Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/152
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.08.06.
Iktatószám: 14207/2020
CPV Kód: 72225000-8
Ajánlatkérő: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1065 Budapest, Nagymező u 46-48.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: bank
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22605425
Postai cím: Nagymező Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Gábor
Telefon: +36 13749292
E-mail: simon.gabor2@exim.hu
Fax: +36 12694476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://exim.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000752042020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000752042020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: bank
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Informatikai rendszer megfelelőségének tanúsítása
Hivatkozási szám: EKR000752042020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Informatikai rendszer megfelelőségének tanúsítása 2021. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság informatikai rendszere megfelelőségnek tanúsítása a 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet alapján.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Informatikai rendszer megfelelőségének tanúsítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1065 Budapest, Nagymező u 46-48.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság informatikai rendszere megfelelőségnek tanúsítása különösen a 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet alapján. Az audit program (a vizsgálatok és tanúsítás) ütemezése:
1. Projekt fázis: M1. Munkafázis meghatározása: Kockázatelemzés
Leszállítandó: Részletes vizsgálati scope
Határidő (ütemezés): 2020. november 30.
2. Projekt fázis: M2. Munkafázis meghatározása: Evidenciagyűjtés és kiértékelés Leszállítandó: Sérülékenységvizsgálati jelentés, értékelési jelentés
Határidő (ütemezés): 2021. január 31.
3. Projekt fázis: M3. Munkafázis meghatározása: Utóellenőrzés és értékelés Leszállítandó: Tanúsítási jelentés és Tanúsítvány vagy Értékelési jelentés és határozat (a vizsgált eredménynek megfelelően).
Határidő (ütemezés): 2021. március 31.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek (műszaki leírásban és a 42/2015. (III. 12.) Korm. rendeletnek) megfelelő szolgáltatás felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, közös ajánlattevőt, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának alábbi rendelkezései szerint: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, míg a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. §. (2) bekezdése szerint az alvállalkozó(k), az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendeletnek megfelelően az Ajánlattevőnek a Magyar Nemzeti Bank által vezetett pénzügyi szervezetek informatikai rendszerének zártságát tanúsító szervezetek névjegyzékében szerepelni kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 42/2015. (III. 12.) Korm. rendeletnek megfelelő, pénzügyi szervezetek informatikai rendszerének zártságát tanúsító szervezetek névjegyzékében szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank honlapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett informatikai biztonsági tanúsításra vonatkozó (közbeszerzés tárgya) ismertetésével a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.§-aban irt módon. Az igazolásnak (referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat) legalább a következőket kell tartalmaznia:
- a szolgáltatás tárgyának leírása,
- a teljesítés idejét (kezdés: év – hónap – nap megadásával és befejezés: év – hónap – nap megadásával),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefon),
- a referenciakövetelmény teljesülésének megállapításához szükséges minden releváns adatának a pontos megadása/leírása az elvégzett szolgáltatás vonatkozásában, mellyel Ajánlattevő az alkalmasságot kívánja igazolni,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a szolgáltatás teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (felhívás III.3.1. pont M.1. pont) az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik (EKR elektronikus űrlap).
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M.1. pontban előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciára vonatkozó alkalmassági követelmény teljesítésének igazolásara az Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértekben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az Ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alkalmasság igazolásakor, úgy a Kbt. 65. § (7) bekezdésre és (12) bekezdésére tekintettel csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely:
- alátámasztja/rögzíti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá
- alátámasztja/rögzíti, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. (Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel), továbbá amely
- kötelezettségvállalását tartalmazó okirat tartalmazza az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság igazolására továbbá a Kbt. 65.§ (11) bekezdése is irányadó. A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint, ha az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, úgy e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmény tekinteteben – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, legalább egy darab, legalább nettó 18 millió forint értékű informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó, minimum 4 hónapon keresztül akkreditáció alapján elvégzett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelményben foglaltakat Ajánlattevő bármely ágazat számára teljesíthette. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 36 hónapban teljesített referenciának azon referenciát fogadja el, amely referenciának a teljesítés befejezésének időpontja az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban volt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon (6 éven) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásara előírt dokumentumot kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtásara vonatkozó szabályok szerint.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Ha a Tanúsító szervezet olyan okból, amelyért felelős, az Ütemezésben meghatározott feladatokkal késedelembe esik, Megbízó jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni.
A késedelmi kötbér alapja az adott mérföldkövekhez a szerződés 4.2.1-4.2.2. pontjaiban meghatározott nettó ellenérték (nettó Díj részlet); mértéke 1 %/nap, de legfeljebb 20 %.
Meghiúsulási kötbér: A Megbízó a szerződés 6.3. pontja szerinti felmondása esetén a teljes nettó díj 20 %-ával megegyező mértékű kötbért jogosult a Tanúsító szervezettel szemben érvényesíteni, amelybe a Tanúsító szervezet által már megfizetett késedelmi kötbér összege beleszámít.
A kötbérek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésére és a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Nyertes Ajánlattevő 1 részszámla és a végszámla benyújtására jogosult a szerződésben meghatározottak szerint.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítés során különösen a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 67/A. § és a 42/2015. (III.12.) Korm. rendelet alapján kell eljárni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/08/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül nyújtható be. Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban és a Kbt. 68. §-ban előírtak szerint történik. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:


VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Az EKR Rend. 11. § (5) bekezdése alapján az eljárásban érdeklődő Gazdasági Szereplőnek csak az tekinthető, aki érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte.
2. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
3. Ajánlattevőnek az ajánlatban részletes szakmai ajánlatot kell csatolnia, különösen a tanúsítási eljárás részletes szabályaira, eljárásrendjére, a felek ezzel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire, az értékelési folyamatra, magára az értékelésre, valamint az alkalmazott módszertanokra vonatkozóan. A szakmai ajánlatban külön meg kell határozni az egyes mérföldkövekhez (projekt fázishoz) tartozó eredménytermékek formátumát. A szakmai ajánlatot alá kell írni a dokumentáció 6.17. pontjában foglaltak szerint.
4. Ajánlatkérő valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi okot előír.
5. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdésében foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel az irányadóak.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat).
7. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben Ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
8. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
9. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodását. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további KD tartalmazza.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé, az ajánlat benyújtásakor legyenek figyelemmel a Kbt. 36. §, 44-45. §-ra is.
12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat (az EKR elektronikus űrlapokon kívül benyújtandó dokumentumok) aláíró, Ajánlattevő, kötelezettség vállalásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-ában meghatározott, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országban elfogadott ezekkel egyenértékű okiratot vagy meghatalmazást a dokumentáció I.2. pont 6.17. pontja szerint.
13. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
- Ajánlatkérő az ajánlatételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőben (az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 munkanappal) nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő egyidejűleg értesíti az EKR rendszeren keresztül valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte. Az ajánlatételi határidő meghosszabbítása hirdetmény feladásával történik az EKR rendszeren keresztül.
- Amennyiben kizárólag a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentáció módosul, és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, úgy az ajánlatételi határidő nem kerül meghosszabbításra. A módosított közbeszerzési dokumentációt ebben az esetben ajánlatkérő az EKR rendszerben közzéteszi, és egyidejűleg értesíti az EKR rendszeren keresztül valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte. Amennyiben a közbeszerzési dokumentáció módosítását ajánlatkérő jelentősnek értékeli, úgy ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítja, amelyről hirdetményt is felad, amellett, hogy ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és – szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül, melyre tekintettel Ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt kizáró okok fenn nem állását, továbbá már az ajánlatában igazolni kell a műszaki alkalmassági követelmény (felhívás III.1.3. pont M.1. pontja) meglétét.
14. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M.1. pontjában foglalt alkalmassági követelményt és
annak igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest nem határozta meg szigorúbban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges