Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/27
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2020.02.07.
Iktatószám: 1844/2020
CPV Kód: 72262000-9
Ajánlatkérő: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Ditta
Telefon: +36 76513567
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: POLISZ szülői modul fejlesztése és üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000987622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
POLISZ Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul fejlesztése és üzemeltetése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeire vonatkozóan
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2009. óta a Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zrt. által fejlesztett POLISZ Integrált Önkormányzati Rendszert (Gazdálkodási rendszert) használja. Az önkormányzat a rendszer gyártói szoftvertámogatási és karbantartási szolgáltatás ellátására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 94.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti kizárólagos jogra alapított közbeszerzési eljárást folytatott le „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatánál bevezetett Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. POLISZ Integrált Önkormányzati Rendszer (Gazdálkodási rendszer – Pénzügyi és számviteli modulok tekintetében) gyártói szoftvertámogatási és karbantartási szolgáltatás” tárgyban. A szolgáltatás ellátására a Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zrt. került kiválasztásra. A vállalkozási szerződés 2014. december 30. napján került megkötésre.
Ezen rendszer szerves részeként kerül megvalósításra a Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: POLISZ szülői modul fejlesztése és üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
POLISZ Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul fejlesztése és üzemeltetése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeire vonatkozóan
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2009. óta a Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zrt. által fejlesztett POLISZ Integrált Önkormányzati Rendszert (Gazdálkodási rendszert) használja. Az önkormányzat a rendszer gyártói szoftvertámogatási és karbantartási szolgáltatás ellátására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 94.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti kizárólagos jogra alapított közbeszerzési eljárást folytatott le „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatánál bevezetett Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. POLISZ Integrált Önkormányzati Rendszer (Gazdálkodási rendszer – Pénzügyi és számviteli modulok tekintetében) gyártói szoftvertámogatási és karbantartási szolgáltatás” tárgyban. A szolgáltatás ellátására a Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zrt. került kiválasztásra. A vállalkozási szerződés 2014. december 30. napján került megkötésre.
Ezen rendszer szerves részeként kerül megvalósításra a Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul.
1. Fejlesztéssel, beüzemeléssel kapcsolatos feladatok:
• Szülői modul felület biztosítása: a konkrét fejlesztés elvégzése a műszaki leírásnak megfelelően, a fejlesztés integrálása a Polisz rendszerbe, a szükséges kapcsolódási pontok kialakítása, valamint a Megrendelő szerveire történő telepítés/szoftverfrissítés.
• Testreszabás, bevezetéshez kapcsolódó oktatás, tesztüzem: a Megrendelő hardver- és szoftverkörnyezetéhez való beállítások elvégzése, egyedi paraméterezések elvégzése, szükséges egyéb szoftverek, adatbázisok telepítése/beállítása, ügyintézők oktatása, a rendszer tesztelése.
• Éles indulás támogatás: a tesztelést követően az éles induláskor esetlegesen felmerülő egyéb hibák javítása, szükség esetén beállítások módosítása, valamint a rendszer működésének felügyelete a fejlesztés átvételéig.
2. Folyamatos üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok:
• karbantartás (hibajavítás): a program meghibásodásából adódó, esetlegesen felmerülő programhibák kijavítása,
• szoftvertámogatás/rendszerkövetés: programfrissítések, új funkciók telepítése,
• felügyelet/Help Desk szolgáltatás: hibabejelentések fogadása és kezelése, melynek keretében munkaidőben kompetens személyek elérhetők segítségkérés céljából,
• jogszabálykövető karbantartás: a program jogszabályváltozásból adódóan szükségessé váló módosítása,
• adaptációs és fejlesztési munkák: az ügyviteli tevékenység során felmerülő igényeknek a kivizsgálása, szükség esetén a rendszer módosítása, ajánlatkérő által kért kényelmi, praktikussági funkciót megvalósító program.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít, tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt modul, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás egységet képez, szakmai indokok alapján nem tanácsos szétválasztani az elvégzendő feladatokat, különös tekintettel arra is, hogy a szerződés tárgyát képező modul fejlesztését és üzemeltetését is csak a kizárólagos jog jogosultja végezheti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. által az ajánlatkérő részére szállított POLISZ Integrált Informatikai Rendszer – így annak részét képező gazdasági modulok is (továbbiakban: Rendszer) – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján szerzői jogi védelem alá tartozik, a szerzői jog kizárólagos jogosultja pedig a Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. A Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. rendelkezik kizárólag a Rendszer forráskódjával, azt harmadik személynek nem adta át, nem ruházta át. A Rendszer karbantartására, a Rendszer hibáinak javítására vonatkozó szerződést kizárólag a forráskód jogosultjával, illetve a szerzői jog jogosultjával lehetséges megkötni, ezeket a feladatokat kizárólag a szerzői jog jogosultja végezheti. A Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. kizárólagos joga kiterjed az átdolgozásra, a feldolgozásra, a szoftver bármilyen más módosítására, ideértve a hiba kijavítását is.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: POLISZ szülői modul fejlesztése és üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66649382
Postai cím: Vaskapu Utca 10-14 D 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: info@ecity.hu
Telefon: +36 13450019
Internetcím(ek): (URL) www.ecity.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12905115243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23300000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66649382
Postai cím: Vaskapu Utca 10-14 D 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12905115243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges