Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Gyorsított tárgyalásos
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11148/2020
CPV Kód:72320000-4
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Interface Számítástechnikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Postai cím: Ostrom utca 23-25.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Interface Számítástechnikai Kft.
Postai cím: Árpád u. 64.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 14534200
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Új azonosító gazdálkodási adatbázisrendszer megvalósítása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2005/12/16 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Új azonosító gazdálkodási adatbázisrendszer megvalósítása.
Új Azonosító gazdálkodási adatbázis rendszer megvalósítása. A jogszabályi változások jelentős mértéke miatt elengedhetetlenné vált a jelenlegi rendszer kiváltása egy új, a megváltozott jogszabályi követelményeknek megfelelő számgazdálkodási rendszerrel. A vállalkozó feladata az új jogszabályokban előírt hatósági szolgáltatásra alkalmas számgazdálkodási rendszer létrehozása, amely: - alkalmas a jogszabályokban meghatározott számgazdálkodási feladatok ellátására (beleértve a díjszámítást, a határozatok automatikus generálását és az adatok nyilvánosságra hozását is), - képes egy esetleges számozási reform változtatásainak (pl. számhosszúság változás) követésére, - képes a számhordozhatósági központi referencia adatbázis rendszerrel integráltan működni, - minden adattárolási, módosítási, törlési és olvasási műveletet naplóz, - a feladat ellátásához megfelelően védett a jogosulatlan adatolvasás, adatmódosítás és adatmegsemmisítés ellen, - a feladat ellátásához megfelelő szintű rendelkezésre állást biztosít. Mennyiség: 1 db azonosító gazdálkodási adatbázis rendszer megvalósítása.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72320000-4
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 58000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
x Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Ajánlati ár40
2. Szakmai megalapozottság40
3. Az előírtnál kedvezőbb fizetési feltételek vállalása10
4. NHH oldali erőforrásigény (mérnöknap)5
5. Próbaüzem támogatása (mérnöknap)5
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9190 / 2005 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2005/06/10 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22778 / 2005 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2005/12/09 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A szerződésmódosítás a szerződés 6.5. pontjában meghatározott infláció-követési rendelkezések alapján kerül sor.
A Szerződés 6.1. pontja szerinti támogatási havi átalánydíj 451.860,- Ft + áfa/hó
A Szerződés 6.3. pontja szerinti fejlesztői napidíj 105.000,- Ft + áfa/fő/fejlesztői nap
Felek a Szerződés hatályos 1.3. pontját a következőképpen pontosítják:
Az alábbi szövegrész helyébe:
„A Vállakozó a SZÜR és UCM rendszerek egyes változásait, jogszabálykövetés miatti módosításait követően - maximum 4 fejlesztői nap keretében - kivizsgálja, hogy az AGA-SZÜR-UCM rendszerek integrációja hibamentesen működik-e. Ennek keretében a kérdéses funkciókat leteszteli, és a tesztelés eredményéről tesztelési jegyzőkönyvet készít.”
Felek a következő bekezdést illesztik be:
„A Vállalkozó az NMHH iktató/ügyiratkezelő rendszere és az ezzel kapcsolatban álló dokumentumkezelő rendszerének egyes változásait, jogszabálykövetés miatti módosításait követően - maximum 4 fejlesztői nap/év keretében - kivizsgálja, hogy az „Azonosító Gazdálkodási Rendszer” - „Ügyiratkezelő Rendszer - „Dokumentum Kezelő Rendszer” integrációja hibamentesen működik-e. Ennek keretében a kérdéses funkciókat leteszteli, és a tesztelés eredményéről tesztelési jegyzőkönyvet készít. Fenti tevékenység során Vállalkozó nem végez módosítást (ideértve WS hívások, servlet hívások módosítása) az „Azonosító Gazdálkodási Rendszerben”.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Jelen szerződésmódosításra arra figyelemmel került sor, hogy a Megrendelőnél a szolgáltatás ellátása folyamatosan biztosított legyen.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2020/05/26 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a módosításban foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2020/06/24 (év/hó/nap)