Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/224
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.18.
Iktatószám: 21082/2020
CPV Kód: 48180000-3
Ajánlatkérő: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
Teljesítés helye: 8960 Lenti, Kossuth L. u. 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28767550
Postai cím: Kossuth Út 10.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Válicsné Völgyi Judit
Telefon: +36 92351010
E-mail: lentiszakrend@zalaszam.hu
Fax: +36 92351010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://lentirendelo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001025422020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001025422020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Informatikai szoftverek beszerzése - EFOP
Hivatkozási szám: EKR001025422020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48180000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet programjának átfogó, stratégiai célja az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járó beteg szolgáltatások fejlesztése Lenti járás vonatkozásában és a minden személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, emelt szintű járóbeteg szakellátás elérhetőségének biztosítása az érintett projektterületen.
A program célja az önálló járó beteg intézmény infrastrukturális körülményeinek és műszerezettségének javítása 13 szakmacsoportfejlesztésén keresztül.
A rendelőintézettel szemben elvárás, hogy abban a kor szakmai elvárásának megfelelő, ugyanakkor gazdaságos üzemeltetésre alkalmas informatikai rendszer működjön.
Informatikai rendszer fejlesztésén belül, Szoftver eszközök beszerzése.
Szoftverrel szemben elvárt általános követelmények
FŐNIX-Pro DIVAS Integrált (vagy azzal egyenértékű) medikai és klinikai PACS rendszer bővítése:
A fejlesztés keretében olyan integrált informatikai rendszer kialakítása a cél, amely maximálisan kielégíti a pályázatban előírtinformatikai (és digitális képalkotási) minimumkövetelményeket, ugyanakkor figyelembe veszi az intézmény speciális igényeit, és aköltség-hatékony megvalósítást és a későbbi üzemeltetést/fenntartást is szem előtt tartja. Kiemelkedően fontos, hogy az egyesrendszer-komponensek teljes mértékben integráltak legyenek, a rendelőintézetben megvalósításra kerülő rendszerek transzparensmódon integrálódjanak. Fontos követelmény, hogy a rendszer támogassa az intézmények közötti kommunikációt.
A járóbeteg ellátó rendszer üzemeltetése csak olyan informatikai infrastruktúrán lehetséges, amely magas rendelkezésre állást, biztonságos adattárolást és védelmet nyújt. Az informatikai rendszer teljesítménye ki kell szolgálja a szakrendelők megnövekedett adatkezelési igényeit, valamint a legmodernebb képalkotási- és távdiagnosztikai rendszereket is.
Ehhez szükséges a jelenlegi rendszert bővíteni a FŐNIX-Pro emelt szintű EESzT intézményközi kommunikációs modullal, valamint a háziorvosok platform-független kapcsolódását kiszolgáló FőnixWEB alkalmazással, és a korszerű radiológiai leletezést támogató beszédfelismerő rendszerrel.
Az intézmény diagnosztikai osztályai 2 db új laborautomata, és 3 db DICOM képalkotó modalitással bővülnek. A meglévő szoftverrendszert ezen berendezések illesztéséhez szükséges licence számmal szükséges bővíteni.
A jelenlegi informatikai környezet főbb jellemzői, műszaki követelmények:
Az alábbi információk a szállítandó intézményi medikai és PACS rendszerrel szemben támasztott műszaki követelményeket és elvárásokat foglalja össze.
A meglévő integrált rendszer páciens-adatbázis mérete kb. 25GB, a képtár mérete 0,7TB.
A szállítónak az „éles indulás” időpontjára a meglévő adat, és képállomány konverzióját is el kell végeznie.
A rendszerhez jelenleg 2 db DICOM képalkotó modalitás, és minimálisan 4 db laborautomata eszköz van integrálva.
A jelenlegi rendszer 2 db HP ProLiant DL380 Gen9 szervergépen (a virtualizált környezet ki van alakítva) Windows Server 2019 Standard (30 CAL) operációs rendszer alatt és MS SQL 2017 standard adatbázis kezelő használatával fut.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szállító ezen infrastruktúra kialakításával kapcsolatos minden költségét!
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció egységes szerkezetben tartalmazza az Integrált Medikai és PACS Rendszer jelenleg elérhető és a közbeszerzés keretében beszerzésre kerülő új szoftverekkel (ld. műszaki specifikáció 5.9., 5.17-19. és 5.21. pont)fejlesztett funkcionalitását.
Az egészségügyi informatikai rendszer fejlesztése megvalósulhat:
a) a meglévő informatikai rendszernek a műszaki specifikáció 5.9., 5.17-19. és 5.21. pontja szerinti új funkciókkal (szoftverelemekkel) történő fejlesztésével (rendszer bővítése) vagy
b) a meglévő informatikai rendszer cseréje révén a műszaki specifikáció szerinti valamennyi funkció – köztük az 5.9., 5.17-19. és 5.21. pont szerinti új funkciók (szoftverelemek) – szállításával (rendszer csere).
A közbeszerzés mennyiségi követelményei (db)
a) FŐNIX-Pro (vagy azzal egyenértékű) emelt szintű EESzTGateway licence 1 db
b) FőnixWEB (vagy azzal egyenértékű) licence 1 db
c) Főnix-SpeechMagic (vagy azzal egyenértékű) licence + beviteli eszköz 1 db
d) FŐNIX-Pro (vagy azzal egyenértékű) laborautomata integráció licence 2 db
e) DIVAS DICOM ModalityExtension (vagy azzal egyenértékű) licence 3 db
A műszaki specifikáció 5.9., 5.17-19. és 5.21. pontja szerinti szoftverekkel szemben elvárt funkcionális követelmények:
a) A FŐNIX-Pro (vagy azzal egyenértékű) emelt szintű EESZT Gateway interfész
(műszaki specifikáció 5.17. pont)
Beléptetés a FŐNIX-Pro szoftver felhasználóira támaszkodva
A FŐNIX-Pro, FŐNIX-Labor és FŐNIX-Fekvő szoftverek ellátási és EESZT adatainak lekérdezése a BSI EESZT Business Serverszolgáltatásból SOAP protokollon keresztül
EESZT műveletek számának típusonkénti listázása web böngészőben az esetszámhoz viszonyítva osztályonkénti bontásban,megadható időszakra
EESZT műveletek és eredmények számának részletes listázása web böngészőben az esetszámhoz viszonyítva osztályonkénti bontásban, megadható időszakra
EESZT műveletek számának típusonkénti listázása web böngészőben az esetszámhoz viszonyítva osztály- és orvosonkénti bontásban,megadható időszakra
EESZT műveletek és eredmények számának részletes listázása web böngészőben az esetszámhoz viszonyítva osztály- és orvosonkénti bontásban, megadható időszakra
BreakGlass rendelkezések lekérdezése és megjelenítése web böngészőben megadható időszakon belül
A web böngészőben megjelenített listák XLS, PDF illetve CSV formátumba exportálása
A páciensek EESZT adatainak listázása típusonként web böngészőben
Páciensek PDF dokumentumainak megjelenítése web böngészőben
Folytatás: II.2.4) (A közbeszerzés mennyisége)
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet programjának átfogó, stratégiai célja az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járó beteg szolgáltatások fejlesztése Lenti járás vonatkozásában és a minden személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, emelt szintű járó beteg szakellátás elérhetőségének biztosítása az érintett projektterületen. A műszaki specifikáció a szállítandó alkalmazói szoftverekkel, és a társuló hardver-infrastruktúrával szemben támasztott műszaki követelményeket és elvárásokat foglalja össze. A közbeszerzés tárgyát képező szoftverek egységet képeznek, azok részekre bontása ésszerűtlen és gazdaságilag előnytelen lenne (jelentős többletköltséggel járna) az ajánlatkérő számára.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Informatikai szoftverek beszerzése - EFOP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48180000-3
További tárgyak: 72212180-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8960 Lenti, Kossuth L. u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Folytatás:
b) FőnixWEB (vagy azzal egyenértékű)
(műszaki specifikáció 5.18. pont)
A medikai rendszerrel adatbázis szintű integráltság megléte.
Páciensek előjegyzési lehetőségének biztosítása a családi orvosok számára. Legyen lehetőség a páciensnek az időpont törlésére és áthelyezésére. A korrekcióról is kapjon automatikusan e-mail-t.
A páciensnek legyen egy áttekintő lehetősége a lefoglalt előjegyzési időpontjairól.
A családorvosok és asszisztenseik regisztrálhassák magukat a portál felületén.
A családi orvosok számára biztosított előjegyzési időpontok szakrendelésenként történő beállításának lehetősége.
A regisztrált családi orvosok bejelentkezésének SMS üzenetben történő validálása.
A páciensek orvosi dokumentumainak lekérdezési lehetősége az adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével.
Legalább a következő dokumentum típusok lekérdezési lehetősége: diagnosztikai leletek, ambuláns lapok, szakorvosi javaslatok.
A kiválasztott dokumentumokat legyen lehetőség megtekinteni a portál felületén.
Legyen lehetőség szöveges fájlként is letölteni a dokumentumokat, hogy azok a család-orvosi rendszerekbe beilleszthetők legyenek.
A beutaló nélkül látogatható szakrendelése esetében előjegyzési lehetőség biztosítása a lakosság számára.
A lakosság számára biztosított előjegyzési időpontok szakrendelésenként történő beállításának lehetősége.
A regisztrált lakosok bejelentkezésének e-mail üzenetben történő validálása.
A portál felületén legyen lehetőség megtekinteni a kórház képalkotó diagnosztikai munkahelyein készült digitális képeket.
c) FőnixSpeechMagic- beszédfelismerő (vagy azzal egyenértékű) rendszer
(műszaki specifikáció 5.19. pont)
Radiológiai szaknyelvi szókészlet támogatás szövegkezelésnél. Minimum 50.000 szakszóból álló készlet
Diktált szöveg on-line átalakítása gépelt szöveggé
Felhőszerveres és hálózati elérést egyaránt támogató rendszer, felhőszerver biztosításával azAjánlattevő részéről, egészségügyiintézményekre akkreditált szolgáltatónál
A szoftver teljes integrációja a jelenlegi HIS rendszerrel
A szoftver teljes integrációja távleletezéshez alkalmazható szoftverrel
Szótanítási funkció, azaz felhasználó részről is egyéni új szavak bevitele a szótárba
Negatív sablonokba történő diktálás lehetősége
Diktafon-rész 1 db.
USB direkt diktáló egység
Többfunkciós trackball
Célzó mikrofon a nem kívánt háttérzaj kiszűréséhez
Programozható gombok a munkafolyamat testre szabásához Min 5.
Mikrofon akusztikus frekvenciamenet min. 200-10.000 Hz
Felvételek kezelése: manuális vagy szoftveres kapcsolás
Zöld specifikáció: 2002/95/EC (RoHs)
d) FŐNIX-Pro (vagy azzal egyenértékű) laborautomata integráció
(műszaki specifikáció 5.9. pont)
Az új laborautomaták kétirányú kommunikáció kiépítése az alábbi követelményeknek megfelelően:
Munkalista feltöltése az automatára, akár napi több alkalommal is.
Mért eredmények fogadása és tárolása a FŐNIX-Pro laboratóriumi szoftver adatbázisában Vonalkódos cső azonosítás támogatása előre vonalkódozott csövekkel vagy az intézmény által nyomtatott vonalkódokkal.
RS232/IP alapú kommunikáció az automatával. Soros kábelek kivitelezése a gyártó által megadott szabvány szerint.
Automata szinten testre-szabható kommunikációs protokoll.
Az automatákon végzett kontroll mérések fogadása és tárolása a FŐNIX-Pro laboratóriumi szoftver adatbázisában.
e) DIVAS DICOM ModalityExtension (vagy azzal egyenértékű) interfésszel szemben támasztott követelmények
(műszaki specifikáció 5.21. pont)
Magyar ékezetes karakterek alkalmazása a páciensek nevében
DICOM funkciók: DICOM Storage SCP/SCU, DICOM ModalityWorklist SCP/SCU, DICOM Print SCU, DICOM query/retrieve SCP/SCU, DICOM Storage Commitment SCP, DICOM ModalityPerformedProcedureStep SCP
Munkalisták fogadása a HIS/RIS rendszer felől és továbbítása a képalkotó modalitások irányába
A modalitások felől érkező képek tárolása
Veszteségmentes DICOM tömörítéssel történő képtárolás lehetősége
Az a-e) pont szerinti szoftverek szállítása esetén az üzembe helyezés a következőket tartalmazza:
A korábban nem használt modulok feltelepítése (Főnix-PRO emelt szintű EESZT Gateway, Főnix WEB, FőnixSpeechMagic).
A meglévő, illetve az újonnan feltelepített HIS modulok konfigurálása.
Az újonnan vásárolt licencek (DICOM ModalityExtension, Labor automata) telepítése.
Az új modalitások illesztése az újonnan beszerzett műszerekhez (DICOM eszközök, labor automaták).
A leletező munkaállomásokra a HIS rendszer feltelepítése, szükség esetén konfigurálása.
A próbaüzem 3 napig tart és a szoftver szállítóra értelmezendő. Ez alatt az idő alatt a szoftver szállítója minimum 1 fő szakembert biztosít a menet közben felmerülő problémák orvoslására, illetve az esetlegesen szükségessé váló konfigurációs beállítások elvégzésére, valamint a betanításra. A betanítás szintén a szoftver szállítóra értelmezendő és a próbaüzem ideje alatt tart. A betanítás 3-3 főt érint a korábban nem használt modulokkal kapcsolatban. Úgy, mint FŐNIX-Pro emelt szintű EESzTGateway, FőnixWEB, FőnixSpeechMagic. A további személyek betanítását az üzemeltető magára vállalja.
Folytatás: "II.2.13) További információ" 2. pont
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00055
II.2.13) További információ
1./ A II.2.7) pontban rögzített 45 nap naptári napban értendő és a szerződés hatálybalépésétől számítódik.
2./ Folytatás: Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyes szoftverekkel szembeni funkcionális elvárásokat teljes körűen a műszaki specifikáció tartalmazza.
3./ Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk:
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező egészségügyi informatikai rendszer fejlesztése megvalósulhat az alábbi változatokban:
A. változat: a meglévő informatikai rendszernek a műszaki specifikáció 5.9., 5.17-19. és 5.21. pontja szerinti új funkciókkal (szoftverelemekkel) történő fejlesztésével (rendszer bővítése)
vagy
B. változat: a meglévő informatikai rendszer cseréje révén a műszaki specifikáció szerinti valamennyi funkció – köztük az 5.9., 5.17-19. és 5.21. pont szerinti új funkciók (szoftverelemek) – szállításával (rendszer csere).
Az ajánlattevők nem kötelesek mindkét változatra ajánlatot tenni. Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ellenértékű változatot tartalmazó ajánlatot fogadja el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia a Kbt. 114.§ (2) bekezdésének megfelelően, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok értékelése során, az Ajánlatkérő külön felhívására köteles majd benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő külön felhívására - az ajánlattevő csatolja
P1/ A 321/2015. Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évéről szóló saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges.
Ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel, akkor az ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolja.
Ha az ajánlattevő a P.1/ pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló/árbevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló/árbevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ha a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban erre a körülményre már az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben adózott eredménye az utolsó három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (orvosi szoftverek értékesítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 5 000 000 HUF.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia a Kbt. 114.§ (2) bekezdésének megfelelően, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok értékelése során, az Ajánlatkérő külön felhívására köteles majd benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő külön felhívására - az ajánlattevő csatolja
M1/ A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő / vevő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszáma vagy e-mail címe),
b) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
c) a szállítás tárgya olyan részletezettséggel, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés)
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30) Korm. rend. 28. §-ában és a 36. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 1 db orvosi szoftverek értékesítésére / szállítására vonatkozó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér a nettó vételár 1 %/nap, maximális mértéke: 15 nap. Meghiúsulási kötbér: a nettó vételér 15 %-a.
Jótállás: 12 hónap
Jótállás idejére szóló biztosíték: A nettó vételér 5%-a. A jótállási biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. A biztosíték határidőben történő nyújtásáról ajánlattevőnek nyilatkozni kell. A leszállított termék kijavításra vonatkozó igény esetén – a hiba, valamint a hiba kijavítására meghatározott határidő egyidejű közlése mellett – a Vevő jogosult a nettó vételár legfeljebb 20 %-ának a hiba maradéktalan kijavításáig történő visszatartása.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1 (egy) darab számla nyújtható be. Előleget az ajánlatkérő nem biztosít. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. A szerződés
finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából tervezetten az EFOP-2.2.19-17-2017-00055
azonosítószámú, "A járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Lentiben" elnevezésű pályázat alapján nyújtott támogatásából történik. A projekt támogatási intenzitása: 100%. A támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az ajánlatkérő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevő bankszámlájára.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja. A nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát.
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,
- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,
- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.
Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/12/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/12/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladó mértékű ajánlatok érkeznek az adott részajánlati körben, abban az esetben az ajánlatkérő a hiányzó fedezet biztosítására támogatási szerződés-módosítást vagy változásbejelentést fog benyújtani.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatkérő előírja csak PDF fájlformátum alkalmazását.
2. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett AV-ra.
3. Kieg.táj. kérhető Kbt.56.§(1) szerint, válasz Kbt.56.§(2)-(5) szerint, az EKR-ben (EKR Kr 2.§).
4. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
5. Az ajánlatban meg kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és meg kell adni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt. 66.§ (6)).
6. FAKSZ: dr. Bakó Zoltán (lajstromsz.:00782). 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12.;bakougyvediiroda@gmail.com.
7. Jelen felhívásban hivatkozott jogszabályok: Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Kormányrendelet (EKR Kr).
8. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
9. Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján: Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladó mértékű ajánlat érkezik, abban az esetben az ajánlatkérő – a hiányzó fedezet biztosítására - támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést fog benyújtani és az ajánlatkérő az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A szerződésben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján hatálybalépést felfüggesztő feltételeként kerül meghatározásra a hiányzó fedezet biztosítására irányuló támogatásiszerződés-módosítás vagy változásbejelentés el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása.
10. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságot tartalmaz.
11. Szakmai ajánlat: Az ajánlatban csatolni kell a szállítandó eszközök (szoftverek) felhívásban leírt szakmai specifikációnak való megfelelőséget bemutató részletes leírását. A csatolandó dokumentumokból, nyilatkozatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a megajánlott szoftver típusának, és annak, hogy megfelel-e a műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek.
Szakmai ajánlat részeként csatolni kell az egyes termékek részletes leírását és az egységárait is.
12. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.
13. Cégnek minősülő AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;
b. és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
14. Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. (5) bekezdését.
15. Az Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot tehet az alábbiak szerint.
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező egészségügyi informatikai rendszer fejlesztése megvalósulhat az alábbi változatokban:
A. változat: a meglévő informatikai rendszernek a műszaki specifikáció 5.9., 5.17-19. és 5.21. pontja szerinti új funkciókkal (szoftverelemekkel) történő fejlesztésével (rendszer bővítése)
vagy
B. változat: a meglévő informatikai rendszer cseréje révén a műszaki specifikáció szerinti valamennyi funkció – köztük az 5.9., 5.17-19. és 5.21. pont szerinti új funkciók (szoftverelemek) – szállításával (rendszer csere).
Az ajánlattevők nem kötelesek mindkét változatra ajánlatot tenni, azonban az ajánlatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő melyik változatra milyen mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot nyújtott be.
Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ellenértékű változatot tartalmazó ajánlatot fogadja el.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges