Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/234
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.02.
Iktatószám: 22121/2020
CPV Kód: 72253200-5
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: zártkörűen működő részvénytársaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
Telefon: +36 12078796
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12079701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000932312020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000932312020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: zártkörűen működő részvénytársaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Akkreditált iktató program beszerzése, bevezetése
Hivatkozási szám: EKR000932312020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db Integrált Eszközrendszer, azaz Dokumentummenedzsment eszköz, Iktató és Iratkezelő eszköz beszerzése, bevezetése és 2 év támogatás
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő 1 darab szoftvert és az ahhoz kapcsolódó bevezetési és üzemeltetési szolgáltatást kívánja beszerezni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Akkreditált iktató program beszerzése, bevezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48311100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1146 Budapest, Hermina út 49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Integrált Eszközrendszer, azaz Dokumentummenedzsment eszköz, Iktató és Iratkezelő eszköz szállítása, bevezetése a kapcsolódó oktatásokkal, valamint 24 hónapig tartó üzemeltetési feladatok ellátása
A beszerzés célja a BMSK Zrt. iratkezelésének, ügyviteli folyamatainak és működési hatékonyságának növelése.
Az akkreditált, elektronikus iratkezelésre történő áttéréssel Ajánlatkérő meg kíván felelni a 335/2005. (XII.29.) számú a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésnek általános követelményeiről szóló kormányrendeletnek, és a 3/2018. (II.21.) BM rendeletnek, amelyek meghatározzák a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeket és ennek megfelelően kíván kialakítani egy komplex, az egységesen hagyományos papír alapú és elektronikus iratkezelési-, ügyviteli-, dokumentum menedzsment-, a feladatkezelési folyamatait, és a projektmenedzsment folyamatait valamint vezetői döntés-előkészítést támogató integrált informatikai rendszert. Az elvárt papírtakarékos működés érdekében Ajánlatkérő célja a belső iratkezelési folyamatok elektronikus útra terelése, és e mellett a partnerekkel történő kapcsolattartásban is szeretne jelentősen csökkenteni a papír alapú iratok mennyiségét.
A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott projektvezető szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0–max. 60 hó)  3
2 3.Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott iratkezelési szakértő alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0–max. 60 hó) 8
3 4.Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott 1 fő rendszerszervező szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0–max. 60 hó) 8
4 5.Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott 1 fő fejlesztő szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0–max. 60 hó) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár - lásd a II.2.13) pontban / Súlyszám: 78
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 26 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
- A II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
Az 1. értékelési részszempont alszempontjai és súlyszámaik:
1.1. Licencdíj (nettó HUF) / Súlyszám: 23
1.2. Szoftver bevezetésének díja (nettó HUF) / Súlyszám: 22
1.3. Szoftver üzemeltetésének díja (nettó HUF 24 hónapra vetítve) / Súlyszám: 23
1.4. Szoftverhez szükséges alkalmazásorientált felület (API) elkészítésének díja Felhasználó munkaügyi nyilvántartó szoftveréhez és projektmenedzsment szoftveréhez (nettó HUF 24 hónapra vetítve) 10
A 2.-5. értékelési szempontokkal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
- Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.
Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek (GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Rendelet 1. § (7) bekezdése.
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-a alapján előírja, hogy a gazdasági szereplők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
M1)
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az AT által a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 72 hónapra és befejező időpontja az AF feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik), legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szoftver szállítására és üzemeltetésére vonatkozó, a Rendelet 23. § szerinti módon kiállított referencia igazolást/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő neve,
b) a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),
c) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
d) a teljesítés kezdő és befejező időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
e) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2)
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) alapján be kell nyújtania azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a bemutatását, azok megnevezésével, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
a) AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
Csatolni kell továbbá:
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot,
- a szakember szakmai önéletrajzát,
- a szakember végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)
Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 72 hónapra, és a befejezése az AF feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik, amelynek keretében 1 darab dokumentum- és iratkezelő szoftver került leszállításra és üzemeltetésre legalább 12 hónapon keresztül.
A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be minimum
M2)1 Egy fő bármilyen felsőfokú végzettséggel rendelkező projektvezető szakembert, aki iratkezelő/dokumentumkezelő/munkafolyamatkezelő rendszerek bevezetésében szerzett legalább 5 év (60 hónap) projektvezetői tapasztalattal rendelkezik.
M2)2
Egy fő bármilyen felsőfokú végzettséggel rendelkező iratkezelési szakértőt, aki iratkezelő rendszerek bevezetésében szerzett legalább 5 év (60 hónap) tapasztalattal rendelkezik.
M2)3
Egy fő felsőfokú informatikai végzettséggel (programozó matematikus/informatikus, programtervező matematikus/informatikus, mérnökinformatikus, gazdaságinformatikus) rendelkező rendszerszervező szakembert, aki iratkezelő/dokumentumkezelő/munkafolyamatkezelő rendszerek bevezetésében szerzett legalább 3 év (36 hónap) rendszerszervezői tapasztalattal rendelkezik.
M2)4
Egy fő felsőfokú informatikai (programozó matematikus/informatikus, programtervező matematikus/informatikus, mérnökinformatikus, gazdaságinformatikus) végzettséggel rendelkező fejlesztő szakembert, aki legalább 3 év (36 hónap) fejlesztői szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a teljes nettó vételár 1%-a naponta, max. 30%
Meghiúsulási kötbér: teljes nettó vételár 30%-a
Jótállás: a negyedik teljesítési szakaszra kiállított teljesítésigazolás kiállításától számított 24 hónap
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Számlázási mérföldkövek:
- egyösszegű licencdíj
- a szoftver bevezetésére vonatkozó vállalkozási díj
- szolgáltatási havidíj
- projektmenedzsment és munkaügyi nyilvántartó szoftverek implementására vonatkozó vállalkozói díj
Nyertes ajánlattevő az adott teljesítéshez kapcsolódó teljesítésigazolás alapján jogosult számlát kiállítani, amelyet ajánlatkérő 30 (harminc) napon belül átutalással egyenlít ki.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), valamint az (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó, a Kbt. 35. § (9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevőnek a szoftverlicencekre vonatkozóan rendelkeznie kell a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendeletben meghatározott tanúsítvánnyal és köteles ennek érvényességét a szerződés teljesítési ideje alatt fenntartani.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK a bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c), (4) valamint (6) bek-ben foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend. 15. §-t alkalmazza.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő (ATH) lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie, amelynek időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.Az ajánlatot tartalmazó iratok felbontását az EKR az ATH lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az ”ár” részszempont alszempontjai esetében fordított arányosítás, a ”szakember” részszempontok esetében egyenes arányosítás. Részletesen a KD-ban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
• a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66.§ (5) bekezdése szerinti felolvasólapot,
• a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,
• Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),
• a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),
• folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr. 13. §),
• üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésben foglaltakra,
2. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. §-a §-a alapján végzi. Ezzel összefüggésben ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplők a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
3. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem kizárólag az EKR felületén keresztül lehetséges. Az egyéb helyen benyújtott (fax/e-mail) kérdést Ajánlatkérő nem veszi figyelembe! A kiegészítő tájékoztatás nyújtása: EKR felületen.
4. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás nem következhet be. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevők által aláírt Együttműködési Megállapodást, amelynek tartalmi előírásait a közb. dok. (KD) tartalmazza.
5. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely a műszaki ajánlatból (a megajánlásra kerülő szoftver részletes bemutatása a műszaki leírásban foglaltak alapján), valamint a 2-5. értékelési részszempontra jelölt szakemberekre vonatkozó dokumentumokból áll. Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
7. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8. Ajánlatkérő valamennyi a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9. Az ajánlatok értékelésének módszere: az ”ár” részszempont alszempontjai (1.1., 1.2, 1.3.) esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb díjakat tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. 03. 25. keltű útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. A.1.aa.pontja (KÉ 2020. évi 60. szám) alkalmazásával.
A ”szakember” részszempontok (2-5.) esetében a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. 03. 25. keltű útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A többlet gyakorlat legkedvezőbb szintje 60 hónap, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (100 pont). A 60 hónap feletti megajánlás is ugyanakkor 100 pontot jelent.
9. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
10. A megajánlott szoftverlicencnek szerződéskötésre rendelkeznie kell a 3/2018. (II.21.) BM rendelet szerinti tanúsítvánnyal.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges