Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/60
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.25.
Iktatószám: 3831/2020
CPV Kód: 79419000-4
Ajánlatkérő: Pénzügyminisztérium
Teljesítés helye: HU110 Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Equinox Consulting Korlátolt Felelosségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pénzügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23931666
Postai cím: József nádor Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demkó Ivett
Telefon: +36 17953619
E-mail: ivett.demko@pm.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Regionális támogatások értékelése
Hivatkozási szám: EKR001308222019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79419000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) 1-es, 2-es és a 8-as prioritásában a megítélt regionális beruházási támogatás túllépte a Bizottság 651/2014/EU rendeletében (a továbbiakban: EU rendelet) meghatározott 150 millió euró átlagos éves határérteket. Az EU rendelet 1. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján az Európai Unió tagországainak azon támogatási programokra, amelyek esetében az átlagos éves állami támogatási kiadás meghaladja a 150 millió eurót, értékelést kell készíteniük. Az EU rendelet alapján a támogatási program folytatásához értékelési tervet szükséges benyújtani a Bizottság részére, ennek hiányában a megítélt támogatások jogosulatlan támogatásnak minősülnek. Az értékelési tervet 2018. szeptember 24-én nyújtotta be a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága (Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága) az Európai Bizottság részére, amelyet az Európai Bizottság 2019. január 25-én a C(2019) 294 számú határozatában elfogadott.
Az értékelés tárgya a GINOP „regionális beruházási támogatás” jogcímen megítélt visszatérítendő, vissza nem térítendő, valamint kombinált támogatásai. A GINOP Magyarország kevésbé fejlett régióiban nyújt támogatásokat. Az értékeléssel érintett prioritások:
1. Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása;
2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció;
3. Pénzügyi eszközök
Az értékelés célja, hogy azonosítsa a GINOP eddigi gazdaságfejlesztési hatásait, és azokat magyar és angol nyelvű tanulmányban összefoglalja. Az értékelés elvégzésére vonatkozó részletes tervet az Európai Bizottság C(2019)294 számú határozata tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Regionális támogatások értékelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: HU110 Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az értékelés tárgya a GINOP „regionális beruházási támogatás” jogcímen megítélt visszatérítendő, vissza nem térítendő, valamint kombinált támogatásai. A GINOP Magyarország kevésbé fejlett régióiban nyújt támogatásokat. Az értékeléssel érintett prioritások:
1. Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása;
2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció;
3. Pénzügyi eszközök
A támogatás egyrészt a hazai mikro-, kis- és közepes vállalatok (KKV) kapacitásbővítését és versenyképességének javítását (nagyvállalatok abban az esetben kaphattak támogatást, ha annak célja a KKV-k közvetett támogatása, például a KKV beszállítók megerősítése), másrészt kutatásfejlesztési és innovációs (KFI) projektek megvalósulását célozta (ez utóbbira a nagyvállalatok saját jogon is pályázhattak).
Teljesítési határidő: legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónap.
A feladat a támogatások hatásainak utólagos felmérése. Az értékelésnek legalább az alábbi értékelési kérdésekre kell válaszokat adniuk:
1. A támogatás közvetlen (illetve szándékolt) hatásaira vonatkozó értékelési kérdések:
a. Milyen közvetlen hatása van a támogatásnak a kedvezményezett vállalkozások pénzügyi és foglalkoztatási mutatóira (pl. nettó árbevétel, tárgyi és immateriális javak, üzemi eredmény, alkalmazottak száma)?
b. Hogyan befolyásolja a támogatás hatásait a közvetlen kedvezményezettekre azok működési terültének (kistérség, járás, település, stb.) gazdasági fejlettségi szintje?
c. Milyen közvetlen hatása van a támogatásnak az újonnan alapított vállalkozások túlélésének valószínűségére a működés megkezdését követő harmadik évben?
2. A közvetett (illetve nem tervezett) hatásokkal kapcsolatos értékelési kérdések:
a. Létezik-e, és mennyire jellemző a támogatásoknál az a helyzet, amikor egy támogatott projekt teljes mértékben vagy részben megvalósult volna a támogatás nélkül is (holtteher-hatás)?
b. Létezik-e, és mennyire jellemző a támogatásoknál az a helyzet, amikor az állami támogatás által támogatott tevékenység hatását ellensúlyozza, a más vállalatoknál bekövetkező tevékenységcsökkenés (kiszorító hatás)?
c. Létezik-e, és mennyire jellemző a támogatásoknál az a helyzet, amikor alacsonyabb megtérülési rátájú, a támogatás nélkül akár veszteséges projektek valósulnak meg?
d. Létezik-e, és mennyire jellemző a támogatásoknál a pozitív multiplikátor hatás (a támogatások pozitív hatásai tovább gyűrűznek a nem támogatott vállalatokra)?
e. Vannak-e a támogatásnak nem tervezett negatív hatásai az országon belüli vagy kívüli versenyre?
3. A támogatás megfelelő célzásával és arányosságával kapcsolatos kérdések:
a. A célkitűzések, a támogatható tevékenységek és a társfinanszírozási arányok összhangban voltak-e a célcsoport igényeivel?
Az értékelésnek legalább az alábbi vállalati, ágazati, illetve regionális mutatószámokra kell kiterjednie:
• nettó árbevétel;
• tárgyi eszközök;
• immateriális javak;
• üzemi-üzleti eredmény;
• nettó értékesítés külföldre (export);
• alkalmazottak száma;
• a kedvezményezettek elégedettsége a támogatásokkal;
• túlélési arány a harmadik évben;
• a támogatott vállalkozások bruttó hozzáadott értékének (GVA) százalékos aránya a teljes ágazati GVA-hoz képest;
• évi egy főre jutó villamosenergia-fogyasztás települési szinten.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Módszertani szakértő szakmai tapasztalata: ERFA forrásból megvalósult program(ok)hoz kapcsolódó, KKV hatásértékelés(ek) készítésében szerzett 12 hónapos tapasztalat feletti tapasztalati idő 30%
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70%
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Regionális támogatások értékelése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Equinox Consulting Korlátolt Felelosségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49541270
Postai cím: Damjanich Utca 6. II. lház. 3. em. 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: info@equinoxconsulting.hu
Telefon: +36 304846933
Internetcím(ek): (URL) www.equinoxconsulting.hu
Fax: +36 14300853
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14306880214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73371704
Postai cím: Október 6. utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11687335241

Hivatalos név: Equinox Consulting Korlátolt Felelosségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49541270
Postai cím: Damjanich Utca 6. II. lház. 3. em. 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14306880214

Hivatalos név: KPMG Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33814014
Postai cím: Váci Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12691908244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges