Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/139
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.20.
Iktatószám: 12723/2020
CPV Kód: 48326000-9
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: boros.andras.zoltan@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000682842020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000682842020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Autodesk liszenszek beszerzése 2020
Hivatkozási szám: EKR000682842020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48326000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés autodesk liszenszek beszerzésére a 2020. évben.
II.1.5) Becsült érték:
1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan egységes, komplex programrendszert takar, mely részekre nem bontható, tekintettel arra, hogy ezzel a szerződés eredeti célját nem érhetné el.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Autodesk liszenszek beszerzése 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48326000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Autodesk liszenszek beszerzése
Vállalkozási szerződés 39 db AutoDesk AEC Collection Multi user szoftver liszensz biztosítására 12 hónap időtartamra.
A szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatások:
• Az AutoDesk AEC Collection Multi user szoftverek használati jogának biztosítása;
• Licence kezelő telepítése és konfigurálása;
• Az AutoDesk AEC Collection Multi user szoftverek hálózati telepítőkészletek elkészítése;
• Előzetes egyeztetés alapján a felhasználók számára 2 nap továbbképzési lehetőség, igény szerinti tematika alapján;
• A felhasználók folyamatos támogatása a szerződés teljes időtartamán belül e-mail-en, telefonon, online megoldáson keresztül, szükség esetén helyszíni támogatással maximum két munkanapon belül.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
A II.1.5. és II.2.6. pont technikai okból kerültek kitöltésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy a részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek ajánlatában a Kbt. 114/A. § (5) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatában csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát (EKR űrlap).
Ajánlattevőknek ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozó nyilatkozatát a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában (Magyarországon letelepedett ajánlattevő), vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában (nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő) foglaltak szerint (EKR űrlap)
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (EKR űrlap).
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról és adott esetben a Rendelet 13. §-a szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, valamint Kbt. 41/A. §-ára.
Öntisztázás a Kbt. 64. §-ában és a Kr. 4. § (3) bekezdés szerint. Adott esetben a jogerős határozatot az ajánlatban kell benyújtani.
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Ajánlatkérő a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése során a Kbt. 114/A. §-át alkalmazza.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a jelen eljárásban a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat alkalmazza, így ajánlattevőknek az ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
Kbt. 114/A. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
M/1) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb releváns szolgáltatásainak ismertetését az alábbi tartalommal:
- szerződést kötő másik fél megnevezése
- szerződés tárgya (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen)
- az elvégzett munkák mennyisége
- a teljesítés ideje kezdő és befejező időpont év, hónap, nap megjelöléssel)
- teljesítés helye
- továbbá nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5) bekezdésére.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdései és Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdései és a Rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 éven belül szerződésszerűen teljesített (de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendelések vehetők figyelembe) a közbeszerzés tárgya szerinti (licenc support biztosítása és licenc bérbeadása) összesen 29 db műszaki tervező szoftvare licenc support biztosítását és/vagy licenc bérbeadását szerződésszerű teljesítést tartalmazó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Késedelmi kötbér: bruttó vállalkozói díj 20 %-a
Hibás teljesítési kötbér: bruttó vállalkozói díj 1 % -a naponta, de maximum a bruttó vállalkozói díj 10 %-a
Meghiúsulási kötbér: bruttó vállalkozói díj 10 %-a
A szerződés biztosítékainak részletes szabályait a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes Ajánlattevő egy db számla benyújtására jogosult a szerződéstervezet szerint.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Magyar Forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán a Kbt. 135.§ (1)-(6) és (9) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés rendelkezései, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a irányadó.
A kifizetés feltétele, hogy a nyertes AT szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv 260. §-ában meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy igazolja ezen körülmény fennállását. A Magyar Államkincstár működési rendjéből adódó késedelem az AK-nek nem róható fel.
AK a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak szerint köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság által az e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:
 Kbt.
 Ptk.
 az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény
 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000627072020/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1b), (1c), (4) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. Rend. (EKR rend.) 15-17.§.
Az ajánlatokat elektronikusan az EKR-en keresztül kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig. Bontás: EKR-ben az AT-i határidő után 2 órával. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
A bontást követően AT részére az ajánlatok az EKR-ben hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.Az ajánlatot az ATnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie az EKR rend. 15. § (3) bek.-e és benyújtania az EKR használatával. Az ajánlattétel részletes szabályait teljeskörűen az AF és a közbeszerzési dok. és mellékletei tartalmazzák.
2. Az ajánlat összeállítása során az EKR Rend. 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 69. § (11a) és 65. § (12) bekezdésében foglaltakra ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie.
3.Az ajánlatban benyújtandó dok.:
 felolvasólap
 nyil. a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében
 nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. szerint
 nyil. a Kbt. 66. § (2) bek. szerint
 nyil. a Kbt. 66. § (6) bek. szerint
 nyil. a Kbt. 67. § (4) bek. alapján
 nyil. kizáró okokról
 nyil. változásbejegyzési eljárásról
 nyil. üzleti titokról
 aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta
 M/1 alk. köv. ig.
 nyil. felelősségbiztosításról
 nyil. adatkezeléshez való hozzájárulásról

Adott esetben az ajánlatban benyújtandó dok.:
 közös AT-k megállapodása és meghatalmazás
 meghatalmazás
 kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerz.-benvagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz. teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt
 nyilatkozat fordításról
 folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás: a Cégbírósághoz benyújtott vb-i kérelem és a beérkezéséről megküldött igazolás
 nyil. Kbt. 69. § (11a) bek.
 AT cégkivonata
 Kbt. 64. § szerinti jogerős határozat
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyil.-okat, igazolásokat és más dok.-okat, amelyeket a dok. és a Kbt. előír.
4.A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejártát követően változás nem következhet be.
5.A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra az alkalmassági követelmények.
6. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az AF-ban, valamint a dok.-ban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet a Kbt. 56. §-a szerint az EKR-en keresztül.
7. Ajánlatok értékelési szempontja: legalacsonyabb ár [Kbt. 76. § (2) bek. a) pont]. Módszer: Fordított arányosítás.
8. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. szerint, AK alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek.-ét.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza Kbt. 75. § (2) bek. e) szerinti eredménytelenségi okot.
10. Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
12. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A regisztráció nélküli letöltés esetén AK az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldésért felelősséget nem vállal!
13. Üzleti titok: Kbt. 44. §
14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást/konzultációt nem tart.
15. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Mányoki Bernadett (lajstromszáma: 01107)
16. Az AF-ban meghat. órák a közép-európai idő szerint értendők.
17. A felhívás IV.2.5) pontja alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot ért.
18. A közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett valósul meg.
19. Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
20. Értékelési szempont indoklás: Egy konkrétan meghatározott szoftver liszenszének adott időtartamra történő biztonsításának megrendelésére kerül sor, mely szoftver tulajdonságai egzaktak és a szoftver csak egy adott verzióban áll rendelkezésre a piacon, melyre figyelemmel minőségi jellemző megadása a jelen közbeszerzés eljárás keretében nem értelmezhető.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges