Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Iktatószám: 21179/2020
CPV Kód: 92112000-9
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Színház u. 2 Hrsz.: 6019/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001162082020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001162082020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Színháztörténeti digitális installáció beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001162082020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92112000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Színháztörténeti digitális installáció beszerzése”
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Színháztörténeti digitális installáció beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Színház u. 2 Hrsz.: 6019/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződéssel vegyes vállalkozási szerződés „Színháztörténeti digitális installáció beszerzése” tárgykörben.
A digitális installáció elemei:
- 3D mozifilmek: 4 korszakot bemutató színháztörténeti rövidfilm
- Virtuális öltöztetőtükör és Greenbox fotótér
- Virtual Reality headset és VR szoftver
- Audio Guide mobil aloldal és eszközök
38 db terméktétel szállítása, helyszíni telepítése, üzembe helyezése, próbaüzeme és Ajánlatkérő szakembereinek betanítása oktatási naplóval dokumentáltan.
Próbaüzem:
- Összesen 40 óra;
- A próbaüzem alatt ajánlatkérő min. 3 fő szakemberének gyakorlati betanítása;
- A próbaüzem alatt ajánlattevő min. 2 fő szakemberének folyamatos helyszíni rendelkezésre
állása.
Support szolgáltatás: a szerződés ellenértéknek minimum 6 hónap támogatást (supportot) kell tartalmaznia, amely a következőket foglalja magában:
- az eszközök telepítési helyén helyszíni support szolgáltatás
- napi 12 órás telefonos technikai segítségnyújtás (10.00 -22:00 között)
- az összes helyszínre látogatás költségét tartalmazza, beleértve az utazás- és szállásköltségeket
- tartalmazza az összes szoftver frissítést a teljes rendszerre
- távoli diagnosztika és hibaelhárítás biztosítása
Ajánlatkérő tájékoztatást ad: a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad akként, hogy annak műszaki egyenértékűségét a specifikációs adatlapokon szereplő „minimum műszaki előírás” pontjainak teljesítésével ellenőrzi akként, hogy annak műszaki egyenértékűségét a specifikációs adatlapokon szereplő „minimum műszaki előírás” pontjainak
teljesítésével ellenőrzi.
További részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok és a kapcsolódó Szerződéstervezet tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás időtartama ( minimum 0 hó, maximum 24 hó) 10
2 Kötelező support időn felül vállalt többlet support időtartama( minimum 0 hó, maximum 12 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005
II.2.13) További információ
AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
A II.1.6. pont folytatása:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mivel azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás megrendelés esetében tekintettel a jelen közbeszerzés tárgyát képező színháztörténeti digitális installáció beszerzése jellegére, valamint az ahhoz kapcsolódó egységes szerződéses feltételekre, a beszerzés - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű különös tekintettel arra, hogy a leszállításra kerülő színháztörténeti digitális installáció egységes rendszert alkot.
A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek csökkentése.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k) m), és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (4), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt. 65.§ (12) bekezdéseiben foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági, pénzügyi alkalmasságot nem ír elő. Ajánlatkérő gazdasági, pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.
Karakterkorlát miatt a VI.3.4. pont folytatása:
6. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- Amennyiben az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül AK haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az EKR rendszeren keresztül valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása hirdetmény feladásával történik az EKR rendszeren keresztül.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül, erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
- Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik és ötödik mondatában foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi.
- Ajánlatkérő az alábbiak szerint alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat: Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a bírálat során ilyenkor is biztosítja, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi.
- A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel (a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével) felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
A további információk a közbesz. dok-ban.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1)
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, a Kbt. 114. § (2) bekezdése, illetve a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás visszafelé számított 3 (három) év alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára tekintettel ennek vonatkozásában csatolandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozata vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám vagy e-mail cím);
- az elvégzett szolgáltatás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel, amelynek alapján az
alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható);
- a teljesítés ideje, időtartama (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig)
- nyilatkozat az előírás és szerződésszerű teljesítésről.
Amennyiben a referenciát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A. §-ár tekintettel elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontjában, 23. §-ában, 24. § (1) bekezdésében, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak és a Közbeszerzési Hatóságnak az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról szóló
útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3)
bekezdésében, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1.1)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített – olyan lezárt teljesítés(ek)el, amely összesen minimum nettó 4 millió HUF értékű film készítésére vonatkozott.
M/1.2)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan lezárt teljesítés(ek)el, amely összesen minimum nettó 2 millió HUF értékű online fejlesztésre vonatkozott.
Az előírt referenciakövetelmények több szerződés útján is igazolhatóak.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22.§ (3a) bekezdésben foglaltakra figyelemmel állapította meg a referenciák esetében az ellenszolgáltatás összegét.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Mértéke a szerződés teljes nettó ellenértékének 1 %-a/naptári nap, de max a teljes nettó ellenérték 20%-a. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20 napi tételnek megfelelő összeg. AK jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani 20 napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén.
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén AK a hiba kijavításáig vagy a termék cseréjéig annak idejére AT-vel szemben a hibás teljesítési kötbért jogosult érvényesíteni. A hibás teljesítési kötbér vetítési alapja és mértéke, a hibás teljesítési kötbér maximuma megegyezik a késedelmi kötbérre vonatkozó rendelkezéssel.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződés teljes nettó ellenértékének 20%-a.
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás a teljesítésigazolás kiadása napjától kezdődően. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont. A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás.
Jólteljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 2%-a. A jólteljesítési biztosíték a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények érvényesítésére szolgál. A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formába kell rendelkezésre bocsátani és annak a garanciális időszak lejártának napjáig kell érvényesnek lennie.
A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az irányadóak. Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt biztosítékot határidőben rendelkezésre fogja bocsátani. A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat a Vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás forrása: „TOP-6.14-16-NYI-2017-00005 azonosító számú” Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által” című projekt
A támogatás intenzitás mértéke: 100,000000 %
A finanszírozás metodikája: utófinanszírozás.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő 2 db részszámla benyújtására és 1 db (darab) végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
• 1 db részszámla kiállítása az eszközök helyszínre történő kiszállítását követően a szerződéses ellenérték maximum 40 %-a.
• 1 db részszámla a szoftverek elkészítését (virtual reality headset, virtuális öltöztetőtükör, greenbox fotótér) követően a szerződéses ellenérték maximum 40%-a
• 1 db végszámla a film elkészítését (3D-s film), az eszközök üzembehelyezését és a szoftverek sikeres próbaüzemét követően a szerződéses ellenérték fennmaradó része.
A szerződésszerűen kiállított és leigazolt számlák kiegyenlítése a kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (5) - (6) és (10) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A részletes fizetési feltételeket a
szerződés tervezet tartalmazza.
A Kbt. 27/A. §-nak megfelelően ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/12/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/12/01 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/12/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok bontása az EKR Rend.15.§-ának (2) bek. és a Kbt.68.§ (1),(1b) és (1c) bek-ei alapján az EKR-ben történik. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt.68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontját.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő az 1. sz. értékelési szempontnál a fordított arányosítás módszerét, 2. és 3. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: OTP Kereskedelmi Bank Nyrt. 11744003-15402006-0000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
VI.3.4) További információk:
1. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelően. Közb.dok.elérése: Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bek megf az elj. dokt. EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltétele (M.1.) és annak előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3. AK jelen közb eljt. az EKR rendelet alapján elektronikus úton bonyolítja. Vmennyi elj. cselekm. lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, zip, xls. AK felhívja AT-k figyelmét az EKR rendelet 11. § (1)-(4) és (7) és a 15. § (1) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 41/A.§ (1)-(6), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 65.§ (12) Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt. 68.§-ban foglaltakra.
4.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: lajstromszám:dr. Kovács Ádám Lászlólajstromszám: 00499; dr. Gerliczki Andrea lajstromszám: 00331
5.Az ajánlathoz csatolni kell:
EKR-ben:
• Felolvasólap
• Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
• Nyilatkozat kizáró okokról (Kbt.62.§ (1) bek,g)-k),m) és q) pontokban meghatározott kizáró
okokra vonatkozó nyilatkozat)
• Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
• Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában)
• Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján)
• Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
• Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján - alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó
szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni
• Nyilatkozat biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni)
• Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárásról
• Nyilatkozat üzleti titokról
Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok:
• Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)
• Együttműködési megállapodás (adott esetben)
• Meghatalmazás (közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti)
• Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesüléséről
• A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más
formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt – (adott esetben)
• Nyilatkozat referenciáról/Referenciaigazolás - M.1.
• Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében változásbejegyzési kérelem és a Cégbírósághoz
történő benyújtásáról való igazolás (adott esetben)
• Aláírási címpéldány (Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
- ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát), vagy a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó - meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást.)
• Ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása
• GDPR szerinti nyilatkozat
• Ártábla mint szakmai ajánlat
• Gyártói specifikációs adatlap (adott esetben)
• Egyenértékűség bizonyítására vonatkozó gyártói nyilatkozat/igazolás (adott esetben)
Karakterkorlát miatt a III.1.2. pontban folytatva.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges