Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11136/2020
CPV Kód:34928480-6
Ajánlatkérő:NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye: Szolnok, József Attila út 85.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79037103
Postai cím: József Attila Út 85
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Imre
Telefon: +36 56511450
E-mail: kozbeszerzes.szolnok@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszszolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszszolnok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000459602020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000459602020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése 2020
Hivatkozási szám: EKR000459602020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928480-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
új hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése nettó 67.775.000 Ft keretösszeg erejéig.
várható beszerzési mennyiség:
80 literes kerekes hulladékgyűjtő edény előreláthatóan 500 db
120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény előreláthatóan 1500 db
120 literes kerekes, sárga fedelű hulladékgyűjtő edény előreláthatóan 1500 db
120 literes kerekes, zöld fedelű hulladékgyűjtő edény előreláthatóan 1000 db
240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény (szürke) előreláthatóan 1500 db
1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű hulladékgyűjtő konténer előreláthatóan 20 db
2,5 m3-es zárt konténer előreláthatóan 15 db
27 m3-es zárt konténer előreláthatóan 2 db
32 m3-es nyitott konténer előreláthatóan 4 db
Fenti mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő ezen mennyiségektől eltérhet. A közbeszerzési dokumentumokban megadott mennyiségi adatok kalkulált adatok, tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem a mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszeg 70%-ának lehívására.
A szerződéses időszakban felmerült igényei alapján Ajánlatkérő jogosult eseti megrendeléseket adni a keretösszeg határáig
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): jótállási és szavatossági szempontból egységesen kezelendőek, költséghatékonysági szempontból az edényzetek beszerzése nem részekre bontható
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928480-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: Szolnok, József Attila út 85.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése nettó 67.775.000 Ft keretösszeg erejéig.
Várható beszerzési mennyiség:
80 literes kerekes hulladékgyűjtő edény 500 db
120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény előreláthatóan 1500 db
120 literes kerekes, sárga fedelű hulladékgyűjtő edény előreláthatóan 1500 db
120 literes kerekes, zöld fedelű hulladékgyűjtő edény előreláthatóan 1000 db
240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény (szürke) előreláthatóan 1500 db
1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű hulladékgyűjtő konténer előreláthatóan 20 db
2,5 m3-es zárt konténer előreláthatóan 15 db
27 m3-es köbméteres zárt tartály előreláthatóan 2 db
32 m3-es nyitott konténer előreláthatóan 4 db
Fenti mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő ezen mennyiségektől eltérhet. Ajánlatkérő a fenti összeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A szerződéses időszakban felmerült igényei alapján Ajánlatkérő jogosult eseti megrendeléseket adni a keretösszeg határáig
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. A 120 literes hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1 szabvány elvárásain túlmenően, a minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is rendelkeznek (igen/nem) 10
2 2.2. A 120 l hulladékgyűjtő edények a min. elváráson túlmenően csak az edénytest és fedél együttes tömege keréktartó tengely és kerék nélkül eléri a 6,9 kg-ot (igen/nem) 10
3 2.3. A 240 literes hulladékgyűjtő edények a minimum elváráson túlmenően csak az edénytest és fedél együttes tömege keréktartó tengely és kerék nélkül eléri a 10 kg-ot (igen/nem) 10
4 2.4. Jótállás időtartama (hónapban) (12 hónap érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felüli mérték, akként, hogy a maximum 36 hónap többlet megajánláson felüli megajánlás a max. pontszámot kapja 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft/db) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg, vagy a keretösszeg 70%-a a szerződés időtartama alatt nem kerül lehívásra, a Felek a szerződés időtartamát ezen összegek lehívásáig meghosszabbítják.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz: Az ajánlati ár részszempontja (nettó Ft/db)
1.1. 80 literes kerekes hulladékgyűjtő edény súlyszám: 4,
1.2. 120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény súlyszám: 12,
1.3. 120 literes kerekes, sárga fedelű hulladékgyűjtő edény súlyszám:12,
1.4. 120 literes kerekes, zöld fedelű hulladékgyűjtő edény súlyszám: 8,
1.5. 240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény (szürke) súlyszám: 12
1.6. 1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű hulladékgyűjtő konténer
súlyszám: 6
1.7. 2,5 m3-es zárt konténer súlyszám 2
1.8 27 m3-es zárt konténer súlyszám: 2
1.9 32 m3-es nyitott konténer súlyszám: 2
Kiegészítés a 2. minőségi részszempontokhoz
2.1 pont részletesen
2.1. A 120 literes hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1 szabvány elvárásain túlmenően, az edény hasznos élettartamának növelése érdekében a minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is rendelkeznek (igen/nem)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (l)-(2) bekezdéseinek, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdések szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és/vagy az alkalmasság igazolására a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. (Kbt. 67. § (4) pont) A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont tekintetében nem kell igazolást vagy nyilatkozatot benyújtani, a kizáró ok megvalósulását/hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41./A § alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban fogalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor cégszerűen aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az ajánlatkérő állal előírt kizáró okok hatálya alá. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében Ajánlatkérő nem kér az ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. [Kbt. 69. § (11a) bekezdés]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén csatoljon nyilatkozatot az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan teljes -általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.
Ha az ajánlattevő fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelményeknek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés tényét - illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást - is köteles ajánlatkérő elfogadni.
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet , továbbá a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján kell igazolnia.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 50 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve amely követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdése és a (11) bekezdés figyelembevételével köteles eljárni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja alapján, jelen felhívás feladását megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetését.
A Korm.rendelet 21.§ (1a) bekezdése alapján ajánlatkérő három év teljesítésének az igazolását kéri, és a vizsgált időszak alatt befejezett (megrendelés szerint átadott), de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni alábbiakat
teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
Az alkalmasságot az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján, továbbá a Kbt. 114.§ (2) bekezdése kell igazolnia.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére ha, az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított három évben nem rendelkezik legalább 4500 db kommunális és/vagy szelektív hulladékgyűjtő edényzet szállítása tárgyú referenciával, amelyen belül sor került összesen legalább 3000 db 120 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényzet szállítására és legalább 1 db 27 m3-es zárt konténer és/vagy 32 m3-es köbméteres nyitott konténer szállítására.
A referenciakövetelmény egy vagy több referencia bemutatásával is igazolható.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9), (10) bekezdése és a (11) bekezdés figyelembevételével köteles eljárni.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Késedelmesen teljesítéskor a késedelmes napok után naponta az eseti megrendelésre vonatkozó nettó vállalkozási díj mint vetítési alap 0,5%-ának megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 5 %-át elérő kötbér
Hibás teljesítési kötbér
Hibásan teljesítéskor a hiba kijavításáig terjedő időre naponta az eseti megrendelésre vonatkozó nettó vállalkozási díj mint vetítési alap 0,5%-ának megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 5 %-át elérő kötbér
Meghiúsulási kötbér:
A szerződés meghiúsulása esetén a keretösszegből a már teljesített szolgáltatás levonását követően fennmaradó összesen nettó vételár 15 %-át kitevő meghiúsulási kötbér.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az eseti megrendelések igazolt teljesítését követően kiállított és benyújtott számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek meghatározott feltételek szerint fizeti meg, továbbá az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény rendelkezéseinek a figyelembe vételével 30 napos fizetési határidővel teljesíti.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan az új Ptk. Hatodik Könyv 6:155.§-ban írt rendelkezései az irányadóak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ -ban és a 424/2017. (XII.19) Korm.rendelet 15.§ bekezdésében rögzítettek szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: ajánlatkérő ez esetben egy alkalommal biztosít hiánypótlást
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: : Az ár szempont esetében ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlat kap maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra. A .2. és 3. részszempontok esetében a pontkiosztás módszerével történik
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos tudnivalók (Tájékoztatás a tárgyi közbeszerzési eljárás elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) történő lebonyolításáról/ kommunikáció a közbeszerzési eljárásban/ az EKR használata) részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 40.§ és 41.§ részleteire, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseire
2. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek a dokumentumokat elérnie/letöltenie.
3. A III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
5. Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett, aláírás-mintájának másolati példányát. Természetes személyeknek (pl. egyéni vállalkozó, őstermelő stb.) aláírási címpéldány becsatolása nem kötelező. Ajánlattevő - amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalóik) írták alá, vagy szignálták - csatolja - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.
6. Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az ajánlattevő cégügyeiben van-e változás folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlathoz. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. (2) e) pontját, azaz nem eredményezi az eljárás eredménytelenségét, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
9. Kiegészítés a VI.3.9. ponthoz: A 4. értékelési részszempont tekintetében ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlat kap maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszám egyenes arányosítással kerül meghatározásra.
10. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattételi felhívásban a karakterek száma korlátozott, további információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
11. Közbeszerzési szaktanácsadó: Józsa Beatrix. Lajstromszám: 00528
12. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a közbeszerzési dokumentáció szerint
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges