek cégszerűen aláírt, egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint:
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Korm.rendelet 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás a Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint.
Tekintettel arra, hogy AK a jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § alapján folytatja le, ez alapján előírja, hogy ajánlattevők a kizáró okok tekintetében a KD-ben meghatározott, alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat az ajánlatukban nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: G.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (irattározási szolgáltatások) árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
G.1. a teljes árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el legalább a nettó 50.000.000,- Ft összeget, és a közbeszerzés tárgyából (irattározási szolgáltatások) származó nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el összesen a nettó 30.000.000,- Ft összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlathoz csatolni kell:
M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a 21/A. §-ban foglaltakra, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti irattározási és iratrendezési feladatok ellátásra vonatkozó referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását.
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (kezdő és befejező időpontja év, hónap pontossággal) és helyét,
- a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
M.2. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a szakmai gyakorlatot, tapasztalatot, végzettséget/képzettséget igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát.
A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot illetően.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a szolgáltatás ismertetését, az adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek/személynek a megjelölését, amellyel/akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
A szakmai gyakorlatot Ajánlatkérő a középfokú végzettség megszerzésétől számítva veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
M.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírásával.
Ajánlattevőnek ajánlatában részletesen be kell mutatnia legalább
- a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló helyiséget [(bér)raktár/irattár]), pontos elhelyezkedését (cím és/vagy helyrajzi szám);
- kapacitását, befogadóképességét, méretét;
- tűzveszélyességi besorolását;
- tűzvédelmi berendezéseit;
- biztonsági védettsége ismertetésével
olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés megállapítható.
Az ajánlatban csatolni szükséges a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot (szemle) vagy a használati jogot (pl. bérlet, lízing vagy egyéb használati jogot) igazoló dokumentum(ok) (pl. szerződés vagy megállapodás) egyszerű másolati példányát.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére, ha:
M.1. az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben nem rendelkezik az alábbi, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolt referenciával:
Legalább 24 hónap szerződéses időtartamú, az alábbiakban meghatározott feladatok ellátásra vonatkozó referenciával:
1. Irattározás (papír alapú iratok irattározási/irattárosi, illetve a feladat ellátásához kapcsolódó egyéb feladatok (a megrendelő működési körében keletkezett iratok őrzése átmeneti, illetve központi irattárban, újonnan beszállított iratok rendezése és elhelyezése irattári polcokon))
Iratforgalom: átlagosan évi legalább 90 000 bejövő irat
2. Iratrendezés (az irat rendszerezését és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatását, adott esetben segédletekkel való ellátását magába foglaló tevékenység)
Iratforgalom: átlagosan évi legalább 375 ifm irat
Ajánlatkérő a jelen felhívás feldásának napjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítéseket fogadja el referenciaként.
A minimumkövetelménynek való megfelelés legfeljebb 2 (kettő) szerződéssel teljesíthető/igazolható.
A referenciaként bemutatni kívánt szerződés(ek)nek irattározási és iratrendezési feladatokat is tartalmaznia kell.
Irat: valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet különösen, nem kizárólagosan papíron, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja.
Iratfolyóméter: egy iratfolyóméter mennyiségű az a rendezett iratanyag, amely lapjával összefordítva egymásra, vagy lapjával összefordítva egymás mellé téve egy méter hosszú (A/4 formátum).
M.2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
• M.2.1 legalább 2 fő középfokú végzettséggel és felhasználói szintű számítógépes ismerettel rendelkező munkatárs, akik mindegyike legalább 1 év (12 hónap) irattározási és/vagy irattárosi gyakorlattal rendelkezik;
• M.2.2 legalább 1 fő középfokú végzettséggel és felhasználói szintű számítógépes ismerettel rendelkező kapcsolattartó személy, aki legalább 2 év (24 hónap) irattározási és/vagy irattárosi tevékenység koordinálása terén szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
M.3. nem áll rendelkezésére legalább 6900 iratfolyóméter mennyiségű irat tárolására alkalmas, irattári anyagok tárolásán kívül egyidejűleg más célra fel nem használható, zárt, tűzbiztos, száraz, (bér)raktár/irattár, mely legalább
- „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó fedett épület, valamint
- video ellenőrző rendszerrel (kamerás megfigyelő rendszerrel),
- elektronikus behatolás védelemmel (riasztó berendezéssel),
- tűzvédelmi berendezésekkel (füstjelzővel, tűzriasztó berendezéssel) felszerelt.
Az előírt követelménynek való megfelelés legfeljebb 2 (bér)raktári/irattári helyisiéggel igazolható.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték a keretszerződés nettó összértékének 5 %-a a keretszerződés-tervezetben foglaltak, illetőleg a Kbt. 134. § (1)-(8) bekezdés szerint.
Nyertes Ajánlattevőnek a teljesítési biztosítékot a keretszerződés hatálybalépésekor kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában megfelölt formák egyikében. Ajánlatkérő előírja a teljesítési biztosíték vonatkozásában a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását az közbeszerzési dokumentációban található minta alapján.
A nyertes Ajánlattevő köteles a teljesítési biztosítékot a keretszerződés teljesítésének időtartama alatt fenntartani.
Hibás teljesítési és késedelmi kötbér alapja 500 iratfolyóméternyi irat havi tárolási díjának nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 %, de maximum 20 %. Titoktartási kötelezettséget megszegése esetén a kötbér mértéke alkalmanként nettó 1.000.000,- Ft, de max. nettó 2.000.000,- Ft.
Meghiúsulási kötbér mértéke 500 iratfolyóméternyi irat 4 havi tárolási díj nettó összege, de min. nettó 3.000.000,- Ft.
A szerződést biztosító kötelezettségek részletes feltételeit a keretszerződés-tervezet (vállalkozási keretszerződés) tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás tervezett forrása: működési költségvetés
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: HUF.
Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét havonta utólag átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseire és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlatkérő nem biztosít előleget.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10)-(11) bekezdéseire.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet (vállalkozási keretszerződés) tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján elektronikus számlát is elfogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs rá lehetőség.
A VI.3.4. pont folytatása:
19. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, az irattározási szolgáltatások ellátáshoz, azaz jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez, az általa biztosított (bér)raktárat/irattárat legalább lopás, tűz- és elemi károkra (minimálisan tűz, robbanás (roppanás), villámcsapás, vihar, árvíz, felhőszakadás, belvíz, földrengés, vezetéktörés, jégeső és hónyomás) biztosítja (vagyonbiztosítás), és a biztosítást kiterjeszti az Ajánlatkérő által (Megrendelő) átadott betárolt iratokra is. A biztosítást a szerződés teljes idejére érvényben kell tartani, a díjfizetési kötelezettség a nyertes Ajánlattevőt terheli.
20. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 10.000.000,- Ft/év és 2.000.000.- Ft/káresemény terjedelmű, a közbeszerzés tárgya szerinti irattározási szolgáltatás nyújtására kiterjedő felelősségbiztosítást köt, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
21. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a közbeszerzés tárgya szerinti irattározási szolgáltatások teljesítésére vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványával, vagy a Kbt. 60. § (1) bekezdés szerinti azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
22. Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie az ajánlatában, hogy az előző 19-21. pontokra tett nyilatkozatban foglaltak elmaradása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül - a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján - melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.
23. A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés hatálya alá esik. Amennyiben az eljárás lezárásakor nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya, a szerződés nem lép hatályba.
24. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy a benyújtott ajánlat tartalmaz-e üzleti titkot. (EKR űrlap)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt. 135. § (1), (5), (6), (11) bek.)
• 2013. évi V. tv. (Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.)
• 2017. évi CL. törvény
• 2007. évi CXXVII. tv.
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési szempont (Nettó ajánlati ár) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet 1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás;
Ajánlatkérő a feladat ellátásáért felszámított, egyösszegű nettó ajánlati árat (Nettó ajánlati ár részletezése táblázat mindösszesen sorában feltüntetett ár) értékeli az ajánlatok elbírálása során. Ajánlatkérő - a fenti képlet -alapján - a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg az értékelési pontszámot.
A 2.1. értékelési szempont (Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet 1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.
A legtöbb hátrányos helyzetű munkavállalóra vonatkozó megajánlást tett ajánlattevő kapja a kiosztható 10 pontot, a többi ajánlat pedig egyenes arányosítással kiosztott pontszámot kap.
Amennyiben ajánlattevő a maximális 5 főnél ajánlatkérő számára kedvezőbb vállalást tesz, úgy azt ajánlatkérő nem értékeli többletponttal, tehát az 5 főnél, valamint az azt meghaladó hátrányos helyzetű munkavállalóra vonatkozó vállalások egységesen 10 pontot kapnak, és az 5 főnél több hátrányos helyzetű munkavállalóra is Ajánlatkérő 5 főnek tekinti. Amennyiben ajánlattevő 0 fő megajánlást tesz, úgy a minimális 0 pontot kapja.
Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállaló fogalmán olyan személyt ért, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) bekezdése 1. pontjában foglaltak szerint
a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
c) 50 éven felüli személy, vagy
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen;
A 2.2. értékelési szempont (Többlettapasztalat) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet 1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.
A legmagasabb többlettapasztalatra vonatkozó megajánlást tett ajánlattevő kapja a kiosztható 10 pontot, a többi ajánlat pedig egyenes arányosítással kiosztott pontszámot kap.
Amennyiben ajánlattevő a maximális 24 hónapnál ajánlatkérő számára kedvezőbb vállalást tesz, úgy azt ajánlatkérő nem értékeli többletponttal, tehát a 24 hónap, valamint az azt meghaladó többlettapasztalatra vonatkozó vállalások egységesen 10 pontot kapnak és a 24 hónapnál több többlettapasztalatot is Ajánlatkérő 24 hónapnak tekinti. Amennyiben ajánlattevő 0 hónap megajánlást tesz, úgy a minimális 0 pontot kapja.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/05/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKR Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) az EKR Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok bontására a benyújtási határidő lejártánál 2 órával később kezdi meg. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Informácioó a III.2.2. pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 600.000,- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-20609931-49020322
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Készpénz átutalással, befizetés jogcím megadással, Ajánlatkérő- 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módokon. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 41. § (1) bek. alapján az elektronikus közbeszerzési rendszeren(EKR)keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszerében lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
2. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a felhívás I.3. pontja szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívásmegjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig.
3. Az ajánlatot elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.tif,vagy.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni a Kbt. 41/A. § alapján.
4. Hiánypótlás, illetve felvilágosítás a Kbt.71.§ szerint, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő (AK) kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt.71.§ (6) bek.).Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása nem lehetséges.
5. Alvállalkozók: Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
6. Az alkalmasság III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., illetve a 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 117. § alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást.
Ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
- az eljárás a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul;
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § alapján folytatja le, ez alapján előírja, hogy ajánlattevők a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a KD-ben meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. Irányadó a Kbt. 114/A. § (2)-(4) bek.;
- Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 114. § (6) bek.-ben foglaltakat alkalmazza;
- Ajánlatkérő a Kbt. 117. § (4) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okokat írja elő.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevőkesetében.
11. A felhívás szövegezése az EKR-ben lévő karakterkorlát miatt került rövidítésre; részletesen a Dokumentációban.
12. Ajánlattevő élhet a felhívás III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontja szerinti alkalmassági követelmények valamint a kizáró okok tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
13. Az ajánlattétel nyelve magyar.
A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. A közbeszerzési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
14. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.5) pont szerinti ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért.
15. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
16. Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában mely szakember(eke)t kívánja bemutatni, valamint nyertessége esetén bevonni a szerződés teljesítésébe. Ennek keretében a nyilatkozatban meg kell jelölnie:
- az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését;
- a szakember nevét;
- a szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezését;
- a szakértő jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel.
(EKR elektronikus űrlap)
18. Ajánlatevőnek a referencia tekintetében összefoglaló táblázatot kell csatolnia, mely alkalmassági feltételenként bemutatja az ajánlathoz csatolt referenciaigazolást.
A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell az alkalmassági feltételre való hivatkozást vagy megnevezést, a szerződés teljesítésének idejét (kezdő és befejező időpontja év, hónap pontossággal) és helyét, a szerződést kötő felek megnevezését és székhelyét, a referencia ismertetését (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal).
Folytatás a III.1.8. pontban!!!
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges