Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/254
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.12.31.
Iktatószám: 24811/2020
CPV Kód: 73110000-6
Ajánlatkérő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Debreceni Erzsébet
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: (798) Módszertani tárgyú kutatások, felmérések
Hivatkozási szám: EKR000597432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73110000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Eladósodott, uzsorával érintettek kutatása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79315000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tevékenység megnevezése: Túlzottan eladósodott családok megélhetési stratégiái és szolgáltatási válaszok feltérképezése
A kutatás háttere, megalapozottsága: Az adósságkezelés szolgáltatás 2015. márciusi megszűntével szolgáltatási hiány alakulhatott ki az adóssággal érintett családok lakhatási, megélhetési problémáinak kezelésében. A kutatás fókuszában az érintettek köre, a családok stratégiái, illetve a szociális szolgáltatási gyakorlatok állnak.
A tevékenység célja: megismerni az adósságcsapdába került családok megélhetési stratégiáit, valamint ezzel kapcsolatban a helyi szociális intézmények (Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok) és önkormányzatok adósságkezelő gyakorlatait - különös tekintettel az uzsora jelenségének kezelésére. A kutatás kiterjedne a személyi kölcsönt, hitelt nyújtó pénzintézetek gyakorlatára és tapasztalataira is.
Az Ajánlattevő feladatai:
- Desk research:
a.) túlzott eladósodással érintett családok megélhetési stratégiáival foglalkozó, 1990 után született kutatások, szakirodalmak áttekintése (hazai és nemzetközi), illetve az adatfelvétel eredményeivel való összekapcsolása minimum 1 ív terjedelemben.
b.) a korábbi adósságkezelési és adósságcsökkentési programok (pl.: önsegítő pénzügyi csoportok), civil kezdeményezések (pl.: Autonómia Alapítvány) vagy projektek mikrohitelező projektek (pl. “Kiútprogram”) tapasztalatainak, hatásainak és eredményeinek áttekintése és összegzése minimum 1 ív terjedelemben.
- Adatfelvétel 1 (kvalitatív):
a.) félig strukturált interjús kutatás Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok vezetőivel, esetmenedzsereivel és/vagy adósságkezelő tanácsadóival, valamint adott esetben a mintába került alacsony lélekszámú települések polgármestereivel (összesen legalább 30 maximum 40 db, egyenként min. 60 perces interjú) - szakértői minta (kvóta) alapján, országosan legalább három-négy régióból és település típusból (a fővárost is beleértve), 8-10 járásban illetve kerületben.
b.) félig strukturált kutatás személyi kölcsönt nyújtó pénzintézetek képviselőivel (6-8 db interjú)
- Adatfelvétel 2 (kvantitatív): online kérdőíves adatfelvétel Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok körében (teljeskörű adatfelvétel)
A félig strukturált interjúkhoz az interjúvázlatot és az interjúalanyok kiválasztását és az online kérdőívet Ajánlatkérővel szükséges egyeztetni.
Ajánlattevő feladata az interjúk megszervezése, lebonyolítása, rögzítése (hangalapon, írásban), elemzése és az eredmények zárótanulmányban minimum 2 ív terjedelemben való bemutatása.
Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől (hatályba lépésétől) számított 12. hónap
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.4.-VEKOP-16-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21227 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Eladósodott, uzsorával érintettek kutatása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50242434
Postai cím: Budaörsi Út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: tarki@tarki.hu
Telefon: +36 13097676
Internetcím(ek): (URL) www.tarki.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 6195000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73110000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79315000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tevékenység megnevezése: Túlzottan eladósodott családok megélhetési stratégiái és szolgáltatási válaszok feltérképezése
A kutatás háttere, megalapozottsága: Az adósságkezelés szolgáltatás 2015. márciusi megszűntével szolgáltatási hiány alakulhatott ki az adóssággal érintett családok lakhatási, megélhetési problémáinak kezelésében. A kutatás fókuszában az érintettek köre, a családok stratégiái, illetve a szociális szolgáltatási gyakorlatok állnak.
A tevékenység célja: megismerni az adósságcsapdába került családok megélhetési stratégiáit, valamint ezzel kapcsolatban a helyi szociális intézmények (Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok) és önkormányzatok adósságkezelő gyakorlatait - különös tekintettel az uzsora jelenségének kezelésére. A kutatás kiterjedne a személyi kölcsönt, hitelt nyújtó pénzintézetek gyakorlatára és tapasztalataira is.
Az Ajánlattevő feladatai:
- Desk research:
a.) túlzott eladósodással érintett családok megélhetési stratégiáival foglalkozó, 1990 után született kutatások, szakirodalmak áttekintése (hazai és nemzetközi), illetve az adatfelvétel eredményeivel való összekapcsolása minimum 1 ív terjedelemben.
b.) a korábbi adósságkezelési és adósságcsökkentési programok (pl.: önsegítő pénzügyi csoportok), civil kezdeményezések (pl.: Autonómia Alapítvány) vagy projektek mikrohitelező projektek (pl. “Kiútprogram”) tapasztalatainak, hatásainak és eredményeinek áttekintése és összegzése minimum 1 ív terjedelemben.
- Adatfelvétel 1 (kvalitatív):
a.) félig strukturált interjús kutatás Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok vezetőivel, esetmenedzsereivel és/vagy adósságkezelő tanácsadóival, valamint adott esetben a mintába került alacsony lélekszámú települések polgármestereivel (összesen legalább 30 maximum 40 db, egyenként min. 60 perces interjú) - szakértői minta (kvóta) alapján, országosan legalább három-négy régióból és település típusból (a fővárost is beleértve), 8-10 járásban illetve kerületben.
b.) félig strukturált kutatás személyi kölcsönt nyújtó pénzintézetek képviselőivel (6-8 db interjú)
- Adatfelvétel 2 (kvantitatív): online kérdőíves adatfelvétel Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok körében (teljeskörű adatfelvétel)
A félig strukturált interjúkhoz az interjúvázlatot és az interjúalanyok kiválasztását és az online kérdőívet Ajánlatkérővel szükséges egyeztetni.
Ajánlattevő feladata az interjúk megszervezése, lebonyolítása, rögzítése (hangalapon, írásban), elemzése és az eredmények zárótanulmányban minimum 2 ív terjedelemben való bemutatása.
Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől (hatályba lépésétől) számított 12. hónap
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 6195000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50242434
Postai cím: Budaörsi Út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: tarki@tarki.hu
Telefon: +36 13097676
Internetcím(ek): (URL) www.tarki.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
III.1.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés a Vállalkozási szerződésben:
„11.1. Felek a jelen szerződést határozott időre, jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától 12 hónap időtartamra kötik.”
Módosuló rendelkezés a Vállalkozási szerződésben: (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):
„11.1. Felek a jelen szerződést határozott időre, jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától 15 hónap időtartamra kötik.”
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti szerződésmódosítás okán nem mentesül a szerződésszegés hátrányos jogkövetkezményei alól.
Figyelemmel arra, hogy Megrendelő részéről a kapcsolattartó személye megváltozott a vállalkozási szerződés alábbi módosítása vált szükségessé:
III.1.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 10.4 pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés a Vállalkozási szerződésben:
„Kapcsolattartó személyek:
Megrendelő részéről:
név: Debreceni Erzsébet projektmenedzser
tel.: (06-70) 3991109
e-mail: debreceni.erzsebet@szgyf.gov.hu „
Módosuló rendelkezés a Vállalkozási szerződésben: (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):
„Kapcsolattartó személyek:
Megrendelő részéről:
név: Király Valentin Donát projektmenedzser
tel.: +36 30 310 5414
e-mail: kiraly.donat@szgyf.gov.hu „
A kapcsolattartói adatváltozást a Megrendelő a szerződés 10.6. pontja szerint bejelentette, jelen módosítással csak átvezetésre kerül, ez nem minősül külön módosításnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II.1. Szerződő felek előadják, hogy a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé a teljesítési határidő tekintetében a Vállalkozó írásbeli kezdeményezésére tekintettel az alábbiakra:
A „Módszertani tárgyú kutatások és felmérések” tárgyú közbeszerzési eljárás 3. részének eredményeképpen megkötött Vállalkozási szerződés teljesítése keretében, a „Túlzottan eladósodott családok megélhetési stratégiái és szolgáltatási válaszok” elnevezésű kutatási projekten belül a pályázat egy háromelemű kutatási eszköztár alkalmazását írja elő:
- desk research kutatás,
- kvalitatív kutatás, és
- kvantitatív kutatás elvégzését.
Karakterkorlát miatt folytatás a VII.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 6195000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 6195000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folytatása:
Figyelemmel Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) valamint a kijárási korlátozásról szóló 71/2020 (III.27.) rendeleteire, továbbá a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire a COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó humánjárvány miatt fennálló helyzetre tekintettel a kvalitatív kutatási fázis befejezésére nem volt lehetőség a tervezett időben, tekintettel az interjús kutatás személyes voltára, az alanyokkal az interjú elvégzése a szociális érintkezés korlátozott mértéke miatt nem volt kivitelezhető.
Ugyancsak problémát jelentett a kialakult járványhelyzet a kvantitatív kutatás vonatkozásában, például akképpen, hogy az érintett Család- és gyermekjóléti szolgálatok, központok sem tudtak azonnal reagálni a megkeresésre a járványügyi helyzet miatt fennálló nagyfokú leterheltség okán, így ezen tevékenység is csak lassabb ütemben tudott haladni.
Tekintve azt, hogy a kutatás a jelenlegi formájában nem tud a tervezett ütemben haladni, továbbá figyelemmel arra, hogy a kvantitatív fázisnak be kell várnia a kvalitatív kutatás eredményeit, ennek következtében a leállás több hónapnyi késedelmet eredményezhet, veszélyeztetve ezzel a teljes kutatás véghezvitelét, teljesítését.
Mindezekre az előre nem látható körülményekre tekintettel indokolt a teljesítési határidő 3 hónappal történő meghosszabbítása – figyelemmel a nevezett vállalkozási szerződés 8.1. pontjában foglaltakra is.
Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel arra, hogy az ellenérték nem változik
Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem láthatta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben