Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/218
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.10.
Iktatószám:20672/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. – Közterületi Divízió (1139 Budapest, Hajdú utca 29.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.11.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: D. Tóth Éva
Telefon: +36 14503168
E-mail: totheva@kozszolgaltato.bp13.hu
Fax: +36 113409144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest13.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001164802020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001164802020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Parkolási Rendszer üzemeltetése jogi modullal
Hivatkozási szám: EKR001164802020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Ajánlatkérő feladatellátásához szükséges Parkolási Ellenőrzési és Ügyfélszolgálati Rendszer parkolási díj és pótdíj igényérvényesítése tárgyában, fizetési meghagyásos (FMH) és végrehajtási (VH) eljárás elektronikus indítását támogató jogi modullal (FMH Modul) bővített verziójának az üzemeltetési, karbantartási, frissítési, fejlesztési, migrációs és minden egyéb, a program használatát támogató feladatainak ellátása.
Szolgáltatás megrendelés.
Az egyedi fejlesztési igényekre az Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára keretösszeget határoznak meg. Az Ajánlatkérő az egyedi fejlesztési igényekre egyedi ajánlatot kér a nyertes ajánlattevőtől az eljárás eredményeként létrejövő szerződés alapján, és a szerződés keretein belül kiállított megrendelővel rendeli meg.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározását a Közbeszerzési Dokumentáció „II. Műszaki leírás” fejezete részletezi.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
Az ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, azonban azt jelen eljárásban nem biztosítja, mivel Ajánlatkérő komplex, egyetemes szerződést kíván kötni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Parkolási Rendszer üzemeltetése jogi modullal
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. – Közterületi Divízió (1139 Budapest, Hajdú utca 29.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Parkolási Rendszer üzemeltetése az alábbi főbb szolgáltatási csoportokban:
a) Jogi modul
b) Szoftver nyomkövetés
c) Telepítő csomagok elkészítése
d) Távfelügyeleti, hibaelhárítási és karbantartási, rendelkezésre állási feladatok
e) Más rendszerekkel kialakított interfészek működésének támogatása
f) Parkoló-ellenőri eszközök biztosítása
g) Szoftverlicenc jogok biztosítása
A nyertes Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt köteles Ajánlatkérő számára a Rendszer parkolás ellenőrzési feladataihoz szükséges 5 db parkoló-ellenőri eszközt biztosítani. Az eszközökbe szükséges megfelelő 3G/4G/LTE képes SIM kártya és hozzá tartozó aktív előfizetés biztosítása az Ajánlatkérő feladata. Ajánlatkérő feladata a nyomtatókba szükséges mennyiségű és megfelelő minőségű papír biztosítása.
A nyertes Ajánlattevő a jelen szerződés időtartama alatt köteles Ajánlatkérő számára a Rendszerhez való hozzáférést biztosítani, az Ajánlatkérő számára a Rendszer használatát szoftver licenc használat formájában lehetővé tenni.
A nyertes Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt köteles:
- olyan távfelügyeleti rendszert működtetni, amely biztosítja a Rendszer folyamatos üzemszerű működését és
- olyan hibaelhárítási rendszert működtetni, amely a lehető legrövidebb időn belül biztosítja a Rendszer alapvető funkcióinak működését, és amely ésszerű határidőn belül elhárítja a keletkezett hibákat.
A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentum II. fejezete (Műszaki leírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelező minimum 6 hónapon felül, a szolgáltatással érintett program bármely rendszerkomponensének Ajánlatkérő általi átvételét követően fellépő hibák ingyenes kiküszöbölésére  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés határozott időre, a szerződés aláírásának napjától legalább 12 és legfeljebb 24 hónapos időszakra jön létre (12 + 12 hónapos szerződéses időszakra).
A szerződéskötéstől számított 12. hónap letelte előtt 90 nappal a szerződésszerű teljesítés esetén Felek nyilatkoznak a szerződés további 12 hónapra történő meghosszabbítási szándékukról.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A szerződés határozott időre, a szerződés aláírásának napjától legalább 12 és legfeljebb 24 hónapos időszakra jön létre (12 + 12 hónapos szerződéses időszakra).
A szerződéskötéstől számított 12. hónap letelte előtt 90 nappal a szerződésszerű teljesítés esetén Felek nyilatkoznak a szerződés további 12 hónapra történő meghosszabbítási szándékukról.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlati ár, mint értékelési szempont az alábbi részekből tevődik össze:
A Parkolási Nyilvántartó Rendszer és Jogi modul licenc felhasználási havi díj - súlyszám 40;
Nyomonkövetési, karbantartási, ellenőrzési, hibaelhárítási, fejlesztési feladatok havi díj - súlyszám 35;
Egyedi programfejlesztés óradíj - súlyszám 15.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, és a 63. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, és előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat kéri be az ajánlattevőktől. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A nyilatkozatokat az EKR-ben erre vonatkozó elektronikus űrlapokon kell kitölteni.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolás módja az ajánlattevő részéről:
• Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben erre vonatkozó elektronikus űrlapon köteles nyilatkozni, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
• Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján - a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontjára vonatkozóan – kell nyilatkozni, mely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontjára vonatkozó nyilatkozatokat az EKR-ben erre vonatkozó elektronikus űrlapon köteles megtenni.
Alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek igazolása a kizáró okok hiányáról:
• A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani, a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint, az EKR-ben erre vonatkozó elektronikus űrlapon.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlattevő által az eljárást megindító feladását megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás ismertetése részenként, megadva legalább a teljesítés idejét a kezdő és befejező időpontját; szerződést kötő másik fél megnevezését; a referenciaadó személy nevét, elérhetőségét; a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését; valamint a referencia ismertetésben szereplő szolgáltatásra vonatkozóan a referenciaigazolás másolatát vagy nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciatáblázatnak/referencianyilatkozat(ok)nak tartalmazni kell a referenciatartalmára vonatkozóan előírt információkat, továbbá az Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A teljesítés megfelelőségének igazolására a szerződéskötő másik fél (megrendelő) által kiadott igazolás is benyújtható.
A Referenciatáblázat a Közbeszerzési Dokumentáció III. fejezetében található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás tárgyában legalább összesen nettó 15.000.000,- Ft értékű referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve: vis maior esetét) a Szolgáltatóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők: késedelmi vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése, kártérítés érvényesítése, a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése.
Kötbér: A szerződésben kötbér kerül kikötésre a hibás és késedelmes teljesítés esetére. A kötbér kifizetése nem érinti az ajánlatkérő azon jogát, hogy a szerződéssel okozott, és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Az esetlegesen felmerült kötbért ajánlatkérő kiszámlázza a Szolgáltatónak.
Késedelmes teljesítés: Késedelmes teljesítésnek számít, ha a nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott határidőre nem teljesíti az abban vállalt feladatokat.
Hibás, illetve nem teljesítés esetei: Hibás teljesítés esetén Szolgáltató köteles a hibát Megrendelő erre irányuló felszólításától számított 3 napon belül kijavítani. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Megrendelő hibás teljesítési kötbérkövetelésre irányuló igényérvényesítési jogosultságát Felek nem korlátozzák.
Amennyiben a Szolgáltató elmulasztja a szerződésben előírt vagy elvállalt kötelezettségeinek teljesítését – ideértve az ajánlatkérő által előírt kijavítási kötelezettség határidőn túl történő teljesítését is – a vállalt teljesítési határidőn belül, úgy ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult.
Továbbá amennyiben a Megrendelőnek kifogása van, azt köteles a Szolgáltatóval a lehető legrövidebb időn belül (de legkésőbb 3 munkanapon belül) közölni. A Szolgáltató köteles a minőségi kifogás megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul, de legkésőbb a közléstől számított 1 munkanapon belül megtenni.
Kötbér mértéke:
− A közbeszerzési dokumentumok és a szerződés feltételeinek megszegése (hibás vagy késedelmes teljesítése) esetére – különös tekintettel az ajánlattevő által vállalt kötelezettségek tekintetében – kötbér kerül kikötésre.
− A késedelmi kötbér a Szerződésben rögzített valamennyi szolgáltatáscsoport és egyedi megrendelés esetén a késedelembe esést követő naptól a teljesítést megelőző napig az érintett szolgáltatáscsoportra jutó havi nettó átalánydíj 5 %-a, de a maximum a teljes szerződéses ellenérték 10 %-a. Eseti megrendelés tárgyát képező szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértékének vetítési alapja a nettó óradíj.
− A hibás teljesítési kötbér mértéke naponta a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatáscsoportra jutó havi nettó átalánydíj 0,5 %-a, de legfeljebb a 10%-a. Eseti megrendelés tárgyát képező szolgáltatás hibás teljesítése esetén a hibás teljesítési kötbér mértékének vetítési alapja a nettó óradíj. Egy hónapon belüli többszöri hibás teljesítés (minőségi kifogás, előírt szolgáltatói létszám hiánya, stb.) esetén az 0,5 %-os kötbér több alkalommal is érvényesíthető. Megrendelő hibás teljesítési kötbérkövetelésre irányuló igényérvényesítési jogosultságát Felek nem korlátozzák.
− Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatásnak 10 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, és a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/11/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/11/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § és az EKR r. 15. § (3) bekezdése irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Értékarányosítás módszere
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit.
2)Az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő képviseletére jogosult személy( ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a
2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja
alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
3) A Kbt. 114/A. § alapján az igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
4) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban.
Amennyiben ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
5) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 69. § és 71. § rendelkezései szerint biztosítja.
6) Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
7) Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel
köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevezi.
8) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.
9) A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a felhívás feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.
10) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges