Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/241
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.11.
Iktatószám:23030/2020
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.12.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67902044
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodánszky Nikolett
Telefon: +36 13041374
E-mail: bodanszkyn@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001296642020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001296642020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Validation Tool alkalm. fejl.e és gyártói tám.a
Hivatkozási szám: EKR001296642020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztés létfontosságú infrastruktúraként kezelt IT alkalmazásokat érint.
A Core régióban a másnapi áramlásalapú kapacitásszámítás implementációjának való megfelelés, egy a MAVIR igényeket és üzleti folyamatokat támogató Validation Tool fejlesztésével. (CACM rendelet 21. cikkének (4) való jogszabályi megfelelés támogatása)
A Flow Based Day Ahead Pre-Coupling üzleti folyamat támogatásához a koordinált kapacitásszámítás felelőstől (CCC) kapott adatokat helyileg belül validálni kell, amely komoly számítási kapacitást, odafigyelést és számos hibalehetőséget rejt magában. A validációhoz rendelkezésre álló fix idősáv szüksége és ennek komplexitása miatt a tisztán emberi beavatkozással végrehajtható validáció nem lehetséges. Ezen okok miatt a validációs feladat támogatására a szakterület egy erre a célra tervezett Validation Tool-t kívánt lefejlesztetni, amely eszköz segítségével az ODSZ-es kollégák gyors, hiteles és könnyen áttekinthető képet kaphatnak a hozzájuk beékező adatok validációjával kapcsolatban, szükség esetén meg tudják tenni a beavatkozó intézkedéseket. A másnapi (DA) validációs folyamat jelen fázisban naponta egyszeri feladat az ODSZ számára.
Ajánlatkérő vállalati ENTSO-E rendszerirányító alatt az alábbi linken szereplő felsorolásban megadott vállalatokat érti: https://www.entsoe.eu/about/inside-entsoe/members/
Ajánlatkérő piacműködtetési és/vagy rendszerirányítási informatikai rendszer alatt azon IT rendszereket érti, melyek a következő, ENTSO-E Harmonised Electricity Role Model szerinti szerepkörök legalább egyikét kiszolgáló funkciót lát el: (https://www.entsoe.eu/digital/cim/role-models/)
• Balance Responsible Party (Mérlegkörfelelős)
• Imbalance Settlement Responsible (Kiegyenlítő energia elszámolás felelős),
• LFC Operator (frekvencia- és csereteljesítmény-szabályozás operátor),
• Merit Order List Responsible (Rendszerszintű szolgáltatás ajánlatok felelőse),
• Nomination Validator (Menetrend ellenőrző),
• Reserve Allocator (Rendszerszintű szolgáltatás beszerzés felelős),
• Scheduling Area Responsible (Menetrendezési felelős),
• System Operator (Rendszerirányító),
• Transmission Capacity Allocator (Átviteli kapacitás allokálás felelős).
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának egységes jellegére tekintettel (egyetlen rendszer) nem értelmezhető a részekre történő ajánlattétel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Validation Tool alkalm. fejl.e és gyártói tám.a
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tárgyban írt 1 db Validation Tool alkalmazás fejlesztése és gyártói támogatása.
Validation Tool alkalmazás alatt annak 1db fejlesztői környezetben, 1db teszt környezetben, 1db tartalék környezetben és 1db éles környezetben való telepítését értjük.
A specifikált fejlesztés 1. ütemének élesüzembe állítása 4,5 hónap alatt.
A specifikált fejlesztés végátadása az élesüzembe állítástól 6 hónap alatt, de legkésőbb 2021.12.31-ig.
A rendszerfejlesztési feladatok mellett nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hiánytalan, teljeskörű szerződésszerű teljesítéstől számított 24 hónap gyártói támogatás biztosítására köteles. A webalkalmazásra együttesen átlagosan havi 16 mérnökóra (élesbe állás után 24 hónapig) rendszertámogatás biztosítása, amelynek keretében javítások elvégzése és dokumentálása szükséges (heti 7 nap 24 órás rendelkezésre állás biztosítása mellett).
A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok keretében rendelkezésre bocsájtott követelményspecifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szakmai ajánlat 15
2 3. A bemutatott, legalább 2 fő minimum 2 év Oracle DB és PL/SQL fejlesztői tapasztalattal rendelkező szakemberek többlet szakmai tapasztalata összesen (hónap, min. 0 hónap, összesen max. 72 hónap) 5
3 4. A bemutatott, legalább 1 fő minimum 24 hónap releváns tapasztalattal villamosenegia-rendszer hálózatszámítás funkció modellezési és interface tapasztalattal rendelkező szakember többlet szakmai tap 3
4 5. A bemutatott, legalább 1 fő, minimum 2 év agilis projektmenedzsment tapasztalattal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata összesen (hónap, min. 0 hónap, összesen max. 36 hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 75
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/02/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 99
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem alkalmaz a jelentkezők számának korlátozására vonatkozóan objektív szempontokat.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § szerint jár el, a részvételi szakaszban szükséges a kizáró okok és alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésében nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az üzemeltetési támogatás során a részvételre jelentkező nyertesség esetén mint Vállalkozó és az Ajánlatkérő mint Megrendelő között magyar nyelven folyik a kommunikáció. A támogatást ellátó személyeknek olyan szakembereknek kell lenniük, akik magyar nyelven beszélnek, képesek megismerni a MAVIR ZRt. szerződés tárgyát képező rendszerek által támogatott üzleti folyamatokat, az Ajánlatkérő mint Megrendelő rendszergazdájának vagy ügyeletesének azonnali gyors támogatást tudnak nyújtani üzemzavari incidensek kezelésében, szükség esetén rendszergazdai jóváhagyással akár sürgős kódmódosítást is tudnak majd végrehajtani.
A nyertes Ajánlattevőnek mint Vállalkozónak a támogatás megkezdésekor rendelkeznie kell a támogatandó rendszer fejlesztői környezetével, illetve a támogatandó rendszer fejlesztői környezetének kialakításához és üzemeltetéséhez szükséges licence-ekkel, jogosultságokkal és szakismeretekkel.
A leszállított módosításokat és javításokat tartalmazó alkalmazáskódokat a nyertes Ajánlattevő mint Vállalkozó az Ajánlatkérő mint Megrendelő éles/tartalék rendszerére történő telepítést megelőzően köteles tesztelni a saját tesztrendszerén.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be. Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A részvételre jelentkezőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a részvételre jelentkezésben a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § -ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevét és lakóhelyét be képes mutatni; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő nem írja elő, de elfogadja, ha a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért a részvételre jelentkező felel.
A részvételre jelentkezésben be kell nyújtani a részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1.) Részvételre jelentkezőnek – valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 19. § (1) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje - a számviteli jogszabályok szerinti – beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolatát.
P2) Részvételre jelentkezőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (informatikai alkalmazások kifejlesztése) származó árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-t alkalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója szerinti adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt vagy amennyiben a részvételre jelentkező a számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló készítésére, abban az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallása szerinti vállalkozói osztalékalap egynél több évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.
A Kr. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a közbeszerzés tárgyából (üzemelő informatikai rendszerek továbbfejlesztése) származó nettó árbevételére vonatkozó nyilatkozatát. A Kr. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan részvételre jelentkező, amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem éri el az 50 000 000, - Ft összeget.
P2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai alkalmazások kifejlesztése) nettó árbevétele összesen nem éri el az 50 000 000, - Ft összeget.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P1) pontban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők, ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P2) pontban meghatározott követelménynek a közös részvételre jelentkezők, ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha a részvételre jelentkező az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor úgy tud megfelelni a P2) pontban rögzített feltételnek, ha a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele eléri vagy meghaladja a P2) pontban rögzített összeget, különben alkalmatlan a szerződés teljesítésére.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők, ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdése, valamint 19. § (3) bekezdése alapján kell eljárni.
Az ajánlati felhívás III.1.2) pontjában előírt alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak, ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő A részvételre jelentkezőnek, ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (3) bek. a) pontja alapján, a Kr. 23.§-ában foglaltakra figyelemmel részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által aláírt referenciaigazolást.
M2.) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pont alapján részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot, azok szakmai önéletrajzát, végzettségüket igazoló dokumentumok másolatát, továbbá a szakember vagy munkáltató nyilatkozatát arról, hogy a szakember a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
A szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának tartalmaznia kell a szakember szakmai tapasztalatának ismertetését, nyelvtudásának megadását. Az anyanyelvi szintű nyelvtudás igazolásaként államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettséget vagy felsőfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum csatolása szükséges.
A szakemberek ismertetésének tartalmaznia kell, hogy melyik szakembert melyik alkalmassági követelmény (Téma) tekintetében mutatja be részvételre jelentkező. A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen, minden kétséget kizáróan kiderüljön az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-t alkalmazza, csatolandók a szakember alkalmassági követelménynek való megfelelőségét alátámasztó EKR nyilatkozatok, és a cégszerűen aláírt, a szakember bevonásának ismertetéséről szóló nyilatkozat, valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
M3.) A Kr 21. § (3) bek e) pontja alapján csatolandó a tanúsítvány, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések dokumentumai. Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legalább
A) 1 db az energia szektorban tevékenykedő szervezetnek leszállított, 7/12 üzemelésre képes üzletkritikus rendszer szállítására vagy fejlesztésére vonatkozó referencia; és
B) 1 db energia szektorban tevékenykedő szervezet számára szállított, magas rendelkezésre állású rendszer fejlesztésére vagy üzemeltetésére vagy továbbfejlesztésére vagy támogatására vonatkozó referencia.
M2.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább
- 3 fő felsőfokú műszaki végzettséggel, valamint programozói, szoftver- illetve legalább 24 hónapos rendszerfejlesztői
gyakorlattal rendelkező szakemberrel
- 3 fő a rendszer hibaelhárításához szükséges szakmai egyeztetéshez folyékony magyar nyelvtudással rendelkező szakemberrel
- 3 fő legalább 36 hónapos, ENTSO-E rendszerirányítónál alkalmazott rendszeren szerzett szakmai
gyakorlattal rendelkező szakemberrel
- 2 fő minimum 24 hónap WEB fejlesztői tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
- 2 fő minimum 24 hónap Oracle DB és PL/SQL fejlesztői tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
- 2 fő legalább 24 hónapos GIT verziókezelő ismeretével rendelkező szakemberrel,
- 2 fő legalább 24 hónapos ENTSO-E Scheduling System (ESS) ismereteivel rendelkező szakemberrel.
- 1 fő minimum 24 hónap releváns tapasztalattal rendelkező villamosenegia-rendszer hálózatszámítás funkció modellezési és interface tapasztalattal rendelkező szakemberrel
- 1 fő legalább 24 hónapos ENTSO-E UCTEDEF vagy CGMES ismereteivel rendelkező szakemberrel
- 1 fő minimum 24 hónap agilis projektmenedzsment tapasztalattal rendelkező szakemberrel
Egy szakember több feltétel esetén is bemutatható.
Összesen legalább 6 fővel szükséges teljesíteni a szerződés tárgyát képező szolgáltatást - különös tekintettel a 7/24-es rendelkezésre állásra.
Valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény a részvételre jelentkező szerződés teljesítésére alkalmasságához feltétlen szükséges mértékű.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös részvételre jelentkezők közül elegendő, ha egy megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Részvételre jelentkezők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.
M3.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a szerződés keretében nyújtandó szolgáltatásokat teljes mértékben lefedő EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: minden késedelemmel érintett nap után a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 15%-a.
20%-a az adott kötbérterhes mérföldkő szerződött összegének. A szerződött ütemezés határidejének megsértése.
20% -a a havi díjnak, többször is kivethető.
A gyártói támogatásra vonatkozó késedelmes teljesítés esetén kiszabható kötbérre vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza részletesen.
Hibás teljesítési kötbér: hibával érintett munkarészre eső vállalkozói díj napi – 0,5%-a, de legfeljebb a nettó Vállalkozói Díj 20 %-a
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 25 %-a.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének idejére teljesítési biztosítékot, míg a jótállási időszak időtartamára jólteljesítési biztosítékot ír elő. Teljesítési biztosíték a nettó vállalkozói díj 5%-a. Jólteljesítési biztosíték a nettó vállalkozói díj 5%-a. A nyertes ajánlattevő a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosítéki formák közül választhat.
A jótállás időtartama 12 hónap.
A gyártói támogatás 24 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A vállalkozó a tárgyalások lezárását követően véglegesített szerződéstervezet szerinti részszámlák benyújtására jogosult.
A Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott fizetési ütemezés alapján meghatározott feladatok igazolt teljesítését követően jogosult számlát benyújtani. A fejlesztésre vonatkozó utolsó számla összege nem lehet kevesebb, mint a fejlesztésre vonatkozó vállalkozói díj 10%-a, a nyújtott szolgáltatás éles rendszerbe állítás igazolt teljesítését követően.
A gyártói támogatás esetén a Vállalkozó havonta jogosult számlát benyújtani.
a Kbt. 135 § (1), (5), és (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek előírásai szerint kerül kifizetésre.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlatot tevő nyertesek esetén ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítésigazolás a fejlesztés főbb fázisainak leszállítása szerint történik, a havi rendelkezésre állás és igénybevétel alapján.
A teljesítésigazolás kiállításának feltétele a sikeres átvételi és üzembehelyezési tesztek, valamint kimutatás az elvégzett támogatási feladatokról.
Részvételre jelentkezőnek nyertesség esetén szerződéskötésig csatolnia kell a megajánlott ajánlati ár 100%-ának összegére szóló szakmai, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítás igazolását új szerződéssel vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésével. A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a felelősségbiztosítás szerződés időtartama (várhatóan 2021.02.15-2023.12.31.) alatti fennállására vonatkozó nyilatkozatát, hogy az előírt feltételeknek megfelelő biztosítással rendelkezik, illetőleg nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megköti és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum és az aktuális díjfizetést igazoló bizonylat másolati példányát az ajánlatkérő részére benyújtja a szerződéskötéskor, amely rendelkezik az alapadatokon kívül a felelősségbiztosítás jellegéről, időtartamáról és a felelősségbiztosítás által lefedett összegről.
A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 50000
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10918001-00000024-90010211
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: RÉSZVÉTELI SZAKASZBAN NEM RELEVÁNS! Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek AK bankszámlájára történő befizetéssel (HUF-ban) az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „Ajánlati biztosíték - Validation Tool alkalmazás fejlesztése és gyártói támogatása”, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, figyelemmel a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltakra.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. ár értékelési szempontban: relatív arányosítás; 2-5. minőségi értékelési szempontokban: relatív arányosítás (maximális vagy annál magasabb megajánlás esetén a maximális 100 pont kerül kiosztásra), a Közb. Hat. KÉ 2020. évi 60. szám, 2020.03.25.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik. A részletes szabályokat a KD és az EKR rendelet (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) tartalmazza.
2. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított a felhívás I.3) pontjában megadott címen.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
4. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontját.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (1) bekezdése szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
6. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott - a közbeszerzési dokumentum, a Kbt., a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. és a 307/ 2015. (X.27.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
7. A részvételi jelentkezésben nem HUF-ban megadott összegek átszámítása a részvételi felhívás feladásának napján érvényes MNB árfolyamon történik.
8. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról a szerződés megkötésekor, hogy nem áll a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVl. törvényben (a továbbiakban: Vet) foglalt, MAVIR ZRt.-re vonatkozó szerződéskötési tilalmak hatálya alatt.
9. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalás befejezésének időpontjától számított 30 nap.
10. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben bármely, az eljárás során csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a részvételre jelentkező, ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége a részvételre jelentkező, ajánlattevő felelőssége.
11. Közös részvételi jelentkezés esetén közös részvételi megállapodás (amely tartalmazza a KD-ban leírtakat, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2)-(2a) bek-re).
12. Meghatalmazás (amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.)
13. Aláírási címpéldány/aláírás-minta (RJ, alkalmasság igazolására igénybe vett gazd-i szereplő vonatkozásában)
14. A III.1.2) és III.1.3) P.1., P2., M.1. és M.2. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
15. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
16. A Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt „Észszerű idő” a részvételi határidő lejárta előtti 2 munkanapban határozza meg az ajánlatkérő.
17. AK az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az AT-ket, az AT ajánlati kötöttsége az értesítés AK általi megküldésével áll be.
18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 69.§ (11) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (IX.) Korm. rendelet 13 §-ban foglaltakra, mely szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező.
19. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban szakmai ajánlat benyújtása lesz szükséges, amelyben ajánlattevőnek be kell mutatnia a követelményspecifikációban foglaltak tervezett megvalósítását, amelynek egy – mérnökórákat és a szerződéstervezet mellékletében meghatározott mérföldköveket is figyelembe vevő - ütemezés is részét kell, hogy képezze. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/12/23 14:00
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges