Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:10983/2020
CPV Kód:55510000-8
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
Telefon: +36 96500270
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor-ph.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Gazdasági Működtető Központ Győr
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42484006
Postai cím: Szigethy Attila Utca 109 4722/5
Város: Győr,
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Lászlóné
Telefon: +36 96510680
E-mail: igazgato@4gmk.hu
Fax: +36 96510680
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000485542020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000485542020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: közétkeztetési szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000485542020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55510000-8
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosítandó intézményi gyermekétkeztetési feladatok, közétkeztetés biztosítása, valamint ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó főző- és tálalókonyhák üzemeltetése és 2 étkező KD -ben részletezettek szerinti fejlesztése.
Amennyiben AK gyermek- és közétkeztetési ellátási kötelezettsége bővül és/vagy az ellátási kötelezettség alá vont intézmények száma változik, akkor az AK a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat intézményi gyermekétkeztetési és/vagy közétkeztetési szolgáltatások megrendelése, valamint adott esetben az ezekhez kapcsolódó főző- és tálalókonyhák üzemeltetése, fejlesztés felújítás tárgyában, a jelen eljárásban meghatározottakkal azonos feltételek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetés nevelési-oktatási intézményekben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55510000-8
További tárgyak:55322000-3
55321000-6
55000000-0
55520000-1
55523000-2
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: A közétkeztetéssel érintett intézményeknek a közbeszerzési dokumentumokban pontosan megadott címei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adagszámok 39 szállítási illetve tálalópont tekintetében tekintetében összesen: óvoda (4-6 éves korcsoport): napi 2077 adag (tízórai, ebéd uzsonna) ebből 55 diétás, csak ebéd 333, ebből 10 diétás; általános iskola: napi 2125 adag (tízórai, ebéd uzsonna) ebből 4 diétás, csak ebéd 2485 , ebből 38 diétás, felnőtt ebéd: 477; középiskola kollégium 730 adag (ebéd), kollégium 152 adag (reggeli, ebéd, vacsora), melyből 1 diétás, 109 adag (reggeli, vacsora); felnőtt 176 (ebéd)
A részletes adagszámokat a KD tartalmazza. Az adagszám a létszám esetleges változásához és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a mennyiségeket (adagszámokat) Ajánlatkérő csak a jelen ismeretei alapján határozta meg és az nem jelent kötelezettséget az ott megjelölt adagszám szerinti megrendelésre.
AK előírja, hogy Nyertes AT –nek a normál ebéd esetében vállalnia kell, hogy a szolgáltatást igénybe vevők részére választási lehetőséget „A” és „B” menü közül, abban az esetben, ha ennek a technikai feltételrendszerét AK a szerződés teljesítése során biztosítja, jelen állapotban ez nem biztosított.
AK előírja, hogy az orvosi igazolással alátámasztott esetekben a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján nyertes AT biztosítsa a szükséges diétákat. Nyertes AT a konyhák (tálaló és főző) használatáért az AK-nek a szerződés hatálybalépésétő évi 9 061 000.- Ft (konyhák bérleti díja ÁFA mentes) bérleti díjat köteles megfizetni.
2021. szeptember 1-től kezdődően minden naptári év szeptember 1-jével a havi bérleti díj a KSH által megadott, előző évre vonatkozó fogyasztói árindex emelkedés mértéke szerint változhat. Nyertes ajánlattevő köteles továbbá az üzemeltetésre átvett konyhák (főző és tálaló) után rezsi költséget fizetni a szerződéstervezetben meghatározott módon. AK jelenleg 8 db főző- és 13 db tálalókonyhával rendelkezik. Nyertes ajánlattevőnek az ellátást úgy kell megszerveznie, hogy valamennyi tálaló és főzőkonyhát át kell vennie üzemeltetésre – az eszközökkel együtt -, oly módon, hogy azok bevonásával kell ellátnia a szolgáltatást, azonban az a nyertes döntése, hogy hány és melyik főzőkonyháról végzi a feladatellátást. Továbbá nyertesnek át kell vennie a konyhák üzemeltetésében közreműködő dolgozókat is oly módon, hogy azok munkaviszonya nem szüntethető meg az átvételt követő egy éven belül (rendkívüli felmondás esetét kivéve).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/06/30 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felek a vállalkozási szerződést határozott időtartamra a szerződés hatálybalépésének napjától (várhatóan 2020.11.01) 2026 06 30 ig kötik. A szerződés annak megkötésének napján lép hatályba.
Részajánlattétel kizárásának indoka:
A besz. tárgya összetett, részajánlattétel bizt. ellentétes a gazd. ésszerűséggel és a hatékony, összehangolt munkavégzéssel. Az ételek elkészítése, szállítása és tálalása során felmerülő problémák esetén a felelőssége egyértelmű megállapíthatósága érdekében nem lehetséges részajánlattétel. Az összehangolt megvalósítást optimálisan és szakszerűen kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó AT tudja. A besz. igény egységesít és a szolgáltatási volumen nagyságára tekintettel kedvezőbb ajánlatokat eredményez. A kötelezően előírt beruházás csak akkor hatékony, ha az előírt fejlesztés nem oszlik fel részajánlatok között. A részajánlat bizt. esetén ugyanazon szolgáltatási tartalomhoz eltérő egységárakat eredményezhet, amely a fenntartott intézmények között nem kezelhető. A szolg. egészének biztonsága érdekében HAVARIA konyha fenntartása is szükséges, mely nem megosztható, részajánlattétel esetén nem kezelhető.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1) bekezdés].
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az AT-nek - a Kbt. 114. § (2), és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) szerint - nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bek g)-j), ka) és kc), m) és q) pontjának hatálya alá. Az ajánlattevőnek a Kbt. 62. §(1) bekezdése k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell a tényleges tulajdonosáról.
Az alvállalkozók tekintetében a Kbt. 67. § (4) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) szerinti nyilatkozat benyújtása szükséges.
Pénzügyi- gazdasági feltételek:
P/1. AT alkalmatlan, amennyiben jelen felhívás feladásától visszafelé számított három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődjének számviteli törvény szerinti beszámolója szerint az üzemi (üzleti) eredménye az utolsó három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
A KR 19. § (2) bek. esetben (ha Ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését) AT alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatások nyújtásából) származó - árbevétele nem éri el összesen a nettó 500.000.000,- Ft-ot.
P/2. AT alkalmatlan, amennyiben jelen felhívás feladásától visszafelé számított kettő, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben az ált. forg. adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (közétkeztetési szolgáltatások nyújtásából származó) árbevétele a vizsgált években összesen nem éri el a 2.250.000.000,- HUF-ot. Amennyiben AT, közös AT az AK által előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, AK akkor tekinti alkalmasnak, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatások nyújtásából) származó árbevétele elérte a nettó 500.000.000,- Ft-t.
Ig.:Kbt. 114.§ (2) bek., Kr.19.§ (1)bek c) pont.
Műszaki - szakmai feltételek:
M/1. Alkalmassági követelmény: AT alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített legfeljebb összesen 4 db megrendelőtől származó, legalább az alábbi adagszámokat magában foglaló: 4-6 év korcsoport ebéd: 1500 adag/nap, és 7-14 év korcsoport ebéd: 3500 adag/nap; és 15-18 év korcsoport ebéd: 700 adag/nap elkészítését és legalább 25 szállítási, illetve tálalópont ellátását magában foglaló nevelési és oktatási intézmények részére jogszabály- és szerződésszerűen végzett közétkeztetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó referenciával;
M/2. nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes:
M.2.1-2.4. pontoknál étkezési / közétkeztetési és diétás élelmezési alkalmazási területre vonatkozó nevezett MSZ vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a leírt intézkedés részletes leírásával:
M/2.1. MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítvány, ill. nem csatolja a minőségbiztosítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását, és
M/2.2. MSZ EN ISO 22000:2005 tanúsítvány, ill. nem csatolja élelmiszer biztonság megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását, és
M/2.3 MSZ EN ISO 14001:2015 tanúsítvány, ill. nem csatolja a környezetvédelmi követelmények megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását, és
M/2.4. MSZ EN ISO 45001:2018 tanúsítvány, ill. nem csatolja a minőségbiztosítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását, vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, ill. nem csatolja a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását, és
M/2.5. a HACCP vagy egyenértékű minőségbiztosítási rendszer meglétéről szóló tanúsítvánnyal, ill. nem csatolja az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek részletes leírását.
M/3. Alkalmassági követelmény: Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik legalább
a) 1 fő mester szakács végzettséggel rendelkező, legalább 36 hónap gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező szakemberrel. A szakmai gyak. időtartama a végzettség megszerzésétől max. a jelen felhívás feladási napjáig terjedhet.
b) 1 fő diétás szakács végzettséggel rendelkező, legalább 36 hónap gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező szakemberrel. A szakmai gyak. időtartama a végzettség megszerzésétől max. a jelen felhívás feladási napjáig terjedhet.
c) 1 fő felsőfokú dietetikai végzettséggel rendelkező, legalább 36 hónap gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező szakemberrel. A szakmai gyak. időtartama a végzettség megszerzésétől max. a jelen felhívás feladási napjáig terjedhet.
Alkalmasség igazolása KD- I. ben részletezve: Irányadó: Kbt. 65.§ (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt. 65.§ (7);(9);(11) bek.; 67.§ (3) bek. Ig.:Kbt. 114.§ (2) bek., Kr.21.§(3)bek.c),d)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
AK az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján a teljesítés igazolását követően a jogszabályoknak megfelelően havonta kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A havi elszámolás a ténylegesen nyújtott szolgáltatás alapján történik, a lemondások figyelembevételével. Alkalmazandó a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.
A konyhák bérleti díját AT havonta utólag 30 napos fizetési határidővel fizeti meg az AK részére.
Szerződést megerősítő rendelkezések: Hibás teljesítésért kikötött kötbér, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1. Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár; Súlyszám: 60
1.a) Nettó előállítási díj (%-ban meghatározva): 55
1.b) Diétás étkezés felára (%-ban meghatározva): 5
2. Értékelési szempont: A szolgáltatás dietetikai szempontból való megfelelőségi foka (mintaétlap); Súlyszám: 25
a) Óvodás (4-6 éves) korcsoport normál mintaétlapjának megfelelőségi foka; S.sz 20
b) Változatossági mutató számítása 4-6, 7-10, 11-14 és 15-18 éves korcsoportra bemutatott 20 napos mintaétrend tartalma, továbbá ugyanezek a korcsoportok gluténmentes étlapjai alapján Súlyszám: 5
3. Értékelési szempont: A szolgáltatás teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata; Súlyszám: 15
a) Mester szakács végzettséggel rendelkező szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap mértékegységben meghatározva); Kbt. 77. § (1) alapján: max. 36 hónap; Súlyszám: 5
b) Diétás szakács végzettséggel rendelkező szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap mértékegységben meghatározva); Kbt. 77. § (1) alapján: max. 36 hónap; Súlyszám: 5
c) Felsőfokú dietetikus végzettséggel rendelkező szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap mértékegységben meghatározva); Kbt. 77. § (1) alapján: max. 36 hónap; Súlyszám: 5
Az AT-nek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a mintaétrendet a KD alapján. További részletek a KD I-ben.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
2020. augusztus 03. 09 órai kezdettel, Találkozás: Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, 9021 Győr, Eötvös tér 1.
2020. augusztus 04. 09 órai kezdettel, Találkozás: Krúdy főzőkonyha, 9025 Győr, Örkény István utca 10.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Nyertes AT nek a szerződéskötésig rendelkeznie kell az élelmiszerbiztonsági feltételeknek megfelelő szállítás biztosítása érdekében összesen legalább 3000 ebédadag/nap főzőkap., bérelt, vagy saját tulajdonú, a működéshez szükséges érvényes engedélyekkel rendelkező olyan főzőkonyhával, vagy főzőkonyhákkal, amely a Megrendelő székhelyén vagy a székhelyétől számítva olyan távolságon belül található, ahonnan a vengéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI.30.) VM rendelet 19. §-ában foglaltaknak megfelelően a tálalás 3 órán belül elvégezhető, figyelemmel arra is, hogy AK plusz 10%-os ételadag emelkedést irányoz elő a szerződés hatálya alatt, mely ételadag elkészítésére jelenlegi főzőkonyhái nem alkalmasak.
2. Az alkalm. felt.és ennek igazolása a min. ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb a P/1.-P/3. és M/1-M/5. alkalmassági feltételek tekintetében.
3. AK a Kbt. 54. § értelmében, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege 2 000 000 HUF.befiz. helye: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata; AK számlaszáma: 11737007-15466004-00000000; befiz. ig.: Kbt. 54.§ (2) bek. szerinti módok bármelyikén. Részletek: ld. KD
4. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-t alkalmazza.
5. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
6. FAKSZ dr. Laczkó Katalin
7. A bontás helye és ideje: EKR 2020.08.24. 16:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3.) folyt:
7. Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] történik. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.
Az értékelési módszer: Az ár esetén Fordított értékarányosítás, minőségi értékelési szempont esetén: egyenes arányosítás.
8. Az ajánlattételi határidőt a felhívás IV.2.2) pontja tartalmazza, melynek lejártáig kell az ajánlatot benyújtani.
9. Ajánlati kötöttség: ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.
10. AT nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
11. AK gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé.
12. GYMJV Önk. az I.1) pontban megjelölt AK nevében és javára folytatja le az elj.-t. Kbt. 29. § (1) bek.alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)