Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Iktatószám: 21069/2020
CPV Kód: 79314000-8
Ajánlatkérő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szombathely.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szombathely.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
SUMP (fenntartható mobilitási terv) elkészítése
Hivatkozási szám: EKR000669142020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79314000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 sz. Szombathely fenntartható mobilitási tervének (Sustainable Urban Mobility Plan = SUMP) elkészítése.
A feladat tárgya Szombathely Megyei Jogú Város komplex közlekedési koncepciójának megalkotása Szombathely fenntartható mobilitási tervének (Sustainable Urban Mobility Plan, a továbbiakban SUMP) elkészítése révén, a funkcionális várostérség egészére vonatkozóan, minden közlekedési ágra és a közlekedés valamennyi szereplőjére kiterjedően. A SUMP küldetése, hogy egy hosszú távú stratégiát mutasson Szombathely Megyei Jogú Város és vonzáskörzete számára a közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások jövőbeli fejlesztésére vonatkozóan, ugyanakkor rövid távú intézkedési tervet kell tartalmaznia a meglévő közlekedési rendszer fenntarthatósága érdekében történő azonnali beavatkozásokra vonatkozóan.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33300000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SUMP (fenntartható mobilitási terv) elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79314000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) részeként kidolgozott intézkedések a teljes városi agglomeráció összes közlekedési ágára kiterjednek, legyen az közösségi vagy magán, utas vagy teher, jármű vagy gyalogos, mozgó vagy parkoló.
A SUMP egyrészről hosszú távú fejlesztési (elsősorban közlekedési infrastruktúra és szolgáltatási) elképzeléseket összefoglaló stratégia, másrészről a meglévő és távlati közlekedési rendszer sajátosságain alapuló rövid távú intézkedési terv.
A koncepció alapja Szombathelyen: A helyi és helyközi buszközlekedés, mint működő rendszer és a város jövőbeli forgalmi rendszerének alapja, figyelembe véve esetlegesen szükséges átalakítását, az új intermodális csomópont tervezett megépítését és az újonnan beszerzésre kerülő városi autóbusz parkot.
A tanulmánynak ki kell térnie többek között az alábbiakra:
- Az autóbusz közlekedés lehetőségeinek javítása előnyben részesítés eszközeivel. A forgalmi folyamatok értékelése az informatika új eszközeinek segítségével;
- A tömegközlekedési rendszer fejlesztési víziója, új kapcsolati háló, kerékpáros és parkolási kapcsolatok kialakítása;
- A belvárost érintő átmenő forgalom érdemi forgalomcsillapítása; Zéró emissziós belváros, a zóna fokozatos bővítésével;
- A nem motorizált közlekedés, belváros és körülvevő zónájában domináns elemként, a város teljes területén összefüggő és egységes hálózatként való megjelenítése;
- Parkolási koncepció a belvárosban és a lakóövezetekben;
- A városi agglomeráció összes közlekedési módja és típusai (közösségi és egyéni, a motorizált és nem motorizált módok, a személy- és teherszállítás kérdései); A személyautós agglomerációs és városi ingázó közlekedés új felfogású kialakítása: folyamatosan közlekedhető útvonal kialakítása, forgalmi rend felülvizsgálatok a város fő útvonalain és az oktatási intézmények közelében.
A részteljesítések dokumentációját Ajánlattevő 2 példányban papíron, továbbá 2 példányban digitális szerkeszthető formátumban szállítja le (pl. CD-n, DVD-n, pendrive-on, stb.) az Ajánlatkérő szerződésben megjelölt kapcsolattartási címére.
Nyertes Ajánlattevő a végteljesítés részét képező végleges SUMP dokumentációt 8 példányban papíron, továbbá 8 példányban digitális szerkeszthető formátumban szállítja le (pl. CD-n, DVD-n, pendrive-on, stb.) az Ajánlatkérőnek, szabad felhasználásra. Az ajánlatkérő a tanulmányok tulajdonjogát is meg kívánja szerezni.
Szombathely fenntartható mobilitási terve a TOP-6.4.1-15 pályázati konstrukció keretében készül el, így elkészítésénél irányadóak a TOP-6.4.1-15 pályázati kiírás és annak részeként a megadott linken elérhető, a Támogató Szervezet által rendelkezésre bocsátott dokumentumok.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2. a) alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (minimum 0, maximum további 36 hónap) 15
2 3. M.2. b) alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (minimum 0, maximum további 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12466 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12038-35/2020 Rész száma: Elnevezés: SUMP (fenntartható mobilitási terv) elkészítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/11/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53234146
Postai cím: Váci Út 76. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@trenecon.hu
Telefon: +36 301940201
Internetcím(ek): (URL) www.trenecon.hu
Fax: +36 12371451
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11861689241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: műszaki tervezési, szakértési feladatok; környezetvédelmi szakértés, tervezés; jogi szakértés; elemzések, felmérések készítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17783057
Postai cím: Hermina Út 17. A. épület 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: proregio@proregio.hu
Telefon: +36 14718955
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14718975
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 20742164242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241

Hivatalos név: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56609295
Postai cím: Zsinór Utca 38-40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23139640241

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

Hivatalos név: SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26700630
Postai cím: Stefánia Út 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23817876242

Hivatalos név: Mobilissimus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74932135
Postai cím: Lónyay Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25360260243

Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81903401
Postai cím: Bécsi Utca 5. V.em.4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10336706241

Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53234146
Postai cím: Váci Út 76. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11861689241

Hivatalos név: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49661644
Postai cím: Than Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21925221243

Hivatalos név: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17783057
Postai cím: Hermina Út 17. A. épület 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20742164242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők adószáma:
- Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (23139640-2-41)
- Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (12951501-2-41)
- "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (10336706-2-41)
- Akcióterv Mérnöki Iroda Kft (13533050-2-18) és KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (21925221-2-43)
- Mobilissimus Korlátolt Felelősségű Társaság (25360260-2-43)
- OKT-FULL Tanácsadó Kft. (23755347-2-42)
- Perfektum Építész Kft. (26295464-2-41)
- Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (20742164-2-42)
- SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (23817876-2-42)
- TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (11861689-2-41)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges