Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/150
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.04.
Iktatószám: 14088/2020
CPV Kód: 32000000-3
Ajánlatkérő: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Teljesítés helye: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1055 Budapest, V. kerület, Falk Miksa u. 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Alaptörvény végrehajtására
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23646906
Postai cím: Nádor Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajterné Hudák Magdolna
Telefon: +36 301541433
E-mail: hudak.magdolna@ajbh.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ajbh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ajbh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000737902020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000737902020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Alaptörvény végrehajtására
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
„Audiovizuális technika beszerzése”
Hivatkozási szám: EKR000737902020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32000000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Audiovizuális technika beszerzése. Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának tárgyalóiba videokonferenciák, prezentációk megtartására, tárgyalások hangosítására, hangrögzítésére alkalmas audiovizuális eszközök beszerzése, beszerelése, üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): AK. a részajánlattétel lehetőségét kizárja mivel a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében, a közbeszerzés csak egy rendszerben kezelhető. AK a beszerzési volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni, ezért bármely szempontból történő részekre bontás gazdasági szempontból ésszerűtlen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Audiovizuális technika beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1055 Budapest, V. kerület, Falk Miksa u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés, mennyiség, A504 tárgyaló, A530-531 tárgyalók 2 db audiovizuális szett (kijelzés, hangosítás, konferencia rendszer, kamera rendszer, laptopok és szereléshez szükséges eszközök, anyagok); A614-615, A622-623 tárgyalók, B315 3 db audiovizuális szett( kijelző, webcam, hordozható hangrögzítő, laptopok, szereléshez szükséges eszközök, anyagok); C113 tárgyaló 1 db audiovizuális szett (vetítővászon, projektor, hangosítás, asztali mikrofonok, laptop és szereléshez szükséges eszközök, anyagok), A517-es tárgyaló 1 db audiovizuális szett (kijelző, laptop, FlipChart és szereléshez szükséges eszközök, anyagok), 1 szett hordozható eszköz (FlipChart, kijelző, webcam, hordozható hangrögzítő, laptop, szereléshez szükséges eszközök, anyagok), 3 db televízió és tartó konzol. A részletes mennyiségeket és követelményeket a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás ideje (legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 20
2 Csomagolási hulladék (veszélyesnek nem minősülő) szelektív gyűjtése és újrahasznosításra történő átadásának vállalása (igen/nem, előny, ha igen) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Fő finanszírozási feltételek:
Számla ellenében, utólag történik a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bek. szerint. A teljesítés során alkalmazandó a 2017. évi CL. törvény. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdésre figyelemmel, az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti bármely
kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja és 114. § (2) bekezdése, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb
) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozásáról nyilatkoznia kell. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem
állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárni, vagyis ajánlattevő köteles ajánlatban nyilatkozni arról, hogy az által
bevonni kívánt alvállalkozóval, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok. Fenti nyilatkozatok vonatkozásában felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét a
Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba
továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az Ajánlattevőnek, közös ajánlatevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) a) pontja szerint ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb (kommunikációs eszközök szállítása és/vagy
értékesítése a közbeszerzés tárgyával megegyezően) szállításait megjelölve legalább: (i)a szerződésszerű teljesítés idejének kezdő és befejező időpontját ÉV/HÓ/NAP szerinti
bontásban, (ii) a szerződést kötő másik fél nevét, címét, (iii)a kapcsolattartó nevét, elérhetőségét, (iv) a szerződés tárgyát és
mennyiségét (amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható), (v) továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát
, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (
X. 30.) Kr. 23.§-a. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1 pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás M.1. pontjaiban előírt
alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek olyan szerződésben,
előszerződésben, vagy egyéb okiratban vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, az M.1. pont tekintetében előírt minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140.
§ (9) bekezdésében rögzítettekre. Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani az előírt nyilatkozatot/
igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) és (12) bekezdésében foglaltak
irányadók, továbbá az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek) nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában
csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlattevőnek az
ajánlatban Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint elegendő nyilatkozatot benyújtania arról, hogy az előírt alkalmassági követelmény teljesül,
az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés
alapján a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével hívja fel az előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő
hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére. Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani az előírt nyilatkozatot/ igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére M.1. ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától
visszafelé számított három évből (36 hónapból) minimum 1 db szerződésszerűen teljesített kommunikációs eszközök szállításával és/vagy
értékesítésével a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben
foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az M.1. pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelményt a Kbt. 65.§ (5) bekezdés alapján határozta meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, és három éven belül teljesített szállításokat is figyelembe veszi a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Abban az esetben, ha Eladó olyan okból, amelyért felelős, a jelen Szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott kötelezettségeit
a jelen Szerződésben rögzített teljesítési határidőre nem teljesíti, úgy Vevő késedelmi kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A kötbér
mértéke a teljes nettó vételár 3%-a/nap. A késedelemi kötbér maximális mértéke 10 napi tételnek megfelelő összeg. A mindösszesen
10 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződéstől – szerződésszegés címén – elállni vagy azt felmondani. Vevő hibás
teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult, amennyiben a szerződés hibás teljesítése olyan okból történik, melyért az Eladó felel. A
kötbér mértéke a nettó vételár 10%-a. Eladó köteles a szállított eszközök csomagolási hulladékát a jogszabályoknak megfelelően
gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Vevő felé megfelelően igazolni. A hulladék elszállításának
költségét jelen szerződésben meghatározott vételár magában foglalja. Ha Eladó nem tesz eleget a fenti kötelezettségének, abban az
esetben hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult. Eladó olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben és a műszaki leírásban
meghatározott kötelezettségeit neki felróhatóan nem teljesíti, és ezáltal a szerződés teljesítése lehetetlenné válik, úgy Vevő
meghiúsulási kötbérigényt jogosult érvényesíteni, amelynek mértéke a teljes nettó vételár 30%-a. Amennyiben Vevő meghiúsulási
kötbért érvényesít, úgy egyidejűleg a meghiúsulási kötbér alkalmazására okot adó körülményből eredően késedelmi kötbért nem
érvényesíthet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Eladó egy (1) végszámla benyújtására jogosult a
szerződés igazolt teljesítését követően. Vevő a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott eszközök után járó Vételárat a
Vevő képviselője által igazolt teljesítés alapján számla ellenében fizeti meg a Kbt. 135. § (1) bekezdésében és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a számla
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett. Eladó a számlát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, köteles
benyújtani. Vevő a nem megfelelően kiállított és/vagy benyújtott számlát jogosult visszaküldeni az Eladó számára, mely intézkedés
nem alapozza meg az ellenszolgáltatás esetében a késedelmi kamat követelését vagy más, késedelmes fizetésre vonatkozó
jogkövetkezmény alkalmazását. A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései is
alkalmazandók. Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Eladó
számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. §-ra is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli a beérkezett ajánlatokat.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A kommunikáció a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben történik. 2. Az ajánlat részeként csatolni szükséges ajánlattevő cégszerű
nyilatkozatát, hogy valamennyi megajánlott termék tulajdonságai teljes körűen megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak. Ak
felhívja a figyelmet, hogy amennyiben kétely merül fel a megajánlott eszközök tulajdonságának valóságtartalmát illetően, úgy AK a Kbt
. 69.§ (13) bek. és adott esetben a Kbt. 71.§-a alapján jogosult további információt, termékleírást, termékadatlapot, gyártói/forgalmazói
nyilatkozatot kérni a terméktulajdonság alátámasztása érdekében. 3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e)
pontját 4. Az ajánlatba be kell nyújtani: — A Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozatot (elektronikus űrlap), — A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti
nyilatkozatot, nemleges tartalommal is, — A Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal (valamint az okiratnak
tartalmaznia kell ajánlattevő részére szóló meghatalmazást, arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat), adott esetben nemleges nyilatkozatot, — Adott esetben a közös
At-k közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok előírásai szerint (A közös ajánlattevők kötelesek maguk
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös At-k nevében eljáró valamennyi jogosultsággal rendelkező képviselőt megjelölni. Az
ajánlatban csatolni kell közös At-re vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a
közösajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes
közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.) — A Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról
szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint, — A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a
szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot, — Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozat, — Az ajánlat részeként csatolni
szükséges ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a megajánlott eszközök műszaki- szakmai tulajdonságait illetően olyan részletességgel,
hogy abból a műszaki követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. 5. Cégszerűen aláíró személy(ek)
aláírási címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája egyszerű másolatban [2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés]. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá cégszerűen, úgy az aláírási címpéldány avagy
minta mellett csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is. 6. Irányadó a Kbt. 35.-36.§-a továbbá az
összeférhetetlenségre ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet tekintetében a Kbt. 25.§ (3) és (4)
bekezdése. 7. A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt. 8. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. szerint. 9. Az ajánlatok
összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 0. A nem szabályozott kérdésekben a
Kbt., Ptk. és a közbeszerzési tárgyú rendeletek, különösen a 424 /2017. (XII.19.) Korm. rendelet irányadóak. 11. Az EKR használatával
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/ tamogatas; illetve http:// nekszt.hu/tamogatas/. 12. Az EKR működtetését a
27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az
Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. 13. Faksz: dr. Vancsura Magdolna (00637) 14. Valamennyi alkalmassági feltétel és
igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. 15. At az ajánlat részeként köteles az ártáblázatot és a szakmai
követelményt cégszerűen aláírva és excelben is csatolni valamennyi termék vonatkozásában. 16. Az egyenértékűség tekintetében Ak a
321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel járt el. A felhívásban és a KD-ben meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt
és az Ak valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt
terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az At-nek igazolnia kell. A termékek adatainak
pontos megadásával kapcsolatosan Ak felhívja a figyelmet a KD D.225/9/2009 számú határozatára. 17. Az ajánlattétellel kapcsolatos
további előírások és információk a KD-ben találhatóak. 18. Ajánlatkérő alkalmazza a 81.§ (4)-(5) bekezdését. 19. Jótállás valamennyi
termék tekintetében minimum 12 hónap. 20. Ak hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ra. 21. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok szerint értékeli a beérkezett ajánlatokat. Az értékelése módszere: az ár kritérium esetében fordított
arányosítás, minőségi kritérium esetében a jótállás ideje tekintetében arányosítás (a legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint) és a csomagolási
hulladék gyűjtésére vonatkozóan a pontkiosztás módszertana szerint, a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március
25.), valamint a Miniszterelnökség http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok útmutatói alapján. Az értékelési
szempontok szerinti módszerek képletei és kifejtésük a KD-ben. Adható pontszámok valamennyi részszempont tekintetében: 0-10 pont.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges