Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/139
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.20.
Iktatószám: 13078/2020
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Teljesítés helye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.;1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.;1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kutatóintézet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71462927
Postai cím: Csatkai Endre Utca 6-8.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Büki Szabolcs
Telefon: +36 307496791
E-mail: buki.szabolcs@csfk.mta.hu
Fax: +36 17004642
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://csfk.mta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://csfk.mta.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000698762020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000698762020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kutatóintézet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás inform. eszközök beszerzésére
Hivatkozási szám: EKR000698762020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Meglévő informatikai eszközeinkbe szerelhető belső adattárolók, valamint különféle perifériák, egerek, billentyűzetek, monitorok, külső adattárolók, hálózati adapterek, átalakító adapterek. (Egyéni megrendelés alapján a rendelkezésre álló keretösszegig várhatóan midösszesen 300-320 darab)
2. rész: Windows és Linux operációs rendszereket futtatni képes asztali és hordozható számítógépek. (Egyéni megrendelés alapján a rendelkezésre álló keretösszegig, várhatóan 20-25 darab)
3. rész: iOS és macOS operációs rendszer natív futtatására alkalmas hordozható számítógépek és tabletek. (Egyéni megrendelés alapján a rendelkezésre álló keretösszegig, várhatóan 10 darab)
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Számítógép alkatrészek, perifériák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 30230000-0
30231000-7
30232000-4
30236000-2
30237200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Meglévő informatikai eszközeinkbe szerelhető belső adattárolók, valamint különféle perifériák, egerek, billentyűzetek, monitorok, külső adattárolók, hálózati adapterek, átalakító adapterek. (Egyedi megrendelés alapján a rendelkezésre álló keretösszegig, várhatóan mindösszesen 300-320 db)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Számítógép alkatrészek, perifériák – maximum 5.000.000 Ft + ÁFA keretösszeg erejéig

II.2.1) Elnevezés:
MS Windows és Linux op. rendszer futtatására alk.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Windows és Linux operációs rendszereket futtatni képes asztali és hordozható számítógépek. (Egyedi megrendelés alapján a rendelkezésre álló keretösszegig, várhatóan 20-25 darab)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
MS Windows és Linux operációs rendszer futtatására alkalmas számítógépek – maximum 13.000.000 Ft + ÁFA keretösszeg erejéig

II.2.1) Elnevezés:
iOS és MacOS rendszer futtatására alk. szgépek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: iOS és macOS operációs rendszer natív futtatására alkalmas hordozható számítógépek és tabletek. (Egyedi megrendelés alapján a rendelkezésre álló keretösszegig, várhatóan 10 darab)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
iOS és MacOS rendszer futtatására alkalmas számítógépek – maximum 13.000.000 Ft + ÁFA keretösszeg erejéig

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakat a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint kell igazolnia. Mind Magyarországon letelepedett mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65.§-ára tekintettel jelen eljárásban pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Mindhárom rész esetében: M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja alapján, jelen felhívás feladását megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetését. A Korm.rendelet 21.§ (1a) bekezdése alapján ajánlatkérő három év teljesítésének az igazolását kéri, és a vizsgált időszak alatt befejezett (informatikai eszközök szállítása tárgyú), de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni alábbiakat: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmasságot az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján kell igazolnia. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését alkalmazza, azaz előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 67. § (1) bek. (EEKD), a Kbt. utólagos igazolási módra vonatkozó 69. § (2)-(9) bek. valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezései jelen eljárásban nem alkalmazandók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti referenciákat:
Az 1. rész tekintetében legalább mindösszesen 150 db belső adattároló, különféle perifériák, egerek, billentyűzetek, monitorok, külső adattárolók, hálózati adapterek, számos átalakító adapter leszállítására vonatkoztak.
2. rész tekintetében legalább 10 db Windows és Linux operációs rendszereket futtatni képes asztali és hordozható számítógépek leszállítására vonatkoztak.
3. rész tekintetében legalább 5 db iOS és macOS operációs rendszer natív futtatására alkalmas hordozható számítógépek és tabletek leszállítására vonatkoztak.
Az előírás közbeszerzési részenként több referenciával (több szerződéssel) is igazolható. A bemutatandó referenciák teljesítése vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek: A 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel Eladó - - olyan okból, amelyért felelős - megszegi a szerződést – kötbér fizetésére kötelezi magát, az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér: Amennyiben Eladó az egyedi megrendelések során a szerződésben rögzített feltételek szerinti egyes teljesítési határidőkhöz képest késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni.
A késedelmi kötbér alapja esetenként a késedelemmel érintett termékmennyiségre eső nettó ellenérték. Konkrét összege - a késedelem időtartamától függően naptári naponként 1 %. Minden megkezdett nap egésznek számít. Késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól. Vevő a késedelmi kötbért esetenként a késedelemmel érintett termékmennyiségre eső nettó ellenérték legfeljebb 20%-áig érvényesíti (késedelmi kötbér maximum). A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén a Vevő az adott egyedi megrendeléstől visszaléphet, és meghiúsulási kötbérigényt érvényesít a meghiúsulás szabályainak megfelelően, és mértékben.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben az egyedi megrendelés olyan okból nem teljesül, amelyért Eladó felelős (ideértve azt az esetet is, ha a Vevő az egyedi megrendeléstől való elállási joga gyakorlására kényszerül) Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke egyedi megrendelés esetén a meghiúsulással érintett (le nem szállított) termékmennyiség teljes nettó ellenértékének a 25%-a. Amennyiben az Eladó súlyos szerződésszegése miatt a Megrendelő a teljes Keretmegállapodás rendkívüli felmondására vagy szankciós elállási jogának gyakorlására kényszerül, a meghiúsulási kötbér alapja a nettó keretösszeg, csökkentve a már korábban leszállított, és teljesítésigazolással átvett termékmennyiség nettó ellenértékével. Mértéke: az ily módon számított összeg 25 %-a.
Jótállás, szavatosság: Az Eladó a nyertes ajánlatában megjelölt időtartamra vállal jótállást az általa szállított termékek vonatkozásában, melyet a Keretmegállapodás 1. sz. melléklete tartalmaz. Egyebekben az Eladó jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Keretmegállapodás, és az egyedi megrendelések pénzneme magyar forint. Nyertes ajánlattevő keretmegállapodás második részében, az egyedi megrendelések teljesítése során a nyertes ajánlata szerinti „AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZŐ” –jében meghatározott szerződéses áron köteles a keretmegállapodás tárgyát képező informatikai termékek leszállítására. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A termékek nettó ára tartalmazza a szerződésszerű teljesítésének biztosításával kapcsolatos valamennyi felmerült költséget, járulékot, a jótállást, a kiszállítást, a beállítást és az üzembehelyezést (amennyiben az adott termék estében a termék jellegéből adódóan szükséges, és azt ajánlatkérő igényli). Az ellenérték (vételár) kifizetése tételes elszámolás alapján a Kbt. 135.§ (1) bekezdése alapján kiállított teljesítésigazolással ellátott számla ellenében a Kbt. 135.§ (5) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt törvényi előírásnak megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szerezet alapítását (projekttársaság létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik. A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1) és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának (3), valamint a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdései szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatot és annak részét képező dokumentumokat kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani. 2. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja. 3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az ajánlatkérő által előkészített űrlap kitöltésével kell benyújtani. A felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot. 5. Az ajánlattevőnek, adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek) az ajánlathoz csatolni kell képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit egyszerű másolatban. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni. 7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 8. Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként csatolni kell a szállítandó eszközök dokumentációban leírt szakmai specifikációnak való megfelelőségét bemutató szakmai ajánlatot a közbeszerzési dokumentáció részét képező – megfelelően kitöltött - táblázat benyújtásával. A szakmai ajánlatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a megajánlott
eszközök pontos típusának és annak, hogy megfelel(nek)-e a műszaki specifikációban, a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumban meghatározott valamennyi követelményeknek, ezért az ajánlattevő a táblázat benyújtásán túl további
dokumentumokat is csatolhat igazolásként. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, amennyiben a megajánlott eszközök valamelyike a szakmai ajánlatban feltüntetett műszaki paraméterek alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumban meghatározott részletes követelményeknek. 9. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ez esetben az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást. 10. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon (az EKR-ben erre szolgáló funkció használatával) elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. 11. Az ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 12. Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: M.1; pont. 13. A jelen ajánlattételi felhívásban
nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, illetve a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet előírásai szerint kell eljárni. 14. Az eljárásban közreműködő FAKSZ: Hámos István (Lsz.:00052) e-mail: hamos.istvan@trend-m.hu, cím:1116 Budapest, Temesvár u. 20.) 15. Ajánlatkérő a jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározta valamennyi termék valamennyi releváns minőségi és műszaki paraméterét, ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti eszközök felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a műszaki dokumentumokban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 16. Ajánlatkérő - részenként – a legjobb árajánlatot adó egy nyertes ajánlattevővel a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) alpontja szerint köt keretmegállapodást, és időbeli hatálya alatt az adott részhez tartozó keretemegállapodás hatálya alá tartozó termékek közvetlen (egyedi) megrendelések útján kerülnek lehívásra, a Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként közzétett szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges