Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10569/2020
CPV Kód:79821000-5
Ajánlatkérő:Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest, III. kerület közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50208731
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://obuda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000396282020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000396282020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati újság legyártása terjesztéssel
Hivatkozási szám: EKR000396282020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen beszerzés tárgya Ajánlatkérő, mint Önkormányzat közigazgatási területén belül az Ajánlatkérő feladatellátása során a kerületben élők tájékoztatását szolgáló önkormányzati újság szerkesztése, legyártása és kiadása terjesztéssel együtt, 60 hónap határozott időre szóló keretszerződés alapján. A teljesítés kezdete: 2021. január 1. napja.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Önkormányzati újság legyártása terjesztéssel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
További tárgyak:79824000-6
22210000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, III. kerület közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés tárgya Ajánlatkérő, mint Önkormányzat közigazgatási területén belül az Ajánlatkérő feladatellátása során a kerületben élők tájékoztatását szolgáló, közéleti, kulturális, művészeti, sport és egyéb témájú egyszeri, periodikus, vagy rendszeresen - legalább évi 22 alkalommal, és opcionálisan további évi 6 alkalommal - alkalmanként 75.000 példányszámban megjelenő önkormányzati újság és adott esetben annak mellékleteinek szerkesztése, legyártása és kiadása terjesztéssel együtt, keretszerződés alapján.
Ajánlattevő feladatát képezi ennek érdekében az Ajánlatkérő tartalmi iránymutatása szerint a tartalomgyártási, szövegszerkesztési, fotózási, a nyers képek utómunkálataival kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá nyomdai előkészítés és nyomdai gyártás, valamint a kiadványok kézzel történő terjesztése Budapest Főváros, III. Kerület közigazgatási területén a Magyar Posta által nyilvántartott kerületi címhelyszámokra a „reklámújságot nem kér” jelzéssel ellátott címhelyekkel csökkentett címhelyekre. A címhelyek pontos számát az adott tárgyévre vonatkozóan a tárgyév előtt november 30-ig Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő, a közösen meghatározott címhely számok szerint veszik alapul. Jelen ajánlattételkor Ajánlatkérő részéről ismert kézbesítési címhelyek száma 60.200 darab. A személyes kézbesítés útján a címhelyszámonként 1-1 darab terjesztett példányokon felül legyártott fennmaradó 14.800 példány a Ajánlatkérő által a munkamegrendelőben meghatározott célra kerül felhasználásra, amely vagy Ajánlatkérő fenntartásában működő intézményekben történő kihelyezés, vagy a sikertelen terjesztés feladatot követő pótláshoz használt példány, vagy címzett küldeményként megküldött példányok, vagy rendezvényeken, eseményeken történő személyes kézbesítés lehet Ajánlattevő által.
Részajánlattétel lehetőségét az Ajánlatkérő megvizsgálta, és azt gazdasági és egyéb szempontok alapján kizárja, tekintettel arra, hogy a szerződés egy gazdasági szereplő általi teljesítése mind gazdasági mind egyéb szerződéses szempontok alapján kedvezőbb Ajánlatkérő számára, különösen a szerződés keretszerződés jellegét, és arra, hogy a részajánlattétel lehetőségének biztosításával elérhető versenybővítés nincs arányban az ajánlatkérő mindennapi ügymenetét terhelő, a több részre tagoltságból eredő és a rendelések, szállítások és számlák számosságának ügyintézéséből adódó többletköltségekkel és hátrányokkal.
További részletes információk az Ajánlattételi dokumentációban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2.2. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max 36 hónap)  10
2 3. Az M.2.3. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
3 4. Az M.3.4. pont szerinti ragasztó-kötő berendezés összehordó állomásainak száma (min. 12, max 24 állomás)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt naptári évente 22 (huszonkettő) alkalommal – alkalmanként egyedi megrendelések útján 75.000 példányban - jogosult megrendelni Vállalkozótól az „Óbuda” c. újság - és adott esetben annak mellékletei - szerkesztését, legyártását és terjesztését (lapszámot) a Műszaki leírásban foglalt feltételek szerint. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy adott naptári évben opcionálisan további 6 lapszámot – és adott esetben annak mellékleteit -rendeljen meg és gyártasson le nyertes ajánlattevő által a Műszaki leírásban foglalt feltételek szerint. Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget kizárólag az újság - mellékletek nélküli - évi 22 alkalommal, alkalmanként 75.000 pédányban történő megrendelésére vállal.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban az 1. értékelési szempont alatt AK az Ajánlati árat (nettó képzett ár, HUF-ban megadva) érti, amely képzett értéket AK a részletes Ajánlati lapon szereplő tételekre az AT által megajánlott egységárakból, AK által előzetesen meghatározott szorzószámmal felszorzott nettó ajánlati árák összegéből képez a Dokumentációban részletezettek szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasságigazolásában olyan Gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZt, aki, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás soránkövetkezett be. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ATként, AVként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ az, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll. ATnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló GSZnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egysége Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § rendelkezései alapján kell kitölteni és benyújtani. Az igazolási mód esetében egyebekben a Kbt. 41/A. § bekezdései, a Kbt. 64. §, 69. § (11a) bek. irányadók. AT nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződésteljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan AVt, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 13. §-a alapján AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is szükséges. A nyilatkozatot az EKR-ben nemleges tartalom esetében is be kell nyújtani. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK az ellenkező bizonyításáig az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) bek, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok ismegfelelően alkalmazandóak. A
Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és aterrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani az EKR-ben. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani. A kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására AT a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint köteles. Nem Magyarországon letelepedett AT esetén, amennyiben közvetlenül nem érhető el AK számára elektronikusan ingyenes, magyar nyelvű hatósági nyilvántartás, amelyből a GSZ cégkivonata AK számára lekérdezhető, úgy kérjük annak másolatát - adott esetben felelős magyar fordítás csatolásával együtt -benyújtani. AK egyebekben felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alk-i követelm.-nek való előzetes megfeleléshez az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3)bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek és 2. § (5) bek szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; AK az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése. Az igazolások benyújtásának utólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bek. szerint felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell megfelelni: M/1. AT ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, az alkalmasság minimum követelményeinél meghatározottaknak megfelelő legjelentősebb szolgáltatásait a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja szerint. A Kr. 23. §, valamint a 22. § (2) bekezdése szerint az alk. igazolásához az AT, illetve az alk. ig.-ban részt vevő GSZ nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás szükséges, amely tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, székhelye, a szolgáltatás tárgya, és mennyisége, a teljesítés kezdő és befejező időpontja (mindkettő év, hónap, nap bontásban), a szerződést kötő másik fél kapcsolattartó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, és nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Ha a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a felhívás feladásáig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, AK a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe. Ha a bemutatni kívánt szerződés egyéb szolgáltatást is magában foglalt, AK kizárólag a jelen alk-i feltételben meghatározottaknak megfelelő, teljesített szolgáltatás(ok) szerződéses mennyiségét veszi figyelembe. M/2. AT a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja szerint ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. AT köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli. Továbbá csatolni szükséges a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát legalább olyan tartalommal, amelyből az alk-i feltételnek való megfelelés megállapítható, és amely tartalmazza legalább az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, amellyel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll, és a szakember releváns szakmai tapasztalatának igazolását a Dokumentációban részletezett tartalommal, valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolás esetén csatolni szükséges a szakember releváns képzettségeit, szakmai tapasztalatait igazoló oklevelét egyszerű másolatban.
M/3. AT a Kr. 21. § (3) bek. i) pontja szerint ismertesse a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását, amelyből az alkalmasság minimumkövetelményei megállapíthatóak.
Előzetes igazolás:
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján AT vagy az alk. ig.-ba bevont GSZ EEKD-ban feltüntetett egyszerű nyilatkozatot nyújt be az előírt alkalmassági követelmények tekintetében.
Utólagos igazolás:
Az alk-i követelmények utólagos igazolására a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra az EEKD-ban tett nyilatkozattal összhangban az előírt dokumentumot (referencianyilatkozat vagy igazolás, képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok, az eszközök rendelkezésre állásának jogcímét igazoló dokumentum- nyilatkozat az eszközök pontos típusáról és műszaki paramétereiről, és a tárgyi eszközkarton vagy bérleti szerződés - másolata) kell benyújtania.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (AF VI.5. pont) visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciával, amely
- M/1.1. összesen 50.000 példány / hó újság és/vagy egyéb kiadvány nyomdai munkájára (nyomtatására és kötésére és hajtogatására) vonatkozott. A minimum feltételként előírt példányszám egy vagy több szerződésből is teljesíthető.
- M/1.2. legalább 50.000 darab/hó mennyiségű újság és/vagy egyéb kiadvány postaládás terjesztésére vonatkozott. A minimum feltételként előírt mennyiség egy vagy több szerződésből is teljesíthető.
- M/1.3. legalább havi rendszerességgel megjelenő újság és/vagy egyéb kiadvány nyomdai nyomásra alkalmas tartalmának előállítására (azaz tartalomgyártási és szerkesztési feladatra, helyszíni fotózásra, nyers kép utómunkára, nyomdai előkészítésre) vonatkozott egy szerződés keretében legalább 6 alkalommal.
Az M/1.1.-M/1.3. pontban elvárt feltételeknek AT egy referencia keretében is meg tud felelni.
M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik
- M.2.1. legalább 1 fő közép-, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik minimum 24 hónap könyvkötői szakmai tapasztalattal;
- M.2.2. legalább 1 fő közép- vagy felsőfokú nyomdaipari szakképesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik minimum 24 hónap nyomdaipari (nyomdász és/vagy nyomdai kiadvány- és képszerkesztő és/vagy nyomdai gyártás előkészítő és/vagy nyomdai gépmester, és/vagy tervezőszerkesztő, és/vagy tipográfus, és/vagy CTP operátor) szakmai tapasztalattal;
- M.2.3. legalább 1 fő közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 24 hónap újságírói szakmai tapasztalattal.
AK a párhuzamos időszakban, de eltérő projektekben/munkákban szerzett szakmai tapasztalatot kizárólag egyszer veszi figyelembe. Az M/2.1.-M/2.3. alkalmassági feltételeknek csak különböző szakemberekkel lehet megfelelni.
M/3. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez, az alábbi saját tulajdonú, vagy bérelt eszközökkel:
M/3.1. legalább 1 db B1-es méretű Automata CTCP berendezéssel, amelynek legkisebb lemezmérete min. 297x420 mm, legnagyobb lemezmérete min. 707x1000 mm, kapacitása min. 70 lemez / óra;
M/3.2. legalább 1 db 4 + 4 werkes ofszet nyomógéppel, amely legkisebb nyomási mérete min. 210x280 mm, legnagyobb nyomási mérete min. 530x740 mm, feldolgozható papír vastagsága min. 0,03-0,6 mm, legnagyobb gyártási sebessége min. 15.000 ív / óra,
M/3.2 legalább 1 darab 4 werkes ofszet nyomógéppel, amely legkisebb nyomási mérete min. 210x280 mm, legnagyobb nyomási mérete min. 510x740 mm, feldolgozható papír vastagsága min. 0,03-0,6 mm , legnagyobb gyártási sebessége min. 15.000 ív / óra, és infraszárítós;
M/3.4. legalább 1 db ragasztó-kötő géppel, amely legkisebb kiadvány mérete min. 136x110 mm, legnagyobb kiadvány mérete min. 304x310 mm, legnagyobb teljesítménye min. 5000 kiadvány / óra, legalább 12 állomásos összehordóval, és ”háromkéses” S vágóművel rendelkezik.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazoláskor AT csatolja a berendezések bemutatására vonatkozó nyilatkozatát megjelölve a nyomdagép pontos típusát, és műszaki paramétereit, saját tulajdon esetén adott esetben eszközkarton másolatát, bérlemény esetében az érvényes bérleti vagy egyéb szerződés másolatát.
Az alk-i követelménynek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján a közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZ-re, az együttes megfelelés alapján elegendő, ha közülük egy felel meg. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bek.-ben foglaltakra is. AT, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. AK az M/1., M/2. és M/3. pont és alpontjai szerinti feltételeket a minősített ATk hivatalos jegyzékéhez képet szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes AT számla kiállítására megrendelésenként utólag jogosult, AK által a Kbt. 135. § (1) bek. alapján kiállított teljesítés igazolás birtokában. AK előleget nem fizet. AK a vállalkozói díjat a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napos fizetési határidővel banki utalással egyenlíti ki. A számlákra a Kbt. 27/A. § alkalmazandó. A késedelmi kötbér naponta 50 000,- Ft, max. a késedelemmel érintett feladat nettó vállalkozói díjának 20%-a. Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett megrendelés nettó vállalkozói díjának 20%-a. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett munkamegrendelés nettó összegének 20%-a. ATnek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezie kell érvényes, nyomdai tevékenységre vonatkozó min. 5M/káresemény és 50M/év limitösszegű összkockázati felelősségbiztosítással. A kötvény másolt AK részére történő átadása a szerződés hatálybalépésének feltétele. További részletek a Szerződés tervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ Az ajánlatok bontása az EKR Kr. 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül lehet benyújtani! Az EKR-ben a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat szkennelt, .pdf vagy adott esetben .xls formátumban, (tömörítés esetén .zip vagy .rar)! Alkalmazandó a Kbt.41/A. §-a. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ linken.
2. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint.
3. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k együttműködési megállapodását.
4. Kiegészítő tájékoztatás-kérés a Kbt. 56. § szerint, kizárólag az EKR-en keresztül nyújtható be.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - Felolvasólap, - EEKD, - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, - Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozat (Nemleges tartalom esetén is!), - Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is!) - Szakmai ajánlat az értékelési részszempontok alátámasztására (M.2.2. és M.2.3. szerinti szakemberek önéletrajza, a részletes ajánlati lap - ártáblázat - cégszerűen aláírt pdf, és excel formátumban is, az M.3.4. pont szerinti berendezés leírása). A többlet szakmai tapasztalat megállapíthatósága érdekében már az ajánlatban be kell nyújtani az M.2.2., M.2.3. szerinti szakember önéletrajzát és a 4. ért.-i szempont szerinti berendezésről AT nyilatkozatát a pontos típus és paraméterek leírásával! - A benyújtandó iratok teljes körét a Dokumentáció tartalmazza.
6. AK az eljárásban való részvételt 3.500.000 forint ajánlati biztosíték adásához köti, amely a Kbt. 54. § (2) bek. szerint teljesíthető. Pénzben történő befizetés esetén a biztosíték az AK Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú számlájára történő utalással teljesíthető. Az átutalás és terhelés megtörténtét igazoló banki bizonylat, a garancia vagy készfizető kezesség esetén a kötelezvény másolatát az ajánlathoz csatolni kell. További információt a Dokumentáció tartalmaz.
7. Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja, a legjobb ár-érték arány szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az értékeléskor adható pontszám alsó-felső értéke: 0-100, értékelés módszere: 1. ért. szemp.: fordított arányosítás, 2.-4. ért. szemp.: egyenes arányosítás. További részleteket a Dokumentáció tartalmazza.
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9. AK nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ATk esetében.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
11. Az ajánlathoz csatolandó az AT, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ esetében aláíró közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy a Ctv. 9. § (3) bek szerinti aláírásmintája, meghatalmazott esetén a meghatalmazás is.
12. AK a IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt 30 napot ért.
13. A II.2.7 ponthoz: A teljesítés kezdete: 2021. január 1. napja.
14. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
15. AT a Kbt. 44. § alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót kell alkalmazza, és egyidejűleg nyilatkozatban részletesen indokolni is köteles.
16. Közös ATk tekintetében is szükséges az EKR regisztráció. AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan GSZt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
17. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben irányadó a Kbt.; 424/2017.(XII.19.) Kr., 321/2015 (X.30.) Kr.
18. FAKSZ: dr. Mohácsi Ildikó (00282)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák