Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/244
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.15.
Iktatószám: 23132/2020
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Pénzügyminisztérium
Teljesítés helye: Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pénzügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23931666
Postai cím: József nádor Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demkó Ivett
Telefon: +36 17953619
E-mail: ivett.demko@pm.gov.hu
Fax: +36 15502147
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kormany.hu/penzugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001279612020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001279612020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Utaztatási folyamatokat támogató rendszer
Hivatkozási szám: EKR001279612020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A külföldi utaztatásokkal és kiküldetésekkel kapcsolatos engedélyeztetési és eljárási munkafolyamat korszerűsítése, elektronikus úton történő kezelése érdekében a tárgyi eljárás célja egy olyan ügyviteli-folyamatokat támogató keretrendszer, szoftver beszerzése, amely paraméterezési lehetőséggel biztosítja a szakmai terület utaztatási rendszerrel kapcsolatos szakmai igényeinek kielégítését.
Elvárt szolgáltatások különösen:
1. A minisztérium külföldi utaztatási és kiküldetés tervezési folyamatainak informatikai támogatása. Dokumentumok tárolásának lehetősége, dokumentumok generálása.
2. Elektronikus aláírás (dokumentumhitelesítés) lehetőségének kialakítása.
3. Elektronikus ügyvitel (workflow) kialakítása.
4. Importálás/Exportálás; Keresés és listázás; Naplózás.
7. Automatikus rendszerüzenetek
8. Jogosultság kezelés és jelszavas beléptetés.
9. Magyar nyelvű menüstruktúra.
10. Adatok visszakereshetőségének biztosítása.
11. Adatlapok nyomtatása.
12. Adott napon érvényes MNB által meghatározott középárfolyam (dollár, euró, svájci frank) kezelésének lehetősége.
13. Meghiúsult események kiszűrése, keretmaradványról visszacsatolás.
14. Vezetői Információs Rendszer biztosítása.
15. Közérdekű adatok lekérhetőségének biztosítása.
18. A küldő és fogadó oldali rendszerek tekintetében a szükséges interfészek egyeztetése és biztosítása
19. Ügyfélszolgálati támogatás biztosítása a felhasználó részére.
20. A bevezetésre kerülő rendszer oktatása az Ajánlatkérő telephelyén.
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, figyelemmel arra, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés tárgya nem osztható szolgáltatás.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Utaztatási folyamatokat támogató rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tárgyi eljárás célja egy ügyviteli-folyamatokat támogató, átlagosan 1200 fő/év utazás megszervezésének tervezését és kezelését biztosító keretrendszer, szoftver (szakmai követelményeknek megfelelően paraméterezett és a pénzügyminisztériumi felhasználók által tesztelt éles verzió) beszerzése.
Mindezen túlmenően az Ajánlatkérő által elvárt kapcsolódó főbb eredménytermék:
1) Projektalapító Dokumentum,
2) Rendszerspecifikáció és Implementációs terv,
3) Szabványos interfész leírások az interfész kapcsolatok kialakításához
5) A telepítésre kerülő rendszer teljes felhasználói leírása (Felhasználói kézikönyv)
6) Oktatási tematika, oktatási jegyzőkönyv, tesztelési terv, tesztelési jegyzőkönyv.
7) Üzemeltetési kézikönyv (mentési, archiválási leírással), az utaztatási rendszerhez kapcsolódó üzemeltetés-folytonossági és katasztrófa terv dokumentumai, telepítési útmutató.
8) Ügyfélszolgálat működéséről szóló tájékoztató.
9) Rendszer-adminisztrációs kézikönyv.
10) Telepítési jegyzőkönyv.
11) Felhasználói gépre telepítési igény esetén a telepítés leírása elektronikus és papír alapon.
12) Webes elérés esetén a webes elérés leírása, egyénre szabott belépési kódok.
13) Webes elérés esetén a rendszer használati feltételeinek és a használati engedélyének (licenc használat) hiteles elektronikus és papír alapú igazolása.
15) Licence használati szerződés, igazolás elektronikus és papír alapon.
16) Infrastruktúra biztosítás esetén a fizikai eszközök telepítési helyére vonatkozó műszaki és biztonsági tanúsítványok, szerződések.
A fejlesztést oly módon kell elvégezni, hogy a termék a teljes tervezett élettartama során biztosítva lehessen a futtató környezet folyamatos biztonsági frissítése.
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szoftverfejlesztői szakmai tapasztalattal rendelkező személyi állomány (szakember) – alkalmassági feltételt meghaladó – szakmai tapasztalata (hónap) 5
2 Az IT biztonsági szakértői szakmai tapasztalattal rendelkező személyi állomány (szakember) – alkalmassági feltételt meghaladó – szakmai tapasztalata (hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 615
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7) pont vonatkozásában: a szerződés 250 nap + 12 hónap időtartamú határozott időre szól.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés szerint.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor – Kbt. 67. § (1) bekezdése, valamint a 114. § (2) bekezdése alapján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem áll az Ajánlatkérő által meghatározott – a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített – kizáró okok hatálya alatt.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Ennek keretében ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az ajánlatkérő által a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia – figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra is.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése).
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozattételi kötelezettség egybeesik a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti kötelezettséggel, ily módon az ajánlattevő nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételére az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás megküldésének napja szerinti vagy azt követő keltezésűnek kell lennie, azonban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra is.
A jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be – figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésére is –, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A minősített ajánlattevők esetében a jegyzéken való szereplés ténye alapján igazoltnak kell tekinteni a kizáró okok hiányát.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplő kérheti, hogy az Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást vegye figyelembe az Ajánlatkérő a bírálat során. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
Fentieken túlmenően a kizáró okok igazolása a Közbeszerzési Hatóság hatályos útmutatója szerint történik.
/A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)/
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján az ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek) az ajánlatban egyszerű nyilatkozatot kell csatolnia az alkalmasság igazolására vonatkozóan.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek (adott esetben a más gazdasági szereplőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző legutolsó kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles azt alátámasztani és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az P/1. pont vonatkozásában az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt rendelkezés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmassági követelmények igazolásának körében a gazdasági szereplő kérheti, hogy az Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást vegye figyelembe az Ajánlatkérő a bírálat során. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő fent felsorolt egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az ajánlattevő gazdasági, illetve pénzügyi szempontból alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a következő feltétel fennáll:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 34.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban egyszerű nyilatkozatot kell csatolnia az alkalmasság igazolására vonatkozóan.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozatában ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven belül befejezett, szerződésszerűen teljesített szállításait.
A referenciát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább: a szállítás tárgyát (az alkalmassági feltételnek való megfelelés alátámasztásához megfelelő részletességgel), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját), a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában, valamint a 21/A. §-ban foglaltakra.
M/2 és M/3.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban egyszerű nyilatkozatot kell csatolnia az alkalmasság igazolására vonatkozóan.
Az ajánlatkérő által az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szerződés teljesítése során bevonni kívánt szakemberek tekintetében csatolni kell az adott szakember által aláírt olyan részletességű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható, valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
A szakmai tapasztalat bemutatásakor rögzíteni szükséges az alkalmassági feltételnek megfelelő szoftverfejlesztést megvalósító projekt megjelölését, továbbá az annak vonatkozásában ellátott feladatokat.
Az önéletrajzban feltüntetett szakmai tapasztalat esetében a számítás alapja a hónap, tehát a megszerzett szakmai tapasztalatot egész hónapokban szükséges feltüntetni az önéletrajzban a következő formátumban: éééé.hh-éééé.hh (azon hónapok tüntethetők fel, melyekben a megajánlott szakértő az adott pozícióban a hónap egészében dolgozott). Szakmai tapasztalatként az ajánlati felhívás megküldését megelőzően megszerzett szakmai tapasztalat vehető figyelembe. A több projekten végzett párhuzamos munkavégzés esetén a megszerzett szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe Ajánlatkérő szakmai tapasztalatként.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (12) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet (a Kbt. 65. § (7) - (12) bekezdésében és a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint), a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az adott kapacitást biztosító szervezetnek olyan mértékben kell részt vennie a szerződés –, vagy a szerződés azon részének, amelyhez e kapacitásokra szükség van – teljesítésében, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági feltétel(ek)nek való megfelelés vonatkozásában kiadott nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmassági követelmények igazolásának körében a gazdasági szereplő kérheti, hogy az Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást vegye figyelembe az Ajánlatkérő a bírálat során. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni (Kbt. 69. § (11a) bekezdés).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a következő feltételek valamelyike fennáll:
M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül legalább 1 darab, olyan referenciával, ahol az ajánlattevő által megajánlott keretrendszer minimum 100 fő/év utazás megszervezésének a tervezése és kezelése biztosítható.
M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik egy fő egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel és legalább 36 hónap szoftverfejlesztői tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik egy fő, legalább OKJ-s felsőfokú szakképesítési végzettségű olyan szakemberrel, aki szoftverfejlesztést megvalósító projektben legalább 36 hónap IT biztonsági szakértői szakmai tapasztalattal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, Hibás teljesítési kötbér, Meghiúsulási kötbér
AK alkalmazza a Ptk. 6:186. § (1) bek.-t.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletszabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés, a kifizetések pénzneme: HUF
Ajánlatkérő (AK) a szerződésszerű és igazolt teljesítést követően a nevére és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát a kézhezvételétől számított 30 napon belül, a nyertes ajánlattevő (AT) bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-e szerint.
AK előleget nem biztosít.
AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (1) és (6) bek.-ben, a Kbt. 136. § (1)-(2) bek.-ben, és 143. § (3) bek.-ben foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlattevő nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontását az EKR végzi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ára.)
A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Módszer: 1. értékelési szempont vonatkozásában fordított arányosítás, a 2-3. értékelési szempont vonatkozásában egyenes arányosítás. Részletesen a KD tartalmazza.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosítja a részajánlat-tétel lehetőségét tekintettel arra, hogy a szerződésben foglalt feladat egy darab jelentés elkészítésére irányul, amely vonatkozásában a részajánlat-tétel nem értelmezhető.
A részletes feladatleírást és szerződési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
Az eljárást lezáró döntésről szóló értesítés (összegezés megküldése) időpontja: a Kbt. 70.§ (1)
bekezdése és a 79.§ (1)-(2) bekezdése alapján
A szerződéskötés időpontja: A Kbt. 131. § (6) bekezdése szerint.
Az Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amely nem az általa előírt ajánlattételi határidőn belül kerül benyújtásra, érvénytelennek nyilvánít.
Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Nyilatkozatok:
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Az Ajánlatevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a), b) pontjára vonatkozóan (abban az esetben is kötelező a benyújtása, ha nemleges Ajánlattevői nyilatkozatot tartalmaz).
Az érvényes ajánlattétel feltétele továbbá, hogy az ajánlattevő csatolja az ajánlattételre, vagy kötelezettségvállalásra jogosult képviselő aláírási címpéldányát (eredeti vagy egyszerű másolatban). Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt irathoz a meghatalmazásukat is csatolni kell. Gazdasági társaság esetén az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát köteles csatolni az Ajánlattevő, amennyiben nem tekinthető az adatszolgáltatás a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakkal ellentétesnek.
Folyamatban lévő változás-bejelentés esetén a kérelemnek a cégbíróság által érkeztetett példányát, minden más esetben a jogi személy egységes szerkezetű alapító dokumentumának és nyilvántartásba vételét igazoló okiratának egyszerű másolatát.
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő mindennemű költség az Ajánlattevőt terheli.
A Kbt. szerinti kiegészítő tájékoztatási igény esetén az ajánlattevők kérdéseiket kizárólag írásban tehetik fel, a Kbt. 56. §-ára figyelemmel.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az ajánlatot cégszerűen kell aláírni, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a hiteles cégaláírási nyilatkozatban foglalt előírások figyelembevételével.
Értékelés: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint. Értékelési pontszám 0-10 pont.
Módszer: 1. értékelési szempont vonatkozásában fordított arányosítás, a 2-3. értékelési szempont vonatkozásában egyenes arányosítás. Részletesen a KD tartalmazza.
A VI.2) pont: az elektronikus számla elfogadására a Kbt. 27/A. § irányadó.
Irányadó Jog: a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását nem teszi lehetővé és nem követeli meg nyertes ajánlattevő(k) számára [Kbt. 35. § (8) bek.]
321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek. szerinti szigorúbb előírások: III.1.2) és III.1.3)
FAKSZ: dr. Demkó Ivett (lajstromszám: OO639)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges