Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11149/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Diller Scofidio + Renfro LLC
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16600953
Postai cím: Rákóczi Út 42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bittó Annamária
Telefon: +36 308364765
E-mail: Annamaria.Bitto@kozlekedesimuzeum.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mmkm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mmkm.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új Közlekedési Múzeum tervezése
Hivatkozási szám: EKR000486262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatás megrendelése
Szerződés megnevezése: Új Közlekedési Múzeum és környezetének kialakítására vonatkozó tervezési szolgáltatások
Eljárás fajtája: Kbt. 98. § (5) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 7868157547 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Új Közlekedési Múzeum - tervezési szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárást megelőzően a TED (Tenders Electronic Daily: www.ted.europa.eu) felületen 2018/S 152-349630 TED azonosítószámon megjelent, majd 2018/S 176-399724 azonosítószámú hirdetménnyel módosított tervpályázati eljárást (Tervpályázati Eljárás) indított a tervezési területen megvalósítandó Új Közlekedési Múzeum megvalósítása érdekében. A Tervpályázati Eljárás célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása volt. A Közbeszerzési Eljárás célja az új Közlekedési Múzeum és környezete terveinek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötése.
Nyertes ajánlattevő a Szerződés alapján a Műszaki Leírásban részletesen rögzített, alábbi Generáltervezői Feladatok ellátásra köteles az alábbi Tervezési Szakaszokban:
(a) Vázlattervek elkészítése
- Alapprogram tervezése (Kiállítás tervezés, Törekvés MH, Népligeti gyalogos kapcsolattal együtt);
- Csatlakozó közterületek rendezése, közútfejlesztés (feltételes);
- Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése (feltételes);
(b) Engedélyezési Tervek elkészítése
- Alapprogram tervezése (Bontási engedélyezési tervezés, Kiállítás tervezés),);
- Törekvés Művelődési Ház épületének és a környező szabadterek tervezése (feltételes);
- Csatlakozó közterületek rendezése, közútfejlesztés (feltételes);
- Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése (feltételes);
-
(c) Kivitelezési Tervek elkészítése (feltételes)
- Alapprogram tervezése;
- Kiállítás tervezési feladatok;
- Törekvés Művelődési Ház épületének és a környező szabadterek tervezése;
- Csatlakozó közterületek rendezése, közútfejlesztés;
- Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése;
- Népliget felé gyalogos kapcsolat tervezése.
(d) Tervezői művezetés. (feltételes)
A 2011/2017 (XII.22.) Kormány határozat értelmében a Beruházásnak és az ahhoz kapcsolódó köztéri kapcsolatrendszernek a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017 (VIII.11.) Kormányrendelet szerint a következő - jelen Szerződés szerinti - Tervezési Feladatokra biztosított forrást a Kormány: (a) tervezési program elkészítése, (b) vázlatterv elkészítése, (c) engedélyezési terv (beleértve a bontási engedélyezési tervet is) készítése, (d) engedélyeztetési eljárás lefolytatása (beleértve a bontási engedélyezési eljárást is), (e) kivitelezési terv elkészítése. Így a Megrendelő az így meghatározott Tervezési Feladatok tekintetében - figyelemmel a forrás rendelkezésre állására valamint a Beruházást érintő kormányzati döntésekre – a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdésére valamint a Kbt. 135. § (12) bekezdései alapján feltételes közbeszerzést indított. Tekintettel arra, hogy a Vázlatterv és Engedélyezési Terv Alapprogram keretében elvégzendő feladatokon kívüli feladatokra a Kormány teljes körűen forrást nem biztosított, valamint a feladatok elvégzése tekintetében kifejezett döntést nem hozott , a Vázlattervi Szakaszban a csatlakozó közterületek tervezése, az Engedélyezési Terv Szakaszban a Törekvés Művelődési Házzal és a csatlakozó közterületek tervezésével kapcsolódó feladatok és a Kivitelezési Terv Tervezési Feladat tekintetében a Megrendelő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít és a Szerződés hatályba lépését felfüggeszti.
Mivel Kormány a Beruházás tekintetében a kivitelezésről még nem döntött a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői feladatok, így a tervezői művezetés tekintetében is a Megrendelő a Kbt. 53. § (5) (6) bekezdései alapján feltételes közbeszerzést indít és a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a Szerződés hatályba lépését felfüggeszti.
Tekintettel arra, hogy a Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése tekintetében a forrás nem áll a Megrendelő rendelkezésére, annak rendelkezésre bocsátásához és a feladat megrendeléséhez a Megrendelő és Harmadik Fél megállapodása szükséges, [...]
Kar.korl. miatt folytatás a VI.3) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 2022. december 31. véghatáridő nem vonatkozik a kivitelezési szakasz alatt teljesítendő tervezési feladatokra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új Közlekedési Múzeum - tervezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Diller Scofidio + Renfro LLC
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28743192
Postai cím: 26th Street STE1815 Utca 601 W
Város: New York
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 10001
Ország: Amerikai Egyesült Államok
E-mail:
Telefon: +1 2122607971
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7868157547
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Helyi építész/bejegyzett építész Strukturális tervezés Gépészet (gépészmérnök)
Épületgépészet (vízmérnök) Villamosmérnöki tevékenység (AV / IT; biztonság; tűzjelző tervezés;BMS tervezés;nagyfeszültség, transzformátor) Tűzvédelmi szakmérnöki tevékenység Környezetvédelem Tanácsadás konyhai berendezések terén Vasúti és közút mérnök.
Karakterkorl. miatt folyt.: VI.3) pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pontjában foglaltak alapján az Ajánlatkérő az alábbiakban közli a tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó egyetlen ajánlattevő (azaz a nyertes ajánlattevő) nevét, címét és adószámát:
Nyertes Ajánlattevő:
Diller, Scofidio + Renfro Limited Liabilty Company (székhely: 601 W 26TH ST, STE 1815, NEW YORK, NEW YORK, 10001, USA, adószám: 13-4180468)
Nyertes Ajánlattevő által alapított Projekttársaság:
Diller Scofidio + Renfro Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 5. em., adószám: 27303533-2-41)
Kar.korl. miatt folytatás a II.2.4) pontból.
[...] A Megrendelő a Kbt. 53. § (5) (6) bekezdései alapján feltételes közbeszerzést indított és ennek vonatkozásában Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a Szerződés hatályba lépését felfüggesztette.
Ezen Teljesítési Szakaszokat a feltételek maradéktalan bekövetkezése esetén a Megrendelő jogosult a Tervezőhöz intézett írásbeli értesítéssel (Megrendelés) egyoldalúan, Tervezési Szakaszonként külön-külön is hatályba léptetni, a hatályba lépés időpontját megjelölni (Hatályba Léptetés).
A tervezői művezetés díja (Tervezői Művezetési Díjrész) a szerződéstervezetben foglaltak szerint kerül kialakításra. Ajánlattevőnek ajánlatában (nem a felolvasólapon - nem értékelésre kerülő tartalmi elemként), illetve a végső ajánlatában kell nyilatkoznia arról, hogy a tervezői művezetést a Végső AF keretében megküldött Árazatlan Ártáblázatban tervezői kategóriák és honosság szerint differenciáltan milyen napidíjjal (nettó Ft/nap/fő) látja el. A Tervezői Művezetési Díjrész szerződéstervezet szerint kalkulált értéke jelenti maximálisan kifizethető keretösszeget. . A tervezői művezetés mérnök napidíja minden költséget tartalmaz, a külföldi utazási költségeket is, a Szerződéstervezet 9.6 pontjának figyelembevételével.
Tervezőnek ajánlatában kell megjelölnie (nem a felolvasólapon – nem értékelésre kerülő tartalmi elemként)), hogy a Diszpozíciós Keret terhére elszámolható Koncepcionális Változtatások keretében elvégzett teljesítés tekintetében. a Végső AF keretében megküldött Árazatlan Ártáblázatban tervezői kategóriák és honosság szerint differenciáltan milyen mérnök napidíjakkal látja el (nettó Ft/nap/fő). A Diszpozíciós Keret napidíja nem tartalmazza a Tervező Magyarországra utazásának költségeit. Annak fedezetéül a Diszpozíciós Keret terhére elkülönített 30.000.000 HUF keretösszeg szolgál, utazásonként 1.000.000 HUF átalány utazási költséggel számolva.
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítésének további támogatásáról, valamint az átmeneti működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1198/2020. (V. 6.) Korm. határozat rendelkezései megfelelően irányadóak a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet vonatkozásában.
Karakterkorl. miatt V.2.5) pont folytatása:
Mobilitás/Közlekedésmérnök Tájépítész-öntözés és vízfunkciók Örökségvédelmi szakértő Belsőépítészet Akusztikai mérnök, beleértve az elektromechanikus akusztikát Költség-tanácsadás Fenntarthatóság / LEED Wayfinding tervezés /grafikai tervezés Épületszerkezet / üvegszerkezetek Geotech Geodéziai felmérés Öntözőrendszer tervezése Területi közműszolgáltatás tervezése ( építőmérnök) Állványzat / daru szakértő Akadálymentesítés tervezése Biztonság és egészségvédelem Felvonó Statikai mérnök Teherbíró szerkezetek tervezése Statika alszakterület Világítástervezés Épületek természetes fényvilágítása Energetikai modellezés Fenntarthatóság Akusztikai mérnök Tájépítész és területrendezés Vertikális szállítás Múzeumi tárolás Homlokzati tanácsadás Kiállítás tervezés Digitális média Színházi tanácsadás Dokumentum fordítás Pénzügyi tanácsadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
x Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplőképes teljesíteni a következő okok miatt:
Magyarázat:
A tárgyi közb. elj. jogalapját az alábbi jogszabályok adják:
Egyrészről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/24/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.)a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Irányelv) 32. cikkének (4) bekezdése.
Másrészről a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 98. § (5) bekezdése.
Tehát a hnt elj.típus alkalmazásának indoka, hogy az előzményi tervpályázati eljárást követően, az AK kizárólag a tervpályázati eljárás nyertesével jogosult megkötni az Új Közlekedési Múzeum megtervezésére irányuló (szolgáltatás-megrendelés tárgyú) szerződést.