Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:10674/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Kórház u. 5/A. (hrsz. 1570) 6000 Kecskemét, Kórház u. 5. (hrsz. 1571);6000 Kecskemét, Puskás Tivadar u. 16-20. (hrsz.: 1614/7)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 76513513
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 4 db szociális bérlakás korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000268842020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés lakófunkciót erősítő fejlesztések I. ütemének építés kivitelezési munkáira a TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt keretében”
Választott eljárás:
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”). 115. §-ban rögzített feltétel fennállása alapján, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jelen ajánlattételi felhívás megküldésével a Kbt. Harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást kezdeményez a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával.
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet), valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni.

1. rész: Kórház u. 5., Kórház u. 5/A.
Nyertes ajánlattevő feladata 2 db szociális bérlakás külső oldali hőszigetelése és fűtéskorszerűsítése.
2. rész: Puskás Tivadar u. 16-20.
Nyertes ajánlattevő feladata 2 db szociális bérlakás és 1 db magántulajdonú lakást magában foglaló társasház külső oldali hőszigetelése.
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentumok és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kórház u. 5., Kórház u. 5/A.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45261400-8
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Kórház u. 5/A. (hrsz. 1570)
6000 Kecskemét, Kórház u. 5. (hrsz. 1571)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás jellege: energetikai korszerűsítés 1. rész: Kórház u. 5., Kórház u. 5/A. (külső oldali hősszigetelés, fűtéskorszerűsítés) Építési beruházás meghatározó nagyságrendje: Hasznos alapterület: Kórház u. 5/A (lakóép.) 47,81 m2 Kórház u. 5 (lakóép.) 34,7 m2 Összesen: 82,51 m2 Tervezett felújítás - Homlokzat (134,7 m2): A homlokzatra nemesvakolati rendszer kerül, 10 cm vastag gyárilag perforált kiegészítő EPS polisztirolszigeteléssel. (A meglévő hőszigetelő rendszer üvegszövet erősítésének átvágásával, szilikátszellőző ragasztóval és mechanikai rögzítéssel, rendszerben alkalmazva.) A lábazati falra drénlemez és 8 cm XPS hőszigetelő réteg kerül, felületképzése 3mm lábazati gyöngyvakolat. - Padlásfödém (10,49 m2): A padlásfödémre 10 cm ásványgyapot kiegészítő hőszigetelés kerül. - Gázszerelés: Gázüzemű 24 kW-os kombi kazán hőtermelő és a kazánhoz tartozó égéstermék elvezető szett beépítése, valamint a kapcsolódó gázszerelési munkák elvégzése. Vállalkozó feladatát képezi a szükséges gázengedély megszerzése, az új gázrendszer kiépítését követően, a beüzemeléssel gázszolgáltatói átvétellel kapcsolatos feladatok elvégzése, a felmerülő szolgáltatói és egyéb díjak, költségek viselése. - Központi fűtés: A lakások fűtési rendszere acéllemez hőleadókkal szerelt központi fűtés, termosztatikus radiátorszelepekkel, szobatermosztátos szabályozással. Építési engedély és tervdokumentációk A tervezett felújítási, átalakítási munkák a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeknek minősülnek, nem építési engedély kötelesek. A felújítási munkák műszaki tartalmát a mellékelt építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmazzák (2. melléklet). Építést befolyásoló tényezők Építési körülmények: A felújítással érintett épületekből a kivitelezés idejére a lakók nem költöznek ki. A munkaterület átadását követően, nyertes vállalkozónak a munkaszervezési kérdéseket, a munkafolyamatok időbeli és térbeli ütemezését, valamint a kivitelező által használható organizációs területek használatát a lakókkal egyeztetni szükséges. A kivitelezési területen a biztonság- és vagyonvédeleméről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. Építtető által nyújtott szolgáltatás: Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett, az építési beruházás megvalósításának koordinálására beruházás lebonyolítót biztosít. Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentumok és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: a szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/1. a) pontjában előírt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 24) 10
2 3. részszempont: a szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/1. b) pontjában előírt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 24) 10
3 4. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 24) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001
II.2.9) További információ:
Értékelés adható pontszáma 0-10, módszere: 1. részszempont: fordított arányosság, 2., 3. és 4. részszempont: egyenes arányosság.

II.2.1)
Elnevezés: Puskás Tivadar u. 16-20.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261400-8
További tárgyak:45300000-0
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Puskás Tivadar u. 16-20. (hrsz.: 1614/7)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás jellege: energetikai korszerűsítés 2. rész: Puskás Tivadar u. 16-20. (külső oldali hősszigetelés) Építési beruházás meghatározó nagyságrendje: Hasznos alapterület: Puskás T. u. 16-20 1. 68,19 m2 2. 57,15 m2 3. (magántulajdon) 57,15 m2 Tervezett felújítás: - Homlokzatképzés: A homlokzatra nemesvakolati rendszer kerül, 15 cm vastag EPS polisztirol szigeteléssel. A lábazati falra 8 cm zártcellás XPS lábazati hőszigetelő réteg kerül, cseppentő profillal, felületképzése műgyanta lábazati vakolat. (Mindösszesen 235,8 m2) - Padlásfödém szigetelés (151,2 m2): A padlásfödémre 30 cm ásványgyapot hőszigetelés kerül. Építési engedély és tervdokumentációk A tervezett felújítási, átalakítási munkák a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeknek minősülnek, nem építési engedély kötelesek. A felújítási munkák műszaki tartalmát a mellékelt építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmazzák (2. melléklet). Építést befolyásoló tényezők Építési körülmények: A felújítással érintett épületekből a kivitelezés idejére a lakók nem költöznek ki. A munkaterület átadását követően, nyertes vállalkozónak a munkaszervezési kérdéseket, a munkafolyamatok időbeli és térbeli ütemezését, valamint a kivitelező által használható organizációs területek használatát a lakókkal egyeztetni szükséges. A kivitelezési területen a biztonság- és vagyonvédeleméről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. Építtető által nyújtott szolgáltatás: Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett, az építési beruházás megvalósításának koordinálására beruházás lebonyolítót biztosít. Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentumok és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: a szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/1. a) pontjában előírt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 24)  10
2 3. részszempont: a szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/1. b) pontjában előírt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 24) 10
3 4. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 24)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001
II.2.9) További információ:
Értékelés adható pontszáma 0-10, módszere: 1. részszempont: fordított arányosság, 2., 3. és 4. részszempont: egyenes arányosság.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Kórház u. 5., Kórház u. 5/A.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 1. Bírálóbizottság megállapítja, hogy Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását az 1. rész vonatkozásában, mint eredménytelenségi okot.
2. Bírálóbizottság megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő leteltét megelőzően (2020. május 28. 15:27 időpontban) a Bács Bau Generál Kft. (6000 Kecskemét, Sárgarózsa utca 1.) gazdasági szereplő részéről mellékelten megküldésre kerültek árazott költségvetések „Egyéb kommunikáció (AT) – AETK” EKR eljárási cselekmény formájában, figyelemmel azonban az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (9) bekezdésére, a feltöltött dokumentumok nem minősülnek ajánlat(ok)nak.
3. Bírálóbizottság megállapítja, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban egy-egy darab ajánlat érkezett mindkettő rész vonatkozásában (Horváth Építőmester Zrt. 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.), amelyre tekintettel Bírálóbizottság - a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján - az eljárást eredménytelenné nyilvánítását javasolja.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján az 1. rész vonatkozásában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról döntött.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Puskás Tivadar u. 16-20.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 1. Bírálóbizottság megállapítja, hogy Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását a 2. rész vonatkozásában, mint eredménytelenségi okot.
2. Bírálóbizottság megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő leteltét megelőzően (2020. május 28. 15:27 időpontban) a Bács Bau Generál Kft. (6000 Kecskemét, Sárgarózsa utca 1.) gazdasági szereplő részéről mellékelten megküldésre kerültek árazott költségvetések „Egyéb kommunikáció (AT) – AETK” EKR eljárási cselekmény formájában, figyelemmel azonban az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (9) bekezdésére, a feltöltött dokumentumok nem minősülnek ajánlat(ok)nak.
3. Bírálóbizottság megállapítja, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban egy-egy darab ajánlat érkezett mindkettő rész vonatkozásában (Horváth Építőmester Zrt. 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.), amelyre tekintettel Bírálóbizottság - a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján - az eljárást eredménytelenné nyilvánítását javasolja.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján a 2. rész vonatkozásában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról döntött.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges