Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/241
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.12.11.
Iktatószám:22941/2020
CPV Kód:32250000-0
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A teljesítés helye: Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.01.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14354890
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001219582020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001219582020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Mobiltelefon készülékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001219582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32250000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
640 db mobiltelefon készülék beszerzése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mobiltelefon készülékek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32250000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő mobiltelefon készülékek beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatásokra kér ajánlatot az alábbiakban részletezettek szerint.
A műszaki leírásban meghatározott szolgáltató független, új (nem felújított) mobiltelefon készülékek az alábbi be-szerzendő mennyiségekkel:
1. kategória: 2 db
2. kategória: 17 db
3. kategória: 40 db
4. kategória: 581 db
ÖSSZESEN: 640 db
Kapcsolódó szolgáltatások:
• Szállítási határidő: szerződés aláírásától számított 50 napon belüli szállítás.
• Ajánlatkérő székhelyére történő házhozszállítás (egy alkalommal, valamennyi készülék egyidejű leszállítá-sa a megjelölt szállítási határidőn belül).
• Az átvétel napjától számított 24 hónapos teljeskörű jótállása mobil készülékekre és az akkumulátorra.
• Ajánlattevő feladata a gyártóval intézni a 24 hónapos jótállási körbe tartozó olyan hiba felmerülését, amely az eszköz javítását, illetve cseréjét teszi szükségessé.
• A felmerülő jótállási igények teljeskörű ügyintézése ajánlattevő feladata.
Az alábbi követelmények figyelembe vételével kell az ajánlatot összeállítani:
• Csak olyan készüléket lehet megajánlania, ami az ajánlattételi határidő lejártát követően még legalább 6 hónapig forgalomban lesz, melyről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
• Csak magyar nyelven használható készülékek ajánlhatók (magyar nyelvű menü, ikonok, magyar nyelvű kezelési leírás).
• Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott készülékek hibamentesen üzemelnek valamennyi ha-zai mobil szolgáltató hálózatában.
• A készülékeket gyári csomagolásban, tartozékokkel (hálózati töltő, USB kábel, fülhallgató) együtt kell szál-lítani.
• Minden megajánlott terméknek rendelkeznie kell a magyarországi forgalomba hozatalra vonatkozó minő-sítéssel, melyről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
• Szín variációk: fekete, szürke, ezüst, sötétkék (ajánlatkérő csak a felsorolt készülék színeket fogadja el).
• Az android operációs rendszerű készülékek esetén nyilatkozni kell a GMS tanúsítvány meglétéről.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása: Az eljárás részekre nem bontott, ajánlatkérő nem tarja gazdasá-gilag ésszerűnek annak biztosítását, az árubeszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasz-nálását eredményezné. A mobiltelefon készülékek egy részben történő beszerzése kedvezőbb piaci, pénzügyi feltételeket teremt Ajánlatkérő részére.
A II.2.5. pont technikai okok miatt itt folytatódik, az „Ár” szempont az alábbiak szerinti alsúlyszámok szerint kerül lebontásra:/Súlyszám
1. kategóriájú mobiltelefon (mennyiség összesen 2 db) összesen nettó/Ft Súlyszám: 5
2. kategóriájú mobiltelefon (mennyiség összesen 17 db) összesen nettó/Ft Súlyszám: 15
3. kategóriájú mobiltelefon (mennyiség összesen 40 db) összesen nettó/Ft Súlyszám: 20
4. kategóriájú mobiltelefon (mennyiség összesen 581 db) összesen nettó/Ft Súlyszám: 60

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és (a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdései alapján) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontjában/a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Kr. 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő válto-zásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolandó.
A Kr. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolá-sokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kr. 13. § előírásait irányadónak tekinti.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot -valamennyi csatolandó dokumentumot, valam-ennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, bele-értve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbe-szerzés tárgya (mobiltelefon készülékek értékesítése) szerinti árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mi-kor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bekezdés)
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárás-ban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját meg-előző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (mobiltelefon készülékek értékesítéséből) származó árbevétele nem érte el összesen a 37.000.000 Ft-ot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbe-szerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (1) bek és 23. §-ára tekintettel a 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását. A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni.
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
-szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (a kezdő és a befejező időpontját év-hónap-nap
pontossággal megjelölve),
- a referencia nyilatkozat / igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21.§ (1a) bek., a 23. § és a Kbt. 140.§ (9) bek-re. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó mennyiség megjelölésével) teljesítette..
A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmas ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három évben (36 hónapban) befejezett de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, legalább 300 db mobiltelefon készülék értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített (azaz átadás-átvétellel lezárt) referenciával.
Az előírt referencia legfeljebb két szállításra vonatkozó szerződéssel teljesíthető.

Fenti referenciakövetelmény az ajánlattevőnek a teljes szerződés teljesítésére való alkalmasságát vizsgálják
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: 24 hónap
Késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett teljesítés nettó vételárának díja, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 1%, de maximum 20%. A kötbérmaximum elérése esetén a meghiúsulás jogkövet-kezményei állnak be.
Meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés egészének meghiúsulása esetén a teljes nettó vételárdíj mértéke 20 %., ebből már részben megvalósult teljesítés esetén a még hátralékos szerződött nettó ellenszolgáltatás mértéke 20 %.
Teljesítési biztosíték (nettó vételárdíj 5 %-a), a szerződésben foglaltak, illetőleg a Kbt. 134. § (1)-(8) bekezdés szerint.
Nyertes Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor szolgáltatja Megrendelő részére.
Ajánlatkérő előírja a teljesítési biztosíték vonatkozásában a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását az Ajánlatkérési Dokumentációban található minta alapján.
Részleteiben a szerződéstervezetben foglaltak alapján.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:
• 2015. évi CXLIII. törvény,
• 2013. évi V. törvény.
Megrendelő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról a nyertes ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilat-kozik a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján.
Szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik a számla kézhezvételétől számí-tott 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. A Kbt. 135. § (4) - (6) bekezdése irányadók.
A finanszírozás forrása: működési költségvetés
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: HUF
Irányadó Kbt. 27/A.§-a is.
Előleg igénylésére és részszámlázásra nincs lehetőség
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2021/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2021/01/14 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.: 1. sz. melléklet A) 1. arányosí-tás a) pont aa) alpont az „Ár” szempontot fordított arányosítással értékeli, a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500000
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 5810300002-20609931-49020322
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell
VI.3.4) További információk:
1. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 500.000,- Ft.
Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az AB rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 117. § alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást. Ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a Kbt. 114. § (2)-(4) és (6) bekezdésben foglalt elté-résekkel, illetve az alábbiak szerint:
- Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 114. § (6) bek.-ben foglaltakat alkalmazza. A kieg.táj során AK éssze-rű idő alatt a 3 munkanapot érti. (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5. munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
- elj. KÉ-ben közzétett felhívással indul, egy szakaszból áll, nyílt, amelyben minden érdeklődő gazd.szereplő ajánla-tot tehet.
- az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik,a Kbt .114.§(2)bek-től eltérően valamennyi csatolandó dokumentu-mot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg,az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsá-tani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
- Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1)-(2), (4), (6) bekezdése szerinti érvénytelenségi okok fennállása esetén.
- AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. g) pontja alapján.
- A Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontra vonatkozóan kell nyilatkoznia.
-AK a Kbt.117.§(4)bek.figyelembe vételével a Kbt.XI.fejezetét a Kbt.114.§(1)bek.szerinti eltérésekkel megfelelően alkalmazza.
-AK a Kbt.69.§(4)-(9)bek-eiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlat részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
3.A dok-okat AK a Kbt.39.§(1)bek-re tekintettel korlátlanul,teljes körűen,közvetlenül,díjmentesen az I.3)pontban megjelölt címen,elektr.úton hozzáférhetővé teszi:https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
4.Valamennyi alk. feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
5.AK nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontját.
6.Hiánypótlásra,(hp) ill.az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés,nyilatkozat,igazolás tartalmának tisztázá-sa érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására AK a Kbt.71.§-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal,hogy ha a hp-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba,és e GSZ-re tekintettel lenne szük-séges az újabb hp.,akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni(Kbt.71.§(6)bek.). AK a Kbt.71.§(4)bek.t az alábbi eltéréssel alkalmazza: Ha az AK megállapítja,hogy az AT az alkalmasság igazolásához olyan GSZ kapacitásaira támaszkodik,vagy olyan AV-t nevezett meg,amely a jelen eljárásban előírt kiz.okok hatá-lya alatt áll,a kizáró okkal érintett GSZ kizárása mellett hp. keretében felhívja az AT-t a kizárt helyett szükség esetén más GSZ megnevezésére.
7.Az EKR útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/. Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM rend.alapján a NEKSZT Kft.végzi http://nekszt.hu. A rendszer működése,használata vonatko-zásában AK kieg.tájékoztatást nem nyújt.
8.A közbesz.dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak,tekintettel a hird.feladó rendszer kitöltési szabályaira.
9.AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.
10. Szakmai ajánlat benyújtására von-ó kötelezettség, szakmai ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok köre:
-az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlás,
- AT ajánlata részeként köteles csatolni a műszaki és kereskedelmi ajánlatot (közb-i dok-ok részeként rend-re bocsá-tott árrészletező táblázat kitöltésével. A szakmai ajánlatban AT adja meg a megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát továbbá azon adatokat,amelyből megállapítható,h megfelelnek-e az AK által kiírt műszaki leírásban foglal-taknak
- ajánlat részeként a megajánlott termékekre vonatkozó ajánlatkérői elvárást tartalmazó nyilatkozat (5. sz. minta)
11. További részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges