Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/190
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2020.09.30.
Iktatószám: 17762/2020
CPV Kód: 32000000-3
Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Teljesítés helye: Az eszköz tekintetében a teljesítés Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Akadémia u. 1.). A kapcsolódó szolgáltatást Budapest közigazgatási területén kell biztosítani.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Rt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85122565
Postai cím: Akadémia Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozterulet-felugyelet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EDR eszközök a kapcsolódó szolgáltatásokkal
Hivatkozási szám: EKR000548892020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32000000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
Rövid meghatározás: A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (továbbiakban: Ajánlatkérő) közterület-felügyelői Budapest területén látják el szolgálati feladataikat, és hajtanak végre intézkedéseket. Tevékenységük rádión keresztül történő irányítása a Fővárosi Ügyeleti és Irányító Központ (továbbiakban: FÜIK) ügyeleti szolgálatán keresztül történik. Fontos, hogy a területen kint lévő közterület-felügyelő és a FÜIK ügyeleti szolgálata között a rádióösszeköttetés folyamatosan biztosított legyen. Elvárás, hogy a rádiókapcsolatnak megbízhatónak, zavarmentesnek, Budapest közigazgatási területén belül megfelelő vételi lefedettségűnek és állandóan rendelkezésre állónak kell lennie, amely elvárás a társszervek által is használt, egységes csoportkommunikációt biztosító, nagy lefedettséggel bíró, magas rendelkezésre állású TETRA hálózat használata révén biztosítható.
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg a kormányzati célú hírközlési hálózatok, ezen belül a Korm.rendelet 1. számú mellékletében nevesítve többek között az egységes digitális rádiótávközlő rendszert (a továbbiakban: EDR) és annak használatára vonatkozó szabályokat.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti felhasználóként erre tekintettel a működése során eddig használt, de időközben elavulttá vált, és jelentős technikai korlátokkal rendelkező URH rendszerét kívánja kiváltani a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen beszerzendő, a rendszer használatához szükséges eszközökkel és a használathoz kapcsolódó kapcsolódó szolgáltatásokkal.
A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint az EDR vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóként kizárólagos joggal a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaságot lett kijelölve, valamint a Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése és 18. § (1) bekezdése szerint pedig a csatlakozott felhasználók által beléptetni kívánt rádióterminálok, végponti berendezések, a végkészülékek használatához szükséges licenc beszerzése kizárólag a
kormányzati célú hírközlési szolgáltatón keresztül történhet. Tekintettel arra, hogy a Belügyminiszter BM/6049-3/2019. számon az EDR hálózathoz történő önkéntes csatlakozási kérelmét Ajánlatkérő számára engedélyezte, Ajánlatérő 2019. október 31.-én határozatlan idejű Felhasználói szerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött az egységes digitális rádiótávközlő rendszer használata tárgyában a Korm.rendelet szerint kizárólagos joggal rendelkező Szolgáltatóval. Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján jelen eljárás során hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a Korm.rendeletben meghatározott eszközök és az EDR használatához szükséges kapcsolódó szolgáltatások beszerzése érdekében az egyedi adásvételi szerződés megkötése érdekében az alábbi mennyiségre:
- 60 darab Airbus TH9 Kézi rádiókészülék (teljes billentyűzettel) vagy azzal műszakilag és funkcionálisan egyenértékű berendezésre és tartozékaira
- 1 darab Motorola MTM5400 fixen telepíthető rádiókészülék, vagy azzal műszakilag és funkcionálisan egyenértékű berendezésre és tartozékaira
- Mobil Pro-mobil és AR szolgáltatás biztosítása 1 darab hordozható számítógéppel (arra telepítve) és tartozékaira
- az eszközök használatához szükséges licenszek
- 12 hónap, de legkésőbb 2021. december 31.-ig terjedő határozott időtartamban az eszközök használatához kapcsolódó szolgáltatásokra.
További részletek az Ajánlattételi dokumentációban.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46530205 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EDR eszközök a kapcsolódó szolgáltatásokkal
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32000000-3
További tárgyak: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Az eszköz tekintetében a teljesítés Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Akadémia u. 1.). A kapcsolódó szolgáltatást Budapest közigazgatási területén kell biztosítani.
II.2.4)
A közbeszerzés ismertetése: Főbb mennyiségek:
EDR Tetra rádiók és tartozékaik
A beszerzendő hardver eszközök egységcsomagokba kerültek besorolásra, mely csomagok tartalmazzák a rádiót és gyári tartozékait. Minden csomag minden részeleme csak új - eddig használatban még nem volt - eszközöket tartalmazhat. Az alábbiakban részletezett két csomagnál alapvető szempont a gyártói homogenitás a rendszer későbbi üzemeltetési feladatainak egyszerűsítése céljából.
1. Csomag: Airbus TH9 Kézi rádiókészülék (teljes billentyűzettel) vagy azzal műszakilag és funkcionálisan egyenértékű berendezés
• Szükséges mennyiség: 60 db csomag
• Egy készlet minimális tartalma:
- 1 db Tetra kézi rádió,
- 1 db antenna,
- 2 db akkumulátor (min. 1800mAh),
- 1 db hálózati töltő
- 1 db 1+1 egységes asztali töltő,
- 1 db övcsipesz
• Csomag részletes követelményei:
- A rádióterminál a magyarországi EDR rendszerben képes legyen nyújtani a szolgáltatásait.
- A beszédcsoportok közötti átjárhatóságot tegye lehetővé.
- Jelenítse meg az aktuális beszédcsoportot.
- Jelezze az aktuális térerősséget, aktuális akkumulátor töltöttségi szintet.
- Legyen képes a hívó fél azonosítására és a hívószám kijelzésére.
- Az akkumulátor csere esetén őrizze meg a terminál legutolsó állapotát, beállításait. Legyen hangerő-szabályozási lehetőség.
- Biztosítson külső beszélőkészlet (mikrofon, hangszóró, PTT) csatlakoztatási lehetőséget.
- A külső beszélőkészlet csatlakoztatás megoldása védjen a véletlenszerű kicsúszási lehetőséggel szemben.
- Ne legyen mód véletlenszerű vészhívásra, vagy csoportváltásra.
- Biztosítsa a programozható billentyűfunkciókat.
- Rendelkezzen billentyűzár funkcióval.
- Támogassa az IP csomagkapcsolt adatszolgáltatást, legyen alkalmas IP cím fogadására, IP címezhető legyen.
- A kezelőfelület nyelve legyen magyar nyelven is elérhető.
2. csomag: Motorola MTM5400 fixen telepíthető rádiókészülék, vagy azzal műszakilag és funkcionálisan egyenértékű berendezés.
• Szükséges mennyiség: 1 db csomag
• Egy készlet minimális tartalma:
- 1 db Tetra mobil rádió,
- 1 db Kültéri Antenna (min. 3dB) min 380-395 MHz, 40m kábellel, csatlakozókkal
- 1 db tápkábel,
- 1 db hangszóró,
- 1 db asztali mikrofon,
- 1 db asztali tartó tápegységgel
• Csomag részletes követelményei:
- A rádióterminál a magyarországi EDR rendszerben képes legyen nyújtani a szolgáltatásait.
- Legyen képes a hívó fél azonosítására és a hívószám kijelzésére.
3. csomag: 1 darab hordozható számítógép és tartozékok
A számítógép hardware-software komponenseinek képesnek kell lennie futtatni a Pro-Mobil helymeghatározási és az AR hangrögzítési szolgáltatásokat.
• Szükséges mennyiség: 1 db csomag
• A csomag minimális tartalma:
- 1 darab, alábbiakban specifikált hordozható számítógép
- Pro-mobil és AR szolgáltatás futtatására szolgáló software (telepítéssel)
Processzor:
Processzor típusa: Intel Core i3
Processzor modell: 4030U
Processzor órajel: 1.9 GHz
Cache mérete: legalább 3 MB
Memória mérete: legalább 4 GB
Memória típusa: DDR3
Kijelző mérete: legalább 15.6"
Kijelző felbontása: legalább 1366 x 768
Videokártya típusa: Integrált
Videokártya model: Intel HD 4400
Merevlemez:
Háttértár típusa: legalább HDD, preferáltan SSD
Háttértár kapacitása: legalább 250 GB
notebook táska
vezeték nélküli egér
3G/4G USB modem
Kapcsolódó szolgáltatások:
I. Beszerelés biztosítása:
• Amennyiben a beszerzett 3. csomag szerinti eszköz szereléssel telepíthető, azt az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Akadémia utca 1. szám alatti székházában szükséges elvégeznie.
• A beszerelést megelőzően annak műszaki kivitelezését rögzítő felmérés szükséges
• A felmérés, majd az azt követő beszerelés időpontját legalább a felmérést, szerelést megelőzően egy héttel egyeztetni szükséges Ajánlatkérővel.
• Beszerelést követően tesztelni szükséges az eszköz működését Ajánlattevő helyszínen tartózkodó munkatársának jelenlétében.
• A szerelésről készített papír alapú munkalapokat és azok elektronikusan összegzett verzióját Ajánlattevő átadja Ajánlatkérő részére. Teljesítésigazolás csak az elektronikus és papír alapú dokumentumok átadását követően állítható ki.
• A beszerelésből fakadó károkért Ajánlattevő felelősséggel tartozik.
• Az elvégzett szerelés tekintetében Ajánlattevő a szerelés elvégzésétől számított egy év szavatosságot vállal.
II. EDR licencek biztosítása (hozzáférési szolgáltatás)
• Az 1. és a 2. csomag keretében meghatározott eszközök EDR rendszerbe történő integrálásának egyszeri díja.
• A licensz díjak a rádiók birtokba adását követően fizetendők.
III. Hangrögzítés szolgáltatás biztosítása
• Ennek keretében elvárás központi hang és adatrögzítő rendszer biztosítása
• Hanganyag megőrzés
IV. Pro-Mobil szolgáltatás biztosítása
V. Eszközhasználati oktatás biztosítása
• a rádióterminálok használatáról díjmentes e-learning oktatás biztosítása Ajánlatkérő közterület-felügyelői állománya részére
• bármely egyéb, díjköteles oktatás lehetősége, amely igénybe vehető Ajánlatkérő igénye esetén.
Amennyiben Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban a beszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása céljából gyártmányra, típusra hivatkozik, vagy utal, Ajánlattevő azzal egyenértékűt is megajánlhat. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell.
További részletek az Ajánlattételi dokumentációban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban megadva) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
A II.2.5. ponthoz: A Kbt. 100. § (5) bekezdése értelmében egy ajánlattevő ajánlattételre történő felhívása esetén a Kbt. 76. § (5) bekezdése nem alkalmazandó, amelyre tekintettel az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: adásvételi szerződés
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés odaítélésének dátuma: 2020/09/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Rt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25278516
Postai cím: Száva Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: dravucz.jozsef@pro-m.hu
Telefon: +36 12656587
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13619244251
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46530205
A szerződés/rész végleges összértéke: 46530205
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: EDR rádióterminál telepítése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
nyertes ajánlattevő adószáma: 13619244-2-51
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/09/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges